Εκθεση δράσης Οργάνωσης Ε.Ο ΔΙΑΦΥΓΩΝ, 13 Αυγ 1945


Εν Αθήναις τη 13 Αυγούστου 1945
Υποβολή εκθέσεως Ε.Ο. Διαφυγών
Π ρ ό ς
Γ.Ε.Σ. – Δ/νσιν Πληροφοριών
Εχω την τιμήν να υποβάλω συνημμένως έκθεσιν επί της δράσεως της Ειδικής Οργανώσεως Διαφυγών «ΦΟΞ» περιλαμβάνουσαν:
1) Περιληπτικήν έκθεσιν περί του έργου της Ε.Ο. Διαφυγών απαραιτήτου προςκατανόησιν της υπηρεσίας, ην έκαστος των εργασθέντων εις αυτήν προσέφερε.
2) Πίνακα Α περιλαμβάνονται τα πρόσωπα, άτινα λόγω της σχεδόν συνεχούς αυτών απασχολήσεως εις το έργον της Ε.Ο χαρακτηρίζονται ως τακτικά αυτής μέλη.
3) Πίνακα Β παριλαμβάνοντα τα πρόσωπα, άτινα λόγω της κατά περιόδους μόνον απασχολήσεως αυτών εις την Ε.Ο. χαρακτηρίζονται ως έκτακτα αυτής μέλη και εις τα οποία, ως επί το πλείστον, είναι αδύνατος ο καθορισμός χρόνου υπηρεσίας.-
4) Εις τους Πίνακας τούτους δεν περιελήφθησαν οι άνδρες οι χρησιμοποιηθέντες υπό των:
Σμηνάρχου Νέστ. Βογιατζή
Ιδιώτου Μαρ. Καλλιγά
« Αντ. Ευαγγελάτου
Οίτινες ειργάσθησαν μεν επί ικανόν χρονικόν διάστημα χρησιμοποιούντες τα μέσα της Ε.Ο. . Διαφυγών αλλ’ είχον ειδικάς εντολάς σχετικώς με τα συλλεγόμενα πρόσωπα (Βλέπε περιληπτικήν ΄Εκθεσιν παρ. 4 εδ. γ και ζ.).-
Ε υ π ε ι θ έ σ τ α τ ο ς
Π.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
Αντιπλοίαρχος Β.Ν.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ι.- ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ.
Ι.- Κατά τον Ιανουάριον 1943 μοι ανετέθη παρά του Πλοιάρχου ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ η εποπτεία της εργασίας της συνδεομένης με τας διαφυγάς των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Β.Ν., ην ανέλαβα προθύμως, έχων ως συνεργάτην μου άμεσον διά την εργασίαν ταύτην τον τότε Υποπλοίαρχον Οίκον. Ε. ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΝ και μικρόν πετρελαιοκίνητον αγορασθέν παρά του τότε Κελ. μηχαν. Ι. ΒΕΛΙΩΤΗ και εξοφλούμενον τμηματικώς παρά της Ειδικής Οργανώσεως.-
Τον μήνα Απρίλιον 1943 ήλθον εις επαφήν με τον εκ. Μ.Α. αποσταλέντα Αντισμήναρχον Γ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΝ, όστις μοι εγνώρισεν ότι είχεν εντολήν να φυγαδεύση 80 Υπαξιωματικούς του Β.Ν. κατά προτίμησιν τεχνικούς (μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και τεχνίτας) και με παρεκάλεσε κατόπιν εντολής του εν Σμύρνη Πλοιάρχου Αλ. ΛΕΒΙΔΗ να τον βοηθήσω εις την ανεύρεσιν και ειδοποίησιν ωρισμένων Υπαξιωματικών τεχνιτών δι’ ους τω είχε δοθή ονομαστικός πίναξ.-
Εν συνεχεία της σχετικής συζητήσεως τω ανεκοίνωσα τας σχετικάς προηγουμένας ενεργείας μου διά του προαναφερθέντος πετρελαιοκινήτου, και εμείναμεν σύμφωνοι να τω χρησιμεύσω διά την συγκέντρωσιν των ομάδων των Υπαξιωματικών τους οποίους θα συνέλεγα, δοθέντος ότι ούτος δεν ηδύνατο να κυκλοφορήση εν Αθήναις, ούτε εγνώριζε το προσωπικόν των Υπαξιωματικών του Β.Ν.-
Μετά την αναχώρησιν της πρώτης αποστολής εξ 22 Υπαξιωματικών υπό τον τότε Υποπλ. ΔΙΟΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ότε ετοιμάζετο δευτέρα αποστολή εκ τεχνιτών της Πολιτικής Αεροπορίας, τους οποίους συνέλεξεν ο Σμήναρχος Α. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, ο Γ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ μοι ανεκοίνωσεν ότι ήτο αναγκαίον διά λόγους ασφαλείας του ν’ αναχωρήση ομού μετά του βοηθού του Ασυρματιστού της Πολ. Αεροπορίας ΛΕΩΝΗ και μου επρότεινε ν’ αναλάβω υπευθύνως την υπηρεσίαν ταύτην, όπερ εθέχθην προθύμως. Διά την μετά του εξωτερικού συνεννόησίν μου με έθεσεν εις επαφήν μετά πομπού, όστις εχειρίζετο παρ’ ασυρματιστού τινος εφ. του Β.Ν., ονομαζομένου ΟΡ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ.-
Το ψευδώνυμον κωδικός υπό το οποίον ήρχισα έκτοτε εργαζόμενος ήτο το του Γ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ, ήτοι «ΦΟΞ».-
2.- Η χρονική περίοδος της δράσεως της Ε.Ο. Διαφυγών χωρίζεται εις δύο περιόδους:
α) Την από του Ιανουαρίου 1943 μέχρι του Απριλίου 1943 κατά την οποίαν ενήργουν κατ’ εντολήν του Πλοιάρχου ΑΓ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.-
β) Την από Απριλίου 1943 μέχρι της εις Μ.Α. διαφυγής μου τον Ιούλιον 1944 ότε ενήργουν κατ΄εντολήν της εν Μ.Α. Συμμαχικής Υπηρεσίας υπό την επωνυμίαν ΦΟΞ.-
3.- Κατά την πρώτην χρονικήν περίοδον απεστέλλοντο εις Μ.Α. κατώτεροι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί του Β.Ν. κατά τας υπό του Πλοιάρχου ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ παρεχομένας γενικάς κατευθύνσεις.-
4.- Κατά την δευτέραν χρονικήν περίοδον απεστέλλοντο εις Μ.Α. άνδρες κατά τας οδηγίας, ας ελάμβανον παρά της εν Σμύρνη εδρευούσης αρμοδίας Συμμαχικής Υπηρεσίας.-
Αί οδηγίαι αύται συνίσταντο εις τα εξής:
α) Ν’ αποστέλλωνται Υπαξιωματικοί του Ναυτικού, εν απολύτω δε ανάγκη κατώτεροι Αξιωματικοί του Ναυτικού.-
β) Πλήρης απαγόρευσις αποστολής ανωτέρων Αξιωματικών του Ναυτικού και Αξιωματικών του Στρατού οιουδήποτε βαθμού.-
γ) Να δίδεται προτίμησις εις τους Βρεττανούς και γενικώς συμμάχους στρατιωτικούς, διά την συλλογήν των οποίων ετέθην εις επαφήν με ειδικούς πράκτορας, τους ΜΑΡ. ΚΑΛΛΙΓΑΝ, εργαζόμενον υπό το ψευδώνυμον «ΕΡΗΜΙΤΗΣ» και ΑΝΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΝ, εργαζόμενον υπό το ψευδώνυμον «ΠΑΡΙΣ».-
δ) Να διευκολύνεται η φυγή πρακτόρων των διαφόρων εν Ελλάδι λειτουργουσών Ε.Ο., καταδιωκομένων υπό του εχθρού.-
ε) Εζητήθη η αποστολή ικανού αριθμού νέων ιατρών του Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς εις ελάχιστον αριθμόν είκοσι.-
στ) Ενεκρίθη η αποστολή απάντων των Ν. Δοκίμων.-
ζ) Τον Ιανουάριον του 1944 ελήφθησαν παρά του ελθόντος εκ Μ.Α. Σμηνάρχου ΒΗΛΟΥ συγκεκριμέναι οδηγίαι διά τας αποστολάς αεροπόρων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, ορισθέντος του Σμηνάρχου Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗ διά την συγκέντρωσιν αυτών υπό το ψευδώνυμον ΜΑΞ ή DOVE.-
η) Κατά καιρούς ελήφθησαν γραπταί ονομαστικαί εντολαί διά διάφορα πρόσωπα (Αξ. Στρατού Ξηράς, διπλωματικοί, οικονομικοί υπάλληλοι, διάφορα πολιτικά πρόσωπα και ιδιώται).-
θ) Το τέλος Μαρτίου 1944 ελήφθη τηλεγράφημα και έγγραφος επιβεβαίωσις τούτου να εκτελούνται αι παρακλήσεις του κ. Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΑΛΦΑ), όστις και μοι παρέδωσε προςδιαφυγήν περί τα 6 πολιτικά πρόσωπα μετασχόντα του Συμβουλίου του Λιβάνου.-
ι) Περί τα μέσα Απριλίου 1944 ελήφθη τηλεγράφημα όπως φυγαδευθώσιν εις Μ.Α. τα υπό του Αρχηγού των Φιλελευθέρων κ. Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ υποδειχθησόμενα πρόσωπα.-
ια) Τέλος, περί τα τέλη Απριλίου 1944 ελήφθη κατάλογος περιλαμβάνων ολίγους ανωτέρους και το σύνολον σχεδών των κατωτέρων οικονομικών Αξιωματικών με εντολήν διαφυγής, αλλά κατά την εποχήν ταύτην είχεν ήδη απογορευθή παρά της Βρεττανικής Υπηρεσίας η διαφυγή παντός ΄Ελληνος υπηκόου.-
5.- Η συνεννόησις της Ε.Ο. Διαφυγών μετά του εξωτερικού επετεύχθη ως εξής:
α) Από των αρχών Μαϊου 1943 μέρι του Δεκεμβρίου 1944 δι’ ειδικού πομπού, απογορευομένης της χρήσεως ετέρων πομπών και συνεννοουμένου απ’ ευθείας με το Κάιρον.-
β) Από της 12ης Δεκεμβρίου 1943 ότε ο πομπός ούτος, συλληφθείς παρά της Ειδ. Ασφαλείας παρεδόθη εις τους Γερμανούς, ελήφθη εντολή όπως η συνεννόησις ημών ενεργήται μέσω των Ε.Ο. ALICE(Αντιπλοίαρχος ΧΑΣΙΩΤΗΣ) και ΟΜΗΡΟΣ (Συνταγματάρχης ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ), αλλά πολλάκις λόγω μεγίστου φόρτου των πομπών των Ε.Ο. τούτων κατεφύγομεν εις την βοήθειαν της Ε.Ο. «ΑΠΟΛΛΩΝ» (Ιδιώτ. Ι. ΠΕΛΤΕΚΗΣ).-
6.- Αι διαφυγαί ενεργήθησαν ως εξής:
α) Μέχρι του Νοεμβρίου 1943 αποκλειστικώς μέσω Ευβοίας, είτε με Π/Κ νηολογημένον εν κατεχομένη Ελλάδι, είτε με Π/Κ ερχόμενον κατόπιν σήματος ημών εκ Τουρκίας.-
β) Από του Νοεμβρίου 1943 μέχρι του τέλους Απριλίου 1944 μέσω Ευβοίας μεν διά του εκ Τουρκίας αποστελλομένου Π/Κ, μέσω περιοχής Λαυρίου δε διά Π/Κ νηολογημένου εν κατεχομένη Ελλάδι.-
γ) Από του τέλους Απριλίου 1944 μέχρι τέρματος της κατοχής διεκόπη πάσα διαφυγή της Ε.Ο. μέσω Ευβοίας και περιορίσθησαν αύται εις διαφυγάς μέσω της περιοχής Λαυρίου.-
7.- ΔΙΑΦΥΓΑΙ ΔΙΑ Π/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
΄Ως εις την πρώτην παράγραφον ανέφερα, το πρώτον πετρελαιοκίνητον το χρησιμοποιηθέν ήτο το του Ι. ΒΕΛΙΩΤΗ Κελ. Μηχαν. επί συμφωνία προςαπόσβεσιν της αξίας του. Διά του πετρελαιοκινήτου τούτου εγένοντο τρία ταξείδια, μεθ’ ό τούτο αντικατεστάθη δι’ ετέρου μεγαλυτέρου, το οποίον επληρώθη κατά τα δύο μεν τρίτα παρά της Υπηρεσίας Διαφυγών, κατά το έτερον δε τρίτον παρά του Υποπλ. ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΥ εκ της ατομικής του περιουσίας.-
Αί διαφυγαί με τα πετρελαιοκίνητα ταύτα εγένοντο αρχικώς μεν από της περιοχής Νοτίου Ευβοίας, είτα δε από την περιοχήν Λαυρίου.-
Το πετρελαιοκίνητον εχρησίμευεν επίσης διά την αποστολήν ταχυδρομείου της οργανώσεως «ΦΟΞ» και άλλων φιλικών τοιούτων, ως επίσης και την αποστολήν εκ Σμύρνης χρημάτων διά διαφυγάς, βοηθήματα και άλλας οργανώσεις, πλειστάκις δε και υλικού μυστικού πολέμου δι’ άλλας οργανώσεις.-
Τον Απρίλιον 1944 απεστάλη ο Αρχικελ. αρμ. Ι. ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ εις Σμύρνην προςπαραλαβήν Π/Κ εις ενίσχυσιν της Υπηρεσίας, πράγματι δε προσεκόμισε Π/Κ ανήκον εις τον έμπορον ΔΗΜ. ΒΟΡΓΙΑΝ και κατακρατηθέν εν Σμύρνη. Κατά τον κατάπλουν εις Πειραιά και παρά την παραλλαγήν του, το Π/Κ ανεγνωρίσθη παρά του ιδιοκτήτου του και ως εκ τούτου κατέστη αχρησιμοποίητον παρά της υπηρεσίας. Εις την αναγνώρισιν ταύτην συνενήργησε αμειφθείς παρά του Βοργιά διά 10 χρ. λιρών και ο Υποκ. Α΄Λιμεν. Σπ. Καρκασίδης, καθ’ ομολογίαν του πρώτου.-
Κατόπιν τούτου απεφασίσθη η αγορά ετέρου Π/Κ, το οποίον εχρησιμοποιήθη μετά την αποχώρησίν μου υπό τας οδηγίας του αντικαταστάτου μου Αντιπλ. ΧΑΡ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ και την κυβέρνησιν του Αρχικ. αρμ. Ι. ΑΛΕΥΡΑΚΗ.-
8.- ΔΙΑΦΥΓΑΙ ΔΙ’ ΕΥΒΟΙΑΣ.
Αί διαφυγαί δι’ Ευβοίας μέχρι του Μαϊου 1943 εξετελέσθησαν αποκλειστικώς διά του Π/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κυβερνουμένου παρά του Ι. ΒΕΛΛΙΩΤΗ.-
Από του Μαϊου 1943 μέχρι του Νοεμβρίου 1943 διά του Π/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Π/Κ αποστελλομένου εις Εύβοιαν εκ Σμύρνης κατόπιν σήματος ημών.-
Από του Νοεμβρίου 1943 το Π/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ έπαυσε χρησιμοποιούμενον εν Ευβοία και αι διαφυγαί μέσω αυτής εγένοντο πλέον μόνον με το εκ Σμύρνης Π/Κ.-
Αί διαφυγαί δι’ Εύβοιας χαρακτηρίζονται από δύο περιόδους:
α) Περίοδος Ιταλοκρατίας εν Ευβοία.
Κατά την περίοδον ταύτην αι διαφυγαί ήσαν επικίνδυνοι και απήτουν πολλάς προφυλάξεις λόγω των πολλών φυλακίων εις τε τας δημοσίας οδούς και εις τας ακτάς.-
Αφ’ ετέρου όμως αι προβλεπόμεναι παρά των Ιταλών ποιναί ήσαν ελαφραί.
Κατά την περίοδον ταύτην η εργασία αυτή είχεν ανάγκην μεγάλης μυστικότητας, διότι, εκτός της στενής παρακολουθήσεως των οδών και των ακτών, παρουσιάζετο συγκέντρωσις πολλών ατόμων μεταβαινόντων εις τα σημεία επιβιβάσεως, τα οποία συν τω χρόνο εγένοντο γνωστά, ίνα επωφελούνται των προσερχομένων προςπαραλαβήν των ομάδων Π/Κ, εις τα οποία πολλάκις επιβιβάζοντο επί βλάβη των αποτελούντων την ομάδα ανδρών.-
β) Περίοδος Γερμανοκρατίας εν Ευβοία.
Κατά την περίοδον ταύτην ο κίνδυνος είχε περιορισθή εις Αττικήν και τον διάπλουν του Ευβοϊκού καθ’ όσον η ΄Ευβοια, πλην ωρισμένων σημείων, τα οποία αι τοπικαί πληροφορίαι επέτρεπον να γνωρίζωμεν εγκαίρως ήτο απηλλαγμένη στρατευμάτων κατοχής.-
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μικροτέραν πιθανότητα συλλήψεως, αλλά ποινάς αυστηροτάτας εις περίπτωσιν συλλήψεως της θανατικής καταδίκης ούσης συνήθους διά την περίπτωσιν ταύτην.-
Κατά το πλείστον χρονικόν διάστημα της περιόδου ταύτης επεκράτουν επί της Ευβοίας τα ανταρτικά σώματα του ΕΛΑΣ, με τα οποία παρέστη ανάγκη να προέλθωμες εις κοπιωδεστάτας συνεννόησεις, ίνα συνεχισθή η εργασία απροσκόπτως.-
Μετά διμήνους συνεννόησεις τη ενισχύσει της Βρετταν. Υπηρεσίας Σμύρνης καθωρίσθη τελικώς, όπως αι αποστολαί συνοδεύωνται υπό πίνακος, όστις θα έφερε συμπεφωνημένην υπογραφήν αποτυπωθείσαν εις σφραγίδα, τα πρόσωπα δε ταύτα και μόνον θα είχον το δικαίωμα να επιβιβάζωνται των Π/Κ της Υπηρεσίας.-
Η συμφωνία αυτή ετηρήθη με μικράς προστριβάς επί τετράμηνον περίπου, αλλ’ αι τοπικαί οργανώσεις επεβίβαζον πάντοτε εις τα πλοιάρια ωρισμένα άτομα επί πλέον (κυρίως Ισραηλίτας), το οποίον ήτο οπωσδήποτε αδύνατον να εμποδισθή παρ’ ημών.-
Κατά μήνα Μάρτιον του 1944 η συμφωνία αύτη έπαυσεν ισχύουσα, καθόσον υπεγράφη εν Κάιρω ετέρα συμφωνία μετά της αρμοδίας Βρεττανικής Υπηρεσίας και αντιπροσώπου του Ε.Λ.Μ., συμφώνως προςτην οποίαν έδει να γίνεται έλεγχος εν Αθήναις παρά της Κ.Ε. του Ε.Λ.Μ. των διαφευγόντων προσώπων.-
Η συμφωνία ανέγραφε επίσης ποίαι κατηγορίαι ατόμων δικαιούντο να διαφεύγουν, ώστε το Ε.Α.Μ. καθίστατο διά ταύτης ο κύριος ρυθμιστής της καταστάσεως, ημείς δε περιωριζόμεθα απλώς εις το έργον της ασφαλούς αυτών μεταφοράς. Μετά την νέαν συμφωνίαν την οποίαν η ενταύθα Υπηρεσία ουδέποτε παρεδέχθη ως εφαρμοστέαν, αλλά ματαίως προσεπάθησε να τροποποιήση, ουδεμία διαφυγή δι’ Ευβοίας εγένετο, πλην μιάς πολυπληθούς αποστολής Υπαξιωματικών και Δοκίμων, δι’ ην εζητήθη και επετεύχθη η επί τη βάσει της προηγουμένης συμφωνίας διαφυγή.-
Περί τα μέσα Απριλίου απηγορεύθη παρά της Βρεττ. Υπηρεσίας η διαφυγή Ελλήνων εις Μ.Α. πλην καταδιωκομένων πρακτόρων της Βρεττανικής Υπηρεσίας και Βρετ. στρατιωτικών και ούτω πάσα διαφυγή μέσω Ευβοίας Υπαξιωματικών του Β.Ν. εσταμάτησε.-
9.- ΔΙΑΔΟΧΗ
Τη εγκρίσει της Ελληνικής εν Σμύρνη Υπηρεσίας παρέδωκα την υπηρεσία διαφυγών προ της αναχωρήσεώς μου εξ Ελλάδος εις τον Αντιπλ. ΧΑΡ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΝ, έθεσα δε τούτον εν επαφή μετά των απομενόντων οργάνων της υπηρεσίας ταύτης, καθώς και με τους επικεφαλής ή συνδέσμους των Οργανώσεων, μεθ’ ων έδει να είναι εν επαφή διά την τηλεγραφικήν συνεννόησιν και την φυγάδευσιν των κινδυνευόντων πρακτόρων των. Η προθυμία μεθ’ ης ούτος ανέλαβε την υπηρεσίαν ταύτην, παρ’ όλον το παθητικόν το οποίον τω παρεδίδετο, ως και η ενεργητικότης, ην επέδειξε, μόλις παρέλαβε ταύτην και πριν ακόμη αποκτήση πείραν, κατά την σύλληψιν του Π/Κ εν Πειραιεί, ενώ εγώ απουσίαζον εις τον τόπον της επιβιβάσεως, δέον ιδιαιτέρως να εξαρθή.-
10.- ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ.
Κατά την διάρκειαν της αρχηγίας μου εις την υπηρεσίαν διαφυγών υπέστημεν διάφορα ατυχήματα, τα οποία εδημιούργησαν κίνδυνον διά την όλην υπηρεσίαν και τα οποία αναφέρω εν συντομία κατωτέρω:
α) Τον Σεπτέμβριον του 1943 συνελήφθη διά σαμποτάζ εκτελεσθέν διά λογαριασμόν Απόλλωνος ο Νικόλαος Αδάμ, όστις μέχρι της εποχής εκείνης υπήρξεν ο αμεσότερός μου συνεργάτης διά την οδήγησιν των ομάδων μέχρι των σημείων επιβιβάσεως εν Ευβοία.-
Ούτος με εγνώριζε προσωπικώς, ονομαστικώς καθώς και το γραφείον μου εν Γ.Δ.Ν. και την κατοικίαν μου. προςασφάλειαν εμού τε και της οργανώσεως απεμάκρυνα εις Μ.Α. τρία εκ των οργάνων μου, εγώ δε παρέμεινα κρυπτόμενος εν Αθήναις μέχρις ότου ήλθον εις επαφήν μετά του εν φυλακίσει Νικ. Αδάμ, ότε επείσθην τελείως ότι η πίστις μου προςτον ηρωϊσμόν του αγνού τούτου πατριώτου ήτο πλήρως δικαιολογημένη. Μετά 1 ½ μήνα φυλακίσεως και παρά τας προσπαθείας εμού και του Απόλλωνος, ο Νικ. Αδάμ. ετυφεκίσθη χωρίς ουδέ λέξιν να εκστομήση, παρ’ όλα τα επιβληθέντα αυτώ ψυχικά και σωματικά μαρτύρια.-
β) Τον Δ/βριον 1943 συνελήφθη παρ’ οργάνων της ειδικής Ασφαλείας ο ασύρματος, τον οποίον μέχρι τότε εχρησιμοποίουν μετά των δύο φυλάκων αυτού και της ιδιοκτητρίας της οικίας εν η κατά την εποχήν ταύτην ούτος εφυλάσσετο, συζύγου διαφυγόντος Υπαξιωματικού ΕΙΡ. ΣΑΧΤΟΥΡΗ. Το μηχάνημα και οι 2 φύλακες παρεδόθησαν υπό της Ειδικής Ασφαλείας εις τους Γερμανούς, η δε Σαχτούρη αφέθη ελευθέρα. Προς εντόπισιν του ατυχήματος απέκρυψα καλώς τον ασύρματιστήν Ορ. Θεοδωρίδην, την Σαχτούρη και τον μετ’ εμού σύνδεσμον Υπ. Α΄τεχν. πυρομ. Ι. Μπατζόγλου. Η Σαχτούρη μετά 15θήμερον, ότε απεδείχθη ότι δεν παρηκολουθείτο επέστρεψεν εις την οικίαν της, αλλ’ ο Μπατζόγλου παρέμεινε κρυπτόμενος επί μήνα ακόμη μέχρις ότου ο εις των συλληφθέντων φυλάκων Γ. Ταμπουράκης αφέθη ελεύθερος υπό των Γερμανών μη ευρεθέντων στοιχείων εναντίον του, μετ’ ολίγον δε εφυγαδεύθη διά πάν ενδεχόμενον εις Μ.Α.
γ) Τον Ιανουάριον του 1944 συνελήφθη ο Γ. ΦΑΦΟΥΤΗΣ τη καταδώσει ατόμου τινος ονομαζομένου Μανουσάκη. Ούτος εγνώριζε τα κατ’ εμέ εν λεπτομερεία, αλλ’ ουδέν κατέδωσε παρ’ όλας τας κακώσεις, ας υπέστη, εξ ων ευρίσκεται ήδη εις το Νοσοκομείον Ερ. Σταυρού ημίπληκτος εκ της αριστεράς πλευράς και με την φάλαγγα του ενός δακτύλου του αποκεκομένην. Ούτος ουδένα πλην εμού εγνώριζεν εκ της οργανώσεώς μου και ως εκ τούτου μόνος εγώ εκρύβην εν Αθήναις επί διάστημα1 ½ μηνός, ότε έλεβα σαφείς πληροφορίας περί της ανακρίσεώς του και διαβεβαίωσιν της θαυμασίας αυτού ψυχικής αντοχής.-
δ) Τον Μάρτιον του 1944 συνελήφθη ο δίοπος τηλ. ΛΕΒΑΝΤΗΣ, όστις δεν απετέλη μεν μέλος της οργανώσεως ΦΟΞ, αλλ’ εγνώριζε και εμέ και πλείστα αλλά μέλη ταύτης, κυρίως δε τον Ι. ΒΕΛΙΩΤΗΝ λόγω της μακράς του εργασίας εις μυστικήν συγγενή Οργάνωσιν. Προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως το Π/Κ Πειραιώς απέπλευσεν αμέσως εκ Λαυρίου, το οποίον τότε είχεν ως βάσιν και διετάχθησαν οι Υποπλοίαρχος Γ. ΓΩΓΟΣ & Αδ/φοί ΜΑΓΚΟΥΡΑ ν’ αλλάξουν κατοικίαν εγώ δε απεκρύβην επίσης. Η σχετική ανησυχία ουδέποτε έλλειψε τελείως καθ΄όσον παρ’ όλας τας προσπαθείας μας δεν κατωρθώσαμεν να κατατοπισθώμεν θετικώς επί της πορείας της ανακρίσεως.-
ε) Τον Μάρτιον του 1944 συνελήφθη το επιβατικόν αυτοκίνητον της γραμμής Αθηνών – Γραμματικού υπό Γερμανών ευτυχώς άνευ ιδικής μας ομάδος και εκρατήθη με τον οδηγόν του ΚΟΥΚΗΝ ως και χωρικού εκ Γραμματικού, γνωρίζοντος την ύπαρξιν της Οργανώσεως και πλείστα όργανα ταύτης προσωπικώς και με τα στοιχεία αυτών πλήρη. Προς αντιμετώπισιν της δημιουργηθείσης καταστάσεως εφυγάδευσα εις Μ.Α. τρία εκ των οργάνων μου αμέσως και μετ’ ολίγον, επιταθέντος του κινδύνου άλλα δύο (΄Απαντες ειργάζοντο εις την Γραμμήν Αθηνών – Γραμματικού).-
στ) Τον Μάρτιον επίσης 1944 συνελήφθη ο Αντιπλ. Λιμεν. Αν Γεωργακόπουλος με τον οποίον είχον τακτικήν επαφήν διά ναυτιλιακάς διευκολύνσεις και την συλλογήν δοκίμων. Ούδεν μέτρον ελήφθη έναντι της συλλήψεως ταύτης, διότι ουδέν μέλος της Οργανώσεως εγνώριζε πλην εμού, εγώ δε από μακρού έζων παρανόμως.-
ζ) Τον Φεβρουάριον 1944 το Π/Κ ημών, όπερ είχεν επιστρέψει εκ Τουρκίας εις Πόρτο – Ράφτη, επετάχθη υπό των Γερμανών, ίνα χρησιμοποιηθή, ως καταδιωκτικόν εν τη περιοχή Ραφίνα – Πόρτο Ράφτη – Λαύριον.-
Τούτο ήτο απαράδεκτον λόγω της καλής ταχύτητος του εν λόγω πλοιαρίου. Ως εκ τούτου, αποτυχουσών των ενεργειών ημών περί λύσεως της επιτάξεως, απεφασίσθη ο παρά την επίταξιν, παράνομος απόπλους του πλοιαρίου όπερ και εγένετο επιτυχώς υπό του πληρώματος με την επικουρίαν του Υποκελ. Α΄τεχν. πυροβ. Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ.-
η) Περί τα τέλη Μαϊου καταστάσης λίαν επικινδύνου και μικράς αποδόσεως της παραμονής μου εις Ελλάδα, απεφάσισα την αναχώρησίν μου εις Μ.Α. καθώς και όλων των ενεργών μελών της Οργανώσεως πλην ελαχίστων ατόμων, άτινα δεν ήσαν ευρέως γνωστά ούτε και εις τους εν φυλακίσει διατελούντα ούτε εις τους κύκλους του Ναυτικού.-
Ανεχώρησαν ούτω επιτυχώς τότε πάντα τα μέλη της Οργανώσεως, πλην εμού, όστις παρέμειναίνα ρυθμίσω τα της διαδοχής μου.-
θ) Περί τα μέσα Ιουνίου ρυθμισθέντων απάντων των εκρεμών ζητημάτων, εκανονίσθησαν τα της αναχωρήσεως μου και μετά της σχηματισθείσης τότε ομάδος μετέβημεν εις τον τόπον επιβιβάσεως «Τουρκολίμανο»- Λαυρίου αναμένοντες το Π/Κ με κυβερνήτην τον Ι.ΒΕΛΛΙΩΤΗΝ. Το Π/Κ δεν προσήλθε προς παραλαβήν μας, καθόσον τούτο είχε συλληφθή εν Πειραιεί προδοθέν παρά τινός Ιακ. Γιακουμίδη πράκτορος των Γερμανών. Ευθύς ως εκπληροφορήθην τούτο επεστρέψαμεν αμέσως εις Αθήνας. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο Κελ. Διαχειρ. Β.ΡΟΖΟΣ επέδειξεν θαυμασίαν ενεργητικότητα, πρωτοβουλίαν και θάρρος μεριμνήσας διά τα της εξακριβώσεως του γεγονότος και της ασφαλούς επιστροφής μας.-
Εντός του Π/Κ δεν ευρέθη τίποτε αποκαλύπτον την οργάνωσιν, διότι χάρις εις την οξυδέρκειαν, ικανότητα και ψυχραιμίαν του Υποκ.Α’ τεχν. πυροβόλων Σπ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ και του Ι.ΒΕΛΛΙΩΤΗ, το εντός αυτού υπάρχον ταχυδρομείον περιεσώθη.-
Συνελήφθησαν τότε οι Κελ. τεχν. τορπ.Γ.ΣΤΡΙΓΚΟΣ και Αναστ.ΚΟΛΛΙΑΣ τακτικόν πλήρωμα του Π/Κ, του Ι.ΒΕΛΛΙΩΤΗ διαφυγόντος την σύλληψιν.-
Μετά το ατύχημα τούτο, η αναχώρησίς μου καθίστατο πλεόν επείγουσα και επειδή το υπό προμήθειαν, εις αντικατάστασιν του συλληφθέντος, Π/Κ δεν ήτο εισέτι έτοιμον προς απόπλουν, ηναγκάσθην να επιβώ μετά των Ι.ΒΕΛΛΙΩΤΗ, Γ.ΣΤΡΙΓΚΟΥ και Σπ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ εις το υπό του Σημαιοφ. μηχαν. Σπ. ΦΑΜΕΛΙΑΡΗ Κυβερώμενον Π/Κ, όπερ είχε διατεθή εκ Σμύρνης διά την παραλαβήν κινδυνευόντων και δρασπετευσάντων συνεργατών της Οργανώσεως «ΑΠΟΛΛΩΝ» αφιχθέντος εις Σμύρνην την 8ην Ιουλίου 1944.-
ΙΙ.- Η Ε.Ο. Διαφυγών απέστειλεν εις Μ.Α. περί τα 600 πρόσωπα, εκ των οποίων 450 περίπου ανήκουσιν εις τας ενόπλους δυνάμεις, οι δε υπόλοιποι είναι Βρεττανοί στρατιωτικοί πρόσωπα κληθέντα ειδικώς και πράκτορες διαφόρων Ε.Ο. καταδιωκόμενοι παρά του εχθρού.-

Advertisements