Ηθικό στρατεύματος Ιουλίου 1945, ΓΕΣ/Α2/31 Αυγ 1945


ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α2

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΥ 1945

Ι. ΑΣΔ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ηθικόν ανδρών Σχεδόν καλόν
ΙΙ. ΑΣΔΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ « « Ικανοποιητικόν
ΙΙΙ. ΑΣΔΘ και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ « « Πολύ καλόν
ΙV. ΑΣΔΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ « « Μάλλον καλόν
V. ΑΣΔΛΜ και Δ. ΘΡΑΚΗΣ « « Πολύ καλόν
VI. ΑΣΔ ΗΠΕΙΡΟΥ « « Άριστον
VII. Σ.Δ.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ « « Καλόν
VIII. Σ.Δ. ΚΡΗΤΗΣ « « Καλόν

Α. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επί του ηθικού του Στρατού επιδρούν σοβαρώς τα κάτωθι:

  • Η μη απόλυσις των παλαιών κλάσεων 1934-1937.
  • Η έλλειψις ειδικής προστασίας των Στρατιωτικών υπό του Ενοικιοστασίου.
  • Η μη χορήγησις Δελτίων απορίας εις τας οικογενείας των αποδεδειγμένως απόρων οπλιτών.
  • Η μη αναπροσαρμογή των εφεδρικών επιδομάτων προς τον τιμάριθμον της ζωής.
  • Η μη χορήγησις αδειών εις ευρείαν κλίμακα λόγω της ανεπαρκούς δυνάμεως της Εθνοφυλακής.
  • Η έλλειψις Ιματισμού και Υποδήσεως.
  • Η αύξησις του ποσοστού των κομμουνιστών εις τα τμήματα λόγω της μειώσεως της δυνάμεως εκ της εντάξεως των οπλιτών της κλάσεως 1938 εις την Χωρ/κήν.
  • Η έλλειψις ψυχαγωγίας.

Β. ΜΕΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Η έλλειψις επαρκούς δυνάμεως προς αντικατάστασιν των καταπονηθέντων εκκαθαριστικών αποσπασμάτων, η έλλειψις Ιματισμού υποδήσεως γενικώς, κλινοστρομνής, η μη χορήγησις αδειών (λόγω ανεπαρκούς δυνάμεως) εις οπλίτας οίτινες απουσιάζουν εκ των οικογενειών τωνεπί μακρόν χρονικόν διάστημα (οπλίται ορεινής Ταξιαρχίας) και η μη τακτοποίησις της ανωμαλίας της αλληλογραφίας (ΑΣΔΘΔΜ)
2) Η μη χορήγησις πλήρους θερινού Ιματισμού εις τους οπλίτας (άλλοι φέρουν θερινά και άλλοι χειμερινά ή μέρος τούτων) (ΑΣΔ Ηπείρου και ΑΣΔΑΜ και Δ. Θράκης).
3) Η μη πληρωμή εισέτι εφεδρικού επιδόματος (Σ.Δ. Νήσων Αιγαίου)
4) Η μη υπηρέτησις ποινών υπό οπλιτών απολυθεισών κλάσεων 1936-1937 και η μετακίνησις Ταγ/των μακράν της Νήσου Κρήτης (Σ.Δ. Κρήτης).
5) Η ανεπαρκής δύναμις των 8 Ταγμάτων εις ΑΣΔ Ηπείρου (ΑΣΔ Ηπείρου).
6) Η παράδοσις εκ μέρους των απολυθέντων οπλιτών της ΙΙας Μεραρχίας του Ιματισμού και των λοιπών ατομικών ειδών των.

Εν Αθήναις τη 31η Αυγούστου 1945
Η
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Θ. ΖΑΪΜΗΣ
Συν/ρχης Πυρ/κού
Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Β΄ Υπαρχηγόν
Δ/σιν Προσωπικού ΓΕΣ
Δ/σιν Επιχειρήσεων ΓΕΣ