Εκθεση κατάστασης Θεσσαλονίκης, ΒΠΝ/24 Ιαν 1945


ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Εν Θεσσαλονίκη τη 24η Ιανουαρ.1945
Αρ. Πρωτ. 1

Προς  ΥΑΝΔ

Περίληψις       Γενική κατάστασις εν Θεσσαλονίκη.

Εχω την τιμήν να σας αναφέρω ότι αφιχθέντες εν Θεσσαλονίκη την19ην τρέχοντος, εύρομεν την εξής γενικήν κατάστασιν:
1.     Όντως αι δυνάμεις του ΕΛΑΣ συμφώνως προς το σύμφωνον ΣΚΟΜΠΙ ανεχώρησαν εκ της ορισθείσης περιοχής την 17ην τρέχοντος.
2.     Παρά την αποχώρησιν ταύτην δεν έχει διαταχθή και εκτελεσθή εισέτι λεπτομερής έλεγχος δι’ ανεύρεσιν πολεμικού υλικού και συνεπεία τούτου κατά πληροφορίας πλείστοι οπλοφορούν.
3.     Την προτεραίαν της αφίξεώς μας αφίχθησαν ενταύθα 2 τάγματα Εθνοφυλακής.
4.     Παραδόξως εν τη πόλει υφίστανται και λειτουργούν τα γραφεία του ΕΑΜ και ΚΚΕ. Επίσης δε εκδίδονται και κυκλοφορούν ελευθέρως κουμμουνιστικαί Εφημερίδες. Από της 21 τρεχ. εκυκλοφόρησαν το πρώτον και Εθνικιστικαί εφημερίδες.
5.     Την 21ην τρέχοντος έλαβε χώραν εν Θεσσαλονίκη επιβλητικόν συλλαλητήριον Εθνικοφρόνων. Τούτο όμως κατά την διέλευσίν του διά της παραλιακής οδού και ακριβώς προ των γραφείων ΕΑΜ και των έναντι αυτού γραφείων ΚΚΕ συνήντησε αιφνιδίαν επίθεσιν των κουμμουνιστών και Εαμιτών οίτινες κατ’ αρχάς έβαλον διά λίθων εκ των εξωστών και παραθύρων εν συνεχεία δε έβαλον εκ του ΚΚΕ μίαν χειροβομβίδα και ηκούσθησαν πυροβολισμοί. Αποτέλεσμα υπήρξεν ο τραυματισμός 10 ατόμων εκ των οποίων μερικοί σοβαρώς. Παρά ταύτα το συλλαλητήριον δεν διελύθη, αλλά επεχειρήθη είσοδος των διαδηλωτών εις τα γραφεία πράγμα όπερ ημποδίσθη υπό προσδραμόντων ανδρών του Βρεττανικού Στρατού. Μερικοί των διαδηλωτών αναρριχηθέντες επί τηλεγραφικών στήλων κατώρθωσαν και καθήρεσαν την επί του εξώστου επιβλητικήν πινακίδα του ΚΚΕ.
6.     Παρά ταύτα δεν ελήφθησαν αισθητά μέτρα εναντίον των ΕΑΜ-ΚΚΕ, ούτε εγένοντο συλλήψεις εν τη πόλει.
7.     Εισέτι δεν εφηρμόσθη λογ/σία εις ταχυδρομεία, τηλέφωνα και εφημερίδας. Η μόνη υπάρχουσα διαταγή είναι να συλλαμβάνονται Γερμανοί, Ιταλοί και Βούλγαροι όσοι ούτοι ευρεθούν.
8.     Κατά πληροφορίας του Αγγλου Πλωτάρχου SWANSTON υπηρετούντος εις Ν.Δ.2 και προκατόχου μου εγένετο τη διαταγή του έρευνα εις όσα παρέμειναν ενταύθα σκάφη του ΕΛΑΝ και εις τας αποθήκας αυτού και ότι δεν ευρέθησαν όπλα.
9.     Σημερινή θετική πληροφορία φέρει ότι το εξωπλισμένον ρυμουλκόν του ΕΛΑΝ «ΚΥΚΛΩΨ» περιπολούν εις ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΝ συλλαμβάνει και λεηλατεί ιστιοφόρα.
10.   Η γενική κατάστασις εις την ύπαιθρον την κειμένην εντός της εκκενωθείσης υπό του ΕΛΑΣ ζώνης δεν είναι ενθαρρυντική. Αναφέρονται συλλήψεις αθώων πολιτών και φόνοι.
11.   Ίνα διαλευκανθή η κατάστασις θα πρέπει να γίνη λεπτομερής έρευνα δι’ όπλα και να γίνη περισσότερον αισθητή η παρουσία του Βρεττανικού Στρατού και Εθνοφυλακής. Μέχρις ώρας όμως δεν εδόθησαν τοιαύται διαταγαί.
Φαίνεται ότι ο ενταύθα Βρεττανός Γενικός Πρόξενος κατευθύνει τας ενεργείας των Στρατιωτικών.

Ευπειθέστατος
ΒΑΛΤΙΝΟΣ Αντ/ρχος Β.Ν.

Advertisements