Κατάσταση Λακωνίας μετά την αποχώρηση της Εθνοφυλακής, ΥΠΕΣ/Γ’ ΓΔΑ/13 Αυγ 1945


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εν Αθήναις τη 13 Αυγούστου 1945
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δημ. Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ. 29/521/4/8α ΕΠΕΙΓΕΙ
Προς
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
ΕΝΤΑΥΘΑ
«Περί της δημιουργηθείσης καταστάσεως εν Λακωνία μετά την εκ τινων περιφερειών αποχώρησιν της Εθνοφυλακής»
Έχομεν την τιμήν να διαβιβάσωμεν προσηρτημένως και εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. 7/6/2-4-8-945 αναφορά της Δ.Δ.Χ. Πελοποννήσου, σχετικώς με την περίληψιν, και να παρακαλέσωμεν όπως διατάξητε εφ’ όσον είναι δυνατόν να μη αποσύρητε η Εθνοφυλακή εκ των περιφερειών εις ας είναι ήδη εγκατεστημένη, πριν ή καθίσταται δυνατή η αντικατάστασίς της υπό της Χωρ/κής, ίνα αποφεύγηται κατάστασις ως η εν προκειμένω δημιουργηθείσα επιζημίως επί της ψυχολογίας του νομιμοφρόνος κόσμου επιδρώσης, αποθρασυνούσης δε εξ άλλου τους εχθρούς της εννόμου τάξεως.
Παρακαλούμεν προσέτι όπως ληφθώσι τα αναγκαία μέτρα προς αποκατάστασιν της διασαλευθείσης δημοσίας ασφαλείας και τάξεως εις την περιοχήν εκείνην της Λακωνίας, ήτις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθή διά μόνης της Χωροφυλακής λόγω του ανεπαρκούς τόσον της δυνάμεώς της όσον και του εξοπλισμού της.
Δια την αντιγραφήν Εντολή Υπουργού
Αθήναι αυθημερόν Ο Γενικός Διευθυντής
Η Δ/σις Ασφαλείας ΑΡΓ. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
Τ.Σ.Υ. Συν/ρχης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
1) Αρχηγείον Χωροφυλακής
2) Α.Δ.Χ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ίνα εν στενή συνεργασία μετά των οικείων Στρατιωτικών υπηρεσιών επεδιωχθή οπωσδήποτε η αποκατάστασις της δημοσίας τάξεως εις την περί ης πρόκειται περιοχήν.

Advertisements