Αναγνώριση Ομάδας ΚΟΔΡΟΣ, 14 Αυγ 1945


ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
14 Αυγούστου 1945.
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Διά της παρούσης βεβαιούμεν ότι η οργάνωσις ΚΟΔΡΟΣ έδρασε εις την κατεχομένην υπό του εχθρού Ελλάδα από του Οκτωβρίου 1942 μέχρι του Μαΐου 1944 υπό την Διοίκησιν του Πλωτάρχου ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, και από του Μαΐου 1944 μέχρι του Οκτωβρίου 1944 υπό την κοινήν Διοίκησιν του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΡΩΦ και του ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ. Η Οργάνωσις ετήρει συνεχή επαφήν μεθ΄ημών εν Μέση Ανατολή και ειργάζετο βάσει των απ’ ευθείας διδομένων οδηγιών μας.-
2. Η Οργάνωσις ΚΟΔΡΟΣ ειργάσθη αποκλειστικώς προςόφελος του Συμμαχικού Αγώνος συλλέγουσα και μεταβιβάζουσα πολυτιμοτάτας πληροφορίας.
3. Αί παρασχεθείσαι υπό της ομάδος ταύτης πληροφορίαι είχον τον ανώτατον βαθμόν αξίας και τα καθήκοντά της εξετέλεσε κατά τρόπον ικανοποιήσαντα ημάς πλήρως.
4. Κατά την περίοδον την αμέσως προηγηθείσαν της απελευθερώσεως της Ελλάδος, αι τρεις ομάδες ΚΟΔΡΟΣ, ΟΜΗΡΟΣ, και ΑΛΙΚΗ συμφώνως προςτας οδηγίας μας, συνεργάσθησαν υπό τον τίτλον C.I.C. με σκοπόν την συγκέντρωσιν των δυνάμεών των υπό μίαν οργάνωσιν και η συνεργασία αύτη απεδείχθη επιτυχεστάτη.
Υπογ. ΝΤΙΛΟΝ
Ταγματάρχης
Ακριβές Αντίγραφον
Η
O Διεύθυνσις Πολ. Εκθέσεως Γ. Ε. Σ
Μεταφράσας Αξιωματικός της
Διευθύνσεως Πληροφοριών ΓΕΣ
(Υπογ.) Ανθ/γός Πεζ. Μαρτάκης Ι.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. απορρ. 10
Αθήναι τη 23 Νοεμβρ.44
Το
Γραφείον Συνδέσμου Γ.Ε.Σ.
Πρός
Το Γεν. Επιτελείον Στρατού (Γραφ. ΙΙ)
Ε ν τ α ύ θ α
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω εν μεταφράσει το υπ’ αριθμ, GSI 9006 (13/ΧΙ/44) έγγραφον του Στρατηγείου του 3ου Βρεταννικού Σώματος Στρατού και να παρακαλέσω υμάς διά τα περαιτέρω.

ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΝΤ.
Αντ/ρχης Μηχανικού

Κοιν. Υπουργείον Εσωτερικών
« Συγκοινωνίας
Συνταγματάρχην ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΝ
Αντιπλοίαρχον Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΝ
Πλωτάρχην Π. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΝ

Advertisements