Εκθεση Πεπραγμένων Οκτ-Δεκ 1944, ΑΣΔΑΜΘ/30 Αυγ 1945


ΑΣΔΑΜΘ.

2. Συνοπτική Έκθεσις Πεπραγμένων
από 16-10-44 μέχρι 8-12-44

αριθ. εγγ. 1 (Α/2)(34 έγγραφα)Φύλλα 46

ΑΣΔΑΜΘ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Από 16/Χ/44 Μέχρι 8/ΧΙΙ/44

Α.    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΔΡΑΜΑΝ
Το προσωπικόν της ΑΣΔΑΜΘ αποτελούμενον εκ του Συν/ρχου Πυρ/κού Πρόκου Στεφάνου, του Ταγμ. Χωρ/κής Τσαλαμιδά Γ. και των Λοχαγών Πυρ/κού Παλαιολογοπούλου Ναπ. και Πεζικού Χαραλάμπους Ν. ομού μετά της Κυβερνητικής αντιπροσωπείας εκ των Υπουργών κ.κ. Λαμπρινίδη Λ. και Πορφυρογένη Μ. και του Αρχηγού της συνοδευούσης Βρεττανικής Αποστολής Συν/ρχου Κεϊνμπόιντ διά νυκτερινής λίαν υψηλής πτήσεως εκ ΜΠΑΡΙ έφθασεν εις Πεδίον Προσγειώσεως εγγύς ΔΡΑΜΑΣ την 19.40΄. Επατήσαμεν το Ελληνικόν έδαφος την 20.40΄.
Την επομένην 17-10-44 εξερχόμενοι του ξενοδοχείου όπου είχομεν καταλύσει εγίναμεν αντικείμενον ενθουσιωδών εκδηλώσεων. Οι κάτοικοι είχον ειδοποιηθή από ραδιοφώνου διά την αναχώρησίν μας. Εν μέσω κωδωνοκρουσιών, ηχημάτων σειρήνων και συναγερμού των κατοίκων επισκέφθημεν την Νομαρχίαν και Δημαρχίαν, παρεκαθήσαμεν εις δείπνον και η ημέρα διήλθε εν μέσω συγκινήσεων και εκδηλώσεων.
Οι Βούλγαροι  προετοιμαζόμενοι να αποχωρήσουν μέχρι της 26-10-44 σύμφωνα με τους όρους ανακωχής παρηκολούθουν περιέργως τας εκδηλώσεις αυτάς. Ολόκληρος ο Στρατός των είχεν εκδηλωθή κομμουνιστικώς. Κάθε κινούμενον τμήμα, όχημα και υποζύγιον ακόμη έφερε ερυθράν σοβιετικήν σημαίαν.
Την επομένην 18/Χ/44 μεταβάς εις τα Γραφεία του 26ου Συν/τος Πεζ. του ΕΛΑΣ και καλέσας τους συνδιοικητάς αυτού και τον Φρούραρχον ανεκοίνωσα ότι αναλαμβάνω την Στρατιωτικήν Διοίκησιν και αξιώ πειθαρχίαν και υπακουήν. Τα αυτά ανακοίνωσα και εις τους ηγέτας των Εθνικιστικών Ανταρτικών ομάδων μεταβάς εις χωρίον ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ μετά του Άγγλου Συν/ρχου και επικοινωνήσας μετ’ αυτών.
Εγκαταστήσας δε την Στρατιωτικήν Διοίκησιν ομού με την Κυβερνητικήν Αντιπροσωπείαν εις το Κτίριον της Εθνικής Τραπέζης εξέδωκα την από 18- Χ-44 Η.Δ. μου (όρα αντίγραφον υπ’ αριθ. Ι).

Β.    ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Από 19 μέχρι 22/Χ/44 ομού μετά των Υπουργών και του Άγγλου Συν/ρχου περιοδεύσαμεν εις ΔΟΞΑΤΟΝ, ΚΑΒΑΛΛΑΝ, ΞΑΝΘΗΝ, ΚΟΜΟΤΙΝΗΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΝ, γενόμενοι ενθουσιωδώς δεκτοί υπό του πληθυσμού πλην ενίων δυσμενών καθ’ ημών εκδηλώσεων εν ΚΑΒΑΛΛΑ, ΞΑΝΘΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΙ διά τα στέμματα των πηληκίων και κατά του Βασιλέως. Πανταχού βεβαίως αι υποδοχαί  οργανούμεναι υπό των παντοδυνάμων ΚΚΕ – ΕΑΜ – ΕΛΑΣ έφερον το χρώμα και τα συνθήματα των Οργανώσεων τούτων, αλλά αι εκδηλώσεις χαράς επί τη αφίξει επισήμων Αντιπροσώπεων του Κράτους και του Στρατού εκάλυπτον τας κομματικάς επιδιώξεις των ανωτέρω οργανώσεων τας πρώτα ταύτας ημέρας.
Ήσαν δε παντοδύναμοι αι Οργανώσεις αύται διότι εις αυτάς άμα τη υπογραφή της ανακωχής επισήμως παρέδωκαν οι Βούλγαροι τας Αρχάς εις όλην την περιοχήν και έχουσαι αι Οργανώσεις αυταί κομματικήν διεύθυνσιν και καθοδήγησιν εντός των πόλεων επεβλήθησαν μετακαλέσασαι τους αντάρτας των εκ της υπαίθρου από της πρώτης στιγμής.
Τοπικαί εφημερίδες του Σεπτεμβρίου αναγράφουν λόγους εκφωνηθέντας κατά την παράδοσιν της Αρχής υπό των Βουλγάρων Τοπικών και Στρατιωτικών Διοικητών και αντιλόγους πλήρεις αδελφικής φιλοφροσύνης υπό των Διοικητών του ΕΛΑΣ. Αψίδες διεσώθησαν εις τινας πόλεις αναγράφουσαι Ελληνιστί και Βουλγαριστί «ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΑΙ» στηθείσαι κατά την υποδοχήν των ανταρτών του ΕΛΑΣ.
Αντιθέτως αι αυτοκαλούμεναι «Εθνικιστικαί ανταρτικαί Ομάδες» της περιοχής υπό τον Οπλαρχηγόν Αντώνιον Φωστηρίδην ή «ΑΝΤΩΝ-ΤΣΑΟΥΣ» και τον Αντ/ρχην Πεζικού Σφέτσιον Θ. ευρεθείσαι με την υπογραφήν της Βουλγαρικής Ανακωχής εις την ύπαιθρον μεταξύ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ και ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ και μεταξύ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ –  ΠΑΓΓΑΙΟΥ ήτοι επί των ωρέων ΜΠΟΣΔΑΤ – ΛΕΚΑΝΗΣ ή ΠΑΓΓΑΙΟΥ και ουδεμίαν διεύθυνσιν, καθοδήγησιν πολιτικήν, εξάρτησιν και επιμελητείαν εις τας πόλεις έχουσαι είχον αυτοκαταδικασθή εις διαμονήν εις τας ορεινάς ταύτας περιοχάς.

Γ.     ΚΙΝΔΥΝΟΣ  ΣΥΡΡΑΞΕΩΣ
Την 20/Χ/44 συνεκλήθη γενική σύσκεψις εν Δράμα με εκατέρωθεν αντιπροσώπους με θέμα την παροχήν διευκολύνσεων τροφοδοσίας και σχετικώς ανέσεως εις τους αντάρτας του Ε.Λ.Ο. και αποφυγήν πάσης αφορμής συγκρούσεως αυτών μετά των Τμημάτων του ΕΛΑΣ.
Αποτέλεσμα της συσκέψεως υπήρξεν η κατ’ αρχήν παραδοχή εκκεχειρίας παραμενόντων των εκατέρωθεν τμημάτων εις ας θέσεις κατείχον ήδη ως και η αποστολή αλεύρου και σφαγείων εις τους εθνικιστάς αντάρτας. Εκ μέρους όμως του ΕΛΑΣ από της πρώτης στιγμής ήτο καταφανής η δυσφορία, η κωλυσιεργεία και η επιφυλακτικότης.
Ολίγον προ της συσκέψεως έλαβον γνώσιν τηλεγραφήματος του Στρατηγού του ΕΛΑΣ Μπακιρτζή διά του οποίου διετάσετο η VII Μερ/χία του ΕΛΑΣ αντιθέτως με τας περί αποφυγής συγκρούσεων διαταγάς μου. Απέστειλα προς τον Μπακιρτζήν σχετικόν τηλεγράφημά μου (αντίγραφον υπ’ αριθμ.2) και έλαβα την απάντησιν (αντίγραφον υπ’ αριθμ.3). Τα παραθέτω αμφότερα διά την ιστορίαν.
Εν τω μεταξύ οι μεν εθνικισταί αντάρται παραπονούμενοι διά τον αποκλεισμόν των εκ των πόλεων ηπείλουν βιαίαν κάθοδον των εις ΔΡΑΜΑΝ της οποίας ώρισαν και την ημερομηνίαν διά την 25/Χ/44, οι δε του ΕΛΑΣ, ενώ παρεδέχθησαν, ότι δικαιούνται και οι εθνικισταί αντάρται να τροφοδοτηθώσι, κατέσχον και παρεμπόδιζον τον ανεφοδιασμόν των τον οποίον είχεν αναλάβει η Α.Σ.Δ. και διεμαρτύροντο διά προκλητικότητα δήθεν των Εθνικιστών ανταρτών.
Επανειλημμένως συνηντήθην μετά του εκ Καβάλλας Μεράρχου του ΕΛΑΣ και του Διοικητού του Συν/τος Δράμας καθώς και εις ΤΑΞΙΑΡΧΗΝ μετά των ηγητόρων των Εθνικιστών Ανταρτών. Εις τους τελευταίους πειθαρχικούς και ευθείς, εν αντιθέσει με το ανυπότακτον και στρεψόδικον των του ΕΛΑΣ, έκαμα επανειλημμένως έκκλησιν να υποχωρήσουν διά το καλόν της Πατρίδος και να μη δώσουν αφορμήν αιματοχυσίας.
Ανήλθον και οι Υπουργοί εις ΤΑΞΙΑΡΧΗΝ και έσχεν ιδιαιτέραν επίδρασιν η παρουσία του ασκούντος μεγίστην επιρροήν επί των Νοτίων, ως επί το πλείστον, ανταρτών Υπουργού κ.Λαμπριανίδη. Ούτω προπαρεσκευάσθη το έδαφος διά μίαν ικανοποιητικήν διευθέτησιν.
Εν τω μεταξύ ολόκληρος η προσοχή της Α.Σ.Δ. κατεβλήθη διά την αποφυγήν οιασδήποτε αφορμής, έστω και ενός πυροβολισμού, έναντι των Βουλγάρων η οποία θα έδιδεν επιχειρήματα εις αυτούς διά παράτασιν της παραμονής των και καταγγελίαν της ανακωχής, πρόθεσιν την οποίαν είχον, κατά πληροφορίας μας οι Βούλγαροι.
Αφ’ ετέρου οι Γερμανοί ωθούμενοι από Νότου υπό των Βρεττανικών Στρατευμάτων συνεσπειρούντο εις την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης εις την οποίαν συνεκεντρώθησαν περί τας 40 χιλιάδας διοχετευόμενοι προς Βορράν μέσω ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ ή ΣΚΟΠΙΩΝ στάγδην. Εν τω μεταξύ στερούμενοι τροφών ενήργουν επιδρομάς και Ανατολικώς ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ διαβαίνοντες την ημικατεστραμμένην γέφυραν του ΟΡΛΙΑΚΟ και διαρπάζοντες ζωοτροφίας ιδίως.
Σχετικώς διέταξα τον περί τα άλλα ασχολούμενον ΕΛΑΣ να φράξη την διάβασιν εις τας Γερμανικάς ορδάς, αλλ’ ουδέν εγένετο.
Ομοίως κατόπιν πληροφοριών Βρεττανικής πηγής εξέδωκα την υπ’ αριθμ.7/23-Χ-44 διαταγήν μου προς VI Μ. ΕΛΑΣ (όρα αντίγραφον υπ’ αριθμ.4).

Δ.    ΔΟΘΕΙΣΑ ΛΥΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ
Την 24/Χ/44 μετά πολύωρον συνεργασίαν με Αρχηγούς Εθνικιτικών Ομάδων εις ΤΑΞΙΑΡΧΗΝ παραταθείσαν μέχρι βαθείας νυκτός επετεύχθη συγκατάθεσις των διά την κατωτέραν λύσιν:
Επακολουθεί την 25/Χ/44 μεγάλη σύσκεψις Υπουργών, Άγγλου και εμού καθ’ ην γίνεται δεκτή η προταθείσα υπ’ εμού λύσις της ανασυγκροτήσεως του VII Συνοριακού Τομέως ον να αποτελέσουν αι δυνάμεις των Ε.Λ.Ο. και η Διοίκησις να μεταπέση εις χείρας Αξιωματικού του Στρατού.
Εκδίδεται η υπ’ αριθμ.1006/25-Χ-44 Κυβερνητική απόφασις και αυθυμερόν η υπ’ αριθμ. Α.Π.2/26-Χ-44 Διαταγή του Α.Σ.Δ. (όρα αντίγραφο υπ’ αριθμ.5).
Εν τω μεταξύ οι Βούλγαροι απεχώρησαν από παντού μίαν ημέραν προ της ορισθείσης τελευταίας ημέρας 26 Οκτωβρίου άνευ ουδενός επεισοδίου.
Μετάβασις μετά των Υπουργών εις ΣΕΡΡΑΣ και μετά του Άγγλου Συν/ρχου εις ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΝ και ΠΡΩΣΟΤΣΙΑΝΑΝ διαπιστώνει την ογκουμένην προκλητικότητα των εαμικών μη προτιθεμένων να ανεχθώσι παρά τα εκάστοτε συμφωνούμενα, άλλους ενόπλους πλην των ημετέρων. Τα συνθήματα «Θάνατος στον Αντων-Τσαούς, κάτω οι Εθνοπροδόται κ.λ.π.» αντηχούν παντού κατάλλήλως ριπτόμενα εις τας οργανώσεις ΕΠΟΝ κ.λ.π.  από την καθοδήγησιν.
Την 28/Χ/44 διεξάγεται άριστα η τελετή της επετείου της κηρύξεως του Ελληνοϊταλικού Πολέμου χάρις εις τα μέτρα της Α.Σ.Δ. (όρα αντίγραφον υπ’ αριθμ.6).
Δημιουργούνται πάλιν ζητήματα εκατέρωθεν, των Εθνικιστών ζητούντων βελτίωσιν του ορίου του τομέως και μίαν κωμόπολιν την ΠΡΟΣΩΤΣΙΑΝΗΝ ή την ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΙΝ διά ανεφοδιασμούς, του ΕΛΑΣ αντιθέτως ζητούντος να εκτοπίση τον τομέα και από άλλα σημεία της περιοχής του.
Νέαι συσκέψεις και αυστηραί διαταγαί διευθετούν τελικώς το ζήτημα (αντίγραφον υπ’ αριθμ.7).
Η συγκρότησις του Επιτελείου δι’ Αξιωματικών εκατέρωθεν κατόπιν Κυβερνητικής αποφάσεως γίνεται διά την πλήρωσιν των αναγκών αυτής, αλλά και κυρίως διά την επιτυχίαν επαφής και συνδιαλλαγής (αντίγραφον υπ’ αριθμ.8).
Στερούμενος πάσης δυνάμεως διαθεσίμου διά την επιβολήν των διαταγών μου ζητών την 29/Χ/44 τα δύο εκ των ειδικώς  εκπαιδευθέντων υπ’ εμού Ταγμάτων εν Λιβάνω και προοριζομένων εκείθεν διά Μακεδονίαν και Θράκην (όρα αντίγραφον υπ’ αριθμ.9) άνευ αποτελέσματος.
Η ΑΣΔ επεμβαίνει επί της σημειουμένης αναρχίας εις τα Δημοσιεύματα εις τον τύπον υπό παντός βαθμού ή τίτλων στρατιωτικών ή στελεχών της Πολιτοφυλακής (αντίγραφον υπ’ αριθμ.10).
Επίσκεψις   περιοχής   ΠΑΡΕΝΕΣΤΙΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ικανοποιητική η στάσις του πληθυσμού.
Την 30/Χ/44 αναχωρούν αεροπορικώς οι Υπουργοί κ.κ. Λαμπριανίδης και Πορφυρογένης δι’ Αθήνας.
Παραμένει εκπρόσωπός των ο Γεν Γραμματεύς κ.Κωστόπουλος Ηλ.
Το τέλος του μηνός ευρίσκει την ΑΣΔ να έχη επιβληθή ικανοποιητικώς και να αναπτύσση το Επιτελείον της διά μεγαλυτέραν απόδοσιν.
Την 31/Χ/44 αφίχθη η Διασυμμαχική Επιτροπή Σόφιας εκ Βρεττανών Ρώσσων και Αμερικανών Αξιωματικών μεθ’ ης περιοδεύσαμεν επί διήμερον την περιοχήν ίνα διαπιστώσουν την αποχώρησιν των Βουλγάρων εκ των Ελληνικών εδαφών.
Εξεδόθησαν υπομνήματα ζημιών, αποκομισθέντων υλικών, ιδία τροχαίου τοιούτου και αμέσων αναγκών του πληθυσμού, συνταχθέντα Αγγλιστί και Ρωσσιστί. Υποσχέσεις εδόθησαν, αλλ’ ουδέν εξεπληρώθη.

Ε.    ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ  ΔΡΑΣΕΩΣ ΑΣΔ.
Κατόπιν της υπ’ αριθμ.1002/23-Χ-44 Κυβερνητικής αποφάσεως η Α.Σ.Δ. ανέλαβεν άπαν το Σιδ/κόν δίκτυον και τα λοιπά συγκοινωνιακά μέσα, ως και τα ΤΤΤ (όρα αντίγραφα υπ’ αριθμ. 11, 12 και 13).
Κινήσεις Τμημάτων του ΕΛΑΣ προς την περιοχήν της Δράμας και εξόδικοι πληροφορίαι των Εθνικιστών ότι το ΕΛΑΣ προτίθεται να επιτεθή κατ’ αυτών προυκάλεσαν την υπ’ αριθμ.Ε.Π.37/6-ΧΙ-44 διαταγήν (υπ’ αριθμ.14 αντίγραφον).
Αντιθέτως άστοχοι ενέργειαι προκλήσεως προς το ΕΛΑΣ του Ταγμ. ΚΟΥΤΡΙΔΗ προυκάλεσαν την θέσιν του εις διαθεσιμότητα (αντίγραφον υπ’ αριθμ.15).
Την 4/ΧΙ/44 αφίχθη εις ΘΑΣΟΝ το πρώτον φορτίον ΕΜ ΕΛ (Μπισκότα, γάλα, ζάχαρις κ.λ.π.). Την 6/ΧΙ/44 συναντώμεθα με Άγγλον Ταξίαρχον Αιγαίου κ.Τέρμποντ εις ΚΑΒΑΛΛΑΝ. Την 11/ΧΙ/44 αφίχθη Τμήμα εξ 100 ανδρών της 9ης Βρεττανικής Ταξιαρχίας Κομμάντος στρατωνισθέν εις Ινστιτούτον Καπνού. Την 12/ΧΙ/44 εγένετο εις την Κεντρικήν Πλατείαν τελετή υποδοχής του Αγγλικού Τμήματος (αντίγραφον υπ’ αριθμ. 16 και φωτογραφίαι) και την 13/ΧΙ/44 εις ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΝ προ των Τμημάτων των Εθνικιστικών Ανταρτών.
Κατά τας ανωτέρω τελετάς και επακολουθήσαντα γεύματα τεράστια κατεβλήθη προσπάθεια συμφιλιώσεως των Αρχηγών ΕΛΑΣ και Ε.Α.Ο. συμπαρισταμένων και μεγάλα βήματα εγένοντο προς επιτυχίαν. Βασικόν εμπόδιον προυβάλλετο πάντοτε υπό του ΕΛΑΣ η παρουσία του Αρχηγού Αντώνη Φωστηρίδη και των Ταγματαρχών Σπυρίδη και Κουτρίδη προερχομένων εκ των Ταγμάτων Ασφαλείας.
Τελικώς ελήφθη η απόφασις μεταξύ Γεν. Γραμματέως αναπληρωτού του Κυβερνητικού Αντιπροσώπου, Α.Σ.Διοικητού και του Άγγλου Συν/ρχου να αποσταλώσιν εις Αθήνας οι ανωτέρω διά να διευκολυνθή η συμφιλίωσις.
Πράγματι την 14/ΧΙ/44 ανεχώρησαν οι ανωτέρω συνοδευόμενοι υπό του Άγγλου Ταγματάρχου Κιτκάντ μέσω Θεσσαλονίκης εις Αθήνας. Τον Αρχηγόν των Εθνικιστών Φωστηρίδην ηθέλησε και επέτυχε, κατ’ εμέ κακώς να συνοδεύση και ο Αντ/χης Σφέτσος Θ. αφήσας την Διοίκησιν εις τον Ταγματάρχην Παπαθανασίου Γ.
Συγκρότησις Στρατοδικείου (αντίγραφον υπ’ αριθμ.17).
Αγγέλεται ότι διωρίσθησαν χωριστά Κυβερνητικοί Αντιπρόσωποι: Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δούμπας και Δ.Θράκης Οικονομίδης, αλλά δεν παρουσιάσθησαν.
Εις ληφθέν μέσω του Ασυρμάτου VI Μεραρχίας του ΕΛΑΣ τηλεγράφημα του Γεν. Στρατηγείου του ρίπτον το πρώτον έναυσμα αταξιών εις περιοχήν απαντώ διαλλακτικώς ίνα επετύχω την προετοιμασθείσαν πλήρη συμφιλίωσιν (αντίγραφον υπ’ αριθμ.18).
Αλλ’ ενώ προσκαλώ την κλάσιν του 1935 διά την Εθνοφυλακήν (αντίγραφον 19 και 25) διαταγή του Μπακιρτζή (ομάς Μεραρχιών ΕΛΑΣ Μακεδονίας) δημοσιευθείσα  Εφημερίδα ΣΕΡΡΩΝ προσκαλεί κλάσεις εις τον ΕΛΑΣ (αντίγραφον υπ’ αριθμ.20).
Στερούμενος παντός μέσου προπαγάνδας και περιβαλλόμενος από μονόπλευρον τύπον ο οποίος αρχίζει να τορπιλλίζη τον έργον μου απευθύνω το υπ’ αριθμ.490/21-ΧΙ-44 τηλεγράφημα (αντίγραφον υπ’ αριθμ.21).
Την 17-ΧΙ-44 συναντώμαι εν ΚΑΒΑΛΛΑ με αφιχθέντα αντιπρόσωπον της ΕΜ ΕΛ δι’ εξασφάλισιν γραφείων και αποθηκών.
Το Στρατηγείον ΕΛΑΣ αντικατέστησεν τον Διοικητήν της VI (ως μετωνομάσθη η τέως VII) Μεραρχίας του διά του Αν/χου Σιγανού και τον καπετάνιον (συνδιοικητήν) του 26ου Συν/τος Δράμας διά του Κόζιακα (Ευθυμίου Πάλλα).
Την 20-ΧΙ-44 αναχωρεί και ο Γεν. Γραμματεύς κ.Κωστόπουλος Αλ. και μένω μόνος.
Την 21-ΧΙ-44 αφικνούνται μέσω Θεσσαλονίκης Αξιωματικοί του Ναυτικού Έλληνες και Άγγλοι διά την ανάπτυξιν ναυτικής βάσεως λιμένος Καβάλλας. Προ της αφίξεώς των είχον εκδώσει διαταγήν διά τον έλεγχον πλου των ιστιοφόρων (αντίγραφον υπ’ αριθμ.22).
Διήλθε και πάλιν η Διασυμμαχική Επιτροπή Σόφιας και της επεδόθησαν υπομνήματα και πίνακες (αντίγραφον υπ’ αριθμ.23).
Ενώ καταφθάνουν εις την ΑΣΔ οι διαταχθέντες πίνακες στρατευσίμων κλάσεως 1936 κατά Κοινότητας, Μπακιρτζής εκδίδει διαταγάς επιστρατεύσεως εις τον ΕΛΑΣ και επεισόδια δημιουργούνται εις την ύπαιθρον όπου οι Ελασίται σχίζουν τας τοιχοκολλουμένας προσκλήσεις της ΑΣΔ (τηλεγράφημα αντίγραφον υπ’ αριθμ.24).
Την 23-ΧΙ-44 διέρχεται ο Αντιπρόσωπος Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού κ.Μπερ μηχανικός διά τας γεφύρας.
Αυθημερόν αφικνείται έτερος Λόχος Αγγλικής δυνάμεως 100 ανδρών.
Την 24/ΧΙ/44 αφικνείται ο Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος Α.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ.Δούμπας Ι.
Την 25/ΧΙ/44 οργανούται υποδοχή του νέου Κυβερνητικού Αντιπροσώπου και αναχωρεί με μικρόν Αγγλικόν Τμήμα διά ΚΟΜΟΤΙΝΗΝ ο Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος κ.Οικονομίδης Π. συνοδευόμενος υπό δύο Αξ/κών ως συμβούλων και διά να ιδρύσουν Παράρτημα  της Α.Σ.Δ. εν Κομοτινή.
Την 26/ΧΙ/44 διέρχεται ο Ταξίαρχος Θεσσαλονίκης Κ.Λαβεθ όστις ανακοινοί ότι θα έλθουν αμέσως και θωρακισμένα οχήματα.
Αναστέλλεται κατόπιν Κυβερνητικής Διαταγής η πρόσκλησις κλάσεως 1936. Η υποχώρησις αύτη εις κρισίμους ημέρας κατά τας οποίας έπρεπε να επιβληθή το Κράτος είχε τας συνεπείας της. Το ρεύμα κατά των Αρχών ογκούται επί τη αναγγελία του προσεχούς αφοπλισμού των ανταρτών.
Την 27/ΧΙ/44 κατόπιν θορυβώδους συλλαλλητηρίου οργανούται βιαία επίθεσις κατά του Κυβερνείου υπό των διαδηλωτών με επί κεφαλής τους Διοικητάς του 26ου Συν/τος ΓΛΥΠΤΗΝ και ΠΑΛΛΑΝ. Κατέστρεψαν αρχεία και επροπηλάκισαν άτομα υπαλλήλους και στρατιωτικούς ως αντιδραστικούς. Ο Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος ασθενεί από της αφίξεώς του.  Ο Α.Σ.Δ. προσκαλέσας 2 Άγγλους Αξιωματικούς εγκαίρως συσκέπτεται μετ’ αυτών εις το Γραφείον του και ούτω περισώζει την αξιοπρέπειάν του.
Από της ιδίας νυκτός φρουρά Αγγλική εγκατεστάθη εις το Κυβερνείον, ενώ εις την πόλιν εξακολουθεί να μας φρουρή (;) η φρουρά του ΕΛΑΣ.
Γίνεται σύσκεψις την 29/ΧΙ/44 διά τον αφοπλισμόν των ανταρτών και τίθενται αι βάσεις ενεργείας, αλλά είναι πλέον αργά. Μετά παραίτησιν των Εαμικών Υπουργών το εναντίον των Αρχών ρεύμα ογκούται. Ο «αγαπητός» Στρατιωτικός Διοικητής μετονομάζεται εις «Εθνοπροδότην» και «Αντιδραστικόν» και την 1/12/44 λίαν πρωϊ ξεσπά η λαίλαψ.

ΣΤ.  Η ΣΥΡΡΑΞΙΣ
Εις τας περιοχάς ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ, και ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ οι Ελασίται προσβάλλουν αιφνηδιαστικώς τους Εθνικιστάς (αντίγραφον υπ’ αριθμ.27). Αποστολή επί τόπου εις τα σημεία συγκρούσεως Αξιωματικών της Α.Σ.Δ. ομού μετ’ Άγγλων τοιούτων με διαταγάς (αντίγραφον υπ’ αριθμ.28) ουδέν αποτέλεσμα φέρουν. Η αδελφοκτόνος σύρραξις συνεχίζεται με πολλά θύματα. Ενεργούνται συλλήψεις αστών εις τας πόλεις.-
Την 4-12-44 οι Εθνικισταί στερούμενοι πολεμοφοδίων και τροφών αναγκάζονται να υποχωρήσουν (αντίγραφον υπ’ αριθμ.29).-
Ο Άγγλος Συντ/ρχης ΚΕΟΥΝΜΠΟΫΝΤ προτείνει εις εμέ και τον Κυβερνητικόν Αντιπρόσωπον να μας μεταφέρη εν ασφαλεία εις ΚΑΒΑΛΛΑΝ. Ερωτώ και τους Αξιωματικούς μου « Α ρ ν ο ύ μ α ι».-
Την 5-12-44 μου επιδίδεται τελεσίγραφον του ΕΛΑΣ να παραιτηθώ (αντίγραφον υπ’ αριθμ.30). Η απάντησις είναι «παραμένω ως επισήμως διωρισμένος από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν και τον Στρατηγόν ΣΚΟΜΠΥ.-
Εκδίδω εις πολλά αντίτυπα την περί αφοπλισμού διαταγήν εις το κοινόν (αντίγραφον υπ’ αριθμ.31).-
Πρoς το εν Καβάλλα ελλιμενισμόν αντιτορπιλικόν «ΙΕΡΑΞ» απευθύνω την 6-12-44 χαιρετισμόν ζητών προς κάπου να συνδεθώ (αντίγραφον υπ’ αριθμ.32).-

Ζ.    ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ
Την 23.45΄ ώραν της 7-12-44 ειδοποιούμαι ότι τα Αγγλικά Τμήματα θα αποσυρθούν εις Καβάλλαν και δέον να τα ακολουθήσωμεν. Επιβιβαζόμεθα κρυφά με τον Κυβερνητικόν Αντιπρόσωπον θωρακισμένου αυτοκινήτου και φθάνομεν εις Καβάλλαν όπου επιβιβαζόμεθα του «ΙΕΡΑΚΟΣ». Εκεί συγκεντρούνται και όλοι οι λοιποί Αξιωματικοί και Υπάλληλοι. Εκεί συνηντήσαμεν επίσης τον Κυβερνητικόν Αντιπρόσωπον Θράκης και τους Αξιωματικούς μου και τους Υπαλλήλους του.-
Εκ του «ΙΕΡΑΚΟΣ» απηύθυνα διαμαρτυρίαν προς τον Συντ/ρχην  ΚΕΟΥΝΜΠΟΫΝΤ (αντίγραφον 32).-
Την 9-12-44 αναχωρούμεν με «ΠΙΝΔΟΝ» διά Πειραιά».
Η εγκατάλειψις του προσφιλούς αστικού και αγροτικού πληθυσμού της περιοχής εις την τύχην του μας φέρει εις απελπισίαν, αλλά οι Άγγλοι εκτελούν διαταγάς του ΣΚΟΜΠΥ και επομένως και της Ελληνικής Κυβερνήσεως.-

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αυτή υπήρξεν η δράσις της ΑΣΔΑΜΘ επέτυχεν σύμφωνα  με την ρητήν εντολήν που είχεν ότι «θα θεωρηθή αποτυχούσα εάν Έλλην κτυπηθή από Έλληνα» και το επέτυχε διά παντός μέσου.-
Εις την επιτυχία συνετέλεσε τα μέγιστα το ποιόν των εις τας τάξεις των Εθνικιστών Ανταρτών υπηρετούντων Ποντίων και εγχωρίων απλών και ευθέων στρατιωτών της Πατρίδος οι οποίοι υπό την καθοδήγησιν ομοίων Αρχηγών υπέστησαν θυσίας πειθαρχούντες διά να διατηρηθή η ησυχία εις την περιοχήν εώς ότου η διευθυνομένη άλλοθεν επίθεσιν διετάχθη και η σύρραξις κατέστη αναπόφευκτος.

Λάρισσα 30/8/45

Ο
τέως Στρ.Δ.Α.Μ.Θ.
Τ.Υ.
Σ.ΠΡΟΚΟΣ
ΣΥΝ/ΧΗΣ

Advertisements