Τρόπος χειρισμού καταγγελιών πολιτών, ΑΣΔΝΕ/28 Αυγ 1945


ΑΡΙΘ. Α.Π. 1768/704                                               Εν Κορίνθω τη 28 Αυγούστου 1945
Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΝΟΤ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/σιν Επιχειρήσεων
ΑΘΗΝΑΣ
«Περί των διαβιβαζομένων υμίν καταγγελιών και διαμαρτυριών πολιτών»
Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω ότι, υπό πολλών πολιτών και ποικιλωνύμων οργανώσεως της περιοχής της ΑΣΔ υποβάλλονται κατά τρόπον ασύδοτον, αιτήσεις και διαμαρτυρίαι, εγγράφως και τηλεγραφικώς, εις διαφόρους Κεντρικάς Υπηρεσίας (Γραφείον κ. Πρωθυπουργού – Γενικόν Επιτελείον – Υπουργείον, Γενικήν Διεύθυνσιν Υ.Σ. κλπ) δι’ ων καταγγέλουσιν διάφορα αδικήματα, εις βάρος των τελούμενα, υπό ετέρων ατόμων ή οργανώσεων, πολλάκις άρρητ’ αθέμιτα, ενίοτε δε και κατά κατωτέρων τοπικών οργάνων Εθνοφυλακής ή Χωρ/κής.
Εις τινας περιπτώσεις, μάλιστα, αι αιτήσεις αύται, δεν υποβάλλονται εις μίαν Κεντρικήν Αρχήν, αλλά ταυτοχρόνως και εις δύο, τρεις, ή και περισσοτέρας τοιαύτας, με επικλήσεις βοηθείας ότι ‘‘χάνεται ο κόσμος’’.
Απόρροια της τοιαύτης ανερματίστου και πολλάκις σκοπίμως διαστρεβλωτικής ενεργείας των, να απευθύνονται δι’ οιονδήποτε ζητημάτων εις τας Κεντρικάς υπηρεσίας, είναι η έκδοσις και διαβίβασις ημίν πολλών Διαταγών υπό των Προϊσταμένων Αρχών, αφορωσών την ενέργεια εξετάσεως προς διαπίστωσιν καταγγελομένων εκτρόπων.
Π.Χ. εις τινας περιπτώσεις, διά το ίδιον ζήτημα, τα άτομα ή αι οργανώσεις απευθύνονται συγχρόνως, εις το Γενικόν Επιτελείον Στρατού, εις το Υπουργείον Στρατιωτικών (Γεν. Διεύθυνσιν) και εις το Γραφείον του Πρωθυπουργού.
Ούτως, εσχάτως, Διαταγαί τινες αφορώσι ζητήματα τοιαύτης φύσεως, ελήφθησαν υπό της ΑΣΔ, πράγμα όπερ ως συνέπειαν έχει την αποστολήν Αξιωματικών, και δη Ανωτέρων τοιούτων, κατ’ απανάληψιν δε και αυτοπροσώπως του Υποφαινομένου, εις διαφόρους περιοχάς προς ενέργειαν σχετικών εξετάσεων, εγκαταλειπόντων ούτω την κυρίαν υπηρεσίαν των και μεταβαλλομένων εις περιοδεύοντας ανακριτικούς υπαλλήλους, προς διαπίστωσιν καταγγελιών κατά το πλείστον αβασίμων και υπερβολικών, ενίοτε δε και εντελώς ψευδών και συκοφαντικών.
Προς άρσιν της ανωμαλίας ταύτης, προερχομένης εκ της τοιαύτης ροπής των πολιτών και των οργανώσεων, υποβάλλω υπό την Υμετέραν κρίσιν την πρότασιν όπως ληφθώσιν τα κάτωθι μέτρα:
Α. Να ειδοποιηθώσιν διά του τύπου ευρύτατα όλοι οι Έλληνες, ότι τα παράπονά των και τας καταγγελίας των να τας υποβάλωσιν εις τας Αρχάς (Διοικητικάς, Δικαστικάς, Αστυνομικάς, Στρατιωτικάς) του τόπου του αδικήματος.
Β. Πάσα υποβαλλομένη αίτησις, απ’ ευθείας εις τα Υπουργεία, να επιστρέφεται με την σύστασιν, να την υποβάλη εις τον τόπον της διαμονής του, ή τον τόπον εις ον ετελέσθη η καταγγελομένη πράξις, όπου εδρεύουν αι αρμόδιαι υπεύθυναι Αρχαί.
Γ. Πάσα αίτησις ήτις δεδικαιολογημένως ήθελεν υποβληθή εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν, να διαβιβάζεται ημίν, διά Διαταγής μιας μοναδικής Προϊσταμένης Αρχής (π.χ. είτε του Υπουργείου Στρατιωτικών, Γενική Διεύθυνσις ή Προσωπάρχης, είτε του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Δ/σις Επιχειρήσεων) και ούτως αποφευχθή η έκδοσις Διαταγών υπό διαφόρων Προϊσταμένων μας Αρχών επί του ιδίου ενίοτε αντικειμένου, δεδομένου ότι οι ουτωσί σκοπίμως, ως επί το πολύ, καταγγέλοντες, δεν μνημονεύουν ότι την καταγγελίαν των εκοινοποίησαν συγχρόνως και εις άλλας Αρχάς ή Υπουργεία, εξ ου αι Αρχαί, εν αγνοία των, επιλαμβάνονται όλαι του ιδίου ζητημάτος.

Τ.Υ.
Μπασακίδης Π.
Υποστράτηγος