Εκθεση Πεπραγμένων11/10/44 έως 31/1/45, ΣΔΠ/31 Οκτ 1945


Σ.Δ.Π.
1.     Συνοπτική Έκθεσις Πεπραγμένων από 11/10/44 έως 31/1/45.
αριθ. εγγ1. (Α/1)
Φύλλα 10
ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Από 11/Χ/44 μέχρι 31/1/45

Α΄ ΑΦΙΞΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Το προσωπικόν της ΑΣΔΑΜΘ εκ Δράμας αποσυρθέν το δεύτερον ήμισυ της νυκτός της 8/ΧΙΙ/44 εις ΚΑΒΑΛΑΝ – συμφώνως τω Βρεττανικώ Σχεδίω εκκενώσεως της περιοχής – επεβιβάσθη του εις τον λιμένα ορμούντος αντιτορπιλλικού «ΙΕΡΑΞ» ένθα συνηντήθημεν μετά των δύο αξ/κών τους οποίους  είχα αποσπάση παρά τω Κυβ. Αντιπροσώπω Δυτ. Θράκης διά να εκπροσωπούν την Σ.Δ. εν ΚΟΜΟΤΗΝΗ.-
Επί του πλοίου είχον επιβιβασθή και οι Κυβ. Αντιπρόσωποι Α. Μακεδονίας κ.Ι.Δούμιας και Δ. Θράκης κ.Π.Οικονομίδης μετά των υπαλλήλων αυτών.
Την μεσημβρίαν τη 9/ΧΙΙ/44 ήλθε το αντιτορπιλλικόν «ΠΙΝΔΟΣ» με το οποίον το απόγευμα της ιδίας ημέρας επλεύσαμε διά Πειραιά συμφώνως με οδηγίας τας οποίας μας μετεβίβασεν ο Αρχηγός της παρ’ εμοί Βρεττανικής Αποστολής Συντ/ρχης κ.Κουεμπόϊντ, ο οποίος είχεν επαφήν μετά του ασυρμάτου με τον Στρατηγόν Σκόμπι.
Την μεσημβρίαν της 10/ΧΙΙ/44 μετεφέρθημεν εκ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, όπου είχεν αγκυροβολήσει η «ΠΙΝΔΟΣ» εις τον «ΑΒΕΡΩΦ» πλευρισμένον εις τον προλιμένα του ΠΕΙΡΑΙΩΣ παρά τον λιμενοβραχίονα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ».

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Το εσπέρας προσεκλήθην εις δείπνον παρά του Ναυάρχου κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ κατά την διάρκειαν του οποίου μοί επροτάθη να οργανώσω και πλαισιώσω διά των αξ/κών μου διαθεσίμους πεζοναύτας και αστυνομικούς διά την ενίσχυσιν των αποβιβαζομένων εις την ΠΕΙΡΑΪΚΗΝ χερσόνησον Ινδικών στρατευμάτων πράγμα όπερ απεδέχθην ασμένως.-

Γ΄ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΜΙΚΤΟΥ ΑΓΗΜΑΤΟΣ
Την ΙΙ/ΧΙΙ/44 λίαν πρωί εις τον προ του κτιρίου της Σχολής Δοκίμων χώρον παρέλαβα περί τους 150 ναύτας όλων των κλάσεων προερχομένους εκ της Ν.Βάσεως του «ΑΒΕΡΩΦ» και «ΙΕΡΑΚΟΣ» και συνεκρότησα δύο λόχους υπό τους Λοχαγούς Πεζικού Χατζηγεωργίου Ηλ. και Χαραλάμπους Ηλ.  με πυρήνας αστυνομικών διαφόρων βαθμών.

Δ΄ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΓΗΜΑΤΟΣ
Μετά μιάς ημέρας συγκρότησιν και σύντομον στοιχειώδη εκπαίδευσιν εις τον χειρισμόν του όπλου το Μικτόν ΄Αγημα εκ 2 λόχων ανέλαβεν από πρωϊνάς ώρας της 12/ΧΙΙ/44 την εκκαθάρισιν της Δυτικής περιοχής της ΠΕΡΑΪΚΗΣ χερσοννήσου εγκατασταθέν τελικώς όπισθεν των Ινδικών Τμημάτων από θαλάσσης εις θάλασσαν κατά το μήκος της οδού ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ.
Συνεργασία μου με αποβιβασθέντα Ταξίαρχον της 139 Βρεττ. Ταξ/χίας κ. Μπλόκ ρυθμίζει τον τρόπον ενεργείας του Μικτού Αγήματος διά την πλήρη εκκαθάρισιν της εκάστοτε απελευθερωμένης υπό των Ινδικών στρατευμάτων Περιοχής.
Εγκαθιστώ το Επιτελείον μου περιωρισμένης συνθέσεως (υπασπιστής Αξ/κος Πληροφοριών διαχειριστής) εις δωμάτιον του κτηρίου της Σχολής Δοκίμων όπου έχουν συσσωρευθή όλαι αι Αρχαί Βρεττανικαί και Ελληνικαί.
Ελεύθερον έχει παραμείνει και το Μέγατον Βάττη παρά την προβλήτα της ΤΡΟΥΜΠΑΣ ως μόνη νησίς αντιστάσεως του προσωπικού των εις αυτό εγκατεστημένων ναυτικών αρχών και του καταφυγόντος τοιούτου Χωρ/κής και στρατού επιτυχόντων να κρατήσωσι, μέχρι απελευθερώσεως της περιοχής, το Κτίριον.
Την 13/ΧΙΙ/44 κατηρτίσθη και 3ος λόχος υπό τον Λοχ. πυρ. Παππανικολόπουλον Δ. τον οποίον ετήρησα ως εφεδρείαν.
Το εσπέρας της αυτής ημέρας, το Άγημα εκκαθαρίσαν πλήρως νέαν προς ανατολάς περιοχήν κατείχεν την γραμμήν: οδός ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ οδός ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ,  πάντοτε από θαλάσσης εις θάλασσαν.

Ε΄ΑΝΑΘΕΣΙΣ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Την 14/ΧΙΙ/44 κατόπιν διαταγής του Προέδρου της Κυβερνήσεως κοινοποιηθείσης δι’ ομοίας του Αρχηγού  του Στόλου διωρίσθην Στρατιωτικός Διοικητής ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Εγκαθιστώ το Στρατηγείον εις ιδιωτικόν Σχολείον επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ.
Ολόκληρον την διαθέσιμον δύναμιν Αστυνομίας Πόλεων εγκαθιστώ εις το οίκημα του Αστυνομικού Σταθμού ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ, όστις ήρξατο λειτουργών και διατάσσω την συγκρότησιν πυρήνος αναπτύξεως του Α΄Αστυνομικού Τμήματος ευθύς ως η περιοχή του ελευθερωθή.-
Την μεσημβρίαν της 14/ΧΙΙ/44 το Μικτόν ΄Αγημα εκκαθαρίζον την υπό των Βρεττανικών στρατευμάτων απελευθερωμένην περιοχήν κατείχεν αμέσως όπισθεν αυτών την γραμμήν:οδός ΣΑΧΤΟΥΡΗ – οδός ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Προσλαμβάνω ως επιτελάρχην τον παρουσιασθέντα Αν/ρχην ιππικού Βλάχον Κων. και χρησιμοποιώ πάντα παρουσιαζόμενον Αξ/κόν οιουδήποτε όπλου ή σώματος.
Ούτω εν συνεργασία μετά του Καναδού Ταγ/ρχου της ΕΜΕΛ κ. Μπαρρόου καταρτίζω Τμήμα Επισιτισμού της Σ.Δ. με επικεφαλής τον Ταγ. πεζ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ. το οποίον ανέλαβεν και διεξήγαγε με μεγάλην επιτυχίαν τας διανομάς τροφίμων εις τον πληθυσμόν κατά συνοικίας.
Την εσπέραν της 14/ΧΙΙ/44 ραγδαία προέλασις έφερε το Μικτόν ΄Αγημα επί της οδού ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ με εσπευσμένην κάπως εκκαθάρισιν της ενδιαμέσου περιοχής.
Εγκαθιστώ το Α΄Αστυνομικόν Τμήμα εν λειτουργεία και το τμήμα Επισιτισμού της Σ.Δ. εις την αρχήν της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ένθα υπήρχεν υπηρεσία Επισιτισμού υπαγαγών τους υπαλλήλους αυτής υπό τον υπάλληλον της Κεντ. Αντιπροσωπείας Α.Μακεδονίας Παπαδόπουλον Δ. ειδικόν εις τα επισιτιστικά.
Λόγω της ταχείας εκκαθαρίσεως της περιοχής εκ του Τζανείου Νοσοκομείου εβλήθη δίοπος εκκαθαριστικής περίπολου του Μικτού Αγήματος τραυματισθέντος σοβαρώς.
Η απόδοσις εις λάφυρα όπλα και πυρομαχικά υπήρξε κατά την ημέραν αυτήν άνευ προηγουμένου υπερβούσα τα χίλια όπλα παντός είδους.
Προσελθόντος του Επισκόπου με μέρος του Κλήρου διά να με χαιρετίσουν συνέστησα επ’ ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ελευθερίου την επομένην να γίνουν δοξολογίαι εις τους απελευθερωθέντας Ναούς ίνα ο πληθυσμός επανεύρη εαυτόν.
Καλέσας εις το Στρατηγείον μου τους ευρισκομένους εν τη περιοχή Καθηγητάς, διδασκάλους και αρχηγούς Προσκόπων συνέστισα άμεσον επανάληψιν του έργου των διά να συμμαζευθή η μαθητιώσα και η εξωσχολική νεολαία.
Οφείλω να ομολογήσω ότι αι συστάσεις μου εξετελέσθηκαν κατά γράμμα εκ μέρους όλων των αρμοδίων και το ηθικόν των κατοίκων ανεκτάτο αλματωδώς.
Την μεσημβρίαν της 15/ΧΙΙ/44 κατείχομεν τας οδούς ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ – Δ.ΡΑΛΛΗ.
Ενισχύω το Τμήμα Επισιτισμού δι’ Αξ/κών και Υπαξ/κών αποβιβασθέντων εκ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πολλαπλασιάζονται αι εστίαι διανομών αι οποίαι παρέχονται άφθονοι. Η καλή επισιτιστική κατάστασις προσελκύει εις την απελευθερωθείσαν περιοχήν μέγαν αριθμόν διαφευγόντων παντοιοτρόπως εκ των περιοχών των στασιαστών κατοίκων, γεγονός όπερ επιβάλλει την ίδρυσιν δύο εστιών εκτάκτων.
Μεταβαίνω προσωπικώς και παρακολουθώ την εκκαθάρισιν του Τζανείου Νοσοκομείου το οποίον ήτο εστία ελασιτών.
Καλώ παρ’ εμοί τον Ιατρικόν Σύλλογον και ζητώ την υπόδειξιν ενός αξιωματικού Διευθυντού του ιδρύματος διά να το ανασυγκροτήσω. Αυτός ούτος ο πρόεδρος του Ι.Σ. ιατρός κ.Μαντούβαλος Δ. αποδέχεται την πρότασιν και αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντα του.
Αποχωρίζονται εις ιδίαν αίθουσαν οι ελασίται τραυματίαι και ασθενείς διατίθενται ιδία πτέρυξ ως Στρατιωτικόν Νοσομομείον εις το οποίον τοποθετώ το Ανθ/τρον της Σ.Δ. Βαφειάδη Δ.
Το εσπέρας της 15/ΧΙΙ/44 προχωρούμεν μέχρι της γραμμής οδού Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ (πρώην ΡΕΠΟΥΛΗ) με επικαμπήν επί της οδού Β.ΣΟΦΙΑΣ προς της πλατείαν ΚΑΝΑΡΗ (Πασσά Λιμάνι).-
Συναντώμεθα με τους αμυνομένους εντός του Μεγάρου Βάττη. Αναπτύσσω το Β΄Αστυνομικόν Τμήμα.
Συγκεντρώσας την διαθέσιμον δύναμιν Χωρ/κης ιδρύω στοιχειωδώς την Διοίκησην Χωρ/κης Πειραιώς υπό τον Ταγμ. Σούνδιαν Εμμαν. και το Τμήμα Μεταγωγών παρά το Τζάνειον, μέσον του οποίου άρχεται η μεταγωγή των συλλαμβανομένων. Παρά τη Χωρ/κη συνεκκέντρωσα και τους υπαλλήλους Φυλακών τους οποίους εχρησιμοποίησα βραδύτερον.-
Την πρωΐαν της 16/ΧΙΙ/44 καταλαμβάνεται ο λόφος ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ και ο Σιδ. Σταθμός Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου.
Διανυκτερεύομεν εις την γραμμήν καθ’ όλον το μήκος της λεωφόρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Α΄.
Έχομεν και άλλα δύο θύματα βαρέως τραυματισθέντων κατά τας εκκαθαρίσεις εκ παραθύρων και δωμάτων ανδρών του Μικτού Αγήματος.
Το Μ.Α. ενισχυθέν εις δύναμιν αναπτύσσει και 4ον λόχον υπό τον λοχ. πεζ. Κούκαν Ι.
Το επιτελείον της Σ.Δ. αναπτύσεται με οργάνωσιν όλων των αναγκαίων Επιτελικών Γραφείων και Διευθύνσεων.
Την 17/ΧΙΙ/44 ο 4ος λόχος διατίθεται εις ακτήν Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ. Το Στρατηγείον της Σ.Δ.Π. εγκαθίσταται εις το Μέγαρον Μεταξά επί της διασταυρώσεως των οδών Γεωργίου Α΄και Βασ. ΣΟΦΙΑΣ.
Το βράδυ της 17/ΧΙΙ/44 κατέχομεν την γραμμήν οδός ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΠΗΤΤΥ λόφος ΚΑΣΤΕΛΑΣ με επικαμπάς εκατέρωθεν προς θάλασσαν (λιμένα Πειραιώς ως λιμένα ΜΟΥΝΥΧΙΑΣ). Ο 4ος λόχος (Ν.ΦΑΛΛΗΡΟΥ) κατέχει προγεφύρωμα από ΚΗΦΙΣΣΟΥ μέχρι θέατρον Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ.-
Την 18/ΧΙΙ/44 ενισχύομαι δι’ 100 ναυτών. Συγκροτώ και 5ον λόχον υπό τον υπολ. πυρ. Χ΄΄Αντωνίου Β.- Ιδρύω το Αστυνομικόν Τμήμα Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ.
Διά των διαθεσίμων υπαλλήλων της Η.Ε.Δ. υπό το κ. Πάτσην αποκαθίσταται το δίκτυον παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Συγκεντρούνται και αναλαμβάνουν υπηρεσίαν οι Πυροσβέσται υπό τον κ.Σπυριδάκην.
Προσκαλώ εις το Στρατηγείον μου την Δημαρχιακήν Επιτροπήν και του Δημάρχου απόντως εις Αθήνας, συνιστώ να εκλέξουν μεταξύ των προσωρινόν Δήμαρχον. Υποδειχθέντος ομοφώνως του Ιατρού κ. Πρωτοπαππά ορίζω τούτον δημαρχούντα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όστις και αναλαμβάνει την ενίσχυσιν του έργου της Αστυνομίας διά του προσωπικού του Δήμου προς αποκατάστασιν των οδών και καθαριότητα της Πόλεως γενικώς.-
Ιδρύω το Δ΄Αστυνομικών Τμήμα ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ. Καλώ τους Δημοσιογράφους και τους θέτω εις επαφήν με το ΙΙ Γραφείον της Σ.Δ.
Οφείλεται έπαινος προς τους δημοσιογράφους ΠΕΙΡΑΙΩΣ διότι ήσκησαν Εθνικήν Πολιτικήν και ουδέποτε παρέβησαν τας συστάσεις της Σ.Δ.-
Ορίζω μεταξύ των διαμφισβητούντων την θέσιν του Διευθυντού της Αστυνομίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ τον αρχαιότερον κ. Βλαχάκην.
Ο Δ/τής Αστυνομίας Αναγνωστόπουλος απουσιάζει, εκτελεσθείς υπό των ελασιτών, ως επληροφορήθημεν βραδύτερον.
Η Δ/νσις Αστυνομίας Πόλεων εγκαθίσταται και αναπτύσσει και το Τμήμα Ασφαλείας και Αγορονομικόν. Εις το τελευταίον δίδω αυστηράς διαταγάς διά την απαγόρευσιν των μικροπολιτών και των έλεγχον των τιμών.
Τα τρόφιμα όσα κατάσχονται επί ιστιοφόρων του ΕΛΑΝ (έλαιον, σύκα, σταφίδαις, κ.λ.π.) διανέμονται εις τον πληθυσμόν υπό της Αγορονομίας με ημίσειαν της διατιμήσεως τιμήν.
Την 19/ΧΙΙ/44 περιελάβομεν εντός των γραμμών μας ολόκληρον τον λιμένα της ΜΟΥΝΥΧΙΑΣ (Τουρκολίμανο) και την ΣΧΙΣΤΗΝ ώστε η γραμμή ανήκεν από ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ -οδού  ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ εις οδόν ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ εις επικαμπή – Διορίζεται οριστικώς εξ Αθηνών Δ/τής Αστυνομίας ο κ.Λιαρομμάτης.
Ο 4ος Λόχος Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ προήλασε μέχρι των οδών ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ και ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ επεκταθείς ανατολικώς μέχρις ΙΛΙΣΣΟΥ. Απέστειλα υπαλλήλους ειδικούς εις το Εφεδρικόν Εργοστάσιον Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ διά να προετοιμάσουν την λειτουργίαν του.-

ΣΤ΄ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
΄Εχων υπ’ όψει τα υπό της Κυβερνήσεως διαταχθέντα αφ’ όσον ήμην Στρ. Διοικητής Αν. Μακεδονίας Θράκης περί καταρτισμού της Εθνοφυλακής διά προσκλήσεως της κλάσεως 1936 και επιτυχίαν την απόκτησιν 170 περίπου στολών από το Ναυτικόν, καλώ διά την επομένην 20/ΧΙΙ/44 τους εν τη περιοχή ευρισκομένους εφέδρους οπλίτας όλων των όπλων κλάσεως 1936 προς κατάταξιν εις τους Στρατώνας Διλοχίας Πεζικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Ορίζω Διοικητήν του καταρτιζομένου τάγματος τον αντ/ρχην πεζικού ΠΛΕΥΡΑΚΗΝ Γ. καθ’ όλα άξιον αξιωματικόν πεσόντα μεταγενεστέρως εις Αγ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΡΕΝΤΗΝ.
Την 20/ΧΙΙ/44 η προσέλευσις των Εθνοφυλάκων 1936 παρέχει συγκινητικήν εικόνα διά την προθυμίαν και τον Εθουσιασμόν των κατατασομένων. Αι στολαί αμέσως εξηντλήθησαν και οι υπόλοιποι κατατάσονται χωρίς να ενδύωνται στρατιωτικήν στολήν.
Κατηρτίσθη αρτίως είς και ήμισυς λόχος. Η υπηρεσία διαβιβάσεων της 139 Ταξ/ρχίας εγκαθιστά εις τον γραφείον μου αυτόματον τηλέφωνον με αριθμόν εκ των εν Αθήναις λειτουργούντος δικτύου. Ούτω επιτυγχάνει την επικοινωνίαν με τας Αθήνας. (Μ.Βρεττανίαν, Υπουργείον Σρατιωτικών Αργηγείον Χωρ/κης, Δ/σις Αστυνομίας κ.λ.π.) γεγονός όπερ με διευκόλυνε πολύ.
Την 21/ΧΙΙ/44 διά προελάσεως προς την εν εκχώσει γραμμήν του Σιδηροδρόμου Αθηνών-Πειραιώς ενούμεθα με τον 4ον λόχον Ν. ΦΑΛΛΗΡΟΥ περί το εργοστάσιον ΡΕΤΣΙΝΑ και κατέχομεν το εσπέρας την γραμμήν ΟΔΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ – ΟΔΟΣ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ – ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ – ΟΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ –  ΟΔΟΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΕΡΓΟΣΤ. ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ – ΟΔΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ – ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (Ν.ΦΑΛΗΡΟΝ).
Εις ένδειξιν ευχαριστίας επί τη αληθή  απελευθερώσει συνεκροτήθη πάνδημον συλλαλλητήριον εις την πλατείαν ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. Διά διαταγών και συστάσεων επέτυχα αποφυγήν από πάσης κομματικής πολιτικής και πολιτειακής εκδηλώσεως.
Το συλλαλλητήριον αυτό υπήρξεν η πρώτη πράγματι εκδήλωση εν Πειραιεί της υγιούς Ελλάδος.
Ελευθερωθείσης της περιοχής των γραφείων και Αποθηκών της Γ.Α.Υ.Σ.Π. διέταξα την συγκέντρωσιν άπαντος του περισυλλεγομένου υλικού εις αυτήν ρυθμίσας το ζήτημα τούτο διά της αρμοδίας Υπηρεσίας του Επιτελείου μου ούτως ώστε μεγάλη ποσότης υλικού ανυπολογίστου αξίας να συγκεντρωθή και εξασφαλισθή περιερχομένη εις το Δημόσιον.
Διευθυντής της Γ.Α.Υ.Σ.Π. ήτο ο Συντ/ρχης Αλεξάκης. Ανεπτύχθη και το Γ΄Αστυνομικόν Τμήμα.

Ζ΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΟΣ
Την 22/ΧΙΙ/44 κατόπιν συνεργασιών με Αρχηγόν Στόλου και Βρεττανόν Ταξίαρχον απέσυρα δύο λόχους του Μικτού Αγήματος, οίτινες συγκεντρώθησαν την Σχολήν Δοκίμων προς διαπεραίωσιν εις την απέναντι ακτήν της ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΟΣ.
Τον λόχον Χαραλάμπους (ΚΑΣΤΕΛΑΣ) αντικατέστησε Ουλαμός του Τάγματος Εθνοφυλακής Πλευράκη, έτερος δε λόχος του αυτού τάγματος έλαβε το μετώπου κατ’ αγκώνα μετά Βρεττανικών Τμημάτων επί της εν εκχώσει γραμμής του Η.Σ.Α.Π.-
Την 23/ΧΙΙ/44 κατείχομεν την γραμμήν οδός ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ- εν εκχώσει γραμμή του Η.Σ.Α.Π.-
Συνεκρότησα εκ τούτου Στρατοδικείον ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπ΄τον αντ/ρχην πεζ. Παντελίδην Μην.
Την αυτήν ημέραν από νυκτός συνετελέσθη η μεταφορά εις Δραπετσώνα της διλοχίας του Μ. Αγήματος, η οποία το εσπέρας είχεν εκκαθαρίσει την περιοχήν της Νοτίας ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΟΣ και κατείχε την γραμμήν Εγκαταστάσεις ΣΟΚΟΝΥ – ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΩΡΟΣ – λιμήν ΑΛΩΝ.
Επιτευχθείσης της επικοινωνίας με ΑΘΗΝΑΣ διά την λεωφόρον ΣΥΓΓΡΟΥ κατήλθον εις ΠΕΙΡΑΙΑ και επεσκέφθησαν το Στρατηγείον της Σ.Δ. οι Υπουργοί Εσωτερικών – Οικονομικών – Ναυτικών και Δικαιοσύνης και ο Στρατ. Διοικητής Αθηνών Συντ/ρχης Κατσώτας Π.
Μου μετεβιβάσθη η διαταγή προσκλήσεως των κλάσεων 1934- 1940 και ήλθεν εις ΠΕΙΡΑΙΑ προσωπικόν του Κέντρου Κατατάξεως Πειραιώς υπό τον Αντ/ρχην Πυρ/κού Λειβαδίτην Δημ. με Άγγλους Συνδέσμους και υλικά.
Έφθασαν και πυρήνες εξ Αξ/κών και Χωροφυλάκων διά τα Τάγματα Εθνοφυλακής.
Η επικοινωνία με τας Αθήνας φέρει εις τον ΠΕΙΡΑΙΑ κύμα ολόκληρον πολιτών οι οποίοι κατέρχονται διά να επωφεληθούν των διανομών και να προμηθευθούν τρόφιμα που σπανίζουν εις την Αθήναν.

Η΄ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΑΞ/ΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Την 24/ΧΙΙ/44 η κατάταξις είχεν τόσον προχωρήσει ώστε ο ιματισμός εξηντλήθη. Κατηρτίσθησαν τρία Τάγματα υπό τους αριθμούς 160 (εις ο συνεπτύχθη ο 1ος λόχος της κλάσεως 1936) αν/χον Πλευράκην Γ. το 161 αν/χον Εξαρχάκον Νικ. και το 163.
Η κατάταξις εγίνετο εις την Σχολήν Προμηθέως, το 160 εγκατεστάθη εις κτίριον Διλοχίας Πεζικού Πειραιώς και πέριξ, το 161 εις τοΔημ. θέατρον και πέριξ και το 163 εις ΚΑΣΤΕΛΛΑΝ.
Απέστειλα δύναμιν πεζοναυτών υπό αξ/κούς εις ΣΑΛΑΜΙΝΑ διά την τάξιν. Ομοίως εις Πόρον και ΑΙΓΙΝΑΝ.
Διαταγή Α.Χ. έστειλα Αξ/κόν Διοικητήν νήσου, ΣΠΕΤΣΩΝ.- Της 24 και 25/ΧΙΙ/44 το Τάγμα Πεζοναυτών (ως μετωνομάσθη το τέως Μικτόν ΄Αγημα, λόγω του ότι απεσύρθησαν οι Αστυνομικοί και Χωρ/κες) μετεφέρθη ολόκληρον εις ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ αποσυρθέντος και του 4ου λόχου εκ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ.
Την 25/ΧΙΙ/44 κατήλθεν εις ΠΕΙΡΑΙΑ ο Υφυπουργός Στρατιωτικών Στρατηγός ΣΠΑΗΣ, μεθ’ ου συνειργάσθην.-
Τον τομέα Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ και ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ανέλαβεν η Εθνοφυλακή (160 τάγμα ΠΛΕΥΡΑΚΗ) των 3 ταγμάτων υπαχθέντων υπό την Ταξιαρχίαν Πειραιώς Συντ/ρχην Πεζ. Μπαλή Δ.
Την εσπέραν της 26/ΧΙΙ/44 το τάγμα Πεζοναυτών κατείχε την γραμμήν ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ – ΕΥΓΕΝΙΑ Ν. κορυφή Νεκροταφείον ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ – οδός ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ένθα ησκήθη διά της οδού ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ και ΡΕΤΣΙΝΑ με τμήματα ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ παρά την πλατείαν ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ.
Εν τω μεταξύ Αγγλικά Τμήματα προελαύνοντα από σφαγεία προς ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΡΕΝΤΗΝ διέβησαν τον ΚΗΦΙΣΣΟΝ εγκατασταθέντα εις την Δ. όχθην του.
Τα Τμήματα Ν.Φαλήρου προήλασαν πέραν της οδού ΑΘΗΝΩΝ -ΠΕΙΡΑΙΩΣ ενωθέντα μετά των Τμημάτων ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ εις το σημείον συσφήξεως της οδού Αθηνών-Πειραιώς με την εν εκχώσει γραμμήν του Η.Σ.Α.Π.
Ιδρύω το Αστυνομικόν Τμήμα ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΟΣ και το Γ΄ Αστυνομικόν Τμήμα Αγοράς. Ομοίως τους Αστυν. Σταθμούς ΚΑΜΙΝΙΩΝ και ΜΟΣΧΑΤΟΥ.
Ενισχύθην δι’ Αξιωματικών Δικαστικών και συνεκρότησα Δ/σιν Δικαστικού. τη 27/ΧΙΙ/44 κατηρτίσθησαν τα 163 και 164 της Σ.Δ. Τάγματα Εθνοφυλακής.
Την 29/ΧΙΙ/44 κατηρτίσθησαν τα 165 και 166 Τάγματα Εθνοφυλακής. Την 30/ΧΙΙ/44 ετελέσθη εις τον Ναόν του Αγ. Κων/νου πρωτοβουλία της Σ.Δ. μνημόσυνον υπέρ των πεσόντων κατά τας επιχειρήσεις απελευθερώσεως του Πειραιώς Βρεττανών. Σχετικώς εδημοσιεύθη εις το Αγγλικόν Περιοδικόν PARADE εις το από 13/1/45 φύλλον του.
Το Τάγμα Πεζοναυτών είχεν απωλείας εις ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ δύο αξι/κούς ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΝ και ΗΛΙΑΔΗΝ φονευθέντας, ένα δίοπον φονευθέντα και δύο ναύτας τραυματισθέντας, οι δε ΄Αγγλοι δύο Αξιωματικούς των.-
Την 1/1/45 εγένετος η πρώτη επίσημος τελετή επί τω Νέω Έτει εις τον Ναόν του Αγίου Σπυρίδωνος με καθαρώς Εθνικόν πνεύμα.-
Ανελθών εις Αθήνας συνειργάσθην με Υφυπουργόν Στρατιωτικόν εις ον ανέφερα την όλην κατάστασιν.
Με ελαφράς προωθείσεις, η ΚΟΚΚΙΝΙΑ είχε περισφυχθή από ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΡΕΝΤΗΝ – ΚΑΜΙΝΙΑ και ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ.
Οι Ελασίται με προφυλακάς επί του λόφου ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ –  ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ – ΚΑΡΑΒΑΣ είχον την όλην δύναμίν των εις ΝΕΑΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑΝ Προωθημένην διάταξιν εις Νεκροταφείον ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ και ΛΕΥΚΑΔΟΣ (ΑΓ. ΣΟΦΙΑ).
Την 3/1/45 εσχηματίσθη Κυβέρνησις ΠΛΑΣΤΗΡΑ. Το πλήθος με ενθουσιασμόν ήκουσεν την αναγγελίαν από του μεγαφώνου αυτοκινήτου.
Την 4/5/45 επιθεώρησα λεπτομερώς την γραμμήν ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΟΣ και ανήλθον ΑΘΗΝΑΣ κληθείς υπό Πρωθυπουργού εις ου εξέθηκα την κατάστασιν ζητών ενέργειαν εκ των νότων από ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ διότι η προέλασις από ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ δύσκολος λόγω του καθέτου προς το μέτωπον των οδών ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ.

Θ΄ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ
Την νύκτα της ιδίας ημέρας επιτυγχάνει πλευρική επιχείρησις από ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΕΝΤΗΝ προς ΚΟΚΚΙΝΙΑΝ. Οι Ελασίται αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον αγώνα. Η ΚΟΚΚΙΝΙΑ εκκενούται την 1000 ώραν της 5/1/45.
Πληροφορούμεθα ότι και αι ΑΘΗΝΑΙ είναι ελεύθεραι από 14.00 ώρας.
Την 6/1/45 γίνεται με πάσαν επισημότητα η τελετή της καταδύσεως του Σταυρού παρουσία Υπουργών και Βρεττ. Αρχών εις ΠΑΣΣΑΛΙΜΑΝΙ.
Επισκέπτομαι την ΚΟΚΚΙΝΙΑΝ. Εγκαθιστώ το Αστυνομικόν Τμήμα εις τον Δήμαρχον.
Ατυχώς κατά την ιδίαν ημέραν της λήψεως των εχθροπραξιών εθρηνήσαμεν τρία θύματα του 160 Τάγματος κατά την ενέργειαν των εις ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΡΕΝΤΗΝ μεταξύ των οποίων τον Διοικητήν του Τάγματος και σεμνόν στρατιώτην Αντ/ρχην Πεζ. ΠΛΕΥΡΑΓΑΝ Γεωργ. ούτινος ο πρωτότοκος υιός είχεν καταταγή εθελοντής Εθνοφύλαξ.
Η κηδεία των εγένετο με επισημότητα και εκδηλώσεις συντριβής ολοκλήρου του Πειραϊκού λαού την επομένην 7/1/45.-

Ι. ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ
Επισκέπτομαι την 8 και 9/1/45 τους Δήμους ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ και κοινότητα ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ.
Η αποκατάστασις της ησυχίας με άγει εις το να παρατείνω την ώραν κυκλοφορίας μέχρι της 19.30΄. Διέταξα και επεραιώθησαν αι δικογραφίαι τριών εκ των κυριοτέρων εκτελεστών κρατουμένων εις τας Φυλακάς ίνα δικασθούν αμέσως υπό του Στρατοδικείου.-
Επιθεωρώ την 10 και 11/1/45 τας Κοινότητας Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΕΝΤΗ και ΚΑΜΙΝΙΩΝ. Επιβάλλω την άμεσον αποκατάστασιν της λειτουργίας, των κοινοτικών Καταστημάτων και την απασχόλησιν των μαθητών εις τα Σχολεία.
Την 11/1/45 κατήλθεν εις ΠΕΙΡΑΙΑ ο Υφυπουργός Στρατηγός ΣΠΑΗΣ. Την 13/1/45 ερύθμισα το ζήτημα της απεργίας των εργατών αλευρομύλων και της αποσυμφορήσεως των Φυλακών.-
Την 14/1/45 γίνεται η τελετή της μετανομασίας της Πλατείας ΚΟΡΑΗ εις Πλατείαν ΟΙΪΝΣΤΩΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ.
Την 15/1/45 επεσκέφθην Ν.ΦΑΛΗΡΟΝ και ΜΟΣΧΑΤΟΝ. Επίσης το Κρατικόν Νοσοκομείον ΣΑΝΟΡΤΑ του οποίου η λειτουργία χωλαίνει.
Κατόπιν συνεννοήσεως με Υπουργόν Υγιεινής ενεργώ την επομένην εκκαθάρισιν του προσωπικού του Νοσοκομείου και εγκαθιστώ διευθυντήν ορισθέντα υπό Υπουργείου Υγιεινής.
Τη 17/1/45 το τάγμα Πεζοναυτών αποσύρεται εκ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΟΣ εις χώρον Σχολής Δοκίμων προς ανασυγκρότησιν και ανάπαυσιν.
Την 18/1/45 επιθεωρούμαι από Α.Σ.Δ. Αττικής Αντιστράτηγον ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΝ Δ. Η άσκησις Ποινικής αγωγής αφαιρείται από την Σ.Δ.Π. και υπάγεται εις την Α.Σ.Δ. Αττικής. Συνεπώς η δίκη των τριών εκτελεστών αναβάλλεται.-
Αι 3 Ταξιαρχίαι Εθνοφυλακής Πειραιώς ΙΙ, VΙΙΙ, και Χ θα υπαχθούν υπό συγκροτουμένην ΙΙ Μεραρχίαν Πειραιώς.-
Εγκαθίσταται την 20/1/45 ο νέος Δήμαρχος κ. Ντεντιδάκης Π. Την 22/1/45 αφικνείται ο Μέραρχος Συντ/ρχης Γιατζής Δ.
Την 23 με 28/1/45 προσανατολίζονται αμοιβαίως τα επιτελεία Σ.Δ.Π. και ΙΙ Μ. ήτις θα αναλάβη και τα καθήκοντα της πρώτης.
Την 31/1/45 γίνεται η οριστική παράδοσις της Σ.Δ.Π. εις την ΙΙ Μεραρχίαν.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η περίοδος αύτη της ενασκήσεως των καθηκόντων του Στρατ. Διοικητού ΠΕΙΡΑΙΩΣ παρά το δυσάρεστον του εμφυλίου πολέμου θα μου μείνη ως ανάμνησις ωραίου έργου διά τους εξής λόγους.
-Η προσωπικότης του Ναυάρχου Αρχηγού του Στόλου κ. Βούλγαρη Π. τον οποίον προ της μετά των Αθηνών επικοινωνίας, είχον μοναδικόν προϊστάμενόν μου, μου έδωσε ηθικήν και υλικήν ενίσχυσιν αμέριστον διά της προσηνείας με την οποίαν εχειρίσθη εμέ και τους Αξιωματικούς μου  και της συμφωνίας των εντολών και αιτήσεων που διετύπωνε διά του Αρχιεπιστολέως του πλοιάρχου κ.Τούμπα Ι.
Η νομιμοφροσύνη και το χαρακτηριστικόν πνεύμα νοικοκυρωσύνης του Πειραιϊκού Λαού διηυκόλυνε πολύ το έργον μου. Ήρκει μία διαταγή ή σύστασις της Σ.Δ. διά να συμορφωθούν οι πάντες άνευ αντιρρήσεων και χρονοτριβών.-
-Η αρίστη κατανόησις και συνεργασία μετά των Βρεττανικών Αρχών
-Ταξίαρχον της 139ης κ. Μπλόκ
-Ταγματάρχου της ΕΜΕΛ κ.Μπαρρόου
-Υποπροξένου κ. Μπαίκερ
με την διάθεσιν πάσης ηθικής και υλικής βοηθείας.

ΙΒ΄ ΠΡΟΤΑΣΙΣ
Αν και εκφεύγει της αρμοδιότητος μου, Επιτραπήτω μοι να εκφέρω εν συμπεράσματι μίαν γνώμην την οποίαν εκ πείρας των τοπικών συνθηκών του Πειραιώς εσχημάτισα:
Ο ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ αν και εγγύτατα και σχεδόν συνδεδεμένος μετά των Αθηνών υποφέρει από την καθυστέρησιν επιλύσεως των ζητημάτων του.
Τα Υπουργεία και αι λοιπαί  Ανώταται Κρατικαί Αρχαί είναι συγκεντρωμέναι εις τας Αθήνας.
Απαιτείται όθεν μετάβασις εκάστοτε προς επίλυσιν οιουδήποτε ζητήματος εις τας ΑΘΗΝΑΣ με τα επακόλουθα των σχετικών καθυστερήσεων, αλλά και της κατατάξεως των ζητημάτων του εις την σειράν των εξ όλων των Επαρχιών της Επικρατείας τοιούτων.
Ενώ όμως αι επαρχίαι αύται έχουν τους Νομάρχας των ή τους Γεν. Διοικητάς των, ο ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ αποτελών μέρος των Αθηνών και του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ παραγκωνίζεται μοιραίως.
Διά τούτο η πρότασίς μου είναι όπως εις τον ΠΕΙΡΑΙΑ εδρεύει Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος ή Πολιτικός Διοικητής που θα δώση άλλην μορφήν εις την πρόοδον και την εξέλιξιν του καθ’ όλα αξίου Πειραϊκού Λαού.-

Αθήναι τη 31/10/45
Ο Τέως Σ.Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τ.Υ.
Σ.ΠΡΟΚΟΣ
ΣΥΝ/ΧΗΣ

Advertisements