Δελτίο πληροφοριών (11-20 Σεπ), ΣΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/21 Σεπ 1945


ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 1536

Εν Πρεβέζη τη 21η Σεπτεμβρίου 1945

ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
από 11-20 Σεπτεμβρίου.

Ι. ΑΝΑΡΧΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΑΜ – ΚΚΕ – ΟΠΛΑ – ΕΠΟΝ – ΕΑ – ΕΝΟΠΛΟΙ ΟΜΑΔΕΣ.

Κατά το διαρρεύσαν δεκαήμερον, ζωηρά και δραστήρια εσυνεχίσθη η κίνησις και η δράσις των Εαμοκομμουνιστικών οργανώσεων και ιδιαιτέρως εις τας πόλεις Πρεβέζης – Άρτης – Λευκάδος, δημιουργούσαι πυρήνας οργανωτικούς.

Εις την ύπαιθρον και εις τα χωρία η δράσις των είναι μεγαλυτέρα, εξικνουμένη μέχρις απειλών κατά των εθνικοφρόνων κατοίκων.

Κατόπιν της καταστροφής των γραφείων ΕΑΜ-ΕΠΟΝ εις τας πόλεις Πρεβέζης – Άρτης – Λευκάδος, αι άνω οργανώσεις και το Κέντρον Εργατών Πρεβέζης, απέστειλαν διαμαρτυρίας, υπομνήματα και τηλεγραφήματα προς απάσας τας αρχάς ίνα αποδόσωσι μεγάλην σημασίαν εις τα γεγονότα και παρουσιάσουσι την κατάστασιν έκρυθμον διά το κράτος και την κυβέρνησιν.

Διαστρεβλώνουν την αλήθειαν και διαμαρτύρονται διά την δήθεν εξαπολυθείσαν τρομοκρατίαν εναντίον των. Και ούτω παρουσιάζεται η αποστολή της χωροφυλακής και της εθνοφυλακής υπό τον διαρκή έλεγχον των αναρχικών και υπό την συκοφαντικήν εκστρατείαν τούτων.

Πληροφορίαι εξ Αθηνών καταφθάνουν ανελλιπώς σύνδεσμοι, φορείς εντολών και οδηγιών εκ του Κέντρου.

Εκ των μέχρι τούδε περισυλλεγεισών πληροφοριών διαπιστούται, ότι καταβάλλεται τεραστία προσπάθεια εκ των άνω διά την διοργάνωσιν των ΚΚΕ – ΕΑΜ – ΕΠΟΝ.

Αι συγκεντρώσεις των Αναρχικών γίνονται κατά μικράς ομάδας εν είδει διασκεδάσεων και εκδρομών.

Εν τη πόλει Πρεβέζης φέρεται ως υπεύθυνος των αναρχικών οργανώσεων, ο Ιατρός Τσόλκας, ο Ιατρός Κρόκος και ο Ιατρός Σωτηρέλης.

Εις τας περιφερείας Πρεβέζης – Λευκάδος αι αναρχικαί οργανώσεις παρουσιάζουν σημαντικόν ποσοστόν οπαδών, πιστών εις το κόμμα και ετοίμων διά κάθε αναρχικήν ενέργειαν. Υπάρχει μεταξύ τούτων ενθουσιασμός και πίστις εις την οργάνωσιν, αποβλέποντες με απώτερον σκόπον την επικράτησιν του Κομμουνισμού.

Την 13ην τρέχοντος και ώραν 23ην εθνοφύλακες ίσως, διαρρήξαντες τα τυπογραφεία Πάνου Λάζαρη πόλεως Λευκάδος κατέστρεψαν τα τυπογραφικά μηχανήματα. Διεξάγει ανακρίσεις επί τόπου ο Ταγματάρχης Χάμος Θεοδ. το δε πόρισμα θα υποβληθή εντός δύο ημερών.

Την νύκταν της 11ης προς την 12ην τρέχοντος ομάς τεσσάρων εθνοφυλάκων υπό τον λοχίαν Βλασσόπουλον Ιωάννην του 206 Τάγματος εισήλθε εις τα γραφεία ΕΠΟΝ Άρτης διά του φεγγείτου της θύρας, και προέβησαν εις την αναγραφήν χυδαίων φράσεων και απέσβυσαν τας υπαρχούσας επιγραφάς. Ο Λοχίας εγκατέλειψε το τμήμα του καταστάς λιποτάκτης. Το πόρισμα υπεβλήθη υμίν, διά της υπ’ αρ. 6529/20-9-45 αναφοράς 206 Τάγ.

Ένοπλοι ομάδες.

Ως εις το δελτίον 1ου δεκαημέρου Σεπτεμβρίου.

Αι εν λόγω ένοπλοι συμμορίαι και οι διάφοροι περιφερόμενοι ένοπλοι εγκληματίαι του ΕΛΑΣ εξασκούν μεγάλην επίδρασιν και απειλήν επί του ηθικού των κατοίκων των χωρίων της υπαίθρου.

ΙΙ. ΛΟΙΠΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ως και εις το πρώτον δεκαήμερον δελτίον του τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου.

Πάντως η εργασία των Εθνικιστικών οργανώσεων εις την περιοχήν της Στρατιωτικής Διοκήσεως Πρεβέζης, συγκρινομένη με την εργασίαν του ΕΑΜ-ΕΠΟΝ κτλ. θεωρείται μικρά.

Ανάγκη όπως καταβληθή προσπάθεια από πάσης πλευράς, ίνα βελτιωθώσι αι εθνικιστικαί οργανώσεις και υποστηριχθώσιν, με διαφόρους διαφωτίσεις και καθοδηγήσεις και να μη εγκαταλείπωνται εις μαρασμόν και αδράνειαν, προς δε να χάνουν το ηθικόν των και ν’ απελπίζωνται, εις βάρος της συνεχίσεως του εθνικιστικού αγώνος.

Παρετηρήθη να υποστηρίζωνται υπό διαφόρων οργανώσεων κρατικών διορισμένων εις δημοσίας υπηρεσίας, πλείστοι όσοι οπαδοί του ΕΑΜ-ΚΚΕ και να παραμερίζωνται, έχοντες περισσότερα δίκαια και προσόντα Εθνικόφρονες Πολίται.

Πολλοί οπαδοί των εθνικών ιδεωδών, παραμένουν αδρανείς, τηρούντες στάσιν συντηρητικήν, άγνωστον διά ποιόν λόγον, ενώ ηδύναντο να προσφέρουσι πολλά, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουσι πολύ εύκολα τας καθοδηγήσεις του ΕΑΜ, καθόσον ούτοι μόνον τους πλησιάζουσι και τους καθοδηγούσι συνεχώς.

Υπάρχουν πληροφορίαι ότι οι καθοδηγηταί ΕΑΜ και ΚΚΕ και γενικώς οι πρωτοστατούντες λαμβάνουσι μηνιαίον μισθόν εις χρυσάς λίρας ανάλογον.

Συγκεντρώσεις εκ μέρους των Εθνικιστικών Οργανώσεων δεν εγένοντο, παρά μόνον η του Στρατηγού Ζέρβα.

Διήλθεν εκ Πρεβέζης ο Εθνικόφρων πολιτευτής Γαρουφαλιάς.

Επίσης και ο εθνικόφρων πολιτευτής Χαβίνης τυχών καλής υποδοχής.

ΙΙΙ. ΣΤΡΑΤΟΣ

1)   Δύναμις.
Η δύναμις Ταγμάτων παραμένει η ιδία.

2)     Ηθικόν-Πειθαρχία
Ως εις το 1ον δεκαήμερον του Σεπτεμβρίου.
Δυσφορία των οπλιτών κλάσεων 1935-37 παρατηρείται λόγω της μη απολύσεώς των. Επιβάλλεται συντόμος η απόλυσίς των.

3)     Κατάστασις ιματισμού και υποδύσεως
Ως εις το 1ον δεκαήμερον του Σεπτεμβρίου.
Επιβάλλεται η αντικατάστασις ιματισμού και υποδύσεως των εχόντων ανάγκην.

4)     Συσσίτιον.
Η μερίς του άρτου ανεπαρκής δεόν ν’ αυξηθή.

5)     Συμμετοχή του Στρατού εις αναρχικάς οργανώσεις.
Ελάχιστον ποσόν εμφορείται υπό αναρχικών ιδεών. Ουδείς μετέχει εις αναρχικάς οργανώσεις.

6)     Σοβαρά αντιπειθαρχικά παραπτώματα.
Δεν παρετηρήθησαν. Εκτός της δυσανασχετήσεως των οπλιτών προς απόλυσιν.
Ελάχιστοι παραβιάσεις αδειών, αίτινες και τιμωρούνται.

ΙV. ΚΡΑΤΟΣ

1)     Διοίκησις
Ως εις το 1ον δεκαήμερον δελτίον Σεπτεμβρίου.

2)     Ασφάλεια – Εγκλήματα – Συλλήψεις
Εις τας πόλεις και κωμοπόλεις, όπου είναι εγκατεστημένη Χωροφυλακή και Εθνοφυλακή, έχει αποκατασταθή τάξις και ασφάλεια.
Εις την ύπαιθρον και τα χωρία παρατηρούνται διαπληκτισμοί και πολιτικαί φιλονικίαι, ως και αλληλοαπειλαί των χωρικών, φόνοι και ζωοκλοπαί.
Ο ιδιώτης Χρήστος Γιωργογιάννης εκ Λησίστης-Άρτης, απεβίωσεν συνεπεία κτυπημάτων καταφερθέντων υπό του ιδιώτου Τσατσώτα κατοίκου Γοργομύλων.
Εις το χωρίον Κομπότα Άρτης ο Βησαρίων Αντωνίου επετέθη κατά του αδελφού του Θεμιστ. και τον εκτύπησε διά σφυρίου εις την κεφαλήν.
Εις το χωρίον Μαχαλά Ξηρομέρου εδολοφονήθη υπ’ αγνώστων ο εκ του ιδίου χωρίου Μακρυπίδης Ανδρ. οπαδός του ΚΚΕ.
Την 15ην τρέχοντος παρουσιάσθη αυθορμήτως εις Χωροφυλακήν Ξηρομέρου ο καταζητούμενος εγκληματίας Δημ. Θεοδώρου ή Τίτος κάτοικος Κατούνης.
Την 8-9-45 εις Άγιον Σπυρίδωνα Άρτης ο και συλληφθείς Σωτήριος Δημόπουλος ετραυμάτισε θανασίμως τον ιδιώτην Μιτσέλην. Διεξάγονται ανακρίσεις.
Την 14ην τρέχοντος συνελήφθη υπό της χωροφυλακής Ζαλόγγου ο αρχηγός συμμορίας εκ Καστροσυκιάς Καλόγηρος Δημήτριος ενεχόμενος εις φόνους.

3)     Εκπαίδευσις

Ήρξατο η εκπαίδευσις των μαθητών εις τα διάφορα σχολεία. Ένια των σχολείων δεν λειτουργούσι ελλήψει προσωπικού και σχολείων πυρποληθέντων κατά την διάρκειαν της Κατοχής.
Μεταξύ του διδασκαλικού προσωπικού υπάρχουν πλείστοι διδάσκαλοι αναμιχθέντες κατά τα Δεκεμβριανά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΚΚΕ.
Δέον ούτοι να εκκαθαρισθώσι.

4)     Δημόσιαι γενικώς Υπηρεσίαι
Ως και εις το 1ον δεκαήμερον δελτίον του Σεπτεμβρίου.
Εις πολλάς δημοσίας υπηρεσίας υπάρχουν τοποθετημένοι αρκετοί οπαδοί του ΕΑΜ και ΚΚΕ. Δέον να ληφθώσι μέτρα κατ’ αυτών, διότι ούτοι χρησιμοποιούνται και ως διαφωτισταί, ως είναι οι διδάσκαλοι.

5)    Συγκοινωνίαι πάσης φύσεως
Ως εις το δελτίον 1ου δεκαημέρου μηνός Σεπτεμβρίου.

Η οδός Άρτης – Καλεντίνης – Τυρολόγου ευρίσκεται εις αθλίαν κατάστασιν. Άμεσος ανάγκη επισκευής, καθ’ όσον κατά τον χειμώνα θα είναι δύσκολος ο ανεφοδιασμός των τμημάτων Εθνοφυλακής.

6)     ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

1) Διατροφή
2) Ιματισμός – Υπόδησις.
3) Στέγασις.                                  Ως εις το πρώτον
4)Ασχολίαι – Απόδοσις.              Δεκαήμερον
5) Ηθικόν.                                    Σεπτεμβρίου
6) Τάσις αναδημιουργίας.
7) Πρόσφυγες.
Επίσης άπασαι αι τιμαί των ειδών και των τροφίμων υψώθησαν. Παρατηρείται σοβαρά έλλειψις τροφίμων.

7)     ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ
Ως εις το 1ον Δεκαήμερον Δελτίον μηνός Σεπτεμβρίου.

8)     ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ – ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Ως εις το 1ον δεκαήμερον δελτίον του Σεπτεμβρίου.
Εν Άρτη Υπηρεσία εκ μελών των αναρχικών οργανώσεων υπό την ηγεσίαν πιθανώς του Λ. Καράμπαλη εξασκεί την κατασκοπείαν.

9)     ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Ως εις το 1ον δεκαήμερον Σεπτεμβρίου.
Εν Άρτη την 16ην τρέχοντος ήρξατο εκδιδομένη εφημερίς «Λαός της Άρτης» – Εθνικιστική.

10)   Π.Ε.Ο. ΝΑΡΚΑΙ – ΠΑΓΙΔΕΣ Ουδέν.

11)   ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΞΕΝΩΝ
Μετά του Βρεττανού Αξιωματικού «άρισται ως φιλικώταται».
Εις Αμφιλοχίαν επειδή Κύπριοι στρατιώται του Αγγλικού Στρατού, υπηρετούντες εις την εκεί σχολήν Εκπαιδεύσεως στελεχών της Ελληνικής Μεραρχίας, άδουσι κατά τας ώρας της διασκεδάσεώς των εις Κέντρα, ύποπτα Κομμουνιστικά άσματα προξενήσαντες αγανάκτησιν Εθνικοφρόνων πολιτών. Τους συνεστήθη να παύσουν.
Εγένετο δε υπό του Τάγματος εις ανάλογον ευγενές έγγραφον προς τον Διοικητήν της Αγγλικής Σχολής, ίνα ανακληθώσιν ούτοι εις την τάξιν, προς πρόληψιν επεισοδίων.
Επειδή παρετηρήθη επίσης να σχετίζωνται με τινάς ιδιώτας Κομμουνιστάς παρακολουθούνται και απεμονώθησαν.

12)   ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΩΝ
Ως εις το 1ον δεκαήμερον Σεπτεμβρίου.

13)   ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ
Ως εις το 1ον δεκαήμερον Σεπτεμβρίου.

14)   ΔΙΑΦΟΡΑ
Την 11ην τρέχοντος εις λιμένα Αμφιλοχίας, ανετινάχθη συνεπεία εκρήξεως Βενζίνης και απετεφρώθη Βενζινόπλοιον 70 τόννων του Χρήστου Γιώτη και επιτεταγμένον διά μεταφοράς υπό της Αγγλικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν τραυματίαι τέσσαροι ελαφρώς και ένας βαρέως. Μεταξύ τούτων και ο λοχίας επιλοχίας Μαρκόπουλος Γεώργιος του 204 Τάγματος.
Εν τη πόλει Πρεβέζης εγένοντο την 20ην τρέχοντος ημέραν Κυριακήν μνημόσυνα, διά τους φονευθέντας κομμουνιστάς πέρυσι τον Σεπτέμβριον υπό της οργανώσεως ΕΔΕΣ, κατόπιν της γενομένης συμπλοκής εν τη πόλει του ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ. Συνεπεία τούτου παρετηρήθη κατά την πρωίαν της άνω ημέρας, κίνησις διαφόρων οικογενειών των φονευθέντων, κατά την μετάβασίν των εις τας εκκλησίας, και εκ των εκκλησιών εις τον χώρον «αργινόσκαλα» όπου εξετελέσθησαν πέρσι οι άνω κομμουνισταί και εγένετο τρισάγιον.
Δεν εσημειώθη ουδέν επεισόδιον.

Η
ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Ε.Ο.Δ.

Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Διά την ακρίβειαν
Η Δνσις Πληροφοριών
Τ.Σ.Υ.

Advertisements