Ηθικό στρατού Οκτ 1945, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/10 Νοε 1945


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 90072/Α2/Δ2

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών επί του ηθικού του ΣΤΡΑΤΟΥ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1945.

Ι. ΑΣΔ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ηθικόν   οπλιτών καλόν
ΙΙ. ΑΣΔΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ    «            « Βελτιούται σταθερώς
ΙΙΙ. ΑΣΔ Θ. και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    «            « εις ευχάριστον σημείον
ΙV. ΑΣΔ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    «            « Γενικώς ακμαίον
V. ΑΣΔ Α.Μ. και Δ. ΘΡΑΚΗΣ    «            « Ακμαίον
VΙ. ΑΣΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Καλόν
VΙΙ. Σ.Δ. ΚΡΗΤΗΣ    «            « Καλόν
VΙΙΙ. Σ.Δ.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ    «            « Καλόν
ΙΧ. ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Καλόν
Χ. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Εις λίαν ικαν. σημείον
ΧΙ. ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ    «            « Εις πολύ καλόν επίπεδον

Α΄. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επί του ηθικού του Στρατού επιδρούν λίαν δυσμενώς τα κάτωθι:

1)   Η παραμονή υπό τα όπλα παλαιών κλάσεων οπλιτών.

2)   Η παντελής έλλειψις ψυχαγωγίας εις τους οπλίτας.

3)   Η συνεχιζόμενη υβριστική και αχαλίνωτος αρθρογραφία του Κομ. Τύπου κατά των στελεχών και ανδρών του Στρατεύματος.

4)   Αι μη συμπληρωθείσαι ελλείψεις εις Ιματισμόν και στρατονισμόν.

5)   Η παρουσία εις τας Μονάδας επικινδύνων Κομμουνιστών οπλιτών.

6)   Η έλλειψις προστατευτικών μέτρων διά τας οικογενείας των υπηρετούντων οπλιτών. Ήτοι χορήγησις δελτίων απορίας διά την δωρεάν λήψιν των τροφίμων, προτίμησις εις τας διανομάς κλπ.

Β΄. ΜΕΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΦΟΡΑΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Υπό των Αν. Στρατ. Διοικήσεων, Ανεξ. Στρατ. Διοικήσεων και Μεραρχιών εις τα οικεία Δελτία των μηνός Οκτωβρίου, αναφέρονται τα κάτωθι ζητήματα τα οποία επιδρούν δυσμενώς επί του ηθικού του Στρατού και προτείνονται ωρισμένα μέτρα.

Ι.     ΑΣΔ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναφέρει ότι επείγει

  • Η χορήγησις εις τους οπλίτας της κλινοστρομνής.
  • Η αύξησις του ποσοστού των αδειών εις τους αγρότας οπλίτας λόγω της αρξαμένης σποράς και της συγκομιδής του ελαιοκάρπου.

ΙΙ.    ΑΣΔΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναφέρει ότι:

  • Παρά τας φροντίδας της, όπως εφοδιασθώσιν οι οπλίται της έστω και με ψάθας ούτοι κατακλίνονται επί του δαπέδου άνευ κλινοστρωμνής με δύο κλινοσκεπάσματα.
  • Η πραγματοποιηθείσα 50δραχμος αύξησις της ημερ. βελτιώσεως συσσιτίου των οπλιτών, κρίνεται ως ανεπαρκής, λόγω της συνεχούς ανατιμήσεως των τροφίμων.
  • Το οικογενειακόν επίδομα των οπλιτών παραμένει το αυτό παρά τας δυσχερεστάτας βιωτικάς συνθήκας των οικογενειών των.

Προτείνει

1)    Τον εφοδιασμόν των οπλιτών της διά 4 κλινοσκεπασμάτων λόγω του χειμώνος. Εις περίπτωσιν καθ’ ην τούτο είναι αδύνατον παρακαλεί όπως εφοδιασθώσιν διά 4 κλινοσκεπασμάτων οι υπηρετούντες οπλίται εις ορεινάς περιοχάς και διά (3) τοιούτων οι υπόλοιποι οπλίται.

ΙΙΙ.  ΑΣΔ Θ. και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναφέρει ότι:

α)    Επί του ηθικού των νεοσυλλέκτων Στρατιωτών επιδρά δυσμενώς η δράσις των κομμουνιστών συναδέλφων των. Ούτοι λαμβάνοντες οδηγίας παρά του Κόμματός των, προβαίνουν εις διαφόρους ενεργείας, προσπαθούν να πείσουν τον πληθυσμόν ότι όλοι σχεδόν οι Στρατιώται είναι οπαδοί του ΚΚΕ. Τεχνηέντως επιδιώκουν να απωλεσθή η εμπιστοσύνη των οπλιτών προς τους Αξ/κούς και να δυσφημισθούν ούτοι εις την κοινωνίαν.

Συγκεκριμένως αναφέρει ότι κατά τον μήνα Οκτώβριον 1945 συνέβησαν τα κάτωθι:

1)    Είς οπλίτης του 525 Τάγ/τος μεταβάς εις το χωρίον του, κατεφέρετο εναντίον των Αξ/κών λέγων ότι κλέπτουσι τα τρόφιμα των οπλιτών και ότι εκ των (1100) ανδρών του Τάγ/τος του οι (900) είναι Κομμουνισταί και (100) φασίσται. (Κατ’ αυτού ενεργείται υπό της Δ/σεως του ανάκρισις).

2)    Οπλίτης του ιδίου Τάγ/τος επροπαγάνδιζε κατά του Στρατού.

3)    Έτερος οπλίτης ηκούσθη λέγων, ‘‘τώρα που έπεσε η Κυβέρνησις Βούλγαρη πρέπει να είμεθα έτοιμοι, ίσως να μας δοθή το σύνθημα’’.

4)    Τα 2/3 του Ιου Λόχου του 524 Τάγ/τος, κατόπιν υποδείξεως των αναρχικών Στρατιωτών, ηρνήθησαν να εφοδιασθώσιν με εκλογικά βιβλιάρια.

5)    Κατεσχέθη επιστολή του Στρατιώτου Χαλιαμάλιου Ηλία του 525 Τάγ/τος η οποία απηυθύνετο εις ιδιώτην περιφερείας Καρδίτσης αναγράφουσα τα εξής: ‘‘εμείς εδώ στο κάθε Τάγμα είμεθα τα 98% όλοι σύντροφοι και περιμένουμε ώρα την ώρα να δοθή το σύνθημα διά να πάρουμε την αρχήν στα χέρια μας, εσείς κυττάξτε να πάη αυτού πλέρια η δουλειά μας’’.

Γενικώς εκ των καταταγέντων αυτή νεοσυλλέκτων παρουσιάζεται σεβαστός αριθμός Κομμουνιστών, μερικοί των οποίων υπηρέτησαν εις τον ΕΛΑΣ.

Προτείνει

Την αύξησιν της δυνάμεως των μονίμων Αξ/κών κατά λόχον της ΙΧ Μεραρχίας ούτως ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο εξ αυτών διά την διενέργειαν των ηθικών διδασκαλιών και την ενίσχυσιν της πειθαρχίας.

ΙV.  ΑΣΔ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναφέρει ότι:

1)    Επί του ηθικού των ανδρών ασκούσι δυσμενή επίδρασιν η έλλειψις ιματισμού και εσωρρούχων και η ανεπάρκεια κλινοσκεπασμάτων και τροφής. Ταύτα εκμεταλλεύεται η προπαγάνδα του ΚΚΕ.

2)    Υπάρχουν πλείσται ενδείξεις ότι αναρχικοί τινές οπλίται των διαφόρων Μονάδων και καταστημάτων, λαμβάνουν μέρος εις κομμουνιστικάς συγκεντρώσεις και ομιλίας.

3)    Διεπιστώθη ότι κομμουνισταί στρατιώται άδουν κομ. επαναστατικά άσματα και αναγιγνώσκουν κομ. εφημερίδας δημοσία, της υπηρεσίας περιοριζομένης να τους παρακολουθή και να τους τιμωρή πειθαρχικώς.

4)    Μεταξύ των άλλων υπάρχει και ποσοστόν Βουλγαριζόντων οπλιτών.

5)    Ο Στρατ. Χρηστάκης Σταύρος του φυλακίου Κούλας ελειποτάκτισε μετά του οπλισμού του προς τους Βουλγάρους. Περί τούτου υπεβλήθη εις το Επιτελείον η υπ’ αριθ. Α.Π. 11205/4/10/45 αναφορά της.

6)    Ο στρατ. Χαραλαμπίδης Δημ. του Λόχου Πορροΐων κρατούμενος εν τω πειθαρχείω εδραπέτευσε λειποτακτίσας. Ούτος επί του τοίχου του πειθαρχείου ανέγραψεν υβριστικάς και απειλητικάς φράσεις κατά του Λοχαγού του με σφυροδρέπανον παραπλεύρως.

7)    Ο Λοχίας Μουρλάς Γεώργιος του Λόχου Πορροΐων, λόγω μικράς καθυστερήσεως των τροφίμων, δι’ έλλειψιν μεταφορικού μέσου, ωργάνωσε μετά στρατιωτών έντονον διαμαρτυρίαν (ενεργείται ανάκρισις).

8)    Ο Λοχίας Κοντογιώργος του Χρήστου, Λόχου Βυρωνείας, απόφοιτος της Σχολής εφέδρων αξ/κών ΕΛΑΣ, επικίνδυνος κομμουνιστής, διεπιστώθη ότι εκινείτο υπόπτως εν τω Λόχω του ενεργών Κομ. διαφώτισιν και εγγραφάς με την πρόθεσιν δημιουργίας πυρήνων εν τω Λόχω.

9)    Ο στρατιώτης Ηλιάδης Χρήστος του Λόχου Βυρωνείας εφωράθη συναναστρεφόμενος επιδεικτικώς Κομμουνιστάς πολίτας.

Γενικώς η έλλειψις κυρωτικών μέτρων, στηριζομένων επί νομικής βάσεως, παρέχει πάσαν ευχέρειαν εις την άσκησιν προπαγάνδας και εν γένει εις την απόλυτον κίνησιν των κομμουνιστών στρατιωτών, εις τρόπον ώστε να εκφράζωσιν ελευθέρως και αφόβως τας ιδεολογίας των.

  1. ΑΣΔΑΜ και Δ. ΘΡΑΚΗΣ

Αναφέρει ότι επιβάλλεται η ταχεία διάθεσις εις τους οπλίτας της ειδών λινοστολής και αύξησις κατά έν των κλινοσκεπασμάτων.

VΙ.  ΑΣΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αναφέρει ότι:

Σοβαρά αντιπειθαρχικά κρούσματα παρετηρήθησαν τα ακόλουθα:

1)    Είς οπλίτης εκ των νεοπαρουσιασθέντων της 43ης Ταξιαρχίας έλεγεν εις έτερον ότι συντόμως θα χρησιμοποιήση το όπλον του κατά των διοικητών του.

2)    Συνελήφθησαν δύο αναρχικοί οπλίται οίτινες απέκρυπτον φυσίγγια.

3)    Έλαβον χώραν ωρισμέναι λιποταξίαι και αυτομολίαι (3) στρατιωτών 43ης Ταξιαρχίας εις τους Αλβανούς.

VII. Σ.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

Αναφέρει ότι η συνεχιζόμενη κονσερβοφαγία απαρέσκει εις τους άνδρας της. Ούτω τινές αποφεύγουν να λαμβάνουν το συσσίτιόν των.

VIII. Σ.Δ.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Αναφέρει ότι οι οπλίται της φέρουν εισέτι τον θερινόν ιματισμόν. Ουδέν είδος χειμερινής στολής τους εχορηγήθη. Επείγει η άμεσος αποστολή των ανωτέρω ειδών.

ΙΧ.  ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Αναφέρει ότι επί του ηθικού των οπλιτών της επιδρούν δυσμενώς τα κάτωθι:

1)    Η οικονομική αστάθεια.

2)    Η μη βελτίωσις του μισθού των οπλιτών.

3)    Η μη χορήγησις ειδών κλινοστρωμνής ποδείων και λινοστολής.

4)    Η έλλειψις επαρκών μέσων ψυχαγωγίας.

Χ.    ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Αναφέρει ότι

1)    το ηθικόν των εφέδρων Αξ/κών βαίνει μειούμενον, λόγω της μη εξομοιώσεως τούτων προς τους μονίμους συναδέλφους των, όσον αφορά τας αποδοχάς (επίδομα ιματισμού, πολυετής υπηρεσία).

2)    το ηθικόν των υπαξ/κών, των προερχομένων εκ των εθν. ανταρτικών ομάδων, εμειώθη λόγω της μη αποδοχής υπό της υπηρεσίας του αιτήματός των όπως εξακολουθήσωσι να φέρωσιν εν τω Στρατώ τον βαθμόν του εφέδρου δοκίμου Αξ/κού. Ούτω εις την 41ην Ταξιαρχίαν επί (50) υπηρετούντων τοιούτων μόνον (13) εδήλωσαν παραμονήν εν τω Στρατώ με τον βαθμόν του μονίμου Λοχίου.

Προτείνει

1)    Την απόλυσιν των εκ Τουρκίας προερχομένων Ελλήνων Στρατιωτών, οίτινες δυσφορούν διά την μη απόλυσίν των. Τοιούτοι ολίγοι υπηρετούν εις το ΙΧ Συν/γμα Πυρ/κού.

2)    Την συμπλήρωσιν του στρατωνισμού της ως κάτωθι:

α)    41η Ταξιαρχία

Οι στρατώνες της στερούνται παραθύρων, θυρών και υαλοπινάκων. Η ύδρευσις των ανδρών είναι προβληματική, το ηλεκτρικόν δίκτυον λειτουργεί ουχί εν τω συνόλω του, το σύστημα αποχετεύσεως δεν λειτουργεί.

β)    43η Ταξιαρχία

Παρατηρείται η αυτή ως άνω κατάστασις.

γ)    42α Ταξιαρχία

Εις τα κτίρια ελλείπουν οι υαλοπίνακες.

δ)    Κλινοσκεπάσματα δεν εχορηγήθησαν εις όλους, τινές φέρουν έν κλινοσκέπασμα.

ε)    Στρώματα δεν εχορηγήθησαν εις όλους. Ούτω πλείστοι οπλίται κοιμώνται επί του τσιμέντου και με εν κλινοσκέπασμα.

στ)  Ιματισμός μέχρι τούδε δεν εχορηγήθησαν χλαίναι ουδέ η προβλεπομένη λινοστολή.

Ομοίως προτείνει:

Την αύξησιν της 15δράχμου βελτιώσεως συσσιτίου.

Την αύξησιν της μερίδος άρτου των οπλιτών εις 200/400 ημερησίως.

ΧΙ.  ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Αναφέρει ότι:

Το ηθικόν των οπλιτών, παρά τας ελλείψεις ειδών τινών ιματισμού και Στρατωνισμού ευρίσκεται εις πολύ καλόν επίπεδον.

Ουχ ήττον όμως υπάρχουσι ευπαθή σημεία, τα οποία εάν δεν εφελκύσουν την προσοχήν της Κρατικής Μηχανής είναι δυνατόν να επιδράσουν ολεθρίως επί του ηθικού των ανδρών. Τοιαύτα φρονούμεν είναι και τα κάτωθι:

α)    Τους εγγάμους και τους αγάμους ακόμη οπλίτας τους κατατυραννεί η σκέψις της στερήσεως της οικογενείας των των απαραιτήτων μέσων συντηρήσεως.

β)    η έλλειψις εργατικών χειρών εις τας οικογενείας των, ένεκεν της απουσίας των, τους εμβάλλει πολλάς στενοχωρίας. Επί του προκειμένου υποβάλλεται η πρότασις όπως ληφθή μέριμνα της καλλιεργείας των αγρών των υπηρετούντων οπλιτών μερίμνη του οικείου Προέδρου της Κοινότητος, ως εγένετο και κατά την πολεμικήν περίοδον 1940-41.

γ)    Η έλλειψις Κέντρων ψυχαγωγίας αφήνει τους άνδρας να περιπλανώνται κατά τας ώρας της αναπαύσεως και ως είναι φυσικόν να αποτελώσιν λείαν πάσης αντεθνικής προπαγάνδας.

Εν Αθήναις τη 10 Νοεμβρίου 1945

Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τ.Υ.

Θ. ΖΑΪΜΗΣ
Συν/ρχης Πυρ/κού

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
Αρχηγόν ΓΕΣ (Υ.Τ.Α.)
Α΄ Υπαρχηγόν ΓΕΣ (Υ.Τ.Α.)
Β΄ Υπαρχηγόν ΓΕΣ (Υ.Τ.Α.)
Γ΄ Υπαρχηγόν ΓΕΣ (Υ.Τ.Α.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Δ/σιν Α1 ΓΕΣ (Υ.Τ.Ε.)
Δ/σιν Β1 ΓΕΣ (Υ.Τ.Ε.)
Δ/σιν ηθικής Αγωγής (Υ.Τ.Ε.)
Α2/Δ2
Α2

Advertisements