Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΤΡΙΑΙΝΑ, 8 Σεπ 1945


ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί των σκοπών, της συγκροτήσεως και της δράσεως της
Εθνικής Οργανώσεως
«ΤΡΙΑΙΝΑ»

Ι Δ Ρ Υ Σ Ι Σ
Κατά τα τέλη του έτους 1941, μικρά ομάς κατωτέρων αξ/κών συνέπηξε σύνδεσμον με τον σκοπόν όπως, εν απουσία του κράτους, αντιμετωπισθούν τα Εθνικά προβλήματα τα οποία ήρχιζον να γεννώνται από την κατοχήν. Αργότερον σύν τή αυξήσει της δυνάμεως και υπό τας δημιουργηθείσας εσωτερικάς συνθήκας ο σύνδεσμος αυτός εξειλίχθη εις Εθνικήν Οργάνωσιν υπό την επωνυμίαν «ΤΡΙΑΙΝΑ».
ΣΚΟΠΟΙ
Ι) Δημιουργία εσωτερικού μετώπου αντιστάσεως.
2) Στενός σύνδεσμος και αλληλοβοήθεια των μελών.
3) Αντιμετώπισις πάσης προσπαθείας προς ανάμιξιν της πολιτικής εις τον στρατόν.
4) Οργάνωσις αποστολών, αξ/κών εις το εξωτερικόν προς ενίσχυσιν του συγκροτουμένου στρατού.
5) Περίθαλψις των οικογενειών των αγωνιζομένων εις το εξωτερικόν στρατιωτικών ως και των υπό του εχθρού διωκομένων συναδέλφων.
6) Δημιουργία επαφής με το Συμμαχικόν Στρατηγείον και εκτέλεσιν στρατιωτικών εντολών του.
Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Ι Σ
Δ ι ο ί κ η σ ι ς. Ολιγομελής επιτροπή ανανεουμένη κατά περιόδους. Μέλη της Διοικήσεως εχρημάτισαν οι: 1) ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Κ. Λοχαγός Πυρ/κού 2) ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ Μ. Λοχαγός Μηχανικού 3) ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΠ. Ταγματάρχης αυτοκινήτων 4) ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κ. Ταγματάρχης Πεζικού (δολοφονηθείς υπό του Ε.Α.Μ) 5) ΜΑΡΔΑΣ ΑΡΓ. Λοχαγός Πυρ/κού 6) ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. Ταγματάρχης Πεζικού 7) ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. Ταγματάρχης Πεζικού 8) ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΑΡΙΣΤ. Υπολ. Μηχανικού 9) ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Γ. Υπολ. Μηχανικού 10) ΜΑΡΑΒΕΛΕΑΣ Γ. Λοχαγός Επιμελητείας. 11) ΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧ. Ταγματάρχης Μηχανικού.
Εν συνεχεία, από της αναπτύξεως τομέως πολιτών, ως κατωτέρω, εις την Διοικούσαν Επιτροπήν συμμετέσχον και οι κάτωθι: Ι) ΖΟΥΝΗΣ Θ. Πολιτικός Μηχανικός και Εφ. Αξ/κός 2) ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΣ Φ. Μηχανολόγος και Εφ. Αξ/κός 3) ΒΕΚΡΗΣ Σ. Δικηγόρος 4) ΒΑΡΔΑΣ Π. Δικηγόρος 5) ΡΑΖΗΣ Κ. Δικηγόρος 6) ΒΕΖΕΡΤΖΟΓΛΟΥ Β. Λογιστής 7) ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Π. Βιομήχανος.
Ο ρ γ ά ν ω σ ι ς
Υπό την διεύθυνσιν μελών της Διοικήσεως ανεπτύχθησαν κλιμάκια και υπηρεσίαι αντιστοίχως προς τους σκοπούς της οργανώσεως.
Δ Ρ Α Σ Ι Σ
Ι) Στρατιωτικαί ενέργειαι.
Η κυρία προσπάθεια ευθύς εξ αρχής εστράφη περί την συγκρότησιν ανταρτικού αγώνος, ούτω:
α) Απεστάλησαν αξ/κοί εις περιοχήν Καρδίτσης- Τρικάλων. Εγένοντο παρ’ αυτών οι δέουσαι προπαρασκευαί αλλά τελικώς δεν παρασχέθησαν τα μέσα παρά των αρμοδίων.
β) Εβδομήκοντα αξ/κοί της Τριαίνης οργάνωσαν τας ανταρτικάς ομάδας Ταϋγέτου, τας μετέπειτα Διοικηθείσας, τή πιέσει του Συμμαχικού Στρατηγείου, υπό του Συν/ρχου Γιαννακοπούλου, με την γνωστήν τύχην.
γ) Τη συνεργασία με εξουσιοδοτημένους παράγοντας της Μέσης Ανατολής απεστάλησαν αξ/κοί εις περιοχήν Κιθαιρώνος προς ανάπτυξιν ανταρτικού αγώνος. Και η προσπάθεια αυτή απέτυχε λόγω εγκαταλείψεώς μας παρά των ανωτέρω παραγόντων.
δ) Παραλλήλως με τας ανωτέρω ενεργείας απεστέλοντο αξ/κοί εις τας συγκροτουμένας ομάδας Ζέρβα και Ψαρρού.
ε) Κατόπιν εντολής του Συμμαχικού στρατηγείου ωργανώθησαν ειδικαί ομάδες αίτινες προέβησαν:
Ι) Εις την εκτέλεσιν διαφόρων σαμποτάς εις τας σιδ. εγκαταστάσεις περιοχής Αττικής, εις αεροδρόμιον Χασανίου και Τανάγρας, εις την περιοχήν λιμένος Πειραιώς.
2) Εις την περισυλλογήν πληροφοριών και μεταβίβασιν αυτών εις τας αρμοδίας υπηρεσίας του Συμμαχικού Στρατηγείου. Συγκεκριμμένως ωργανώθησαν αι ομάδες «ΤΡ Χ» επ’ ωφελεία των Βρετανών Κομάντος (Λοχαγού ΝΤΟΝ) και «ΣΖ» επ’ ωφελεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
στ) Απεστάλη εις Μέσην Ανατολήν σημαντικός αριθμός αξ/κών όστις διά μόνον τον μήνα Φεβρουάριον του 1944 ανήλθεν εις 245.
ΙΙ) Επιβληθείσα Πολιτική Δράσις.
Εκ των πραγμάτων επεβλήθη η ανάπτυξις της οργανώσεως και εις τομέα πολιτικής Δράσεως. Πράγματι η εξέλιξις της κινήσεως Ε.Α.Μ. απέδειξεν ότι αι προθέσεις της ηγεσίας του απετέλουν σοβαρώτατον κίνδυνον διά την υπόστασιν του έθνους. Εθεωρήθη συνεπώς επιβεβλημένη η αντιμετώπισις του κινδύνου αυτού με την ιδίαν μορφήν με την οποίαν αύτη έδρα, ήτοι την πολιτικήν μορφήν. Εχρησιμοποιήθησαν τα κάτωθι μέσα:
Ι) Ανάπτυξις ιδιαιτέρου τομέως Εθνικού Αγώνος περιλαμβάνοντος υγιά στελέχη εκ πολιτών.
2) Ωργανώθη υπηρεσία εθνικής διαφωτίσεως ήτις επεδίωξε να ενημερώση την Ελληνικήν κοινήν γνώμην, την Ελληνικήν Κυβέρνησιν του εξωτερικού και τους αρμοδίους παράγοντας των Συμμάχων διά του λόχου, εκδόσεων μυστικών εντύπων, όπως η «ΤΡΙΑΙΝΑ» και το «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» και λοιπών εκθέσων και ειδικών απεσταλμένων.
ΙΙΙ) Συνεργασίαι.
Από της πρώτης στιγμής επεδιώχθη η συνεργασία μετ’ άλλων οργανώσεων διά την καλυτέραν εξυπητέτησιν του Εθνικού Αγώνος. Ούτω η Τρίαινα συμμετέσχεν εις τον «Συνασπισμόν των Στρατιωτικών οργανώσεων» και εις τον «ΠΑΣ».
ΙV) Διατεθέντα Μέσα.
Τα διατεθέντα εις την Τρίαιναν μέσα υπήρξαν:
Ι) Ποσόν Δραχμών ισοδυναμούν περίπου προς την αξίαν μίας λίρας χρυσής, παρά οικονομικών παραγόντων υποδειχθέντων υπό της οργανώσεως «ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ».
2) Ποσόν εκατομμυρίων Δραχμών ίσον προς την αξίαν τεσσάρων πιστολίων, από την ομάδα των Ελλήνων Κεφαλαιούχων, μέσω του συνασπισμού των Στρατιωτικών οργανώσεων.
3) Μία χρυσή λίρα από τους παράγοντας τους αποσταλλέντας από την Κυβέρνησιν Εθνικής ενώσεως κατά τας παραμονάς της απελευθερώσεως προς οργάνωσιν της ομαλής μεταβιβάσεως της εξουσίας.
Τα μέσα όθεν ηντλούντο συνεχώς από την εξηντλημένην ιδιωτικήν οικονομίαν των μελών της οργανώσεως και δι’ αυτών διεξήχθη ο αγών της «ΤΡΙΑΙΝΗΣ» καθ’ όλον το διάστημα της κατοχής.
Θ Υ Μ Α Τ Α
Εκ των Γερμανοϊταλών και του Ε.Α.Μ. η Τρίαινα έσχε θύματα εις σημαντικόν αριθμόν, διά τα οποία ουδεμία παρ’ ουδενός εληφθη φροντίς.
Η ΤΡΙΑΙΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ
Συνεπής προς τους σκοπούς της η Τριαίνα ευθύς μετά την απελευθέρωσιν της Ελλάδος και την άφιξιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως διελύθη.
Επισυνάπτονται αντίτυπα τινά εκ των εκδοθέντων επί κατοχής εντύπων και δη της «ΤΡΙΑΙΝΗΣ» και του «ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».
(Η παρούσα έκθεσις υποβάλλεται εις το Γ.Ε.Σ. τή αίτησή του)
Εν Αθήναις τή 8η Σεπτεμβρίου 1945
Ο Γεν. Γραμματεύς
(Τ.Υ.)
Zούνης Θ

Advertisements