Εκθεση Δράσεως ΕΑΟ ΣΑΤΑΝΑ, 20 Noe 1945


ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΟΜΑΣ
ΣΑΤΑΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί της δράσεως της ως άνω ομάδος κατά την περίοδον της Γερμανικής κατοχής.

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
(Διεύθυνσιν επιχειρήσεων)
ΑΘΗΝΑΣ
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω τα κατωτέρω εν περιλήψει σχετικώς με την εθνικήν δράσιν της Εθνικής Ανταρτικής ομάδος «Σατανά» κατά την περίοδον της κατοχής παρέχων Υμίν τα στοιχεία πραγματικών γεγονότων τα οποία έχουν σχέσιν με την δημιουργίαν, εξέλιξιν και δράσιν της Εθνικής ανταρτικής ομάδος Σατανά εν Κρήτη κατά τον Εθνικόν αγώνα αντιστάσεως κατά του κατακτητού.
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Α΄.
Η Κήρυξις του πολέμου εκ μέρους της Ιταλίας και βραδύτερον υπό της Γερμανίας κατά της πατρίδος μας κατά το έτος 1940 είχεν ως αποτέλεσμα την κινητοποίησιν ολοκλήρου του Εθνους το οποίον ως είς άνθρωπος ηστάνθη την ανάγκην ν’ ανταδράση και να κτυπήση κατά των βαρβάρων επιδρομέων οίτινες επεδείωξαν την υποδούλωσιν και τον εξανδραποδισμόν της Ελληνικής φυλής.
Φορεύς του υπό του Εθνους πνεύματος τούτου υπήρξε τότε και ο αείμνηστος αρχηγός και ιδρυτής της ομάδος μας Αντώνιος Γρηγοράκης ή Σατανάς ούτινος το όνομα φέρει και η ομάς μας όστις λαβών μέρος εις σύσκεψιν παρά τω Αγγλικώ Προξενείω εδέχθη με ολίγους άνδρας και εν συνεργασία μετά του Καπετάν Εμμανουήλ Μπατουβά και Αγγλων Κομάντος ν’ αποβιβασθούν εις Δωδεκάνησα διά την ενέργειαν Σαμποτάζ. Οντως ανεχώρησαν και πριν εισέτι αποβιβασθούν κατόπιν βλάβης του μεταφορικού μέσου επέστρεψαν εις την βάσιν των ματαιωθείσης της πράξεως ταύτης άγνωστον εις ημάς διά ποίον λόγον. Ούτος διαβλέπων τον επικείμενον κίνδυνον του Εθνους μετά την Γερμανικήν εισβολήν τον Απρίλιον 1941 εξ ενστίκτου πατριωτικού και χωρίς να εμφοβήται από ιδιοτελήν σκοπόν συνεκάλεσεν εις τον Χωρίον Κρουσώνα Μαλεβυζίου σύσκεψιν παρευρεθέντος περί των 100 ανδρών και τοις υπέδειξεν τον καταρτισμόν ομάδος ίνα εάν τυχόν ευρεθώμεν εις την ανάγκην ν’ αντιδράσωμεν κατά ενδεχομένου εχθρού εις το πάτριον έδαφος να είμεθα έτοιμοι να εκτελέσωμεν το καθήκον μας.
Μετ’ ολίγας ημέρας τη οδηγία Αγγλων αξιωματικών 50 περίπου άνδρες εκ της ομάδος θα εφύλασσον τους πρόποδας Νίδας υπό τας διαταγάς δύο Αγγλων αξιωματικών οι δε λοιποί άνδρες της ομάδος θα ενετάσσοντο εκεί όπου θα διετάσσοντο ένθα και στρατιωτικοί λόγοι θα το απήτουν.
Αμα τη ενάρξει των εχθοπραξιών μετά την πτώσιν των Γερμανών αλεξιπτωτιστών την 20ην Μαΐου 1941 μεγάλη δύναμις πεντακοσίων και πλέον ανδρών ετάχθησαν υπό τας διαταγάς του αρχηγού και έλαβον μέρος και θέσεις εις τας μάχας κατά των αλεξιπτωτιστών εις τας περιοχάς Γιοφυράκια – Τσαλικάκι – Μετόχι – Γάζι και Χανίων Πόρτα Ηρακλείου οδηγούμενοι και εμνεόμενοι υπ’ αυτού κατά τας διεξαχθείσας αυτάς μάχας από της 20 Μαΐου 1941 μέχρι της τελείας καταλήψεως της Νήσου εν τη πόλει Ηρακλείου και εις τας ως άνω τοποθεσίας τα τμήματα ταύτα της ομάδος μας επεδείξαντο μαχητικότητα και δράσιν αξιοθαύμαστον προκαλέσαντες εις τον εχθρόν τεραστίας απωλείας φονευθέντων αρκετών εκατοντάδων Γερμανών αλεξιπτωτιστών και κυρευθέντος μεγάλου αριθμού όπλων και πολεμοφοδίων αποσπάσαντες δε άμα τον θαυμασμόν των συμμάχων Αγγλων αξιωματικών μεθ’ ων συνεπολέμουν.
Κατά τας επιχειρήσεις ταύτας έσχομεν πολλάς απωλείας νεκρούς και τραυματίας. Κριθείσης τελεικώς της μάχης υπέρ των Γερμανών και διαρκούσης εισέτι αυτής μετεφέρθησαν αρκετοί Αγγλοι τραυματίαι εις το Χωρίον Κρουσώνα ένθα και ενοσηλεύθησαν από τους εκεί ιατρούς Ιωάννην και Εμμανουήλ Φουντουλάκην και Ιωάννην Γεωργαντά.
Επίσης οδηγήθησαν υπό των διαφόρων τμημάτων της ομάδος μας αρκετές δεκάδες Αγγλων στρατιωτών εις τα ορεινά μέρη του χωρίου Κρουσώνος οίτινες εκείθεν επεραιώθησαν ασφαλώς εις ασφαλή σημεία και εσυνεχίσθη η περισυλογή αυτών μέχρι σ’ ότου επετεύχθη η αποστολή των εις Αίγυπτον.
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β΄.
Αμα τη καταλήψει της Νήσου υπό των Γερμανών ο αείμνηστος αρχηγός μας Σατανάς υπό πνεύματος αδαμάστου αγωνιστικού εμφορούμενος και το οποίον δεν του επέτρεπε να παραμένη αδρανών συνεκάλεσεν και πάλιν των καλών πατριωτών της περιφερείας Κρουσώνος και επρότεινε την συνέχισιν του αγώνος αντιστάσεως υφ’ όλων των μέσων των διατεθειμένων τότε.
Άπαντες απεδέχθησαν την πρότασιν και ούτω από της πρώτης στιγμής ιδρύεται η ανταρτική ομάς αντιστάσεως Σατανά το έργον της οποίας ήτο τραχύ άμα και δύσκολον αλλά και εθνικόν.
Ησχολήθη με την περισυλογήν περίθαλψιν και μεταφοράν εις Μέσην Ανατολήν Αγγλων στρατιωτών και με την οργάνωσιν παθητικής αντιστάσεως του αμάχου πληθυσμού μεταξύ των καλών πατριωτών των εν τοις κατωκοιμένοις Χώροις βιούντων, εις την οργάνωσιν της ενόπλου δυνάμεως της ομάδος αντιστάσεως μεταξύ των γεναιοτέρων διά την συνεχήν του εχθρού παρενόχλησιν.
Ηλθεν εις επαφήν με τους λοιπούς αρχηγούς των ανταρτικών ομάδων αντιστάσεως εν Κρήτη Μπαντουβά Εμμανουήλ Πετρακογιώργη Γεωργίου, Δραμουντάνη ή Σταφανογιάννη Ιωάννου Ξυλούρη Μιχαήλ με τον Αντισυνταγματάρχην Χαιρέτην Ευάγγελον και έθεσαν τας βάσεις της εθνικής ανταρτικής δράσεως εν Κρήτη.
Τον Αύγουστον 1941 ο αρχηγός της ομάδος μας Αντώνιος Γρηγοράκης ή Σατανάς εν συνεννοήσει και μετά των λοιπών αρχηγών των εν Κρήτη ανταρτικών ομάδων ανεχώρησεν διά Μέσην Ανατολήν ένθα ήλθεν εις επαφήν με το Συμμαχικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής και με την Ελληνικήν του Καΐρου Κυβέρνησιν και εζήτησεν οδηγίας διά την συνέχισιν του ανταρτικού αγώνος εν Κρήτη και γενικώς διά την οργάνωσιν της κατασκοπείας καθώς και την αποστολήν ενταύθα Αγγλων συνδέσμων διά τον αυτόν σκοπόν.
Ούτος επέστρεψε εκ Μέσης Ανατολής τον Οκτώβριον 1941 συνοδευόμενος από τον Αγγλον αξιωματικόν ΧΙΟΥΖ κομίζων άμα και σχετικάς οδηγίας διά τον εν Κρήτη αγώνα παθητικής αντιστάσεως κατά του οχυρού. Ηλθεν εις επαφήν αμέσως με τους λοιπούς αρχηγούς των ομάδων αντιστάσεως εν Κρήτη και από κοινού άρχισεν πλέον η δράσις της ομάδος μας εν συνεργασία και τας λοιπάς ομάδας εντός του πλαισίου των διαταγών και οδηγιών του Συμμαχικού στρατηγείου Μέσης Ανατολής και της Ελληνικής του Καΐρου Κυβερνήσεως διά των εν Κρήτη Αγγλων πρακτόρων.
Ησχολήθημεν εις ευρεία κλίμακα διά την οργάνωσιν του αμάχου πληθυσμού και διά συνεχούς προπαγάνδας ετονόνετο το αίσθημα των πατριωτών των εν ταις πόλεις και Χωρίοις κατοικούντων ετοποθετήσαμεν εις αφαλή μέρη των ορεινών περιοχών την υπηρεσίαν του ασυρμάτου και εξησφαλίσθη η κίνησις των Αγγλων πρακτόρων την ύπαιθρον και τας πόλεις και γενικώς η εθνική δράσις της ομάδος εξηπλώθη εφ’ όλων των σημείων εκείνων άτινα εξηπηρετούν τους σκοπούς αντιστάσεως κατά του κατακτητού.
Κατά τον Μάϊον του 1942 κατόπιν κοινής αποφάσεως των τε αρχηγών ανταρτικών ομάδων και των Αγγλων πρακτόρων διατάσσεται η εκτέλεσις πρακτόρων και φίλων του εχθρού πραγματοποιηθέντων αρκετών εκτελέσεων εν συνδυασμώ και με τα εκτελεσθέντα κατά τον χρόνον εκείνον σαμποτάζ εις Καστέλλι, Τυμπάκι και Ηράκλειον Κρήτης καθ’ ά κατεστράφησαν πλέον των 40 Γερμανικών αεροπλάνων οι Γερμανοί έλαβον αυστηρά μέτρα και ηφήρμοσαν αντίποινα αναντίον του αμάχου πληθυσμού και των συγγενών και φίλων των υποτεθημένων ότι εξυπηρετούν τας ομάδας αντιστάσεως ενέπρησαν αρκετάς οικίας συγγενών και συνεργατών της ομάδος μας και εξετελέσθησαν αρκετές ομάδες εξ αυτών, αρκετοί δε ήσαν και οι εγκλεισθέντες εις τας Φυλακάς πιστεύοντες ότι διά του τρόπου αυτού θα εδιαλύοντο αι ομάδες αντιστάσεως.
Λόγω των κοπώσεων αυτών αλλά και της ηλικίας του ο αρχηγός μας Σατανάς ησθένησεν και μη δυνάμενος ενταύθα να θεραπευθή ανεχώρησεν εις Αίγυπτον τον Ιούνιον 1942.
Πρίν δε αναχωρήση δι’ Αίγυπτον συνεκεντρώθη ολόκληρον το ένοπλον τμήμα της ομάδος εις το Λιμέρι και παρά την τοποθεσίαν Βρωμόνερο του όρους Ψηλορείτη ένθα ανέλαβον την αρχηγίαν της ομάδος οι μέχρι τούδε επιτελείς αυτής και Διοικηταί τμημάτων Μενέλαος Ι. Ξυλούρης, Ιωάννης Γ. Ανδρεαδάκης, Χαράλαμπος Νικ. Γιαναδάκης, Νικόλαος Κ. Βιδάκης ή Τσικαλάς, Δημήτριος Γ. Δομαλάκης και Αντώνιος Γ. Δομαλάκης οίτινες ορκισθέντες ενώπιον του αρχηγού ανέλαβον τας ευθύνας της Διοικήσεως του Σώματος Σατανά και δι’ όλων των διατεθημένων μέσων θα ειργάζοντο διά τον αναληφθέντα υπό του σώματος αγώνα αντιστάσεως κατά του εχθρού εντός του πλαισίου πάντοτε των διδομένων εις αυτούς διαταγών εκ μέρους των Αγγλων αντιπροσώπων και της Ελληνικής Κυβερνήσεως εν Καίρω.
Κατά την περίοδον ταύτην οι ενταύθα Αγγλοι αντιπρόσωποι συνέστησαν λόγω των σκληρών μέτρων του κατακτητού κατά του αμάχου πληθυσμού να διαλυθούν οι ομάδες αντιστάσεως και ν’ αναχωρήσουν οι αρχηγοί μετά των επιτελείων των διά Μέσην Ανατολήν δι’ ον σκοπόν είχομεν συγκεντρωθή εις τον όρμον Αγιος Σάββας αλλ΄ουδείς εξ ημών εδέχθη την διάλυσιν της Ομάδος του.
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Γ΄.
Καθ’ ην εποχήν ευρισκόμεθα εις Αγιον Σάββα εκυκλώθημεν υπό πολυαρίθμου δυνάμεως Γερμανών στρατιωτών και εις μεγάλην ακτίνα η δε διαφυγή μας καθίστατο προβληματική χωρίς συγκρούσεις με τον εχθρόν οπότε ούτοι θα ηφήρμοζον αντίποινα πυρπολούντες τα Χωριά και εκτελούντες οιονδήποτε συλλαμβανόμενον εις την περιφέρειαν προ τοιαύτης καταστάσεως ευρεθέντες κατώρθωσε ολόκληρος η εκεί ευρισκομένη δύναμις της ομάδος μας να διανοίξη τον κλοιόν και να περαιωθή χωρίς συγκρούσεις εις τα ορεινά διαμερίσματα του όρους Ψηλορίτης. Κατά τον μήνα Αύγουστον 1942 ενεπλάκημεν εις Γερμανικήν ενέδραν προσπαθώντες δε να διαφύγωμεν εμπίπτομεν εις ετέραν εις θέσιν Πόρον Μηλιάς και μετά δυσκολίας κατωρθώσαμεν να διαφύγωμεν προς τα ορεινά διαμερίσματα της Επαρχίας Αμαρίου.
Η κατάστασις όμως ήτο δύσκολος η παραμονή μας δε τροφοδοσία μας ακόμη δυσκολοτέρα απειλούμενοι διαρκώς λόγω του εκπεσόντος εθνικού φρονήματος των κατοίκων εκ της εξασκουμένης προπαγάνδας εκ μέρους των Γερμανών εναντίον μας. Την κατάστασιν ταύτην αντιμετωπίσαμεν με ανάλογον προπαγάνδαν και διά συνεχούς διδασκαλίας επετύχωμεν την έξαρσιν του πατριωτικού φρονήματος των κατοίκων και η ζωή μας κατέστη υποφερτή ευρίσκοντες ευκόλως άσυλον παραμονής μας και τροφοδοσίας μας παντού. Κατά το Δεκέμβριον 1942 συνοδεύοντες τον Αγγλον αντιπρόσωπον Μιχαήλ «Φιλεντέμ» εις τας ορεινάς περιοχάς Σφακίων ενεπλάκημεν εκυκλώθημεν υπό Γερμανών εις θέσιν Αλώνες Ρεθύμνης ένθα ευρίσκετο ο ασύρματος υπό δραματικάς δε περιπτώσεις κατωρθώσαμεν ν’ αποκρύψωμεν άπαντα τα είδη ασυρμάτου και να υποστηρίξωμεν την φυγήν των ανδρών της υπηρεσίας άνευ ουδεμιάς ημετέρας απωλείας. Εκείθεν συνοδεύοντες τον αυτόν Αγγλον αντιπρόσωπον Μιχαήλ κατηυθύνθημεν εις Ρέθυμνον εμπλακέντες και εκεί μετά Γερμανών εξισφαλίσαμεν μεν την φυγήν του Αγγλου αντιπροσώπου έσχομεν δύο απωλείας ανδρών φονευθέντων υπό των Γερμανών.
Κατά τον Ιανουάριον 1943 εξ Αμαρίου συνεχίζοντες την πατριωτικήν δράσιν της ομάδος μας περιοδεύσαμεν την Επαρχίαν Μαλεβυζίου δι’ αναπτέρωσιν του εθνικού φρονήματος των πατριωτών και διά την εκτέλεσιν ορισμένων πράξεων κατά του εχθρού τη υποδείξει των Αγγλων πρακτόρων . Εκείθεν επιστρέψαμεν εις Αμάρι αναχωρήσαντες και πάλιν διά την Επαρχίαν Μυλοποτάμου και διά τον αυτόν σκοπόν.
Κατά τον Ιούνιον 1943 το αρχηγείον της ομάδος μεθ’ ολοκλήρου του Επιτελείου του και τη υποδείξει των Αγγλων αντιπροσώπων ανεχώρησεν διά Μέσην Ανατολήν εκ του όρμου Αγιος Σάββας εκτός του εκ των αρχηγών της ομάδος Μενέλαος Ξηλούρης παραμείνοντος ενταύθα διά την τακτοποίησιν της ομάδος και δι’ ορισμένας ατομικάς του υποθέσεις ελθών και ούτος βραδύτερον εις Μέσην Ανατολήν.
Κατά τον Οκτώβριον 1943 τμήμα της ομάδος μας εν συνεργασία και με άλλας εθνικάς ομάδας αντιστάσεως έλαβε μέρος εις την μάχην Ροδάκινον (Τσιλίβδικα) Σφακίων κατά των Γερμανών προξενήσαντες μεγάλη φθορά εις αυτούς. Ετερον τμήμα αυτής κατά τον Νοέμβριον 1943 κατώρθωσε ν’ απαγάγη ολόκληρον το Γερμανικόν Φυλάκιον Κρουσώνος αποτελούμενον από έξ στρατιώτας και εν συνεννοήσει μετά της Αγγλικής υπηρεσίας ν’ αποστείλουν εις Αίγυπτον όπε είχεν μεγίστην απήχησιν εις το ηθικόν των εν Κρήτη Γερμανών προκαλέσαντες την κατάπληξιν όλου του κόσμου και τον ενθουσιασμόν αυτού εκ της δράσεως ταύτης της ομάδος μας.
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Δ΄.
Οι εις Αίγυπτον μεταβάντες άνδρες της ομάδος μας επεκοινώνησαν μετά του αρχηγού αυτής αειμνήστου Γρηγοράκη ή Σατανά όστις ασθενής ων εισέτι επληροφορήθη εν λεπτομερεία την δράσιν της ομάδος του, υπέκυψεν όμως εις το μοιραίον την 1ην-10-1943 και η ομάς έμεινε πλέον απορφανισμένη του φυσικού της αρχηγού.
Το διαδεχθέν τον θάνατον του αρχηγού αρχηγείον εκ των ως είρηται ως άνω Μενελάου Ξυλούρη, Ιωάννου Ανδρεαδάκη, Χαραλάμπους Γιανναδάκη, Νικολάου Βιδάκη ή Τσικαλά, Αντωνίου Δομαλάκη και Δημητρίου Δομαλάκη εφοίτησεν εις Μέσην Ανατολήν εις την ναυτικήν μυστικήν αστυνομίαν και εις την σχολήν Κομάντο αριθμ. 102 εν Χάιφα, και μετά την έξοδόν μας των σχολών τούτων κατά τον Ιούνιον 1944 διετάχθη η επιστροφή μας εις Κρήτην και την 10-6-1944 απεβιβάσθημεν εις την περιφέρειαν Σφακίων.
Αμα τη αφίξει μας ενταύθα αμέσως επεδόθημεν εις την ανασύνταξιν της ομάδος Σατανά και επί τη προόψει της υποχωρήσεως των Γερμανών ή της συμπτύξεως αυτών εις διάφορα της Νήσου διαμερίσματα επεστρατεύθησαν και αρκετοί νέοι άνδρες και ούτω άρχισεν και αύθις την εθνικήν της δράσιν η ομάς μας εντός πάντοτε του πλαισίου των διδομένων μας διαταγών υπό των Αγγλων πρακτόρων εν Κρήτη, καθώς και του αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως στρατιωτικού Διοικητού Νομού Ηρακλείου Αντισυνταγματάρχου κ. Νάθενα Ανδρέα επί τούτου αφιχθέντος εν Κρήτη υπό τας διαταγάς του οποίου ετέθησαν όλαι αι εθνικαί ομάδες αντιστάσεως. Προσελάβαμεν αξιωματικούς διά την στρατιωτικήν οργάνωσιν της ομάδος και εγκαθίσταται αύτη (λιμερίζουσα) εις το όρος Ψυλορίτη και προς τας Ανατολικάς αυτού πλευράς. Κατά τον Αύγουστον 1944 κατόπιν συνεχών παρενοχλήσεων του εχθρού και των εις μεγάλην κλίμακα γενομένων σαμποτάζ κατ’ αυτού επιχειρεί ούτος κύκλωσιν του όρους Ψυλορίτη και εφήρμοσεν σκληρά αντίποινα κατά των κατοίκων της περιφερείας εκτελέσαντες αρκετούς εκ του αμάχου πληθυσμού καταστρέψαντες και αρκετά Χωρία.
Κατά τον μήνα Αύγουστον 1944 συνεκρούσθημεν εις θέσιν Λειβάδα Μαλεβυζίου μετά Γερμανικής δυνάμεως καθ’ ην εφονεύθησαν 3 Γερμανοί στρατιώται άνευ ημετέρων απωλειών εκυριεύθη δε αρκετόν πολεμικόν υλικόν.
Κατά τον μήνα Ιούλιον 1944 συνεκρούσθημεν μετά Γερμανικής δυνάμεως εις θέσιν Κορίτσι των οποίων τας απωλείας δεν εξακριβώσαμεν εκυριεύθη όμως αρκετόν πολεμικόν υλικόν εγκατέλειψαν δε υποχωρούντες άπαντα τα ιδιωτικά των είδη περιελθόντα ημίν.
Κατά τον αυτόν μήνα Ιούλιον 1944 ελάβομεν μέρος εις το Σαμποτάζ Σάββας Μαλεβυζίου κρατήσαντες την περιφέρειαν Κούσκουρα – Αυγενικής ένθα ετοποθετήσαμεν Νάρκας ανατινάξεως αυτοκινήτων και εις την περιφέρειαν Κερασσών με αποτέλεσμα άριστα ανατιναχθέντων αρκετών αυτοκινήτων αποσπάσαντες τα συγχαρητήρια των διευθυνόντων το Σαμποτάζ Αγγλων αξιωματικών.
Τον Σεπτέμβριον 1944 συνεκρούσθημεν μετά των Γερμανών εις θέσιν Γιοφυράκια Μαλεβυζίου καθ’ ην μάχην εφονεύθη ημέτερος στρατιώτης των Γερμανικών απωλειών μη εξακριβωθέντων εκυριεύθη όμως αρκετόν πολεμικόν υλικόν ως και διάφορα άλλα είδη ατομικής χρήσεως άτινα εγκατέλειψαν οι Γερμανοί υποχωρούντες.
Τον μήνα Αύγουστον 1944 συνεκρούσθημεν μετά Γερμανικής δυνάμεως εις θέσιν Πλατύ Πέραμα της περιφερείας Κρουσώνος καθ’ ην είχομεν αρκετάς απωλείας εις νεκρούς και τραυματίας αλλά και ο εχθρός είχεν αρκετάς απωλείας μη εξακριβωθέντος ακριβώς του αριθμού.
Τον μήνα Αύγουστον 1944 εμπίπτει ημέτερον τμήμα εις ενέδραν Γερμανικήν προ του Χωρίου Κηθαρίδα Μαλεβυζίου κατώρθωσεν να διαφύγη χωρίς να συγκρουσθή με τον εχθρόν οπότε θα ήτο βεβαία η καταστροφή της περιφερείας.
Κατά τον Μάρτιον 1943 ημέτερον τμήμα ενεπλάκη μετά Γερμανικής δυνάμεως παρά το Χωρίον Πλάτανος Αμαρίου καθ’ ην έσχομεν εις νεκρούς 3 απωλείας αρκετοί δε ήσαν και συλληφθέντες Γερμανοί.
Τον Οκτώβριον 1944 επετέθημεν κατά του Γερμανικού Φυλακίου του ευρισκομένου εις θέσιν Σταυρωμένον της περιφερείας Ηρακλείου της πράξεως ταύτης αποφασισθείσης λόγω της θέσεως αυτού το οποίον παρεμπόδιζεν πάσαν κίνησιν των ανταρτών εκ της Νοτίας και Δυτικής πλευράς του Ηρακλείου, φονευθέντων τριών Γερμανών στρατιωτών, περιήλθεν δε ημίν αρκετόν πολεμικόν υλικόν, αρκετά είδη ατομικής χρήσεως καθώς και ένα αυτοκίνητον χρησιμοποιηθέν διά τας ανάγκας της ομάδος μας. Εκρατήσαμεν την θέσιν ταύτην μέχρι τελείας απελευθερώσεώς μας και επετύχωμεν την εξασφάλισιν της ελευθέρας κινήσεως απάντων των ανταρτικών τμημάτων των κινουμένων εις την περιφέρειαν αυτήν μη δυνάμενοι οι Γερμανοί να ελέγχουν τας κινήσεις ταύτας από άλλα σημεία.
Παραλλήλως με την δράσιν ταύτην της ομάδος μας επεδόθημεν και με την εκκαθάρισιν της περιφερείας μας από όλα τα στοιχεία εκείνα τα υπό του εχθρού χρησιμοποιηθέντα ως πράκτορες ή κατάσκοποι αυτού εναντίον της εθνικής δράσεως των Ελλήνων οργανωμένων καλών και εξαιρέτων πατριωτών οίτινες πολλάκις εγένοντο και αιτία να στερηθούν και αυτής της ζωής των.
Δρώντες δε εντός του πλαισίου των διαταγών των υπό του Στρατιωτικού Διοικητού Νομού Ηρακλείου Αντισυνταγματάρχου κ. Ανδρέα Νάθενα εκδιδομένων εσυνεχίσαμεν την εθνικήν δράσιν της ομάδος μας μέχρι της εισόδου μας εντός της πόλεως Ηρακλείου και μετά ταύτα υπό τας διαταγάς του αυτού Διοικητού τελούντες εξετελέσαμεν το καθήκον μας προς την πατρίδα διά την εμπέδωσιν της ασφαλείας και την τήρησιν της τάξεως μέχρι της οριστικής διαλύσεως των ανταρτικών ομάδων την 30 Ιανουαρίου 1945 διά της καταρτήσεως εθνικού στρατού οπότε διαλυθέντων των ανταρτικών ομάδων επανήλθομεν και ημείς εις τα φιλειρηνικά μας έργα.

Εν Ηρακλείω τη 20 Νοεμβρίου 1945

ΤΟ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ