Πίνακες ανευρεθέντος οπλισμού μετά Συμφωνία Βάρκιζας,ΓΕΣ/Α2/16 Σεπ 1945


Χ.Μ                                                                                   Α.Π.6486 Φ914/Γ/10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                        16/9/45
ΤΜΗΜΑ Δ2                                                                      «Βάρκιζα»
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Α.Π. 85143

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ υμίν συνημμένως πίνακα των μέχρι σήμερον ανευρεθέντων υπό των Μονάδων της Εθνοφυλακής όπλων και λοιπών πολεμικών υλικών, εξ΄όσων ο Ε.Λ.Α.Σ παρά την συμφωνίαν της ΒΑΡΚΙΖΑΣ απέφυγε να παρουσιάση και επεδίωξεν να διαφυλάξη εις χείρας των αναρχικών φίλων του.
Εκ της παραβολής των ανευρεθέντων υλικών προς όσα ο ΕΛΑΣ παρέδωκε και εξ΄όσων στοιχείων υπάρχουν εισέτι περί ετέρων υπό ανεύρεσιν υλικών διαφαίνεται:

1.Ως αληθεύουσα η αρχικώς διατυπωθείσα υπόνοια ότι το Κ.Κ.Ε. Ε.Α.Μ – Ε.Λ.Α.Σ δεν παρέδωκεν ειμή μέρος μόνον του εις χείρας του πολεμικού υλικού και το κατωτέρας ποιότητος.

2.Το μέγεθος του έργου όπερ επετελέσθη υπό της Εθνοφυλακής επί του πεδίου τούτου και ιδιαιτέρως υπό των Γραφείων πληροφοριών των Μονάδων και των αποσπασμάτων ερεύνης.

3.΄Ότι απομένει εισέτι σημαντική ποσότης ιδίως όπλων, άτινα ευκόλως κρυπτόμενα δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθώσι εν όση αναλογία έτερα υλικά βαρύτερα.

Υπό το πνεύμα των ανωτέρω διαπιστώσεών μας, παρακαλώ να εκδώσητε Δ/γάς υμών προς τους υφ΄υμάς Αξ/κούς και οπλίτας των Μονάδων της Εθνοφυλακής εις ους να τονισθή η βαθεία αναγνώρισις ημώνεπί του επιτελεσθέντος εις το Κεφάλαιον τούτο έργου των και επί του όλου τοιούτου γενικώτερον.
Το έργον τούτο λαμβάνει έτι μεγαλυτέραν σημασίαν, εάν ληφθώσιν υπ΄όψιν αι σοβαρόταται δυσχέρειαι και αι αντίξοαι συνθήκαι υφ΄άς εξετελέσθη και συνεχίζεται έτι.
Ο Στρατός της Ξηράς εκλήθη να εκτελέση έργον ξένον κατ΄ουσίαν προς το κύριον αυτού τοιούτον, άπειρος εις τον χειρισμόν ζητημάτων πολιτικοστρατιωτικών υπό συνθήκας, αρχικώς ιδία ανυπαρξίας σχεδόν πάσης άλλης κρατικής εξουσίας, στόχος συστηματοποιημένης αντιδράσεως με όλας τας ελλείψεις υλικών και μέσων και με ψυχικήν οδύνην ότι ευρίσκετο εις την αναπόδραστον ανάγκην να επαναφέρη εις την τάξιν εκνόμως ενεργούντας ΄Ελληνας.
Μόνον η ανωτέρω συναίσθησις του καθήκοντος προς την αναρρωνύουσαν Ελληνικήν Πατρίδα και αι ακατάλυτοι αρεταί της λιτότητος , αντοχής και καρτερίας των παλαιμάχων και των νέων Ελλήνων στρατιωτών, υπήρξαν τα κύρια μέσα άτινα αντετάχθησαν και ενίκησαν πάσας τας ανωτέρω δυσχερείας.
Εγένοντο ατυχώς έκτροπα τινά υπό ενίων οργάνων, άτινα είτε από έλλειψιν ψυχραιμίας, είτε από απειρίαν, ή από αδικαιολόγητον υπερεκχειλίζον αίσθημα αντεκδικήσεως προς εγκληματίας τινάς, ενεργούντα εξέθετον και έβλαπτον το έργον της Εθνοφυλακής ήτις διασκορπισμένη διέφευγε την άμεσον παρακολούθησιν των ανωτέρω.
Θέλωμεν όμως ήδη να πιστεύωμεν ότι συμφώνως προς τας σχετικάς Δ/γάς ημών και κατόπιν της κτηθείσης ήδη πείρας, εφεξής η δράσις πάντων θα είναι υποδειγματική και άψογος, ανάλογος προς τας συνεχιζομένας πάντοτε προσδοκίας του ΄Εθνους.
Η αρξαμένη ήδη εγκατάστασι;ς της Χωρ/κής ήτις καλείται ν΄αναλάβη από υμάς και να ολοκληρώση το έργον, της ασφαλείας της χώρας, θέλει ανακουφίσει τας δυνάμεις της Εθνοφυλακής και θέλει επιτρέψει την βαθμιαίαν λήψιν ριζικοτέρων μέτρων διά τας τόσον ταλαιπωρηθείσας παλαιοτέρας κλάσεις.
Αναφέρατε λήψιν παρούσης και τυχόν υπαρχούσας παρατηρήσεις υμών επί της ακριβείας των αριθμών των αναφερομένων υλικών, καθ΄όσον ενδέχεται να μην έχωσι περιέλθη ημίν στοιχεία τινά.

Εν Αθήναις τη 12 Σ/βρίου 1945

Ο
Υπουργός

ΑΛ.ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
Αντιστράτηγος

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
«Περί του επιτελεσθέντος έργου επί του ανευρεθέντος οπλισμού του Ε.Λ.Α.Σ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Αν.Στρ. Δ/σις Στ. Ελλάδος
-«-       -«-          Ν.Δ.Ελλάδος
-«-       -«-          Θεσσ. και Δ.Μακ.                             Διά την ακρίβειαν
-«-       -«-          Κ. Μακεδ.                                                Το Δ2/Α2
-«-       -«-          ΑΝ. Μακεδ.
-«-       -«-          Ηπείρου                                                     (Τ.Σ.Υ)
Στρατ. Δ/σις Κρήτης
Στρατ. Δ/σις Νήσων Αιγαίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Α2 και Δ2
Γρ.Β1 Υπαρχηγού
Δνσιν Προσωπικού Γ.Ε.Σ
Υπ. Εσωτερικών
Υπ.Εξωτερικών
ΙΙ, ΙΧ, ΧΙ Μεραρχίαι
Δνσιν Α1 ΓΕΣ
Δ/σιν Περισυλλογής υλικού ΓΕΣ
Αρχηγείον Χωρ/κής

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Τω εγγράφω 5
Τω σχεδίω 10
Χ.Μ


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Εμφαίνουσα τον ανευρεθέντα οπλισμόν του Ε.Λ.Α.Σ από της συμφωνίας της ΒΑΡΚΙΖΑΣ μέχρι σήμερον 31-8-45 (εξ΄όσων στοιχείων περιήλθον ημίν)

Ι.      Α.Σ.Δ Στ. ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Πυροβόλα διάφορα 25
2. Ολμοι βαρείς 20
3. Ολμοι ατομικοί 9
4. Αντιαρματικά τυφέκια 14
5. Πολυβόλα διάφορα 145
6. Οπλ/λα διάφορα 159
7. Αυτόματα 179
8. Πιστόλια – Περίστροφα 230
9. Τυφέκια διάφορα 2.754
10. Βλήματα Πυρ/κού 3.633
11.     -«-     ΄Ολμων 2.808
12. -«- ατ.   -«- 2.132
13. Χειρ/δες Οπλ/δες 1.221
14. Νάρκαι 313
15. Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών 11
16. -«-       -«-     οπλ/λων, πολ/λων κλπ.
17. Πυρομαχικά εις τόννους 32
18. Φυσίγγια διάφορα 664.885
19. Φόρτοι πυρομαχικών 234

ΙΙ.    Α.Σ.Δ. Ν.Δ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Πυροβόλα διάφορα 11
2. Ολμοι βαρείς 17
3. Ολμοι ατομικοί 11
4. Αντιαρματικά τυφέκια 5
5. Πολυβόλα διάφορα 190
6. Οπλ/λα διάφορα 298
7. Αυτόματα 97
8. Πιστόλια – Περίστροφα 265
9. Τυφέκια διάφορα 2.989
10. Βλήματα Πυρ/κού 8.503
11.     -«-     ΄Ολμων 5.546
12. -«- ατ.   -«- 5.133
13. Χειρ/δες Οπλ/δες 1.015
14. Νάρκαι 3.302
15. Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών 14
16. -«-       -«-     οπλ/λων, πολ/λων κλπ. 153
17. Πυρομαχικά εις τόννους 92
18. Φυσίγγια διάφορα 610.384
19. Φόρτοι πυρομαχικών 258

ΙΙΙ.   Α.Σ.Δ. ΘΕΣΣ. και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Πυροβόλα διάφορα 34
2. Ολμοι βαρείς 20
3. Ολμοι ατομικοί 25
4. Αντιαρματικά τυφέκια 12
5. Πολυβόλα διάφορα 104
6. Οπλ/λα διάφορα 96
7. Αυτόματα 49
8. Πιστόλια – Περίστροφα 237
9. Τυφέκια διάφορα 1.248
10. Βλήματα Πυρ/κού 14.705
11.     -«-     ΄Ολμων 1.159
12. -«- ατ.   -«- 1.410
13. Χειρ/δες Οπλ/δες 1.044
14. Νάρκαι 201
15. Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών 21
16. -«-       -«-     οπλ/λων, πολ/λων κλπ.
17. Πυρομαχικά εις τόννους 50
18. Φυσίγγια διάφορα 207.005
19. Φόρτοι πυρομαχικών 255

ΙV.   Α.Σ.Δ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Πυροβόλα διάφορα 8
2. Ολμοι βαρείς 26
3. Ολμοι ατομικοί 15
4. Αντιαρματικά τυφέκια 64
5. Πολυβόλα διάφορα 67
6. Οπλ/λα διάφορα 86
7. Αυτόματα 42
8. Πιστόλια – Περίστροφα 203
9. Τυφέκια διάφορα 368
10. Βλήματα Πυρ/κού 7.058
11.     -«-     ΄Ολμων 360
12. -«- ατ.   -«- 4.020
13. Χειρ/δες Οπλ/δες 871
14. Νάρκαι 1.367
15. Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών 155
16. -«-       -«-     οπλ/λων, πολ/λων κλπ. 22
17. Πυρομαχικά εις τόννους 2
18. Φυσίγγια διάφορα 1.739.445
19. Φόρτοι πυρομαχικών 120
  1. A.Σ.Δ. Α.Μ και Δ.ΘΡΑΚΗΣ
1. Πυροβόλα διάφορα
2. Ολμοι βαρείς 11
3. Ολμοι ατομικοί
4. Αντιαρματικά τυφέκια 20
5. Πολυβόλα διάφορα 14
6. Οπλ.λα διάφορα 30
7. Αυτόματα 36
8. Πιστόλια – Περίστροφα 210
9. Τυφέκια διάφορα 1.271
10. Βλήματα Πυρ/κού
11.     -«-     ΄Ολμων 1.381
12. -«- ατ.   -«- 1.111
13. Χειρ/δες Οπλ/δες 1.050
14. Νάρκαι 203
15. Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών 20
16. -«-       -«-     οπλ/λων, πολ/λων κλπ.
17. Πυρομαχικά εις τόννους 25
18. Φυσίγγια διάφορα 221.000
19. Φόρτοι πυρομαχικών 150
  1. Α.Σ.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
1. Πυροβόλα διάφορα 3
2. Ολμοι βαρείς 13
3. Ολμοι ατομικοί 20
4. Αντιαρματικά τυφέκια 11
5. Πολυβόλα διάφορα 58
6. Οπλ/λα διάφορα 82
7. Αυτόματα 43
8. Πιστόλια – Περίστροφα 134
9. Τυφέκια διάφορα 2.685
10. Βλήματα Πυρ/κού
11.     -«-     ΄Ολμων 218
12. -«- ατ.   -«- 400
13. Χειρ/δες Οπλ/δες 452
14. Νάρκαι
15. Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών 29
16. -«-       -«-     οπλ/λων, πολ/λων κλπ.
17. Πυρομαχικά εις τόννους 22
18. Φυσίγγια διάφορα 332.00
19. Φόρτοι πυρομαχικών 80

VII.  Σ.Δ ΚΡΗΤΗΣ

1. Πυροβόλα διάφορα 1
2. Ολμοι βαρείς 1
3. Ολμοι ατομικοί
4. Αντιαρματικά τυφέκια 4
5. Πολυβόλα διάφορα 27
6. Οπλ/λα διάφορα 43
7. Αυτόματα 20
8. Πιστόλια – Περίστροφα 180
9. Τυφέκια διάφορα 486
10. Βλήματα Ολμων 86
11. -«- ατ.   -«- 107
12. Χειρ/δες Οπλ/δες 70
13. Φόρτοι πυρομαχικών 39

VIII.       Σ.Δ. Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Πολυβόλα διάφορα 23
2. Οπλ/λα διάφορα 33
3. Αυτόματα 18
4. Πιστόλια – Περίστροφα 775
5. Τυφέκια διάφορα 451
6. Φυσίγγια διάφορα 18.150

ΙΧ.   ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ

1. Οπλοπολυβόλα 14
2. Πιστόλια – Περίστροφα 4
3. Τυφέκια διάφορα 336
4. Βλήματα Ολμων 2
5. Νάρκαι διάφοραι 133
6. Φυσίγγια διάφορα 150.170

Χ.    ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Πυροβόλα διάφορα 82 εξ ων τα 60 αντιαρματικά και αντιαεροπορικά
2. Ολμοι βαρείς 108
3. Ολμοι ατομικοί 82
4. Αντιαρματικά τυφέκια 130
5. Πολυβόλα διάφορα 628
6. Οπλ/λα διάφορα 841
7. Αυτόματα 484
8. Πιστόλια – Περίστροφα 2.238
9. Τυφέκια διάφορα 15.904
10. Βλήματα Πυρ/κού 53960
11.     -«-     ΄Ολμων 11.580
12. -«- ατ.   -«- 14.313
13. Χειρ/δες Οπλ/δες 6.223
14. Νάρκαι 5.519
15. Κιβώτια πλήρη εκρ. υλών 250
16. -«-       -«-     οπλ/λων διαφόρου οπλισμού, πολ/λων κλπ. 175
17. Πυρομαχικά εις τόννους 225
18. Φυσίγγια διάφορα 3.943.039
19. Φόρτοι πυρομαχικών 1.135

Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1945

Η

Δ/σις Πληροφοριών

Διά την ακρίβειαν                                             Θ. ΖΑΪΜΗΣ

Το                                                           Συν/ρχης Πυρ/κού

Δ2 Τμήμα

(Τ.Σ.Υ)

Χ.Μ


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ2

KΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Εμφαίνουσα τον παραδοθέντα οπλισμόν του ΕΛΑΣ
κατόπιν της συμφωνίας της ΒΑΡΚΙΖΑΣ

1. Πυροβόλα διάφορα 100
2. Ολμοι βαρείς 81
3. Πολυβόλα διάφορα 419
4. Οπλοπολυβόλα 1412
5. Αυτόματα 713
6. Ολμοι ατομικοί 138
7. Τυφέκια – Περίστροφα 48.653
8. Αντιαρματικά τυφέκια 57

Σημείωσις: Ο περισσότερος του ανωτέρω οπλισμού ήτο άχρηστος.

Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1945
Η
Δ/σις Πληροφοριών
Διά την ακρίβειαν                                                      Θ. ΖΑΪΜΗΣ
Το                                                                      Συν/χης Πυρ/κού
Δ/2 Τμήμα Δ/σεως Πληροφοριών
(Τ.Σ.Υ)