Εκθεση επιχείρησης ΠΑΓΓΑΙΟ, ΣΤΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ/19 Σεπ 1945


ΣΤΡΑΤ/ΚΗ Δ/ΣΙΣ ΣΕΡΡΩΝ                         Εν Σέρραις τη 19η Σεπτεμ. 1945
ΓΡΑΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. Α.Π. 909

Η
ΣΤΡΑΤ/ΚΗ Δ/ΣΙΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΣΔΚΜ (Δ/σιν Επιχειρήσεων)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

‘‘Υποβολή εκθέσεως της γενομένης εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις περιοχήν Παγγαίου’’

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. Α.Π. 812/15-9-45 αναφοράν μου συνημμένην έκθεσιν της γενομένης εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περιοχήν Παγγαίου, υποβληθείσαν ημίν υπό της Διοικήσεως Χωροφυλακής Σερρών.

Χ. ΔΕΔΕΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ


Σέρραι τη 17 Σεπτεμβρίου 1945
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦ. ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8/31/Β

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ

«Εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις προς σύλληψιν και εξόντωσιν των εις την περιοχήν Σταθμών Χωρ/κής Πρώτης Ροδολείβους και Κορμίστης της Υποδ/σεως Χωρ/κής Φυλλίδος και γενικώς εν τη περιοχή Παγγαίου ενδιαιτωμένων εγκληματιών.»

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι κατόπιν εκπονηθέντος σχεδίου εκκαθαρίσεως της περιοχής Παγγαίου υπό των εν αυτώ ενδιαιτωμένων εγκληματιών, υπό της Α.Δ.Χ.Α. Μακεδονίας και εις ας επιχειρήσεις έλαβον ενεργόν μέρος ικαναί δυνάμεις χωρ/κής των Δ/σεων Χωρ/κής Σερρών, Δράμας, Καβάλλας και δύναμις Εθν/κής Ροδολείβους την 12.9.45 και περί ώραν 5ην πρωινήν ήρξατο η εφαρμογή του σχεδίου και η έναρξις των επιχειρήσεων.
Αφού τα Τμήματα έλαβον εγκαίρως τας θέσεις των καθοδηγούμενα υπό εντοπίων εμπίστων ατόμων των χωρίων περιοχής Παγγαίου ήρχισαν να προχωρούν και να περισφύγγουν τα ύποπτα σημεία εις α κατά τας πληροφορίας μας ενδιαιτώντο οι συμμορίται.
Περί ώραν 7ην πρωινήν της 12.9.45 αντελήφθησαν έναν συμμορίτην να εξέρχεται του κρησφυγέτου ακολούθως ετέρους δύο και είτα τέσσαρας επισκοπούντας τα πέριξ της τοποθεσίας Φυντουκλούκια ύπερθεν των υψωμάτων του χωρίου Πρώτης μεθ’ ο εκρύβησαν και πάλιν εις το δάσος.
Κατά τας εσπερινάς ώρας της αυτής ημέρας αφού κατετοπίσθησαν πλήρως τα Τμήματα ήρχισαν περισφύγγοντα το κλοιόν οπότε μία ομάς υπό των Υπεν/ρχην Κατσούλη συνεκρούσθη εξ αποστάσεως μετά 3 συμμοριτών και κατόπιν δραματικής διενέξεως και αρθρόων πυροβολισμών εκατέρωθεν επετεύχθη η σύλληψις τούτου και η προσαγωγή ενώπιόν μου.
Ούτος απεκαλύφθη ότι ονομάζεται Μαργαρίτης Θεόδωρος του Αθαν. ήτο κάτοικος Πρώτης και διώκετο δυνάμει ενταλμάτων του Ειδικού Επιτρόπου Θεσσαλονίκης και Ανακριτού Σερρών.
Ακολούθως ούτος κατενώμασεν ότι εις την αυτήν τοποθεσίαν ευρίσκοντο έτεροι 8 σύντροφοί του άοπλοι, πράγμα αδύνατον διότι ούτοι αντεπυροβόλησαν. Επίσης κατενώμασεν περί τα 14 άτομα βαρυνόμενα με εγκληματικάς πράξεις κατά την 23ην Ιουλίου ανεχώρησαν διά Μποζ-Δαγ Δράμας ίνα επιτύχωσι διαφυγήν προς Βουλγαρίαν.
Υπό των Τμημάτων ακολούθως επηκολούθησαν έρευναι των δασωδών εκτάσεων και ανευρέθησαν τα λημέρια των ήτοι καλύβες από φτέρες δοχείον φαγητού μικρά ποσότης φακής και πλιγουρίου πλησίον δε και άλλα γιατάκια εξ ου τεκμαίρεται ότι εις τον χώρον τούτον ενδιαιτώντο οι συμμορίται.
Λόγω του επελθόντος σκότους και της επακολουθησάσης ραγδαίας συνεχούς βροχής επί διήμερον του υπερβολικού ψύχους οι άνδρες δεν ηδυνήθησαν να παραμείνουν εις τας θέσεις των και διέρρευσαν προς τας πλησίον κατωκημένας θέσεις, ούτω δε οι κακοποιοί απεμακρύνθησαν προς τα γειτονικά χωρία και εις άλλας θέσεις.
Χάρις όμως εις τα ληφθέντα μέτρα ήτοι της απαγορεύσεως της ελευθέρας κυκλοφορίας των χωρίων Πρώτης επί διήμερον, της εντυπώσεως ότι τα όργανα της χωρ/κής δεν θα προβώσιν εις κακοποιήσεις και η δοθείσα διαταγή υπό του υποφαινομένου ίνα αποφύγωσι τας συνεπείας του νόμου περί ληστείας και εκτοπίσεων, πράγμα όπερ επετεύχθη και επέφερεν αγαθά αποτελέσματα διά της συγκεντρώσεως απάντων σχεδόν των κατοίκων ήρξατο η διαρροή και η αυθόρμητος προσέλευσις καθ’ όσον ήτο δύσκολος η διαφυγή των κακοποιών, ούτω δε προσήλθον ενώπιόν μου 1) ο Γεώργογλου Αντώνιος ή Αντωνούδης του Γεωργίου 2) ο Δόλγηρας Χρήστος του Λαζάρου 3) ο Σέρτης Ηρακλής του Γεωργίου 4) ο Σέρτης Μιλτιάδης του Γεωργίου 5) ο Μελισάς Ηλίας του Νικολάου 6) ο Νούνης ή Μουλής Πασχάλης του Γεωργίου όστις λόγω του σκότους κατέπεσεν εις βράχον τινά και τραυματίσθη θανασίμως και 7) ενταύθα υποδειχθείς παρ’ εμπίστου μοι ατόμου ειδικώς αφιχθέντος ενταύθα ο Κουτσαντζής Αλέξανδρος του Λάμπρου.
Άπαντες οι ανωτέρω κατηγορούνται ως συμμορίται συμφώνως τω Α.Ν. 453/1945 οι πλείστοι δε τούτων διώκονται και δι’ ενταλμάτων συλλήψεως ως δοσίλογοι και ως εγκληματίαι. Κατά των διαφυγόντων δύο ήτοι Μελισά Γεώργιον κατοίκου Ηλιοκώμης και Δημητρίου Καρανικόλα ή Καραντώνη ή Καραθανάση κατοίκου Νεροφράχτου Δράμας εξεδόθη σχετικόν προανακριτικόν ένταλμα συλλήψεως κατά δε των διαφυγόντων κατά την 23 Ιουλίου 1945 εγένετο σχετική αναφορά και διά της επιτροπής Ασφαλείας θέλομεν επιζητήση την επικήρυξίν των ως ληστών.
Ούτω το σχέδιον της εκκαθαριστικής ενεργείας επέτυχεν ως προέκυψε η ενέργεια αύτη δεν είχεν προδοθή εις τους κατοίκους και εάν δεν εμεσολαβούσε η κακοκαιρία θα εσυντομεύοντο κατά πολύ οι επιχειρήσεις, ατυχώς δεν ευρέθησαν όπλα παρ’ όλας τας ερεύνας μας καθ’ όσον ούτοι απέκρυψαν ταύτα επιμελώς και αι έρευναι εις τους κατωκημένους τόπους απέβησαν άγονοι διότι οι κάτοχοι τούτων ασφαλώς τ’ απέκρυψαν εχώσαντα ταύτα εις την γην.
Τόσον οι άνδρες της Χωρ/κής όσον και οι άνδρες της Εθν/κής επεδείξαντο ζήλον ψυχραιμίαν αποφασιστικότητα και εγκαρτέρησιν και είμαι λίαν ικανοποιημένος.
Την όλην εκκαθαριστικήν ενέργειαν διηύθυνεν ο κ. Ανώτερος Διοικητής Χ.Α. Μακεδονίας εγκατεστημένος εις χωρίον Ροδολείβους με βοηθούς τον υποφαινόμενον διευθύνοντα τας επιχειρήσεις περιοχής Πρώτης και Κορμίστην και τον Διοικητήν της Δ.Χ. Καβάλλας εκ της Νοτιοτέρας πλευράς της περιοχής Παλαιοκώμης.

Ο
Διοικητής της Διοικήσεως
Τ.Υ.

Χ. ΚΙΤΣΟΣ
Αντ/ρχης