Εκθεση πεπραγμένων, ΑΣΔΑΜΘ/3 Νοε 1945


ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΑΡΙΘ. Α.Π. 5515

 

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν   Μ Η Ν Ο Σ   Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   1945

 Ι. ΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ – ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑΙ ΦΡΟΥΡΑΙ

Ως οι υποβαλλόμενοι Πίνακες υπό του Γραφείου Προσωπικού.
Χορηγούμεναι φρουραί ως ο προσηρτημένος Πίναξ.

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ως το υποβληθέν σχεδιάγραμμα 1/100.000 διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 5502/28-11-45 αναφοράς μου και ο προσηρτημένος Πίναξ.

ΙΙΙ. ΗΘΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ
Λίαν καλόν

ΙV. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
Κατόπιν εμφανίσεως ενόπλων τινων και κακοποιήσεως Εθνικόφρονος Πολίτου εγένετο εκκαθαριστική ενέργεια την 8-10 Νοεμβρίου εν τη περιοχή τη περιλαμβανομένη εντός της περιμέτρου: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ – ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΝ (G.8811) – ΜΑΝΗ (G.8314) – ΣΙΤΑΡΙΑ (G.8320) – ΠΑΤΑΓΗ (G.8523) – ΛΕΠΤΗ (G.8925) – Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΣ (G.9426) – ΕΒΡΟΣ Π. – ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ.
Η ενέργεια διεξήχθη διά τεσσάρων αποσπασμάτων δυνάμεως 15 ανδρών εκάστου υπό Αξ/κόν.
Ουδεμία αντίδρασις ή αντίστασις παρουσιάσθη κατά την ενέργειαν της εκκαθαριστικής ενεργείας.
Έτεραι εκκαθαριστικαί ενέργειαι δεν έλαβον χώραν καθ’ όσον δεν παρέστη ανάγκη. Ουχήττον έλαβον χώραν 45 περιπολίαι και ενέδραι διά τμημάτων Βρεττανικών και ημετέρων.
Έτεροι ένοπλοι ομάδες δεν ενεφανίσθησαν.
Πληροφορίαι μάλλον θετικαί φέρουσιν ότι ένοπλοι ομάδες κακοποιών συνολικής δυνάμεως 15-20 ανδρών συγκεντρούνται από μηνός και πλέον εν τη νήσω ΘΑΣΩ, προερχόμεναι ιδία εκ χωρίων της νήσου και εκ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Απεφασίσθη η ενέργεια εκκαθαριστικής επιχειρήσεως υπό της Χωρ/κής ενισχυομένης και διά τμήματος της Εθνοφυλακής κατά τας προσεχείς ημέρας.
Την 27 Νοεμβρίου συνελήφθη υπό του 159 Τ. ένοπλος Βούλγαρος στρατιώτης εις (Κ.770287) εγγύς ΧΑΡΑΚΟΣ.
Υπό της Εθνοφυλακής δεν εγένοντο συλλήψεις.
Υπό των αρχών Χωρ/κής δεν υπεβλήθη σχετική κατάστασις, καθόσον το Υπουργείον Εσωτερικών διά Διαταγής του καθορίζον τας νέας περιοδικάς καταστάσεις υπό των αρχών χωρ/κής υποβαλλομένας, δεν καθώρισε και την τοιαύτην συλλήψεων. Κατόπιν τούτου οι Αρχαί Χωρ/κής δεν υποβάλλουσι τοιαύτας. Παρά ταύτα αιτησάμεθα την υποβολήν τοιούτων ας θα υποβάλλωμεν ευθύς ως περιέλθωσιν ημίν.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
1)     Ελλείπουσιν επαρκή μόνιμα στελέχη.
2)     Δεν έχουσι χορηγηθή εισέτι εξαρτήσεις – γυλίοι, σιτιοδόχοι, αντίσκηνα ή αδιάβροχα και εσώρουχα εις τους άνδρας και ιδία των τμημάτων προκαλύψεως.
Ελλείπουσιν επίσης κάππαι και ωρολόγια από τα φυλάκια.
Τα δύο κλινοσκεπάσματα εισίν ανεπαρκή.
3)     Τα Μέσα Διαβιβάσεων είναι τελείως ανεπαρκή εις τα τμήματα προκαλύψεως.
Υφίσταται ανεπάρκεια Μεταφορικών Μέσων (Αυτοκινήτων) εις απάσας τας Μονάδας και Στρατηγεία.
VΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1)     Είναι ανάγκη όπως τα Τάγματα προκαλύψεως πλαισιοθώσι δι’ επαρκούς αριθμού μονίμων στελεχών.
Να ενισχυθώσιν επίσης δι’ εγγραμάτων οπλιτών εκ του εσωτερικού.
2)     Να συμπληρωθή ο οπλισμός των Ταγμάτων Προκαλύψεως διά διαθέσεως:
α)    Αριθμού τινος οπλοπολυβόλων (ατομικών) καθ’ υπέρβασιν των υπό της συνθέσεως προβλεπομένων, ίνα άπαντα τα φυλάκια ως και τα μικρά αποσπάσματα ώσιν εφοδιασμένα δι’ ενός αυτομάτου.
β)    Αριθμού τινος Όλμων και Βαρέων Πολυβόλων και
γ)    Ναρκών και αντιαρματικών.
3)     Να προικισθώσι τα Τάγματα δι’ αυτοκινήτων Μεταφορικών Μέσων (3 αυτοκινήτων των 3/4 τόννου και 5 δίκυκλα αυτοκίνητα κατά Τάγμα).
4)     Ανάγκη αναλήψεως των φρουρών των Ποινικών φυλακών υπό της Χωρ/κής.
5)     Ανάγκη επιτακτική ενισχύσεως των Ταγμάτων προκαλύψεως δι’ υλικού Διαβιβάσεων, ιδία τηλεφωνικού, Οπτικού, Πιστολίων φωτοβολίδων μετ’ αντιστοίχων φωτοβολίδων διαφόρων χρωμάτων (σχετική αναφορά μετά πίνακος αναγκαιούντος υλικού υπεβλήθη).
6)     Να συμπληρωθή το πάσης φύσεως υλικόν των ανδρών προκαλύψεως ήτοι κλινοσκεπάσματα, χλαίναι, κάππαι, ωρολόγια φυλακίων κλπ.
7)     Ανάγκη εγκρίσεως χορηγήσεως των διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 5441/9-11-45 αναφοράς μου προταθέντων Πυρ/κών.
8)     Ανάγκη εγκρίσεως της αρτοδοτήσεως των κυνών ασφαλείας προκαλύψεως.

Καβάλλα τη 3 Νοεμβρίου 1945

Ο
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Υ.

Π. ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ
Υποστράτηγος

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΓΕΣ (Δ/νσιν Επιχ/σεων τμ. Β΄)

 

 

Advertisements