Εκθεση δράσης Βουλγαρομακεδονικών συμμοριών, ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ/10 Αυγ 1945


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΜΠ. 229
Εν Φλωρίνη τη 10η Αυγούστου 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς
Το Υπουργείον Εσωτερικών
ΑΘΗΝΑΣ

Λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρομεν υμίν κατωτέρω την δράσιν των διαφόρων συμμοριών εν τη περιφερεία του καθ’ ημάς Νομού, ενεργουμένην προπαγάνδαν και εν γένει την κρατούσαν κατάστασιν εν τω Νομώ.

1/ Έξωθι του χωρίου Πέρασμα, δίωρον απέχοντος εκ Φλωρίνης, εφονεύθη υπό αγνώστου αριθμού ατάκτων και διά πυροβόλου όπλου ο Αλέξανδρος Αγγέλου, κάτοικος Περάσματος, ετών 39 μεταβάς την 10ην νυκτερινήν προς άρδευσιν του αγρού του. Επί τόπου μετέβησαν ο Εισαγγελεύς και ο Ανακριτής Φλωρίνης μετά του Υπ/τού Χωρ/κής Φλωρίνης και Ιατροδικαστών διά την ενέργειαν των δεόντων. Συμπληρωματικώς, πληροφορούμεθα ότι ο φόνος εξετελέσθη μάλλον δι’ υδατικάς ή κτηματικάς διαφοράς. Αντιθέτως όμως φημολογείται και άλλη εκδοχή εις ην οφείλεται ο φόνος του ανωτέρω και καθ’ ην ο Αγγέλου, πρώην Οχρανίτης, μεταμεληθείς εσχάτως, δεν ήθελε να εκτελέση τας υπό των συμμοριών διδομένας αυτώ εντολάς και παραγγελίας και εξετελέσθη υπό συμμοριών.

2/ Μεταξύ των χωρίων Περάσματος – Αμμοχωρίου, εξετελέσθη ο εκ του πρώτου τούτων καταγόμενος Παντελής Παπαδημητρίου, δράσας κατά το διάστημα της κατοχής ως πράκτωρ της Οχράνας και ως τοιούτος και καθοδηγητής μεταξύ των κατοίκων της υπαίθρου μέχρι της ημέρας του φόνου του.

3/ Κατά τας μεσονυκτίους ώρας συχνά διέρχονται εκ του χωρίου Άγιος Βαρθολομαίος, δίωρον απέχοντος εκ Φλωρίνης, διάφοροι ένοπλοι καθ’ ομάδας, ων ο αριθμός ποικίλλει, άλλοτε διέρχονται 8-9 και άλλοτε περισσότεροι 20-30. Είναι σχετικώς καλώς ενδεδυμένοι και φέρουν αυτόματα όπλα. Ούτοι κατευθύνονται προς το δάσος ύπερθεν των χωρίων Φλαμπούρου-Άνω Υδρούσης.

4/ Μας παρεσχέθησαν πληροφορίαι καθ’ ας επανήλθεν εκ του Σερβικού εδάφους, ένθα είχε μεταβή προς συνάντησιν του εκείσε και παρά τω Γκότση υπηρετούντος συζύγου της Ηλία Γιούσκο, η Ηλιόητσα Γιούσκο, κάτοικος χωρίου Πολυπλατάνου, την ιδίαν δε εσπέραν της επιστροφής της ετοιχοκολλήθησαν διάφοροι προκηρύξεις επαναστατικού προφανώς περιεχομένου. Διετάξαμεν την εξακρίβωσιν και ανεύρεσιν προκηρύξεων.

Πλην της ανωτέρω όμως περιπτώσεως, υπάρχουν και έτεραι πολλαί όμοιαι, καθ’ ας γυναίκες κατά το πλείστον μεταβαίνουσιν εις το Σερβικόν έδαφος συχνάκις, επωφελούμενοι της μη εισέτι πλαισιώσεως των φυλακίων μας. Είναι ενδεχόμενον αύται να χρησιμοποιώνται ως ταχυδρόμοι και αγγελιοφόροι μεταξύ των εις το Σερβικόν έδαφος και εις το Ελληνικόν τοιούτον υπαρχόντων ενόπλων αυτονομιστών.

5/ Θετική πληροφορία παρασχεθείσα ημιν αναφέρει ότι εις τους δι’ αραβοσίτου εσπαρμένους αγρούς των χωρίων Ιτιάς – Νεοχωρακίου – Παπαγιάννη – Μαρίνα, υπάρχουν δύο ένοπλοι ομάδες ατάκτων, αίτινες και διατρέφονται κυρίως εκ του χωρίου Ιτιά. Προ τινων ημερών μετέβη εις το εν λόγω χωρίον ο Δ/τής του Λόχου κ. Καλληνίκης μετ’ ανδρών της δυνάμεως του. Μετά την αναχώρησίν του, μετέβη εκ του χωρίου τούτου Κων/τίνος Γεωργ. Τσώτσος, εις τον ολίγον έξωθι του χωρίου εσπαρμένον δι’ αραβοσίτου αγρόν του, δι’ εργασίαν, εντός αυτού δε συνήντησε ομάδα τοιούτων εξ ης ανεγνώρισε δύο καταγομένους εκ του χωρίου Μελίτη. Ο είς έφερε γερμανικόν όπλον, ο δ’ έτερος ελληνικόν βραχύκανον Μάνλιχερ (αραβίδα). Ούτοι τον ηρώτησαν εάν στην Ιτιά έχει στρατόν, εις καταφατικήν δε απάντησίν του, συνεστήθη αυτώ να μη ανακοινώση τίποτε.

Οι εντός των εσπαρμένων αγρών ευρισκόμενοι αποστέλλουν απειλητικάς επιστολάς προς διάφορα εθνικόφρονα άτομα των πέριξ χωρίων και φιλικάς τοιαύτας προς συμπαθούντας τούτους. Εις τους πρώτους συνιστούν να μη παρέχουν καμμίαν πληροφορίαν και βοήθειαν εις τας Ελληνικάς Αρχάς, διότι αν εξακολουθήσουν εντός ολίγου θα τιμωρηθούν δεόντως, εις δε τους συμπαθούντας συνιστούν να είναι έτοιμοι, διότι εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος θα λάβη χώραν η εισβολή εκ του σερβικού εδάφους προς κατάληψιν της Μακεδονίας.

Είναι επόμενον οι εν τη υπαίθρω διαβιούντες εθνικόφρονες εκ των λαμβανόντων χώραν δολοφονιών ως και εκ των απειλών και τρομοκρατιών εκ μέρους των ατάκτων να τελούν εις απόγνωσιν.

6/ Πληροφορούμεθα ότι λόγω της μετασταθμεύσεως του εν τη Κοινότητι Κ. Κλεινών Τμήματος Εθνοφυλακής, κατέρχονται τακτικώτατα και διανυκτερεύουν εις ταύτην πλείστοι ένοπλοι ως εκ τούτου δε οι κάτοικοι είναι τρομοκρατημένοι.

7/ Έτεραι πληροφορίαι αναφέρουν ότι ενεφανίσθη εις τινα καλύβην έξωθι του χωρίου Α. Κλεινών ο φυγοδικών Οχρανίτης δημ/λος Άνω Κλεινών Χανής (ψευδώνυμον Καπετάν Ρήγας), πρώην Δημοδιδάσκαλος, μετ’ άλλων ενόπλων. Ούτος δρα εις τα πέριξ των Άνω Κλεινών χωρία, συνεργάζεται δε στενώς μετά των Βουλγάρων. Έχει ως συνεργάτας εν Αν. Κλειναίς τους Ρασκάκην και Τζανήν, διαμένοντας εν τω χωρίω τούτω. Διετάξαμεν την επαλήθευσιν περί συνεργασίας μετά των τελευταίων και την ενέργειαν των δεόντων.

8/ Εις την θέσιν «Εστρεήμ» του χωρίου Κ. Κλεινών ενεφανίσθησαν τρεις άτακτοι, οι Στεφ. Μπάσμας και Παν. Οικονομίδης εκ Κ. Κλεινών και Χρ. Νεστορόπουλος εκ Παρορίου, φέροντες πιστόλια και στολάς οι μεν δύο στρατιωτικάς, ο δε τρίτος πολιτικήν.

Ούτοι εζήτησαν πληροφορίας, αν έφυγεν ο στρατός από την Κοινότητα Άνω Κλεινών, πόση είναι η δύναμις του Σταθμού Χωρ/κής και εάν περιπολούν οι άνδρες του και την ημέραν και την νύκτα. Τας ιδίας πληροφορίας έσπευσαν να ζητήσουν και από διερχόμενον εκ μικράς αποστάσεως καρραγωγέα. Οι ανωτέρω κατευθύνοντο προς Κ. Κλεινάς.

Ωσαύτως εις την θέσιν «Ίσβορο» μεταξύ των Κοινοτήτων Κλεινών και Κλαδοράχης, κατά πληροφορίας μας, ενεφανίσθησαν 5 άγνωστοι ένοπλοι.

Επίσης πληροφορούμεθα ότι μετέβησαν εις το χωρίον Παλαίστρα 15 ένοπλοι, την 25-7-45 διήλθον εκ Παλαίστρας 25 ένοπλοι και την 22-7-45 διήλθον εκ Παλαίστρας 15 ένοπλοι οίτινες εζήτησαν λίρας από τον Ιωάννην Τριανταφύλλου, προς τον οποίον από του παρελθόντος Απριλίου ε.ε. αποστέλλουν απειλητικάς επιστολάς, ζητούντες λίρας.

9/ Εκ της μη εισέτι εμπεδώσεως της ασφαλείας εξακολουθούν υφιστάμενα το καταστρεπτικόν πνεύμα και η ασυδοσία μεταξύ των κατοίκων πλείστων χωρίων, ενισχυομένων ασφαλώς παρά των ατάκτων.

Ούτω παρετηρήθη αφαίρεσις τηλεγραφικών στύλων και η τοποθέτησις τούτων εις στέγας αχυρώνων ως δοκοί και εις φράκτας ως πάσσαλοι. Διετάχθησαν τα δέοντα προς ανεύρεσιν των δραστών και επιβολήν νομίμων κυρώσεων.

10/ Τας πρωινάς ώρας της προχθές Κυριακής διήλθον εκ Παλαίστρας και μεταξύ των χωρίων Κολχική και Λεπτοκαρυαί περί τους 40 ένοπλοι κετευθυνόμενοι προς το ύπερθεν του χωρίου Άνω Υδρούσα δάσος. Ούτοι εξετόξευσαν απειλάς κατά των Προέδρων των Κοινοτήτων και συνέστησαν εις αυτούς να λαμβάνουν τρόφιμα της Ούνρα και διά τούτους. Εκ των ενόπλων πολλοί έφερον στολάς βουλγαρικάς, πολλοί αγγλικάς, οι δε υπόλοιποι πολιτικάς τοιαύτας.

Εκ του χωρίου Παλαίστρας 11 στρατεύσιμοι δεν παρουσιάσθησαν εις το περιοδεύων στρατ. Συμβούλιον και κετέφυγον εις τα όρη. Παρουσιάσθησαν δε μόνον τρεις.

Εκ του γεγονότος δε τούτου συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα διάφορα κηρύγματα των ατάκτων και αι απειλαί και τρομοκρατίαι τούτων επιδρούν εισέτι εις μεγάλην κλίμακα παρά τω πληθυσμώ της υπαίθρου.

11/ Ένοπλοι ενεδρεύοντες εις την οδόν μεταξύ Άνω Υδρούσης και Φλαμπούρου, συνέλαβον προ τινων ημερών διερχομένους εκ ταύτης κατοίκους των χωρίων τούτων καθώς και λοιπών χωρίων και αφήρεσαν τα τρόφιμα άτινα έφερον μεθ’ εαυτών.

12/ Καθ’ εκάστην παρουσιάζονται ενώπιον ημών κάτοικοι των χωρίων Άνω Κλειναί, Πολυπλάτανος και Κάτω Κλειναί (περί ων και εν παραγρ. 6 της παρούσης αναφέρομεν) και παραπονούνται διότι μετεστάθμευσαν εκ των χωρίων των τα τμήματα Εθνοφυλακής και ως εκ τούτου απειλούνται κα τρομοκρατούνται υπό των διαφόρων ατάκτων. Οι άτακτοι συνεχώς αποστέλλουν απειλητικάς επιστολάς εις τον Εφημέριον Άνω Κλεινών συνιστώντες εις τούτον να παύση να καταφέρεται κατ’ αυτών, διότι άλλως τον αναμένει σοβαρά τιμωρία.

Σχετικώς με την μεταστάθμευσιν των τμημάτων, έχομεν να παρατηρήσωμεν το εξής:

Εγκαθισταμένου ενός τμήματος εις τι χωρίον, οι κάτοικοι αναθαρρούν αμέσως, βέβαιοι όντες ότι έχουν ασφάλειαν και δεν διατρέχουν πλέον κίνδυνον, απόρροια τούτου είναι ότι αρχίζουν να αποβάλλουν τον πέπλον της τρομοκρατίας και ομιλούν ελευθέρως, πολλάκις δε καταδίδουσιν και τους εγκληματίας ή συμμορίας.

Μετά τινας όμως ημέρας το τμήμα μετασταθμεύει και ο φόβος των κατοίκων κορυφούται, η τρομοκρατία εντείνεται τότε πλέον ανενοχλήτως και ιδία κατά των εθνικοφρόνων πολιτών, οι οποίοι αναθαρρήσαντες κατά τ’ ανωτέρω και εξελθόντες της μέχρι της εγκαταστάσεως της δυνάμεως ασφαλείας παθητικής και ψοφοδεούς καταστάσεως, διατρέχουν ήδη μεγαλύτερον και ασφαλή κίνδυνον, και ως εκ τούτου οι πρόκριτοι των χωρίων αναγκάζονται να εγκαταλείψουν πολλάκις ου μόνον τα κτήματά των και την εργασίαν των, αλλά και οικογενειακώς μεταφέρονται αλλαχού και ιδία εις την πόλιν. Είναι όθεν προτιμωτέρα η μη εγκατάστασις δυνάμεως εις τι χωρίον παρά η παραμονή της δι’ ελάχιστον διάστημα και κατόπιν μεταστάθμευσις τούτου. Αλλά και εξ ετέρων λόγων επιβάλλεται το τοιούτον διότι οι συμμορίται εκμεταλλεύονται την αδυναμίαν ταύτην και δίδουν την εντύπωσιν εις τον λαόν ότι το Κράτος μας είναι ανίσχυρον και άνευ δυνάμεως.

13/ Τους εν τη παραγράφω 8 της παρούσης αναφρομένους ενόπλους Στεφ. Μπάσμαν, Παν. Οικονομίδην εκ Κ. Κλεινών, Χρ. Μεστορόπουλον εκ Παρορίου και ένα άγνωστον με μαύρες μπότες συνήντησε το απόγευμα της 3-8-45 ο Νικ. Γιάγκου, κάτοικος Πολυπλατάνου, εις τον μύλον Άνω Κλεινών. Ούτοι έφερον πιστόλια. Από τον εν λόγω Γιάγκον εζήτησαν οι άτακτοι πληροφορίας αν υπάρχουν στρατιώται στο φυλάκιο ή στο χωρίο και αν οι κάτοικοι έχουν όπλα. Την εσπέραν δε της ιδίας ημέρας οι άτακτοι επυροβόλουν εντός των πέριξ του Πολυπλατάνου δι’ αραβοσίτου εσπαρμένων αγρών, εις ους σημειωτέον κρύπτονται την νύκτα, οι πλείστοι των κατοίκων φοβούμενοι τους ατάκτους. Εκ του γεγονότος αυτού και μόνον, καίτοι παρόμοια συμβαίνουν και εις τα άλλα χωρία και καθ’ α κάτοικοι Εθνικόφρονες αναγκαζόμενοι να κρύπτωνται κατά τας νυκτερινάς ώρας εις τους αγρούς των εμπλακέντες εις ενέδρας ατάκτων, εύρον οικτρότατον θάνατον (π.χ. αντιπρόεδρος Κοινότητος Φανού κλπ) δύναται τις να ίδη την πραγματικήν εικόνα ήτις παρουσιάζεται εις την ύπαιθρον, χωρίς βεβαίως να παροραθή και καθ’ όλα αξιέπαινος δράσις της Χωρ/κής και Εθν/κής, αίτινες με προφανή τον κίνδυνον, λόγω της υπερτέρας δυνάμεως των ατάκτων, ενισχυομένων συνεχώς εκ του σερβικού εδάφους, της κατατμήσεώς των εις πολλάς ομάδας, της καταλήψεως υπ’ αυτών διαφόρων επικαίρων σημείων δασωδών ή ανωμάλων, επιδίδονται εις το έργον των διά την εμπέδωσιν της τάξεως και την δημιουργίαν αισθήματος ασφαλείας.

Προς τον σκοπόν της εμπεδώσεως της τάξεως και την εκκαθάρισιν των λυμαινομένων την ύπαιθρον συμμοριών είναι απόλυτος και επιτακτική ανάγκη να πλαισιωθή ολόκληρος η μεθόριος δι’ ικανής δυνάμεως Εθνοφυλακής, να επανδρωθώσιν όλοι οι Αστυνομικοί Σταθμοί και Υπ/σεις δι’ ικανών δυνάμεων εξωπλισμένων δι’ αυτομάτων όπλων και να ιδρυθώσι μερικοί νέοι έστω και προσωρινώς μέχρις οριστικής περιφράξεως των συνόρων μας εις χωρία απομεμακρυσμένα και δη ορεινά, ταυτοχρόνως δε ισχυρά δύναμις Εθν/κής και Χωρ/κής κατατετμημένη εις μικτά μεταβατικά αποσπάσματα να αναλάβη την εκκαθάρισιν της υπαίθρου εκ των συμμοριών κλπ. ατάκτων.

Φρονούμεν ότι εις το σημείον τούτο δέον να δοθή η δέουσα προσοχή και να ληφθώσι ταύτα σοβαρώς υπ’ όψει, διότι οι άτακτοι καθημερινώς πληθύνονται, εκ της εισόδου τοιούτων εκ του σερβικού εδάφους και εκ της στρατολογίας των άχρι τούδε και από μηνών τελούντων εν αδρανεία στελεχών των (ελασιτών και οχρανιτών). Συναφώς προς ταύτα αναφέρομεν ότι άπαντες οι οπαδοί του Γκότση, οίτινες είχον εγκαταλείψει δήθεν τούτον και κατέφυγον εις τα χωρία των, κληθέντες και πάλιν, εγκατέλειψαν τας οικίας των νύκτωρ και ανεκατετάγησαν εις τας ομάδας των ατάκτων, προσκληθέντες υπό τούτου.

Πληροφορούμεθα όμως τελευταίως ότι πολλοί τούτων ηυτομόλησαν ή ίσως και εν γνώσει του Αρχισυμμορίτου Γκότση επέστρεψαν και πάλιν εις τα χωρία των.

14/ Προς άπαντας σχεδόν τους κοινοτάρχας αποστέλλουν επιστολάς απειλητικάς ή διάφορα άτομα ως διαγγελείς συνιστώντες ανυπακοήν εις τας ελληνικάς αρχάς και απειλούντες σοβαράς τιμωρίας κατ’ αυτών. Πλείστοι τούτων κατέφυγον έντρομοι και παραμένουσιν εν Φλωρίνη εγκαταλείψαντες οικογενείας και περιουσίας εις τα χωρία των. Πολλοί ωσαύτως πιεζόμενοι ή τρομοκρατηθέντες καταφεύγουσιν ενώπιον ημών ζητούντες την αντικατάστασίν των. Ωσαύτως καταφεύγουν ενταύθα ιερείς, διδάσκαλοι και εθνικόφρονες κάτοικοι διατρέχοντες άμεσον κίνδυνον εκ των ατάκτων.

Τας απειλάς των οι άτακτοι συνοδεύουν και δι’ εκβιαστικών μέτρων. Ούτω απαιτούν από πολλούς προέδρους όπως εκ των λαμβανομένων τροφίμων της «Ούνρα» διά τους απόρους κλπ. των Κοινοτήτων των διαθέτουσι σημαντικόν αριθμόν μερίδων και δι’ αυτούς, ως και εν παραγρ. 10 της παρούσης αναφέρομεν. Σχετικώς ανεφέρθη ημίν ότι από τον Πρόεδρον Κοινότητος Άνω Υδρούσης ζητούν 30 μερίδας τροφίμων εξ εκάστης διανομής, εκ δε των κτηνοτρόφων ζητούν συνεχώς πρόβατα (έλαβον τοιαύτα παρά των Δημ. και Γεωργίου Βοζίνη, κατοίκων Άνω Υδρούσης κλπ.)

15/ Λόγω της μετασταθμεύσεως του τμήματος Εθνοφυλακής χωρίου Πολυπλατάνου, ως και ανωτέρω αναφέρομεν, αναθαρρούντες οι κομμουνισταί μετέβησαν εκείσε την παρελθούσαν Πέμπτην, ένθα και συνεδρίασαν, επί πολλάς ώρας, την δε Παρασκευήν περιφέρετο εις το χωρίον περίπολος ενόπλων ατάκτων.

16/ Τέσσερες ένοπλοι κατευθυνόμενοι προ τινων ημερών προς το χωρίον Αμμοχώριον, διέδωσαν ότι μετά την Διάσκεψιν του Πότσδαμ θα φύγουν οι Άγγλοι από την Ελλάδα και θα επικρατήσουν κατά συνέπειαν ούτοι, διότι ο ελληνικός στρατός δεν δύναται να αντιστή και θα διαλυθή, το τοιούτον διαδίδεται ευρύτερον εις τας παραμεθορίους περιοχάς, κρατούντες εν αναστατώσει τους πληθυσμούς, τάσσοντες διαρκώς προθεσμίας ελαχίστων πάντοτε ημερών εισβολής εις Μακεδονίαν και αυτονομήσεως ταύτης.

Φυσικόν δε είναι ο πληθυσμός ακούων τοιαύτας διαδόσεις να δίδη πίστιν εις αυτάς και να τρομοκρατήται.

17/ Οι ασυδότως κυκλοφορούντες Εαμοκομμουνισταί κυκλοφορούν τακτικώτατα και παρανόμως και κρυφίως διαφόρους προκηρύξεις αναγεγραμμένας κατά το πλείστον εις την Ελληνικήν και βουλγαρικήν γλώσσαν. Διά τούτων πλην του ότι επιρρίπτουν πάντα τα υπό των ενόπλων ομοϊδεατών των λαμβάνοντα χώραν, εις βάρος της Κυβερνήσεως, της Εθνοφυλακής, Χωρ/κής και γενικώς των Αρχών και των εθνικοφρόνων πολιτών, καθυβρίζοντες άπαντας αλλά αναφέρουν –διά να γίνουν περισσότερον πιστευτοί– διάφορα γεγονότα, ιδίως βιασμούς κορασίδων και γυναικών εκ μέρους Εθν/κων (Μπουραντάδων) προέδρων Κοινοτήτων κλπ. Ωσαύτως εξαπολύουν διά τούτων απειλάς προς τους εθνικόφρονας κλπ. ίνα τρομοκρατηθώσιν έτι μάλλον ούτοι και προσχωρήσωσιν εις τας τάξεις των ή εκ φόβου μη προβάλωσι αντίδρασιν. Η κατωτέρω εν αντιγράφω περατιθεμένη προκήρυξις παρουσιάζει αμυδράν τινα εικόνα της όλης καταστάσεως.


Α Δ Ε Ρ Φ Ι Α

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η ματωμένη μας ιστορία συνεχίζει.

Καινούργια αίματα βάφουν τα χώματά μας:

Οι μοναρχοφασισιτικές κλίκες των ΕΔΕΣσιτών και των Μπουραντάδων με την ανοχή των κρατικών οργάνων και της ίδιας κυβέρνησης Βούλγαρη, συνεχίζουν με μεγαλύτερη λύσσα και μανία την τρομοκρατία και τον διωγμό ενάντια στους οπαδούς της αντίστασης και ιδιαίτερα ενάντια στον Μακεδονικό λαό.

Σκοπός τους είναι να τους εξαφανίσουν από τη γη, που εκατοντάδες χρόνια την ποτίζουν με τον ιδρώτα και το αίμα τους, οι Μακεδόνες εξακολουθούν να ζουν την πιο βασανισμένη, την πιο μαύρη και κατατρεγμένη ζωή, αυτή που ζούσαν και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Τα Μακεδονικά χώματα ξαναβάφονται από το αίμα των Μακεδόνων και Ελλήνων αντιφασιστών.

Από την Βούρμπιανη, Λύπτσιστα, Ίζγλεδη, Σέτινα, Γορνίτσεβο μέχρι την μακρυνή Ροδόπη, νέα δράμματα, νέοι κατατρεγμοί. Νωπό ακόμα ήταν το αίμα της Δάφνης Βάλτοβας στο Ίζγλεδι και τα ίδια καθάρματα του Βούλγαρη πήγαν στο Γράτσι και άρπαξαν 20 γυναίκες και κορίτσια. Αφού τις γλέντησαν όλη τη νύχτα, την άλλη μέρα τις έστειλαν στα σπίτια τους. Οι γυναίκες διηγούνται την μαρτυρική νύκτα που πέρασαν με τα βρωμερά καθάρματα. Στο χωριό Σέτινα, Μπουραντάδες έπιασαν την μικρή Λένα Γκάκοβα. Μία ολόκληρη νύχτα βασάνων και εξευτελισμού πέρασε κοντά τους, ικανοποιώντας με τη βία τα βρωμερά ένστικτά τους. Το πρωί την έστειλαν κουρέλι σωστό και μισοπεθαμένην στους δικούς της. Στο χωριό Πίστολ των Γιαννιτσών με ανύποτα βασανιστήρια, σκοτώνουν τον γέρο Παλαϊκόφ 70 χρονών, παραμορφώνοντας το πτώμα του για να μη γνωρισθή από τους δικούς του. Στο μικρόκαμπο του Κιλκίς Μπουραντάδες και ταγματαλίτες του Χισά Μπατζάκ, τραυμάτισαν 8 Έλληνες χωρικούς. Απ’ αυτούς ο Ανδρέας Γεωργιάδης και Χρήστος Γεωργιάδης είναι βαρειά τραυματισμένοι με πιστόλι στο κεφάλι. Την 1η-VΙΙ-45 Μπουραντάδες κύκλωσαν το χωριό Πιλκάτι και κάψανε σπίτια Μακεδονικά. Άλλοι πάλι πήγαν στο χωριό Βούρμπιανι και κάψανε σπίτια Ελλήνων αντιφασιστών. Έτσι η τρομοκρατία, τα καψίματα και η εξόντωση συνεχίζονται. Όλες αυτές οι θηριωδίες και οι βανδαλισμοί σ’ ένα σκοπό αποβλέπουν. Τους μεν Μακεδόνες ζητούν να τους εξαφανίσουν, να τους ξεριζώσουν από την Μακεδονική γη. Τους δε Έλληνες αντιφασίστες θέλουν να τους κάμουν ανικάνους να αντισταθούν, όταν κάνουν το πραξικόπημα, που ετοιμάζουν για την επαναφορά του βασιλιά.

Οι μοναρχοφασίστες με την ανοχή των επισήμων κρατικών οργάνων και της κυβέρνησης Βούλγαρη από καιρό τώρα εργάζονται και προετοιμάζουν το έδαφος για να ξαναφέρουν στο σβέρκο του ελληνικού και Μακεδονικού λαού τον δοσίλογο και προδότη Γκλίξ-Μπουργ, αυτόν τον κακό δαίμονα και εμπνευστή της 4ης Αυγούστου.

Μακεδόνες και Έλληνες αγκαλιασμένοι σαν ένας άνθρωπος παλεύουν ενάντια στα φασιστικά μέτρα και την τρομοκρατία που ξαπέλυσε η κυβέρνηση Βούλγαρη με τα ακριβοπληρωμένα όργανά της, Μακεδόνες και Έλληνες όπως επίκαιρα τέσσαρα χρόνια πάλεψαν ενωμένοι και διώξαν από τον τόπο μας τον κατακτητή, σήμερα με περισσότερη ακόμα αποφασιστικότητα θα παλέψουν για να μη μπορέσουν οι μοναρχοφασίστες να πραγματοποιήσουν τα σχέδια τους. Η επαναφορά του Γκλίξ-Μπουργ σημαίνει καινούρια τετάρτη Αυγούστου. Νέα δικτατορία, καινούργιες αλυσσίδες για τον Μακεδονικό και Ελληνικό Λαό. Ξεζούμισμα άγριο, εξαθλίωση και δυστυχία μας περιμένει. Νέο ξεπούλημα στις ξένες δυνάμεις.

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ενωμένοι σαν ένας άνθρωπος αντιμετωπίσετε την φασιστικήν τρομοκρατίαν των φασιστικών καθαρμάτων ΕΔΕΣίτικων συμμοριών του Ζέρβα των Τσιρακιών του Κολάρα, Παπαδοπούλου και των Μπουραντάδων, που με την ανοχή και καθοδήγηση της Κυβέρνησης Βούλγαρη εγκληματούν σε βάρος σας. Μην αφίσετε κανένα να συλλάβουν να λεηλατήσουν και να εκβιάσουν τις γυναίκες και τα κορίτσια σας. Όλοι μαζί άνδρες γυναίκες, κορίτσια, παιδιά και γέροι, αντισταθήτε κατά των Μπράβων του φασισμού.

Διαμαρτυρηθήτε με υπομνήματα και επιτροπές στους αντιπροσώπους της διασυμμαχικής επιτροπής Αμερικανούς, Ρώσσους και Άγγλους για τις βαρβαρότητες και τα εγκλήματα που γίνονται εις βάρος των Μακεδόνων και Ελλήνων αντιφασιστών.

Ενωμένοι συνεχείστε την πάλη.

Χτυπήστε αποφασιστικά κάθε κίνηση, κάθε απόπειρα της δεξιάς και των οργάνων της για πραξικόπημα. Ξεσχίστε την ψευτο-δημοκρατική μάσκα. Αγρυπνείτε και πάντα πανέτοιμοι.

Η ενωμένη πάλη Ελλήνων και Μακεδόνων είναι η εγγύηση για την νίκη των δημοκρατικών αρχών.


Εκ της ανωτέρω προκηρύξεως, ήτις σημειωτέον εις την δευτέραν πλευράν είναι αναγεγραμμένη βουλγαριστί και εκ των τιθεμένων εις κυκλοφορίαν καταφαίνεται η πείσμων εμμονή των προς επικράτησίν των και διά την προσάρτησιν της Μακεδονίας εις την Βουλγαρίαν καίτοι δυστυχώς είναι Έλληνες, εν τη επιμονή των δε ταύτη και μη αναγνωρίζοντες την ελληνικότητα του τόπου αυτού χρησιμοποιούν τας παλαιάς (σλαυϊστί) ονομασίας των χωρίων.

Επί των εν ταις προκηρύξεσιν αναγραφομένων, περί βιαιοτήτων, βιασμών κλπ. επιμείναμεν εις την επαλήθευσίν των, πλην άπαντα στερούνται υποστάσεως και πόρω απέχουσι της αληθείας. Συγκεκριμένως κατηγγέλθη τη Νομαρχία δι’ υποβληθέντος υπομνήματος εκ μέρους των Εαμοκομμουνιστών Φλωρίνης βιασμοί κορασίδων και γυναικών υπό του Προέδρου Κοινότητος Παπαγιάννης και τοιούτων υπό Εθνοφυλάκων εν τω χωρίω Κλειδί. Διετάξαμεν επ’ αυτών και εξηκριβώθη ότι ταύτα ήσαν όπως άλλως τε και τα αναφερόμενα τοιαύτα, αποκυήματα της νοσηράς και υπούλου φαντασίας των Εαμοκομμουνιστών, σκοπούντων διά των μεθόδων τούτων την δυσφήμησιν των Ελληνικών Αρχών – Εθνοφυλακής και Χωροφυλακής, ως και των Κοινοτικών τοιούτων.

18/ Εκ του χωρίου Περάσματος (δίωρον έξωθι Φλωρίνης) διήλθον το μεσονύκτιον της 30ης π.μ. 80 ένοπλοι οίτινες κατά το επί μίαν και ημίσειαν ώραν χρονικόν διάστημα παραμονής των εκείσε εισήλθον εις εις διαφόρους οικίας και ενήργησαν ερεύνας. Παραλαβόντες ποσότητας τροφίμων εξ αυτών. Ωσαύτως παρέλαβον μεγάλην ποσότητα τροφίμων και εκ της οικίας του Προέδρου της Κοινότητος, προς τον οποίον απηύθυναν και διαφόρους απειλάς, καθ’ ας μόλις θα επικρατήση η προλεταριακή επανάστασις τότε θα σκοτώσουν όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων, διότι όλοι είναι φασίσται.

Οι 80 ένοπλοι, δεν είναι ακριβώς εξηκριβωμένος ο αριθμός, παραλαβόντες τα τρόφιμα εκ του χωρίου τούτου και τον υιόν του Προέδρου ον μετ’ ολίγον απέλυσαν, κατηυθύνθησαν προς το ύπερθεν της Άνω Υδρούσης και Δροσπηγής δάσος, ένθα ασφαλώς και συμφώνως προς ετέρας πληροφορίας λόγω της μεγάλης πυκνότητος του δάσους και το δύσκολον της διεισδύσεώς του, ευρίσκεται το κρυσφήγετον τούτων.

Εκ των απειλών τούτων, τας οποίας σημειωτέον εκτοξεύουν προς άπαντας τους Προέδρους Κοινοτήτων εις ας δεν υπάρχει Εθνοφυλακή ή Χωροφυλακή ως και ανωτέρω ανεγράφη και εκ της ελλείψεως ασφαλείας εν τη υπαίθρω παρά το σθεναρόν του χαρακτήρος των και εκ φόβου πολλών κοινοταρχών ήρχισε να κλονίζηται το ηθικόν και να επιθυμούν την παραίτησιν των. Μόνον δε η λήψις συντόνων και αποτελεσματικών μέτρων θα ηδύνατο να αμμοιώση την όχι ευχάριστον παρουσιάζουσαν εικόνα, κατάστασιν εν τη υπαίθρω.

Άλλοι τούτων έφερον στολάς βουλγαρικάς, άλλοι αγγλικάς και άλλοι χακί του ΕΛΑΣ, άπαντες δε ήσαν ωπλισμένοι δι’ αυτομάτων όπλων.

19/ Μεταξύ των χωρίων Αετός – Αγραπιδιές κειμένων παρά την δημοσίαν οδόν Αμυνταίου – Καστοριάς, διήλθον την 3ην πρωινήν της 1ης Αυγούστου 21 ένοπλοι κατευθυνόμενοι προς το ύπερθεν τούτων δάσος Νυμφαίου.

Εις το ως είρηται δάσος και εις παρακείμενα τοιαύτα έχουν τα κρησφύγετά των διάφοροι ένοπλοι ομάδες αι οποίαι δρουν κυρίως εις τα χωρία Αετός, Βαλτόνερα, Ροδών, Λιμνοχώρι, Βαρυκόν, Αγ. Ανάργυροι, Φανός, Περικοπή, Ασπρόγεια και αίτινες πλειστάκις εθεάθησαν παρά την λίμνην «Ρούδνικ». Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίαι, καθ’ ας πολλαί τούτων έκαμαν καλύβας κλπ, κρησφύγετα εντός των πυκνών καλάμων της λίμνης ταύτης ας και χρησιμοποιούν ως ορμητήρια. Δηλ. παρουσιάζουν την όψιν της λίμνης των Γιαννιστών κατά τον Μακ. αγώνα, ότε εντός ταύτης είχον καλώς και εις διάφορα σημεία εντός των καλαμών διάφοροι (κομιτατζήδων) συμμορίαι, αίτινες ελυμαίνοντο ολόκληρον την πέριξ περιφέρειαν. Διετάξαμεν την επαλήθευσιν των πληροφοριών μας τούτων διά την ενέργειαν των δεόντων ακολούθως προς πλήρη εξόντωσιν των εν ταύτη συμμοριών. Εάν όντως διαμένουν αύται εντός της λίμνης μόνον είς τρόπος υπάρχει διά την εξόντωσιν των άνευ απωλειών. Να κυκλωθή η λίμνη υπό ανδρών της Εθνοφυλακής και Χωρ/κής και εν συνεννοήσει μετά των συμμαχικών Βρεττανικών στρατευμάτων να βομβαρδισθή αύτη δι’ αεροπλάνου και μάλιστα από μικρού ύψους. Πάντως εις ουδεμίαν ενέργειαν σχετικήν προέβημεν μέχρις ου εξακριβώσωμεν πλήρως τας μεταδοθείσας πληροφορίας.

Τουτ’ αυτό δύνατα να γίνη και με τους εντός δασωδών εκτάσεων κρυπτομένους, αφού πρότερον βεβαιωθώσιν αι ενεργούσαι την επιχείρησιν δυνάμεις ότι ευρίσκονται εντός αυτών και αφού κυκλώσωσι καλώς τας δασώδεις εκτάσεις.

Επί της απόψεώς μας ταύτης συντείνει και το ζήτημα της αποφυγής απωλειών αφ’ ενός και ματαίας παραμονής των στρατιωτών κλπ. αφ’ ετέρου επί μικρά χρονικά διαστήματα πλησίον ελωδών εκτάσεων, ένθα είναι αδύνατος η αποφυγή προσβολής εξ ελονοσίας (όσον αφορά τους δρώντας πλησίον και εντός των ελών) και την αποφυγή ωσαύτως απωλειών λόγω της πυκνότητος των δασών.

20/ Κατά παρασχεθείσας ημίν πληροφορίας διήλθον προ τινων ημερών εκ του έξωθι και μεταξύ Φλαμπούρου και Ξυνού Νερού ποιμνιοστασίου Χρ. Τριανταφύλλου δύο ένοπλοι κάτοικοι Ξυνού Νερού μεθ’ ενός νέου, αιχμαλώτου καταγομένου εκ Ρακίτας περιφερείας Πτολεμαΐδος, (σημειωτέον ότι πλην του νέου είχον απαγάγει εκ του χωρίου Ρακίτα τον Πρόεδρον της Κοινότητος, Εφημέριον κλπ. τρεις των οποίων η τύχη αγνοείται καίτοι υπό τινος ποιμένος εκ Δροσοπηγής παρεσχέθη η πληροφορία ότι άπαντες ευρίσκονται εν τη ζωή), αφού δε παρέλαβον πέντε οκάδας νωπού βουτύρου και αφήσαντες κεκλεισμένην επιστολήν διά τον κτηνοτρόφον Τριανταφύλλου, απουσιάζοντα εκείθεν, ανεχώρησαν προς το παρακείμενον δάσος «Ραδόστη».

Περί του εν λόγω κτηνοτρόφου υπάρχουν πολλαί υπόνοιαι ότι τυγχάνει τροφοδότης των συμμοριών, οίτινες κατά τον χρόνον της Εαμοκρατίας τον εγκατέστησαν εις τας βοσκάς Ξυνού Νερού, Κλειδίου κλπ. πλησίον ρούτων. Ούτος παρά τας ειδοποιήσεις των οικείων Προέδρων Κοινοτήτων και δη του Ξυνού Νερού όπως συνάψη συμφωνητικόν και καταβάλη το προσδιορισθησόμενον μίσθωμα εν τούτοις ουδόλως συνεμορφώθη προς ταύτας, νέμεται δε τας βοσκάς ελευθέρως και αυταρχικώς. Ηναγκάσθημεν, κατόπιν παραπόνων και απεστείλαμεν εις Ξυνο Νερό υπάλληλον της καθ’ ημάς υπηρεσίας, όστις και εξηκρίβωσε την αλήθειαν των παραπόνων.

Και μετά την επί τόπου μετάβασιν υπαλλήλου μας και την μετά ταύτα γενομένην νέαν ειδοποίησιν προς αυτόν ούτος και πάλιν ηρνήθη να μεταβή και συνάψη σχετικόν συμφωνητικόν και συμβόλαιον, δι’ ο ηναγκάσθημεν να διατάξωμεν την εκδίωξιν του ποιμνίου του εκ των ως είρηται βοσκών.

21/ Επίσης άλλαι πληροφορίαι αναφέρουν ότι σποραδικώς υπάρχουν διάφοροι μικραί ένοπλοι ομάδες ατάκτων εις την δασώδη περιοχήν Ξυνού Νερού – Φλαμπούρου – Νυμφαίου και πλησίον της αμαξιτής οδού Ξυνού Νερού – Νυμφαίου, αίτινες τροφοδοτούνται εκ των πέριξ χωρίων και εκ της εμφανίσεως των οποίων τρομοκρατείται ο πληθυσμός της υπαίθρου, όστις εκ του λόγου τούτου εγκατέλειψεν γεωργικάς και λοιπάς αγροτικάς ασχολίας του.

Χαρακτηριστικόν της ασκουμένης τρομοκρατίας και βίας είναι και

1/ αι διάφοροι λαβούσαι χώραν δολοφονίαι εξ ενέδρας οίον εθνοφυλάκων φυλακίου Αγίου Αθανασίου – Κέλλης, πυροβολισμός Αγγλικού αυτοκινήτου και φόνος Βρεττανού στρατιώτου και τινος γυναικός εκ Φλωρίνης, τραυματισμός ετέρου Βρεττανού στρατιώτου, απαγωγή τρίτου στρατ. Βρεττανού και πολίτου (οίτινες βραδύτερον αφέθησαν ελεύθεροι), φόνος Διευθυντού Λιγνιτωρυχείου Βεύης Ελ. Πάλλη και ανεψιάς του, απαγωγή πέντε εθνικοφρόνων κατοίκων Ρακίτας-Αμυνταίου, περί ων και ανωτέρω αναφέρομεν κλπ.

2/ Αι διάφοροι απειλητικαί επιστολαί προς κοινοτάρχας κλπ. εθνικόφρονας κατοίκους της υπαίθρου.

3/ Αι διάφοροι προκηρύξεις (αντίγραφα των οποίων παραθέτομεν κατωτέρω) δι’ ων αφ’ ενός μεν α/ αποσκοπείται η δυσφήμησις της Κυβερνήσεως, Ελληνικών Αρχών, Εθνοφυλακής, Χωροφυλακής, β/ απειλούνται οι κοινοτάρχαι και λοιποί εθνικόφρονες της υπαίθρου γ/ ομιλούν περί τρόπου προσαρτήσεως της Μακεδονίας και περί τρόπου διοικήσεως της Ελλάδος διά της οραματισμένης υπό των αναρχικών «Λαϊκής Δημοκρατίας» και επαίρονται επί των υπερφυάλων και αλλαζονικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού της Γιουγκοσλαυΐας Τίτο εις το άρμα του οποίου ως και των συνεργαζομένων προς αυτόν Εμβέρ Χότζα και Γκεοργκίεφ προσεδέθησαν και καθ’ ας ούτος δηλοί επί των στενών σχέσεων μετά των ομόρων Βουλγαρίας-Ρουμανίας-Αλβανίας και Ουγγαρίας και της ευημερίας των χωρών τούτων εκ της εφαρμογής της Λαϊκής Δημοκρατίας.

22/ Έξωθι του χωρίου Σκοπιά, ημίωρον απέχοντος εκ Φλωρίνης ενεφανίσθησαν την νύκτα προ τινών ημερών τρεις ένοπλοι οίτινες εζήτησαν πληροφορίας παρά του Αθανασίου Σταυρετή, διά τον αντιπρόεδρον της Κοινότητας Σκοπιάς Αθαν. Περιβολάρην, με προφανείς εγκληματικούς σκοπούς, διότι ως και ανωτέρω εξετέθη σκοπός των αναρχικών είναι η εξόντωσις εθνικοφρόνων της υπαίθρου προς τρομοκράτησιν των υπολοίπων κατοίκων.

23/ Εις το χωρίο Μπούφι μετέβησαν προ ημερών 30 ένοπλοι ομιλούντες την βουλγαρικήν γλώσσαν παρέλαβον τρόφιμα παρά των κατοίκων, οίτινες σημειωτέον συμπαθούν τούτους και απήλθον. Εν ω αντιθέτως ένοπλοι μεταβάντες με τον ίδιον σκοπόν εις τα χωρία Σκλήθρον και Λιμνοχώριον εξεδιώχθησαν υπό των κατοίκων.

Ακολούθως εκτίθεται η οργάνωσις με 9 μέλη κλπ. Δηλαδή ένας Γενικός Γραμματεύς, υπεύθυνος της Νεολαίας και των Οικονομικών και 5 των στρατιωτικών υποθέσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
1/ Κελέσωφ εκ του χωρίου Αετός
2/ Γκέλες Δικηγόρος εκ Φλωρίνης
3/ Κλέτσος Αθανάσιος Κίζοφ εκ Κρυσταλλοπηγής
4/ Πέτρος Πόπωφ και Ζήσος Πόπωφ εκ Τσέρνοβιτς
5/ Πάντος Πούλβωφ από το (Γαμβρέση) Κρυσταλλοπηγή
6/ Ηλίας Μούρζωφ ομοίως ως ανωτέρω
7/ Μίγκο Λαβάτσωφ εκ Τσερνοβένη
8/ Ντελενίκος Κώτσος
9/ Μογκρεντσέτο (καταγόμενος εκ Μόκρενι) Βαρικόν
10/ Μεθόδιος Αλεξόφσκη

Οργάνωσις 1 συμμοριών 2 Τύπου 3 υπευθύνων της αστυνομίας
Είμεθα γυμνοί και ανυπόδητοι
Θα αρωστήσουν οι σύντροφοι.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ  ΠΟΛΙΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Κ.Π.Μ. ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ
1/ Γιάννης Βασίλωφ 1/ Παντελής Πόπωφ
2/ Σωτήριος Πέϊωφ 2/ Γεώργιος Ηλ. Μπανιτσιώτης
3/ Νίκος Σομπατζέφ 3/ Δημήτριος Χαράφκη
4/ Πέτρος Πέρωφ 4/ Ηλίας Κόλεφ
5/ Πέτρος Κούρτεφ 5/ Γεώργιος Κ. Μπανιτσιώτεφ
6/ Γεώργη Μπούντζωφ 6/ Ιορδάνης Πέτσωφ
7/ Πέτρος Γιάλωφ
Μ Ε Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Μ Ε Λ Ι Τ Η
1/ Νικόλαος Πάτκας 1/ Αθανάσιος Πάσχωφ
2/ Δημήτριος Χ. Κούρωφ 2/ Παντελής Ζήρωφ
3/ Δημήτριος Γ. Μάρκωφ 3/ Ιωάννης Τορτόρωφ
4/ Λάμπρος Τασεμίνωφ
5/ Τάνε Καρκάτσωφ

Επιστολή εξ Ελλάδος απευθυνόμενη προς τον σύντροφον Τράϊκον Μπόγλεφ (2α Διμοιρία Αος Λόχος 3 Ταξιαρχία).

Ν.Ο.Κ.Ν.Ο.

Εις ΚΙΤΣΟΒΟΝ

Γειά σου σύντροφε Τράϊκο. Ημείς όλοι οι σύντροφοι ευρισκόμεθα εις τα μέρη μας και αγωνιζόμεθα εδώ εναντίον του νέου κατακτητού.

Ο πόλεμος αγαπητέ Τράϊκο ετελείωσε εις την Ευρώπην. Η σημαία της ειρήνης κυματίζει εις τα δημοκρατικά Βαλκάνια.

Μόνον εδώ στην Ελλάδα οι συμμορίες μαζύ με τον τακτικό στρατό διαπράττουσι αφάνταστα κακουργήματα εναντίον του Ειρηνικού πληθυσμού της Μακεδονίας του Αιγαίου. Με τα κτυπήματά μας ετρομοκρατήσαμεν κυριολεκτικώς τους εσωτερικούς προδότας. Αντιθέτως ο πληθυσμός ανεθάρυνε και σήκωσε ψηλά το κεφάλι και λαμβάνει ενεργόν μέρος εις τον αγώνα διά την εθνικήν του ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν. Οι σύντροφοι Βασίλειος από την Στάτιστα (Μελά) και ο Γκότσης από τη Βεύη ανέλαβον τώρα καθοδηγηταί.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

Ζήτω η Νίκη εναντίον του φασισμού

Ζήτω η ελευθέρα Μακεδονία

Υπογραφή Βίκτωρ

Γεν. Γραμ. της Επαρχίας Αμυνταίου Πτολεμαΐδος ΝΟΦ (ΕΑΜΝΦ)


ΧΩΡΙΟΝ Μ Ε Σ Ο Ν Η Σ Ι
1/ Ηλίας Μπεκιάρωφ                                                       Πληρεξούσιοι
2/ Στέφανος Κρουσώφσκη          1/ Παντελής Οφτσάρης

(Κρουσωράτης)
3/ Κίτσε Μπίζεφ                                   2/ Θεόδωρος Κρουσώφσκη (Κρουσωράτης)
4/ Λάζαρος Μποτσκάρωφ (Βαρελάς)  3/ Τραϊανός Νίντωφ
5/ Βασίλειος Άπρφωφ                                   5/ Βασίλειος Άπρφωφ

ΧΩΡΙΟΝ Α Ρ Μ Ε Ν Ο Χ Ω Ρ Ι
1/ Γκίτσο Ίτσκωφ
2/ Αθαν. Ιλούσκωφ                                 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ
3/ Αθανάσιος Γκρουϊεφ                    1/ Μιχαήλ Κρουσόφσκυ (Κρουσοράτης)
4/ Πέτρος Ντόμτσεφ                          2/ Νικόλαος Κολεντίνωφ
5/ Ρούσης Κούρλιν                             3/ Μήτος Νόλεφ

ΧΩΡΙΟΝ  ΜΠΟΥΦΙ
1/ Χρήστος Γαγάτσης                                      Ε κ π ρ ό σ ω π ο ι
2/ Ιωάννης Τερτσίνωφ                                    1/ Ανδρέας Αγγελέφσκη
3/ Λάμπρος Κωστόφσκυ                              2/ Δημήτριος Γκαγκάλωφ
4/ Δημήτριος Βασιλόφσκη                           3/ Σταύρος Λιάσωφ
5/ Γεώργιος Οπασίνης                                   4/ Δήμος Γιαγκουλόφσκυ
6/ Σήμος Κλιάσωφ (Γιαγκουλίδης)        5/ Σπύρος Μηλώσης
7/ Σίμος Μηλώσης

ΧΩΡΙΟΝ Α Γ Ι Α Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
1/ Ηλίας Γκαίτσεφ

ΧΩΡΙΟΝ Α Μ Μ Ο Χ Ω Ρ Ι
1/ Κίτσε Νάτσεφ                                        Ε κ π ρ ό σ ω π ο ι
2/ Λάζαρος Δαλάκωφ                           1/ Τριαντάφυλλος Βόγλης
3/ Γεώργιος Βόγλεφ                               2/ Δημήτριος Πόπωφ
4/ Αθανάσιος Δασκάλωφ                  3/ Θεόδωρος Γκέντεφ
5/ Νικόλαος Νίτσεφ

ΧΩΡΙΟΝ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
1/ Κύριλλος Τύκφεφ
2/ Βασίλειος Κώστωφ
3/ Ευάγγελος Μώστωφ
4/ Νικόλαος Τραϊάνωφ
5/ Ηλίας Νίτσεφ                              Οι 4-5 και 6 είναι εκπρόσωποι
6/ Στογιάννης Ταφίλωφ
7/ Στέφανος Μάλκης
8/ Παντελής Γκατσκάλωφ

ΧΩΡΙΟΝ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΕΣ (ΒΕΥΗΣ)
1/ Παντελής Άσπρος                                  Εκπρόσωποι
2/ Σπάσε Σόκωφ                                             1/ Κίτσε Τάσωφ
3/ Βελιάνης Στόιτσεφ                                   2/ Νικόλαος Αλέξωφ
4/ Αλέξιος Ράντιν                                           3/ Μπόρι Αλέξωφ
5/ Κίρτσες (Σταύρος) Μήτσεφ

ΧΩΡΙΟΝ  Μ Ε Λ Ι Τ Η  Β Ε Υ Η Σ
1/ Δέσπως Σιμιτζίεφ                          Εκπρόσωποι
2/ Μπόζε Γιαβράμωφ                     1/ Αθανάσιος Ασκάλωφ
3/ Πέτρος Σουϊτσάνωφ                 2 / Δέλλις Καρκάτσεφ
4/ Νάτσες Κουσμάνωφ                 3/ Λάμπρος Σιμιτζής
5/ Τζιόγας Μπέλης                          4/ Πέτρος Τατρόρωφ

ΧΩΡΙΟΝ Α Χ Λ Α Δ Α   Β Ε Υ Η Σ
1/ Παντελής Μπάλωφ                        Εκπρόσωποι
2/ Θεόδωρος Κώτσωφ                    1/ Γεώργιος Μπάλωφ
3/ Νικόλαος Τσακάλωφ                   2/ Πέτρος Ντότσιεφ
4/ Νικόλαος Γκογκόφτσε
5/ Μιχαήλ Τσακάλωφ

ΧΩΡΙΟΝ Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Α Κ Ι     Β Ε Υ Η Σ
1/ Χρήστος Χατζής                       Εκπρόσωποι
2/ Τραϊανός Ζαϊανης                  1/ Αθανάσιος Μπόντεφ
3/ Κύριλλος Λάσιος                    2/ Κώστας Νόϊκωφ
4/ Θεόδωρος Τανές

ΧΩΡΙΟΝ Τ Ρ Ι Π Ο Τ Α Μ Ο Σ
1/ Κώστας Μητάνωφ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ)

ΧΩΡΙΟΝ  Ι Τ Ι Α
1/ Μιχαήλ Μάφτσεφ

ΧΩΡΙΟΝ Κ Ε Λ Λ Η
1/ Ντίνε Ντίτσιωφ
2/ Νάτσες Τότσεφ
3/ Παντελής Κλαντέτσωφ
4/ Μπλάζε Ζέζωφ
5/ Μεθόδιος Καρτάνωφ

ΧΩΡΙΟΝ Β Ε Υ Η
1/ Κώστας Χρυσάφωφ
2/ Θεόδωρος Κωστέφσκυ (Κωτσόπουλος)
3/ Τρύφων Μαλλίνος
4/ Ευάγγελος Μαλλίνος

Σημείωσις: Τι κάνεται στη Φλώρινα Πρώτη Κώστα και τι προϋποθέσεις υπάρχουν Α. και Κ. Κλειναί για τη θέση αυτή που πέρνομεν

ΧΩΡΙΟΝ Α Λ Ω Ν Α   Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Η Σ

Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι
1/ Αθανάσιος Γουρούκης
2/ Αθανάσιος Κούρτεφ
3/ Ευάγγελος Κούρτεφ
4/ Φίλιππος Βασίλεφ

ΧΩΡΙΟΝ Ξ Υ Ν Ο Ν Ε Ρ Ο (υπεύθυνοι)
1/ Τρύφων Πόπωφ
2/ Ηλίας Λ. Πόπωφ

ΧΩΡΙΟΝ Α Ε Τ Ο Σ
1/ Σπύρος Λιώσεφ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ξ Υ Ν Ο Υ    Ν Ε Ρ Ο Υ

Περιφερειακόν κομμιτάτον
1/ Ηλίας Πόπωφ (Παπάς)
2/ Τρύφων Πόπωφ
3/ Σπύρος Κώσεφ
4/ Κώστας Χρυσάφης

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
1/ Ντίνε Ντίσλεφ                        7. Μιχαήλ Νάτσεφ
2/ Κ. Λιάντζεφ                               8. Κώστας Τσιώτσωφ
Νάτσες Τότσωφ                          9. Πάντος Πόπωφ
Τάνε Καρκάτσωφ                      10. Γεώργιος Μπανιτσώτωφ
Τάνε Πάσκωφ                             11. Νικόλαος Πάτκας
Τσιότσιος Πάντος                     12. Ηλίας Καραδάφος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΩΡΙΩΝ
Άλωνα
Μπούφι                       }Σίμος Κίντζεφ
Κρατερό
Εθνικό                             Λάμπο Μποζίνωφ
Παρόρι                           Ιωάννης Μπραγιάννης
Αγία Παρασκευή     Καραντζούλος Κ.
Πολυπλάτανος
Νίκη                                   Βόρις Ρακόβσκυ

Αν. Κ. Καλληνίκη      Ο δεύτερος και Τρίτος έχουσι διαγραφή
Κλαδοράχη
Πρώτη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
Σύντροφος Μπλάζε Σταράβιτς διά την βάσιν ΤΟΡ-ΒΟΤΣ
Δια την βάσιν Βιγλίστης Παπαλαζάρου (Κεραμιτσής)

Απεφασίσαμεν να εισέλθωμεν εις τα εδάφη μας να οργανώσωμεν ένα συνέδριο και να ετοιμασθώσι αι οργανώσεις εις τα μέρη μας και Αρχή (Κυβέρνησις).

Έντυπα αποδείξεων εράνων εις είδος

Η.Ο.Ο.

Εθνικό Απελευθερωτικό Όργανο

(Καθαρώς Βουλγαρική διάλεκτος (Δακτυλογραφημένα))

Προς τον Σύντροφον Χρήστον Καραπάλωφ

Σημ. ή Αμύνταιον ή Σκλήθρον ή Ασπρόγεια.

Αγαπητέ Χρήστο

Εστέ τόσον καλώς ώστε έχοντες υπ’ όψιν ότι διεξάγομεν ένα γενικό αγώνα διά την Εθνικήν απελευθέρωσίν μας, επίσης δε και ως Εθνικόφρων Πατριώτης, να βοηθήσετε εις είδος δεδομένου όντος ότι, ημείς βοηθούμεν όχι υλικώς αλλά με την πολύτιμον ζωήν μας τον αγώνα μας αποστείλητε τα κάτωθι είδη

10 ζεύγη βραχ. περισκελίδες
10 υποκάμισα
10 οκάδες ζάκχαρι
10 οκάδες έλαιον
20 οκάδες όρυζα
5 οκάδες σαπούνι
30 πάκα σιγάρα
10 οκάδες άλας
5 δωδεκάδες σπίρτα

Είμαι βέβαιος ότι θέλετε εκπληρώσει ως μεγάλος πατριώτης τ’ ανωτέρω, διατελούμεν μεθ’ υπολήψεως.

24 Ιουλίου 1945

Τσακαλάρωφ Φρούραρχος

Παρόμοιον ως το ανωτέρω απευθύνεται προς τον Στέφανον Παρπούλα (Σημ. εκ Βεύης) χαρακτηριζόμενον ως εθνικόφρονα καλόν πατριώτην. Διά τούτου ζητούνται υποδήματα και άλλα παρόμοια εις το ανωτέρω είδη.

24-7-45 Τσακαλάρωφ

Ίδιον προς τον Γρηγόριον Μπόκτσεφ (Σημ. εξ Αγίου Παντελεήμονος έμπορος εν Αμυνταίω) ως καλόν πατριώτην ζητούνται τα ίδια περίπου.

24-7-45 Διοκητής Φρούραρχος

Τσακαλάρωφ

Επιστολή της 15 Ιουλίου 1945

Προέρχεται από την σύζυγον του Κώστα Σιαπκάρη και απευθύνεται προς αυτόν και τους αδελφούς της (πιθανόν κουνιάδους της) Χρήστον και Μεθόδιον Σιαπκάρην εις Μοναστήριον.

Εκτός των άλλων συνιστά εις τούτους υπομονήν και να επιστρέψουν νικηταί για πάντα. Αύτη γράφει υποφέρει τα πάντα διότι έχει την συναίσθησιν ότι αγωνίζονται διά την ελευθερία του κόσμου. Τις δουλειές του σπιτιού, αλώνισμα κλπ. θα τις κάνη μόνη της και να μην ανησυχούν γι’ αυτές μόνον να φροντίσουν να επανέλθουν νικηταί. Ήτο άρωστη στο Νοσοκομείον Φλωρίνης αλλά τώρα είναι καλά. Για την Δασκάλησα να μη στενοχωρούνται πηγαίνει κάθε βδομάδα στη Φλώρινα και πολάει σκόρδα.

Η Δαδαμαρία τρέχει εδώ και εκεί για να μην γίνη το κέφι στους εχθρούς. Για τα παιδιά της να μην ανησυχή ο Κώστας (ο σύζυγός της) διότι είναι καλά. Έχουν χαιρετισμούς από τους δικούς τους και τη Φελήκα (ή Σελήκα).

2α Επιστολή 24ης Ιουλίου 1945 (εις την Βουλγαρικήν γλώσσαν γεγραμμένην) εν Πέτραις και απευθυνομένη προς τον Χρήστο Β. Σιαπκάρην εν Μοναστηρίω. Προέρχεται από τους οικείους του άνευ υπογραφής περιέχει εντός του φακέλλου 10 παλαιά πεντακοσιόδραχμα Ελληνικά συνιστά εις τούτον υπομονήν. Στερούνται αξιολόγων νέων και περιμένουν κανένα νέον από το συνέδριον του Πόσδαμ.

Η Ελευθερία Μποζίκη αποστέλλει αισθηματικήν επιστολήν προς τον μνηστήρα της Μιχάλη εις Μοναστήριον εντός αυτής εσωκλείει την φωτογραφία της και εν απολυτήριον Στρατού του Απαρούση Σταύρου του Νικολάου εκ Βεύης.

Εντός του φακέλλου της ιδίας επιστολής εσωκλείεται ομοία απευθυνόμενη προς τον Παντελήν Μπότσην εις Μοναστήριον προερχομένη εκ της πενθεράς του άνευ υπογραφής.


ΝΟΒΑ ΜΑΚΕΔΙΝΣΚΑ 12 Ιουλίου

Όργανον του Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου Μακ/νίας

Ανταπόκρισις εκ Νέας Υόρκης.

Εκτίθεται ότι οι Έλληνες στρατιώται και Έλληνες υπάλληλοι λαμβάνουν μέρος εις την ασκουμένην τρομοκρατίαν εναντίον των εις την Ελλάδα κατοικούντων Μακεδόνων. Διά της ασκουμένης τρομοκρατίας επιδιώκεται οφθαλμοφανώς ο εξαναγκασμός όλων των Μακεδόνων των κατοικούντων εις τα μέρη εκείνα να εγκαταλείψωσι τας οικίας των ίνα γίνη κατόπιν εις αυτά εποίκησις Ελλήνων. Το κύριον άρθρον αφιερούται εις το συνέδριον του Ενιαίου Εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου.

Κατ’ αυτό απεφασίσθη πρώτον η σύμπτυξις ενιαίου Εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου εις Γιουγκοσλαυΐαν (ΣΝΟΦ) και δεύτερον το ΕΝΟΦ θα οργανώση την παροχήν βοηθείας κλπ. εις τους πρόσφυγας του Αιγαίου κλπ.

25/ Εκ της μη πλαισιώσεως εισέτι των φυλακίων της μεθορίου προς Γιουγκοσλαυΐαν διάφορα άτομα και δη γυναίκες, ως αναφέρομεν και ανωτέρω, εισέρχονται εντός του Γιουγκοσλαυϊκού εδάφους προς συνάντησιν συγγενών ατόμων φυγάδων ή υπηρετούντων εις τα Μακεδονικά αυτονομιστικά τάγματα, εκείθεν μεταφέρουν διαφόρους προκηρύξεις, τας οποίας και θέτουν εις κυκλοφορίαν ή τοιχοκολλούν εις διάφορα των χωρίων των επίκαιρα και πολυσύχναστα σημεία. Ούτω τοιαύται προκηρύξεις ευρέθησαν προ τινων ημερών εις τους αυλογύρους των οικιών του εφημερίου Κοινότητος Παπαγιάννης και Ηλ. Σπέρκου. Κατωτέρω κοινοποιούμεν εν αντιγράφω ανευρεθείσας τοιαύτας υπό τούτων πλην αύται δεν είναι πλήρεις αλλά κατά σελίδας διασκορπισμένως ευρεθείσας ων μία σελίς άρχεται ούτω:

Εξορίσθη σε διάφορα νησιά και μάλιστα στη Πελοπόννησο. Σε πολλούς αγνοείται η τύχη τους, αρπάζεται ολόκληρη η περιουσία απ’ τα ζώα και το γέννημα ως τα έπιπλα του σπιτιού και τη προίκα του κοριτσιού. Οι δικοί μας χωρικοί διώχνονται από τη γή τους που αιώνες την καλλιεργούσαν και την πότιζαν με το αίμα και τον ιδρώτα τους.

Σ’ όλες τις κοινότητες έχουν σταλεί διαταγές με τις οποίες απαγορεύεται η Μακεδονική γλώσσα και τιμωρείται βαρειά ο καθένας που θα μιλήση στη μητρική του γλώσσα.

Εκβιάζονται γυναίκες και κορίτσια και κατόπιν σκοτώνονται. Τα δάση και τα βουνά είναι γεμάτα με λαό που έφυγε μόνο για να σώσει την ζωή του. Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και γέροι αφήνουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και φεύγουν στην ελεύθερη Μακεδονία μόνο και μόνο για να σώσουν τη ζωή τους. Ο τελικός σκοπός αυτών των εγκληματικών διώξεων και δολοφονιών είναι σαφής. Με συστηματικές δολοφονίες και τρομοκρατία πρέπει να καταστή ανυπόφορος η ζωή αυτών που έμειναν και να αναγκασθούν ν’ αφίσουν τα πατρικά τους σπίτια και τα χωριά τους.

ΙΙΙ. Για όλες αυτές τις ταραχές κανένας ως τα τώρα δεν κλήθηκε να δώσει λόγο. Κάτι παρά πάνω. Σ’ αυτές τις εκστρατείες του διωγμού παίρνουν μέρος ο τακτικός στρατός και η εθνοφρουρά. Τα πολλά πλιατσικολογήματα και σε μπλοκαρίσματα πέρνανε μέρος και πολίτες αντιπρόσωποι της Κυβέρνησης.

Ο Ελληνικός αντιδραστικός τύπος ευνοεί και δικαιολογεί την τρομοκρατία ανάβοντας σ’ απίστευτο βαθμό τον σωβινισμό. Η ελληνική κυβέρνηση αποδοκιμάζει δεν μπορεί να μη ξέρει τι κάνουν τα όργανα και ο στρατός της. Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε ως τα τώρα για να πάψει αυτή η ταραχή, αν πούμε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση αποδοκιμάζει αυτή τη τρομοκρατία δεν θάναι σωστό. Η κυβέρνηση των Αθηνών επιδοκιμάζει, ξεσηκώνει και οργανώνει την τρομοκρατία ενάντια στο Μακεδονικό πληθυσμό της Μακεδονίας του Αιγαίου.

Επομένως γι’ όλα τα εγκλήματα και την συστηματική καταστροφή του λαού μας στη Μακεδονία του Αιγαίου άμεσα και έμμεσα ευθύνεται η επίσημη Ελληνική Κυβέρνηση.

ΙV. Με τι πρέπει να πληρώσει ο λαός μας απ’ τη Μακεδονία του Αιγαίου αυτή τη τρομοκρατία που ξεπερνά και την τρομοκρατία του Μεταξά. Το λάθος του είναι ότι είναι κομμάτι του Μακεδονικού λαού και γιατί περίμενε μετά την κατάρρευση του φασισμού ν’ αναγνωρισθούν τα στοιχειωδέστερα δίκαια για τα οποία είναι αντάξιος ένας λαός.

Το λάθος του δικού μας λαού ήταν που στο τεράστιο τμήμα που πήρε μέρος στον αγώνα κατά του Γερμανικού φασισμού και των τσιρακιών του ΕΔΕΣ, ΠΑΟ, Τάγματα Ασφαλείας, που τώρα εκδικούνται. Το λάθος των δικών μας αδελφών ήταν διατί βαθειά πίστευε στις δημοκρατικές αρχές που οι φιλελεύθεροι λαοί διακήρυξαν και που για αυτές τις αρχές μαζί με τον ελληνικό λαό μπήκαν σ’ αιματηρό αγώνα ενάντια στον φασίστα κατακτητή.

Όλες οι ενέργειες για να δεχθούν οι ελληνικές αρχές να σταματήσουν την τρομοκρατία, είχαν ως αποτέλεσμα να μεγαλώνη η τρομοκρατία μέρα με τη μέρα. Οι διαμαρτυρίες του πληθυσμού προς τους τοπικούς συμμαχικούς αντιπροσώπους μείνανε φωνή μέσα στην έρημο.

Ο λαός μας από τη λεύτερη Μακεδονία αγρυπνεί και ενδιαφέρεται για την τύχη των αδελφών του. Μέσον του ανωτάτου συμβουλίου του Λαο-απελευθερωτικού μετώπου ζητεί να γίνη έκκληση προς την ενωτική κυβέρνηση Γιουγκοσλαυΐας για να πάρη γρήγορα και ενεργητικά μέτρα, για να πάψει μια για πάντα η αιματηρή τρομοκρατία ενάντια στο λαό μας της Μακεδονίας του Αιγαίου, γιατί αν έτσι εξακολουθήση θα καταλήξη στη φυσική του εκκαθάριση. Κάνουμε έκκληση προς την ενωτική μας κυβέρνηση να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μη καταπατούνται αδιάκριτα συστηματικά και ανοικτά οι στοιχειωδέστερες αρχές για τις οποίες οι φιλελεύθεροι λαοί αρχίσανε τον πόλεμο ενάντια στο φασίστα κατακτητή. Εμείς παρακαλούμε την ενωτική μας κυβέρνηση ν’ ανακοινώση σ’ όλο το δημοκρατικό κόσμο και στις συμμαχικές κυβερνήσεις αυτήν την αδιάκριτη συμπεριφορά προς τον λαό μας ο οποίος με την συμμετοχή του στον αντιφασιστικό αγώνα και με τα θύματά του για το έργο της φιλελεύθερης ανθρωπότητος είναι άξιος καλύτερης τύχης.

(Από τη συνεδρίαση του ΕΝΟΦ της Μακεδονίας)


ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ – ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ

Αριθμός σελίδος προκηρύξεως 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ράξει με το αίμα των παιδιών του για τη λευτεριά και τη Δημοκρατία. Θέλουν να χωρίσουν το λαό σε Έλληνας και Μακεδόνες, να ξαναζωντανέψουν τα παλαιά φυλετικά μίση και να ρίξουν τον ένα πάνω στον άλλο έτσι τους καρπούς μιας τέτοιας αλληλοφαγωμάρας να τους θερίσουν αυτοί. Ο μακεδονικός λαός γνωρίζη καλά όλες τις μηχανές του φασισμού και δεν θα αφεθή να παρασυρθή από τις προβοκάτσιες των φασιστών θα εργασθή ακόμα περισσότερο για τη στήριξη της αδελφότητος με τον ελληνικό λαό. Ο Μακεδονικός λαός ότι η καταστροφή των φασιστικών συμμοριών θα κατορθωθή μόνον με τον αδελφωμένο αγώνα μαζύ με τον ελληνικό Λαό. Πολύ σκουριασμένο λοιπόν το όπλο του «διαίρει και βασίλευε’’ και η θέσι του ευρίσκεται στα αρχαιολογικά μουσεία της πολιτικής. Γνωρίζει ο λαός τους πατριδοκάπηλους και τους μπακάληδες της πολιτρικής, τους στραγκαλιστές των λευτεριών του, τους κλέφτες του ιδρώτα και του ψωμιού του. Ο αγώνας θα σφίξει ακόμα περισσοτερο τους δεσμούς των δύο λαών γιατί η πάλη είναι κοινή, γιατί οι σκοποί είναι ίδιοι και ένα το σύνθημα, Φωτιά στη μαύρη αντίδραση. Εμπρός για μια πραγματική δημοκρατία.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Με νέα ένταση ξεσπά αυτές τις μέρες η μανία των εθνικοφρόνων εις βάρος του φιλήσυχου λαού. Καθημερινώς ακούονται και νέα αιματηρά γεγονότα. Στις 6-6-45 Μπουραντάδες επετέθηκαν στο χωριό Ίζγλεμπο, σκότωσαν την Δαφίνα Βάλτοβα, πήραν 9 άλογα, 14 γαϊδούρια, 16 βόδια, 360 πρόβατα και 4 γουρούνια. Στις 27-5-45 οπλισμένοι 20 πρόσφυγες επετέθηκαν στο χωρίο Τίκβενη σκότωσαν τον Παύλο Σπίγκαροβ, πήραν 10 άλογα και βόδια. Από το απόσκε πήραν 500 πρόβατα. Απ’ το Δράπτσεβο 28 βόδια και όλα τα έπιπλα των κατοίκων. Από το Γράτσι πήραν 1300 πρόβατα και συνέλαβον 5 άτομα. Την 1-6-45 στα χωριά Μιλάνθεο, Πεντάβρυσο, Μπρεστσνι. Από το Πάπρεσκο κλέψαν ότι βρήκαν και τραυμάτισαν το Λάκη Ατανάσοφ και την Μητροβίτσα Δημήτροβα. Φλώρινα στο χωριό Σέτινα στις 5-6-45 πήραν τη Λέγκα Γκάγκοβα 12 ετών και την ατίμασαν. Επίσης την ίδια τύχη είχε η Στογιάννα Καντζούροφ τον Λάζο Σίλεφ 70 χρονών. Στο χωριό Βοσταράνη πιάσανε 10 ελευθέρωσαν μερικούς κράτησαν όμως τον Πέτρο και Λάμπο Σιμιτζή.

Καϊλάρια Οργιάζει πάλι ο αιμοσταγής Κολάρας από τα χωριά Μπάτσι Ράκητα Ντουρούτοβο, Λίπιντσι. Έμπορε πιάσαν όλους πάνω από 18-60.

Έδεσσα Απαγορεύουν την Μακεδονική γλώσσα. Οι σημαδευμένοι Χαρ. Ιωάννης Περτσεμλής ο υιός του απόστρατου αξιωματικού Φωτιάδη, ο Γέροντας ο Μαγγάλης, ο Θ. Λεπονίδης και ο Ν. Κατζηγιώσης φωνάζουν στους δρόμους Σόφια, Μόσχα, τραγουδούν προκλητικά τι ζητούν οι Βούλγαροι μες τη Μακεδονία και καθημερινά καταδίδουν στην αντίδραση τιμίους πολίτας. Στις 14-6-45 εξεδόθη διαταγή προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων και ζητούν κατάσταση εκείνων που απουσιάζουν από τα σπίτια τους. Διορίσανε αγροφύλακες στα χωριά γνωστούς χαφιέδες τεταρτοαυγουστιανούς που παίρνουν μέρος και στις κυκλώσεις των χωρίων. Στα χωρία Άρνισα και Ζέρβη στις 16-6-45 πιάσανε και δείρανε πολλούς φύγανε δε αφού έκαναν γερό πλιατσικολόγημα.

Γιαννιτσά. Στο χωριό Πέτροβο πιάσανε και δείρανε πολλούς. Στο Κατίνοβο συνέλαβαν 11, σκότωσαν ένα. Στη Γουμένιτσα πιάσαν 150 γυναίκες και παιδιά. Στο Απόστοπ σκότωσαν το γέρο Παλαϊκοβ 70 χρονών.

Άρδασα και Καραγάτς. Οι περισσότεροι των κατοίκων συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, έχουν ακόμη τις ταυτότητες των Ες Ες. Κυκλοφορούν και πάλι οπλισμένοι και σε στενή συνεργασία με τους Μπουραντάδες λεηλατούν τα γύρω ελληνικά χωρία, όπως και τον καιρό της κατοχής. Γι’ αυτό όλα τα γύρω χωριά τους έδωσαν και το όνομα τα ‘‘Βερολίνα’’.

Ο Αξιωματικός Λιγούρας που ήταν Αξιωματικός του Πούλου, του αρχιδυνάστη του ελληνικού και Μακεδονικού λαού, συνεχίζει και τώρα ακόμη το έργο του όπως και επί κατοχής. Λυμαίνεται τα χωριά Σκυλίτσι, Καμποχώρι, Βρυσάκι Ν. Παλιοκαβάσαλι. Σ’ ένα χωριό διέφθειρε ένα κορίτσι 12 χρονών. Οι κάτοικοι ζήτησαν να πάει Επιτροπή Αμερικανών και να διαπιστώση το άγριο έγκλημα.

ΟΙ ΤΑΓΜΑΤΑΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ

Οι Ταγματαλήτες και δοσίλογοι μοιράζουν αναμεταξύ τους τα είδη ΟΥΝΡΑ. Στα Γρεβενά όλος ο κόσμος είναι ανάστατος και ζητά να γίνουν ανακρίσεις στον Έπαρχο γιατί τα είδη της ΟΥΝΡΑ τα μοιράζει στους δικούς του και σ’ εκείνους που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές το ίδιο συμβαίνει και στη Γουμένιτσα, Κιλκίς και Γιδά, όπου έδωσαν λίγα παλαιόρουχα και κράτησαν τα καινούργια που έδωσε η ΟΥΝΡΑ.

Η οπίσθια όψις εγγεγραμμένη Βουλγαριστί.

Αριθμός σελίδος Προκηρύξεως 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

λαών στους οποίους εμείς ανήκουμε, δηλ. στεραίωση της Ειρήνης και αναστήλωση των χωρών μας.

Ο Λόγος του Τίτο τελείωσε με ζωηρά και μακρά χειροκροτήματα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Για πρώτη φορά στην Ιστορία των Βαλκανίων η Νεολαία των Βαλκανικών Κρατών συσπειρωμένη, μονιασμένη, απλώνει το χέρι της για μια συνεργασία για τη στερέωση της φιλίας κερδισμένη από τον αντιφασιστικό αγώνα. Αυτή έκλεισε πλέον τις παλιές σελίδες της σωβινιστικής ιστορίας που άκουγε στα σχολεία από τους δούλους του Μπόρις, Αχμέτ Ζώγου, Γκλίξμπουργκ Βασιληά Πέτρου του 11ου και τώρα πια βαδίζει στο πραγματικό και Μοναδικό δρόμο της συνεννόησης στερεώνει και νομιμοποιεί τις εντολές των πεσόντων συντρόφων ανοίγοντας καινούργιους ορίζοντες. Ο χαφιεδισμός, οι προβοκάτσιες και οι προπαγάνδες δεν θα μπορέσουν να σπαραλιάσουν το πνευματικό οχύρωμα των νεαρών Γιουγκοσλαύων, Ελλήνων, Αλβανών, Βουλγάρων και Ρουμάνων. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα, οι σκοτωμοί, οι ερειπώσεις που είναι έργα του φασισμού που θέλει πάλι να ξεφυτρώσει που πολέμησε να καταστρέψη τα Βαλκάνια σε μπαρουταποθήκη δεν βρίσκουν καμιά απήχηση στις ψυχές της Βαλκανικής νεολαίας. Τα κόκκαλα των Πατεράδων και των συντρόφων τους στις πλαγιές και στους λάκκους, στους κάμπους και τα αυλάκια σκεπάζουν τα παλαιά ίχνη του μίσους ανοίγοντας ένα φαρδύ δρόμο στον οποίο αιώνια και αδελφωμένα θα βαδίζει η μέλλουσα γενιά.

Τη στιγμή που στην Αθήνα η Φασιστική νεολαία φωνάζει κάτω η Σόφια – Τύρανα – Μόσχα – Βελιγράδι, Θάνατος στον Ζαχαριάδη κ.α. Στο Βελιγράδι οι σημαίες των Βαλκανικών λαών αδελφωμένες κυματίζουν από της 8-7. Εκεί οι ιδρυτές της νέας Βαλκανικής ανεγείρουν το Ειρηνικό οικοδόμημα δημιουργούντας σχέσεις αδελφωσύνης και ένωσης μεταξύ των λαών των. Να γιατί με μεγάλο ενθουσιασμό χαιρετίζουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή η οποία σβύνει το μαύρο παρελθόν και διαλύει την αντίδραση.

Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ο σ. Μίκος Ακριτίδης, αντιπρόσωπος της ΕΠΟΝ στο Βαλκανικό συνέδριο υπέβαλε έκθεση για τη συμμετοχή της ελληνικής νεολαίας στον αγώνα για την απελευθέρωση απ’ τους Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές. Στη μακρυά του έκθεση μεταξύ των άλλων είπε. Προς λύπη μας σήμερα στην Ελλάδα η Ελληνική Νεολαία ακόμη δεν μπορεί να γευθή τους καρπούς από τον αγώνα της. Όλες οι σκοτεινές δυνάμεις του φασισμού όλοι εκείνοι που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους φασίστες εξακολουθούν το έργο τους με την ανοχή της Κυβέρνησης, η οποία πολλές φορές και τους βοηθά. Δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές για τη λευτεριά εκ νέου βρίσκονται στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι στρατηγοί που πολέμησαν σ’ όλους τους πολέμους και που διεκρίθησαν για τα ηρωικά τους κατορθώματα όπως π.χ. ο Παλαιός Πολεμιστής ο στρατηγός Ψειριάρης βρίσκεται στη φυλακή ενώ οι άλλοι καταδιώκονται. Πάνω από 400 αγωνιστές σκοτώθηκαν ύστερα από φρικτά μαρτύρια. Δεκάδες χιλιάδες στο εσωτερικό και πάρα πέρα δοκιμάζουν τα μαρτύρια όπως π.χ. ξυλοκόπημα, αρπαγές, εκβιάσεις και εξορίες.

Στο μεγαλύτερό τους βαθμό αι εκθέσεις αυτές στρέφονται ενάντια στην ελληνική νεολαία και στην οργάνωση της ΕΠΟΝ. Καίγουν και ριμάζουν τα κτίρια της νεολαίας, βασανίζουν και σκοτώνουν με τα όπλα τους, διαλύουν τις εκδρομές μας, διαλύουν τις νόμιμες συγκεντρώσεις μας και ακόμα σε μέρες χαράς σκοτώνουν όπως γίνηκε την ημέρα της γιορτής για την νίκη στη Θεσσαλονίκη όπου σκότωσαν τρεις μεταξύ των οποίων και το μέλος της ΕΠΟΝ την Φανή Στεφανάκου την οποία σφάξανε με μαχαίρι. Αλλά ο Ελληνικός λαός και η ελληνική νεολαία, οι οποίοι γνωρίζουν ν’ αγωνίζονται για την λευτεριά των και ανεξαρτησία των, συνεχίζουν τον ηρωικό αγώνα τους με πίστι και αποφασιστικότητα. Το ΕΑΜ και οι άλλες δημοκρατικές οργανώσεις οδηγούν τον αγώνα του ελληνικού λαού για την εξόντωση του φασισμού, για Δημοκρατία, η πραγματοποίηση θα τους δώση τη δυνατότητα δουλειάς για την αναδιοργάνωση και πραγματοποίηση της Εθνικής των λευτεριάς.

Η οπίσθια όψις εγγεγραμμένη Βουλγαριστί.

Ωσαύτως ανευρέθη έξωθεν της οικίας Σκενδέρη εν Παπαγιάννη το κατωτέρω εν αντιγράφω κοινοποιούμενον υπ’ αριθ. 1/17-7-45 (Δελτίο) δι’ ου πλην των άλλων μεταδίδονται περικοπαί του λόγου του στρατάρχου Τίτο εν Κόσμαϊ..

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ


Αριθ. 1                                                                                                                                           17 Ιουλίου 1945

χρόνος 3ος

ΔΕΛΤΙΟ

Με μεγάλη χαρά εκδίδουμε το πρώτο μας δελτίο. Αυτό θ’ αγωνισθή για την αδελφότητα και ενότητα του ελληνικού και Μακεδονικού λαού, για την εξόντωση του φασισμού και των αρχηγών του Γλίξμπουργκ, Στρατιωτικός Σύνδεσμος Βούλγαρης κλπ. θ’ αγνωσθή ενάντια όλων των αντιδραστικών δυνάμεων για την δημιουργίαν της Λαϊκής Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου όλες οι Εθνικότητες θα έχουν πλήρη ισότητα. Ημείς θα χαλιβδώσουμε την ενότητα μεταξύ εργατών και γεωργών, επαγγελματιών και διανοουμένων διότι ξεύρουμε ότι η ενότης είναι η βασική εγγύηση για τη νίκη κατά του φασισμού και των δυνάμεών του.

ΣΤΙΣ 7 ΤΟΥ ΙΟΥΛΗ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΓΙΟΡΤΑΣΘΗΚΕ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΡΙΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΟΛΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ.

Ο Στρατάρχης Τίτο μιλώντας στη γιορτή του Κόσμοϊ μεταξύ άλλων είπε.

Η ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑ ΠΑΡΑΓΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

Η Γιουγκοσλαυΐα σήμερα είναι ο παράγων της ειρήνης εις τα Βαλκάνια ο οποίος εγγυάται ότι δεν πρόκειται τα Βαλκάνια Κράτη να έρθουν μεταξύ των διά φιλονικίες όπως κάποτε στο παρελθόν συνέβαινε. Βοηθούμενες αυτές οι φιλονικίες από το εσωτερικό από το μέρος διαφόρων αντιδραστών, οι οποίοι δεν ήθελαν να ζουν οι λαοί της Βαλκανικής μονιασμένοι.

Η ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΕΣ ΑΔΕΛΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Η Γιουγκοσλαυΐα έχει στενές και αδελφικές σχέσεις με την Βουλγαρίαν. Έσπασαν οι φραγμοί εκείνοι οι οποίοι είχαν δημιουργηθή όχι από τους Βουλγάρους χωρικούς και εργάτες όχι από τους Γιουγκοσλαύους εργάτες και χωρικούς αλλά από την Βουλγαρική και Γιουγκοσλαυϊκή αντίφαση και από τους ξένους Ιμπεριαλιστές. Το φράγμα αυτό δεν υπάρχει πλέον και σήμερα η Γιουγκοσλαυΐα και Βουλγαρία βρίσκονται στο δρόμο της πλήρους ενότητος ενάντια σ’ όλους εκείνους οι οποίοι θα τολμούσαν να σηκωθούν κατά των ελευθεριών τούτων και της ανεξαρτησίας των δύο Κρατών.

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ.

Εμείς επιθυμούμε και βρισκόμαστε πλέον στο δρόμο όπως αι σχέσεις μας, οι σχέσεις της Γιουγκοσλαυΐας με τη Ρουμανία, με την γειτονική μας χώρα να είναι φιλικώτατες να μπουν οικονομικοί και εκπολιτιστικοί δεσμοί, όπως αυτές οι δύο χώρες ζούνε στο μέλλον ειρηνικά αφού γειτονεύουν. Αυτό το υπαγορεύουν τα συμφέροντα του λαού μας και του Ρουμανικού Λαού. Βρισκόμαστε στο δρόμο ανανέωσης καλών φιλικών σχέσεων με την Ουγγαρίαν, την νέαν Ουγγαρία που σήμερα έχει Λαϊκή και Δημοκρατική Κυβέρνηση. Δηλ. Εμείς βρισκόμαστε στο δρόμο της ανανεώσεως καλών και φιλικών σχέσεων ακόμη και σχέσεων συμμαχίας με όλες εκείνες τις χώρες, οι οποίες θέλουν το καλό μας, οι οποίες θέλουν να συνεργασθούν μαζί μας. Έτσι στέκονται τα πράγματα μεθ΄αυτές τις χώρες.

ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Εκείνο που μας θλίβει είναι οι σχέσεις μας με την γειτονική Ελλάδα για την οποία οι λαοί μας τρέφουν τις μεγαλύτερες συμπάθειες και αυτό διότι ο ελληνικός λαός επί σειρά ετών όπως και οι λαοί της Γιουγκοσλαυΐας απέδειξε απαράμμιλο ηρωισμό στον αγώνα ενάντια σ’ εκείνους που θέλανε να τον υποδουλώσουν, ενάντια στους Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές. Ο ελληνικός λαός είχε την ατυχία να καθήσουν στο σβέρκο του εκ νέου διάφορες αντιδραστικές κλίκες οι οποίες καταδιώκουν και τον Ελληνικό λαό (Κάτω οι αντιδραστές). Πριν λίγες μέρες ο Έλλην Υπουργός των Εσωτερικών ανεκοίνωσε ότι δεν είναι αλήθεια και ότι ούτε ένας Έλλην ή Σλαύος από την Ελλάδα πέρασε τα σύνορα και έφυγε στη Γιουγκοσλαυΐαν. Εγώ εδώ σήμερα μπροστά σ’ όλους σας και μπροστά σ’ όλο τον κόσμο λέγω ότι υπάρχουν χιλιάδες και χιλιάδες όχι μόνον Μακεδόνες οι οποίοι φύγανε στη Γιουγκοσλαυΐα αλλά και καθαροί Έλληνες οι οποίοι ζουν σήμερα στην Βοϊβοδίνα όπου εμείς τους τακτοποιήσαμε για να μπορέσουνε όσο το δυνατό καλύτερα να τους διαθρέψουμε, γιατί φύγανε από την τρομοκρατία της Ελληνικής αντίδρασης.

Το ίδιον κείμενον εις την Βουλγαρικήν γλώσσαν όπισθεν.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Εν τη περιφερεία Φλωρίνης δρώσιν 1/ η συμμορία του Θεοδ. Παπαδημητρίου εκ Κάτω Υδρούσης και 2/ η τοιαύτη του πρώην Καπετάνιου της ΙΧ Εφεδρικής Μεραρχίας Κέντρου Στρατή.

Η πρώτη τούτων με αρχηγόν τον Θεόδωρον Παπαδημητρίου Οχρανοκομμουνιστήν και πρώην καπετάνιου του αυτονομιστικού Τάγματος Γκότση και υπαρχηγόν τον επίσης Οχρανοκομμουνιστήν και πρώην Λοχαγόν του ΕΛΑΣ Κολέντσην Χρήστον, φοιτητήν της Νομικής εκ Φλωρίνης στυγερόν εγκληματίαν κατά τον χρόνον της Εαμοκρατίας, περιλαμβάνει ως μέλη τους 1/ Θεόδωρον Στάθην, εκ Περάσματος, 2/ Ναούς Βασιλείου εκ Κ. Υδρούσης 3/ Σταύρον Νεδέλκου εκ Σκοπιάς 4/ Βασίλειον Μήτσε, εκ Τροπαιούχου, 5/ Βασίλειον Στρέζου εκ Σκοπιάς και λοιπούς, είναι εξωπλισμένοι με αυτόματα τύπου ΣΤΑΓΙΕΡ, δύο βαρέα πολυβόλα και τέσσαρα βαρέα πολυβόλα ρωσσικής προελεύσεως. Της εν λόγω ομάδος περιοχή δράσεως τυγχάνουν τα χωρία Κ. Υδρούσα, Πολυπόταμος, Τριανταφυλλιά, Ατραπός, Τροπαιούχος, Πέρασμα, Σκοπιά, μέχρις ολίγον έξωθι της Φλωρίνης και εκείθεν προς περιοχήν Κορεστείων (Βαψώρι, Κορυφή, Τρίβουνο, Οξυά μέχρι Βυσσινιάς ένθα δρα ετέρα υπό τον Κεραμιτζήν.

Η δευτέρα συμμορία ης η δύναμις ανέρχεται εις 100-140 με αρχηγόν τον Κέντρον δρα εις την περιφέρειαν Μπουφίου, ο οπλισμός δε τούτων σύγκειται εξ αυτομάτων όπλων.

Αμφότεραι αι ανωτέρω ομάδες τρομοκρατούν την ύπαιθρον και διακηρύττουν ότι ενεργούν διά την αυτονόμησιν της Μακεδονίας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

Εις ταύτην δρα κατατετμημένη εις δύο ομάδας η συμμορία του εξ Αγίου Γερμανού Σάπκα, διακηρύττουσα και αύτη την αυτονόμησιν της Μακεδονίας.

Εις τας δύο περιφερείας Φλωρίνης, Πρεσπών δρώσιν ωσαύτως και έτεραι μικρότεραι ομάδες αναρχικών, αλλά κατά τας παρεχομένας ημίν πληροφορίας, με τον ίδιον σκοπόν.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Υπό τας διαταγάς του Νικ. Μπογδάνου περιφέρεται 16 μελής συμμορία μεταξύ των χωρίων Βαρικού – Λιμνοχωρίου – Αναργύρων της οποίας, κατ’ ιδιαιτέρας πληροφορίας μας, το κρησφύγετον ευρίσκεται εντός της λίμνης ‘‘Ρούδνικ’’ της οποίας το πλείστον καλύπτεται από πανυψήλους καλαμωτάς, λόγω του ελώδους του εδάφους. Εν τη ομάδι ταύτη εγνώσθησαν ότι υπηρετούν πλην των άλλων και οι 1/Δημ. Ροΐδης 2/Παν. Ρέντης 3/Γκόγκης Πέτρος του Νικ. 4/Κωνστ. Παπαγεωργίου και 5/Π. Στάθης άπαντες κάτοικοι Κοινότητος Βαρυκού, μέλη του ΚΚΕ και ΣΝΟΦ, ενεργούντες διά την αυτονόμησιν της Μακεδονίας.

Ετέρα ομάς προφανώς ολιγομελής με αρχηγόν τον Καπετάνιον του ΕΛΑΣ Κατσαντώνην (ή Πολυνίκης, κατά πληροφορίας μας Δημ/λον και κάτοικον Αναργύρων) δρα εις την παρακείμενην λίμνην χειμαδίτις, συνεργαζομένη στενώς προς την ανωτέρω. Ο Κατσαντώνης, διέπραξε πλείστα εγκλήματα εις βάρος εθνικοφρόνων, διώκεται δε δυνάμει ενταλμάτων συλλήψεως επί φόνοις.

Εις την περιφέρ. του ημίωρον απέχοντος εξ Αμυνταίου χωρίου Ξυνού Νερού και επί του ύπερθεν τούτου δάσους ‘‘Ραδόσι’’ δρα 30μελής ομάς ενόπλων υπό την ηγεσίαν των Γεωργίου Τουρούντζια και Κυρ. Λιάπτση, κατοίκων Ξυνού Νερού. Μέλη της ομάδος ταύτης πλην των άλλων είναι και οι 1/Ηλίας Τουρούντζιας (αδελφός του ανωτέρω) 2/Ευάγγελος Κριστάμτσης 3/Εύδοξος Τασσόπουλος 4/Τρύφων Παπάς 5/Ιωάννης Σίσκος 6/Δημήτριος Συμετάκης 7/ Σπυρίδων Σιδεράς 8/Γρηγόριος Χατζηκύρκος κλπ. Ο Γεώργιος Τουρουντζιάς είναι συναρχηγός των εν Γιουγκοσλαυΐα Μακ. αυτονομιστικών ταγμάτων, άτινα επισκέπτεται συχνάκις. Ο οπλισμός των ανωτέρω είναι αυτόματος.

Έξωθι του χωρίου Περικοπή επί της Ανατ. πλευράς του όρους ‘‘Βίτσι’’ υπάρχει 14μελής ομάς ένοπλος συγκειμένη κυρίως εκ κατοίκων Περικοπής.

Ωσαύτως μικρότεραι ένοπλοι ομάδες υπάρχουν μεταξύ Περικοπής – Ασπρογείων, εις το χωρίον Κλειδί κλπ. ωπλισμέναι δι’ αυτομάτων όπλων.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΝΤΕΝ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΤΟ 1903.

Θετικαί πληροφορίαι μας εκ Μοναστηρίου, αναφέρουν ότι εωρτάσθη επιβλητικώς εκείσε η επέτειος της κηρύξεως κατά των Ελλήνων της Μακεδονίας κινήματος των Βουλγάρων ‘‘Ήλιντεν’’ (Εορτή προφήτου Ηλιού) κατά το 1903. Κατ’ αυτήν συνεκροτήθησαν συλλαλητήρια τη συμμετοχή και των κατοίκων των πέριξ χωρίων πειθαναγκασθέντων όπως συμμετάσχωσιν εις τον εορτασμόν, εξεφωνήθησαν δε αρκετοί λόγοι εις ους ετονίσθη υπό των ρητόρων ότι θα παραχωρηθή εις την Γιουγκοσλαυΐαν η Θεσ/νίκη, και έθεσαν εις κυκλοφορία ευρύτατα είδησιν καθ’ ην έπεσεν η Κυβέρνησις Βούλγαρη, ότι ο Ελληνικός Στρατός απεχώρησεν εκ των συνόρων και ότι κατόπιν τούτου, ούτοι (Μακ. αυτονομιστικά τάγματα και στρατός του Τίτο είναι έτοιμοι να εισβάλουν εις το Ελληνικό έδαφος.

Οι ομιληταί ήσαν εκ των εις το Γιουγκοσλαυϊκόν έδαφος φυγοδικούντων και διωκόμενοι διά διαφόρους αντεθνικάς πράξεις εσχάτης προδοσίας, εγκλήματα κλπ. κατοίκων Φλωρίνης ως και εξ άλλων Νομών.

Κατά τον εορτασμόν εκλήθησαν και παρέστησαν και οι συναρχηγοί των Μακεδονικών αυτονομιστικών Ταγμάτων οίτινες δρώσιν ως αρχηγοί συμμοριών εις την ύπαιθρον του καθ’ ημάς Νομού 1/Κέντρος (Καπετάνιος ΙΧ Εφεδρικής Μεραρχίας του ΕΛΑΣ καταγόμενος εκ Μοναστηρίου και διαμένων από πολλών ετών οικογενειακώς εν Φλωρίνη, κατηγορείται διά συνεργασίαν με την Οχράνα, εις βάρος των Ελλήνων, δι’ εκτελέσεις εθνικοφρόνων Ελλήνων εν οίος και του Μακεδονομάχου Καπετάν Στέφου Γρηγορίου εκ Φλωρίνης του Ευέλπιδος υιού τούτου κλπ.) 2/Κολέντσης (ή Καπετάν Κόκκινος φοιτητής εκ Φλωρίνης, Λοχαγός του ΕΛΑΣ κατηγορούμενον δι’ αντεθνικάς πράξεις και διά σωρείαν εκτελέσεων εθνικοφρόνων, δρων μετά 40μελούς συμμορίας εις τα πέριξ της Φλωρίνης ορεινά χωρία Πολυπόταμος, Τριανταφυλλιά, Ατραπός, κλπ. και εκείθεν προς την περιφέρειαν Κορεστείων, Βαψώρι, Πολυκέρασος, Οξυά κλπ. και τρομοκρατών την ύπαιθρον. Εν ταύτη διακηρύττει εις τους κατοίκους της υπαίθρου ότι λίαν συντόμως θα προσαρτηθή η Μακεδονία εις την Βουλγαρίαν) 3/Παπαδημητρίου, εκ Κάτω Υδρούσης (Οχρανίτης, εργασθείς αντεθνικώς κατά τον χρόνον της Κατοχής και εξακολουθών να τρομοκρατή τα αυτά χωρία μετά του Κολέντση. (Υπαρχηγός του Γκότση) 4/Κεραμιτσής Δημ/λος εκ Γάβρου Καστοριάς (Οχρανίτης, εγκαταλείψας το Ελληνικό έδαφος κατά το 1939 καθ’ ο υπηρετών εις το επί των Ελληνοαλβανικών συνόρων χωρίον Μοσχοχώριον και βιάσας την συνάδελφον του Ιωάνναν Κουμαντάπη εις εκδίκησιν των υπό ταύτης αντεθνικών του ενεργειών διά της Αλβανίας, Μοναστηρίου μετέβη εις Σόφιαν, ένθα απετέλεσε σημαίνον και ηγετικόν στέλεχος του εκείσε δρώντος Μακεδονικού Κομιτάτου. Κατά Ιανουάριον του 1944 αφίκετο εις την περιφέρειαν Φλωρίνης, ως Ταγματάρχης του Βουλγαρικού Στρατού, εγκατασταθείς εις το χωρίον Ιτιά. Κατ’ εντολήν τούτου και του επίσης εκ της Περιφερείας Καστορίας (χωρίον Σπήλαια ή Παλ. Ζούξελτση) καταγομένου συνδέσμω παρά τω Γερμανικώ Φρουραρχείω Φλωρίνης Κάλτσεφ έλαβον χώραν αι γνωσταί εις βάρος των Ελλήνων ωμότητες και πολλαί εκτελέσεις γνησίων Ελλήνων εκ του προπυργίου της Ελληνικής Πατρίδος, χωρίου Φλαμπούρου. Μετά την αποχώρησιν εντεύθεν των Γερμανών όντως ενετάχθη εις τα Μακεδονικά αυτονομιστικά Τάγματα, εσχάτως δε εισήλθεν εις το Ελληνικό έδαφος, δρων κυρίως μετά του επίσης εκ του αυτού χωρίου (Γαύρος) καταγομένου Πέγιου και μετά της εξ 100-120 μελών συμμορίας των εις τα χωρία Γάβρος, Κρανιώνα, Δενδροχώριον, Ιεροπηγή, Βυσσινιά κλπ.

Μετά τας ομιλίας επηκολούθησε μεγάλη παρέλασις των αυτονομιστικών ταγμάτων και στρατού του Τίτο, με διάφορα συνθήματα, Σόλο-Σόλο = Θεσσαλονίκη – Θεσσαλονίκη και διάφορα αντεθνικά και επαναστατικά τραγούδια.

Οι ομιληταί δεν παρέλειψαν κατά τα λαβόντα χώραν συλλαλητήρια να εκμεταλλευθούν και τα αποτελέσματα των εκλογών εν Αγγλία, άτινα σημειωτέον παρά τω αφελή λαόν έσχον μέγαν αντίκτυπον.

Και εις την περιφέρειαν του Νομού Φλωρίνης ιδίως εις ορεινά χωρία και τοιαύτα πλησίον αλλά και εν Φλωρίνη κρυφίως εννοείται και υπό τύπον οικογενειακής συγκεντρώσεως εωρτάσθη η επέτειος του «ΗΛΙΝΤΕΝ» χωρίς ιδιαιτέρας εκδηλώσεις καίτοι από καιρού είχον κυκλοφορήσει σχετικαί προκηρύξεις ελληνιστί και βουλγαριστί, δι’ ων εκαλείτο ο Λαός της Μακεδονίας να εορτάση την μεγάλην επέτειον του «ΗΛΙΝΤΕΝ» μεγαλοπρεπώς.

Η σχετική προκήρυξις έχει ούτω:

ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Στις 31 Μαΐου του 1903 η Τουρκική Διοίκηση έβλεπε ότι ο Μακεδονικός λαός άρχισε να κινήται αποφασιστικά σ’ όλη τη Μακεδονία και να προετοιμάζεται για εξέγερση. Η Διοίκηση της Καστοριάς, έβλεπε ότι σ’ όλη τη περιοχή άρχισε να πνέη επαναστατικός αέρας. Τα μόνιμα παρτιζάνικα τμήματα εγύμναζαν τους εφέδρους από τα γύρω χωρία, γι’ αυτό στις 31 του Μάη ήταν όταν έστειλε πάνω από χίλιους στρατιώτες με πυροβόλα να κυκλώσουν το Μάλι-Μάδι, το βουνό που δεσπόζει το Δενδροχώρι, Ιεροπηγή, Σμαρδέσι, Μπρέσνιτσα και Γάμπρος. Οι Τούρκοι ήρθαν πρώτα σε επαφή με το τμήμα που οδηγούσε ο Βοϊβόδας Ντήτσο Αντώνωφ. Η μάχη άρχισε το πρωί και κράτησε όλη τη μέρα. Οι Μακεδόνες παρτιζάνοι ήταν 110. Απ’ αυτούς 40 τραυματίσθηκαν και 13 σκοτώθηκαν. Ο Βασίληος Καλάλεφ αρχηγός, Δήντσο Στέργιο, Σταύρο Καλαμπούρωφ, Ντήτσε και άλλοι 5. Οι Τούρκοι είχαν πάνω από 100 νεκρούς. Η μάχη διεξήχθηκε με αφάνταστη σκληρότητα. Αυτή η χούφτα των Μακεδόνων έδειξε στους τούρκους τι είναι ικανός να κάνη ο Μακεδονικός λαός και πως είναι αποφασισμένος τα πάντα να θυσιάση για τη λευτεριά. Μετά τη μάχη οι Τούρκοι κάψανε το Δενδροχώρι και οι κάτοικοι λέγανε: Το χωριό ας μας το κάψανε αρκεί να λευτερωθούμε. Οι 13 νεκροί θάφτηκαν στο τόπο της μάχης, Αόκβα και από τότε όλοι οι κάτοικοι των Κορεστείων και άλλων χωρίων της περιοχής Καστοργιάς, κάθε χρόνον πηγαίνουν στα μνήματα των 13 ηρώων που έπεσαν για τη λευτεριά της Μακεδονίας και του Μακεδονικού Λαού και καταθέτουν στεφάνια και γιορτάζουν ανανεώνοντας πάντα την υπόσχεση των παπούδων και πατεράδων τους, που έδωσαν τους ηρωικούς νεκρούς πως ποτέ δεν θα παύσουν να παλεύουν για τη λευτεριά τους.

Η μέρα της γιορτής στις 20 του Ιούλη για τους 13 ηρωικούς μας νεκρούς στη Αόκβα έφθασε και πάλη μας βρήσκει υπόδουλους και με καινούργια πιο βαριά και αφόρητη τρομοκρατία παρ’ όλο ότι με την αποφασιστική μας πάλη Μακεδόνες και Έλληνες διώξαμε τους γερμανοϊταλοβουλγάρους φασίστες απ’ τα μέρη μας, μ’ όλα ταύτα δεν κατορθώσαμε να λευθερωθούμε όπως ημείς έστε και τα αδέλφια μας οι Έλληνες, γιατί ξανακάθησαν στο σβέρκο μας οι Οργανωτές, οι άνθρωποι της μισιτής κλίκας του Γλίγκσμπουργκ, της Βασιλομεταξικής φασιστικής 4ης Αυγούστου και αυτό χάρις ξένων δυνάμεων.

Πέρισυ Μακεδόνες και Έλληνες τη μέρα αυτή την συνεορτάσαμε αδελφωμένοι στη φωτιά της μάχης. Φέτος οι πεμπτοφαλαγγίτες τα υπολείμματα του φασισμού με τις συμμορίες του Ζέρβα-ΕΔΕΣ προσπαθούν να διασπάσουν τον αγώνα την αγάπη και ενότητα του Μακεδονικού και Ελληνικού λαού και να ρίξουν τον ένα ενάντια στον άλλο, τοποθετώντας στο Κρατικό απαράτ διάφορα τυχοδιωκτικά στοιχεία και ανθρώπους που συνεργάσθηκαν με τους κατακτητές και που μαζύ του λήστευσαν και κατέστρεψαν τα χωρία μας. Ξεγελούν τώρα τους πρόσφυγας που αυτοί πιο νωρίς τους σκότωσαν και τους κατέστρεψαν, τους λεν να λεηλατούν τα Μακεδονικά χωργιά με αντικειμενικό σκοπό να φέρουν τη διάσπαση μεταξύ Μακεδόνων και προσφύγων και να δημιουργήσουν ένα κενό μεταξύ τους και μια διαμάχη μεταξύ μακεδόνων και ελλήνων για να γλυτώσουν από το σκαμνί του λαϊκού Δικαστηρίου όπου καλούν τον Μουσολίνι, Χίτλερ και όλους τους άλλους αρχηγούς των και συνομοίους τους οποίους έστειλαν στη κρεμάλα οι λαοί που λευθερώθηκαν.

ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

Μη παρασύρεσθε από τους πεμπτοφαλαγγίτας και τις σωβινιστικές συμμορίες του Ζέρβα, που σας βάζουν να σκοτώνεται, εκβιάζεται, λεηλατήτε τους Μακεδόνας, μ’ αυτό δε θα λύσητε το οικονομικό πρόβλημα, την ανέχειά σας ούτε μπορείτε μ’ αυτό τον τρόπο να αντικαταστήσετε ότι χάσατε στο διάστημα της κατοχής. Μ’ αυτό το τρόπο δημιουργείτε περισσοτέρους σαν και σας κατεστραμένους και σε πιο χειρότερη κατάσταση. Ένας είναι ο μοναδικός δρόμος που μπορεί να σας ανακουφίση – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ τις ζημίες που πάθατε έλληνες και Μακεδόνες απ’ τον κατακτητή.

Εμπρός ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ και ΕΛΛΗΝΕΣ ενωμένοι σαν ένας άνθρωπος αντιμετωπείστε τη φασιστική τρομοκρατία από απ’ οπουδήποτε και αν έρχεται ενάντια σ’ οποιονδήποτε κατευθύνεται είτε σε Μακεδόνα είτε σε Έλληνα. Με αποφασιστικότητα μη αφήσετε να συλλάβουν να φυλακίσουν κανένα αντιφασίστα. Όλοι μαζύ γυναίκες, άνδρες παιδιά, γέροι και νέοι αντισταθήτε κατά των μπράβων του Φασισμού.

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Αδελφικά ενωμένοι γιορτάστε τη λαϊκή γιορτή της 20ης του Ιούλη. Σαν ένας άνθρωπος φέτο στην μάχη για αποκατάσταση ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ λευθεριάς στην Ελλάδα για τη νική της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, που θάναι ο θάνατος της φασιστικής αντίδρασης και το ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ όλων των πρακτόρων της.

Η Νίκη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θάναι νίκη του Ελληνικού και Μακεδονικού Λαού και θα τους δώση την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις διακηρύξεις των συμμάχων αρχηγών ΣΤΑΛΙΝ, ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΤΣΩΡΤΣΙΛ και να εφαρμώσουν τα 8 άρθρα του Χάρτη του Ατλαντικού για την αυτοδιάθεση των Λαών.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ – ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ

Εις την οπίσθιαν όψιν της προκηρύξεως αναγράφεται το ίδιον κείμενον Βουλγαριστί.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΣ

Αύτη παρουσιάζεται χαώδης. Οι Εθνικόφρονες εκηρύχθησαν εις απηνή διωγμόν εκ της περιφερείας Σκοπίων και ετέρων περιοχών 20 και πλέον χιλιάδες πολίται με την κατηγορίαν ότι τυγχάνουν βασιλόφρονες συνελήφθησαν και εξετοπίσθησαν εις διάφορα σημεία του Εσωτερικού ένθα υπό την επίβλεψιν των κομμουνιστών εργάζονται εις τα δάση και εις άλλας σκληράς εργασίας. Εις το χωρίον Κισάβα έχουν εκτοπισθή και εργάζονται περί τους 600 τοιούτοι, οίτινες διακαώς επιθυμούν να εισέλθουν εις το Ελληνικόν έδαφος, διά να σωθούν. Πλην τούτων και πολλοί των εν τη Σερβική Μακεδονία ομογενών και ιδία νέοι, οίτινες υφίστανται τα πάνδεινα εκ μέρους των κομμουνιστών του Τίτο επιθυμούν να καταφύγουν εις Ελλάδα, πλην όμως λόγω της μεγάλης συσσωρεύσεως στρατού Γιουγκοσλαυϊκού εις την μεθόριον είναι δύσκολος η διάβασίς των.

Εκ της κρατούσης καταστάσεως και της κακοδιοικήσεως εκ μέρους της Κυβερνήσεως του Τίτο επικρατεί μεγάλη σύγχυσις παρά τω Γιουγκοσλαυϊκώ λαώ, πολλοί δε μεταξύ των οποίων και στρατιώται και αξιωματικοί, εκφράζονται μετά δυσφορίας κατά της Κυβερνήσεως, επιθυμούντες την μεταβολήν της καταστάσεως. Τονίζεται δε ιδιαιτέρως ότι εάν η παρούσα Κυβέρνησις προκηρύξει εκλογάς, δεν πρόκειται νά έχη αύτη ουδεμίαν επιτυχίαν, εφ’ όσον βεβαίως διενεργηθούν εκλογαί όχι υπό το σημερινόν τρομοκρατικόν σύστημα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Η Γιουγκοσλαυΐα, δηλ. η Κυβέρνησις Τίτο ευρίσκεται εις στενάς και αγαθάς σχέσεις μετά των ομόρων χωρών Βουλγαρίας και Αλβανίας. Κατά το προ τινος λαβών χώραν Πανβαλκανικόν Συνέδριον νέων εις ο ως γνωστόν αντεπροσωπεύθη και η νεολαία της Ελλάδος υπό τινος Ελασίτου Ακριτίδη (δηλώσεις τούτου εις τας ανωτέρω αναφερομένας προκηρύξεις) επήλθε ταυτότης αντιλήψεων.

Εμπορικάς σχέσεις η Γιουγκοσλαυΐα μετά της Βουλγαρίας δεν έχουν απαγορεύεται δε υπ’ αμφοτέρων τόσον η εξαγωγή όσον και η εισαγωγή από της μιας εις την άλλην χώραν. Τουναντίον μεταξύ Γιουγκοσλαυΐας και Αλβανίας διενεργείται τοιούτον αλλ’ εις μικράν κλίμακα διά της ανταλλαγής σίτου της Γιουγκοσλαυΐας (καθημερινώς 2-3 βαγόνια σίτου ή αραβοσίτου εκ του Μπανάτ μέσω Μοναστηρίου, μεταφέρονται εις Αλβανίαν), με βενζίνη.

Αι πολιτικαί σχέσεις μεταξύ των τριών είναι στεναί, καθόσον τα μέλη των Κυβερνήσεων είναι κομμουνισταί.

Τουναντίον αι στρατιωτικαί τοιαύται, φαινομενικώς είναι στεναί, αλλά εκ παραλλήλου εκάστης των τριών χωρών η Κυβέρνησις περιορίζεται εις την ασφαλήν φρούρησιν των προς την ετέραν συνόρων της.

ΦΡΟΥΡΗΣΙΣ ΣΥΝΟΡΩΝ – ΣΤΡΑΤΟΣ – ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

Διά την φρούρησιν των συνόρων της προς την Ελλάδα η Γιουγκοσλαυΐα έχει την 22αν Μεραρχίαν της οποίας η δύναμις και η κατάτμησις ταύτης αναφέρθη υμίν διά προγενεστέρου δελτίου. Πάντως αύτη ευρίσκεται από της ΒΑ πλευράς του όρους Καϊμακτσιλάν-Ζηβοϊνο κλπ. μέχρι της Πρέσπας. Ο Διοικητής ταύτης ονομάζεται Πετάρ Πόπβοδα, ο δε κομισάριος ταύτης Ζίφκο Ζίφκοβιτς. Έν σύνταγμα ταύτης ευρίσκεται εις Περλεπέν, αρκετή δύναμις στρατού εντός της πόλεως Μοναστηρίου. Εις το χωρίον Γκραδέσνιτσα, το δεύτερον εντός της σερβικής μεθορίου συνεκεντρώθη δύναμις 700 ανδρών, οίτινες αντεκατέστησαν την πρότερον υπάρχουσαν μικροτέραν τοιαύτην. Οι άνδρες της δυνάμεως ταύτης είναι στρατιώται του Τίτο και μεταξύ αυτών ολίγοι Ελασίται Έλληνες φυγάδες.

Ωσαύτως εις τα χωρία Ραδίνα του Μορυχόβου και Δράγος υπάρχει μεγαλυτέρα της προτέρας δυνάμεως εις το Δράγος χρησιμοποιούνται ως αστυφύλακες ολίγοι φυγάδες Ελασίται Έλληνες.

Ρωσσικά Τμήματα ουδαμού υπάρχουσι. Μόνον εις την έδραν εκάστης Μεραρχίας είναι τοποθετημένοι 7-8 Ρώσσοι Αξιωματικοί, ασχολούμενοι με την εκπαίδευσιν των Αξιωματικών του Τίτο.

Πλείστοι των Αξιωματικών του Τίτο απασχολούνται εις γραφικάς υπηρεσίας της στρατ. διοικήσεως εις την οποίαν σημειωτέον υπάρχει μεγάλη σύγχυσις, λόγω της κακής λειτουργίας των στρατ. υπηρεσιών, έκαστος δε ενεργεί κατά το δοκούν αυτώ.

Το έν τρίτον της εν Μοναστηρίω στρατ. δυνάμεως είναι ανυπόδητοι. Άπαντες οι στρατιώται από πρωίας μέχρις εσπέρας καθ’ εκάστην, καθ’ ο ακάθαρτοι και φθειριώντες, ευρίσκονται εις τους πλησίον ποταμούς, πλύνοντες τα εσώρουχα των και εμβαλώνοντες ταύτα.

Εσχάτως εγένετο επιστράτευσις από 18-30 ετών και των ανικάνων μη εξαιρεθέντων, πλην δεν καθορίζονται σαφώς αι περιοχαί εις ας έλαβε χώραν αύτη αν δηλονότι είναι γενική ή μερική. Πάντως εις τον στρατόν του Τίτο υπάρχουν εθελονταί και μεγαλυτέρων ηλικιών.

Πλην του τακτικού στρατού, διά την εσωτερικήν ασφάλειαν χρησιμοποιείται 1/η Μιλίτσια, ήτις εκτελεί καθήκοντα αστυνομίας 2/η Όξια, είδος ανωτέρας αστυνομίας Δ/σεως, ενεργούσα ανεξαρτήτως και 3/η Γκεβεού, μυστική αστυνομία, εις ην μεταβαίνουν μόνον οι της απολύτου εμπιστοσύνης, δηλαδή μόνον κομμουνισταί.

Δια τους αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του τακτικού στρατού του Τίτο έχουν επιτάξει τα εστιατόρια και Ξενοδοχεία, εν ω διά την διατροφήν των στρατιωτών επιτάσσονται τα 40% των κτηνών μικρών και μεγάλων, εκ του λόγου δε τούτου και διότι επιτάσσεται ολόκληρος η παραγωγή της χορτονομής, οι χωρικοί και οι κτηνοτρόφοι τελούν εις απόγνωσιν.

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Ή ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ δεν υπάρχει. Οι εις το Γιουγκοσλαυϊκόν έδαφος καταφυγόντες και καταφεύγοντες απετέλεσαν τα αυτονομιστικά Μακεδονικά Τάγματα άτινα χρησιμοποιούνται διά την φύλαξιν των συνόρων μετά των στρατιωτών του Τίτο. Η μεγαλυτέρα τούτων δύναμις είναι τοποθετημένη εις την γραμμήν Γευγελής-Στρωμνίτσης-Βαλανδοβο κλπ. Πολλοί των ανηκόντων εις τα αυτονομιστικά Μακεδονικά τάγματα έχουν επιστρέψη εις Μοναστήριον ένθα τελούν υπό τας διαταγάς ενός αξιωματικού του ΕΛΑΣ ονόματι Μιλτιάδης με ψευδώνυμον «Μπολσεβίκος» διαδίδουν δε ότι εντός των ημερών θα εισβάλουν εις το Ελληνικόν έδαφος διά να το καταλάβουν. Πάντως πλείστοι των αρχικώς καταφυγόντων και οι νυν καταφεύγοντες συγκροτούν συμμορίας, αίτινες εισέρχονται εις το Ελληνικόν έδαφος και δη των Νομών Φλωρίνης, Εδέσσης, Καστορίας ένθα δρουν, ως γνωστόν τρομοκρατικώς εις βάρος του πληθυσμού ιδία της υπαίθρου.

ΡΩΣΣΙΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΥΡΟΒΟΛΑ κλπ.

Μόλις προ τινων ημερών μετέφερον εις Μοναστήριον (σιδ. Σταθμόν) 22 αντιαεροπορικά τηλεβόλα και 16 αντιτάγξ πυροβόλα ρωσσικής προελεύσεως. Επί των συμπαγών εξ ελαστικού τροχών των αντιαεροπορικών φέρεται αναγεγραμμένη ρωσσιστί η λέξη ΤΟΡΠΥΛΙΕΡΙ. Τα πυροβόλα έχουν κάνην μήκους 1 μέτρου, η δε βάσις των είναι πλατειά, τα δε αντιαεροπορικά είναι σχεδόν όμοια με τα γερμανικά τοιαύτα με μικροτέραν κάνην, 2 μέτρα.

Ωσαύτως μετεφέρθησαν και 6 βαγόνια πυρομαχικά άτινα εναπετέθησαν εις τον παλαιόν σταθμόν επί της μικράς γραμμής (ντεκοβίλ) Μοναστηρίου-Περλεπέ και μικραί ποσότητες τούτων εις παρακειμένας οικίας (εις το συνημμένως υποβαλλόμενον πρόχειρον σχεδιάγραμμα η αποθήκη ένθα ευρίσκονται τα πυρομαχικά σημειούται διά βέλους και το κτίριο δι’ υπερύθρου χρώματος.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επισκευασθείσης της σύραγγος επί του όρους Βάβουνα, απεκατεστάθη η σιδ. συγκοινωνία μεταξύ Μοναστηρίου-Σκοπίων ήτις ενεργείται τρις της ημέρας τακτικώς από 10ημέρου περίπου. Η συγκοινωνία Μοναστηρίου-Αχρίδος ενεργείται διά λεωφορείων αυτοκινήτων.

Προς τα σύνορα Ελλάδος Γιουγκοσλαυΐας ουδεμία συγκοινωνία υπάρχει. Ήρξατο όμως από ημερών η επισκευή της οδού Ζηβοϊνας -Κρεμένιτσας, δι’ εθελοντών νέων και νεανίδων εκ Μοναστηρίου προς μεταφοράν λιγνίτου καθόλον ετέρα καύσιμος ύλη ελλείπει παντελώς.

Ως μεταφορικά μέσα προς εξυπηρέτησιν του πληθυσμού χρησιμοποιούνται περί τα 20 πεπαλαιωμένα αυτοκίνητα και βωδάμαξαι. Επίσης χρησιμοποιούνται και 6-7 μικρά και εν καλή καταστάσει αυτοκίνητα επιβατικά.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Εκ της επιτάξεως των τροφίμων κλπ. διά την συντήρησιν του στρατού τα πάντα ελλείπουσιν εκ της αγοράς, εις την οποίαν σημειωτέον διεξάγεται μέγας αγών διά την προμήθειαν ημισείας οκάς τομάτας ή κολοκυθίων, κρέας, τυρός, γάλα, βούτυρον ουδαμού υπάρχουν.

Εκ παραλλήλου εις την περιφέρειαν Μοναστηρίου ουδεμία μέχρι τούδε έλαβε χώραν διανομή τροφίμων της Ουνρά. Κατά συνέπειαν ο λαός εκ του υποσιτισμού υποφέρει τα πάνδεινα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εκ της πτώσεως του νομίσματος (10 λέβια=1 δηνάριον=3600-3800 δηνάρια=1 εικοσόφραγκον) και εκ της επιστροφής εις τους καταθέτας μόνον 5000 δηναρίων εις έκαστον επικρατεί οικτρά οικονομική κρίσις. Εκ της λεηλασίας ή αποκρύψεως των πάντων εκ του εμπορίου είναι τελείως αδύνατος η εξυπηρέτησις του λαού, καθόσον ουδέν υπάρχει προς πώλησιν εις τα εμπορικά.

Εκ του υπάρχοντος μικροβυρσοδεψείου εν Μοναστηρίω το οποίον κατασκευάζει δέρματα διά τον στρατόν, αποδίδονται διά τον λαόν μόνον 5% των κατασκευαζομένων, ως εκ τούτου δε ουδόλως έστω και εις μικρόν ποσοστόν εξυπηρετείται ο πολύς λαός, εξυπηρετουμένων μόνον των προσκειμένων εις την ιδεολογίαν του κομμουνισμού.

Εργοστάσιον υφασμάτων υπάρχει έν εις το Δίχοβον ανήκον εις τον ομογενή Στέργιον Πίκουλην, πλην εσχάτως συνελήφθη ούτος και εφυλακίσθη και κατά νεωτέραν πληροφορίαν εξετοπίσθη εις το εσωτερικόν της Γιουγκοσλαυΐας δημευθείσης ολοκλήρου της περιουσίας του με την κατηγορίαν ότι εφυγάδευεν εις τα όρη εθνικιστάς, εν ω ως εξηκριβώσαμεν συνέβη το εξής. Προ τινων ημερών μετέβη άγνωστος τις εις το εργοστάσιον του Πίκουλη και εζήτησε παρ’ αυτού πληροφορίαν περί της οδού ήτις οδηγεί εις το Σανατόριο. Σημειωτέον ότι, ως εξηκριβώσαμεν επί πευκοφύτου πλησίον λόφου υπάρχει αναρρωτήριον, ένθα κεταφεύγουν προς ανάρρωσιν οι ασθενούντες. Ο ομογενής Πίκουλης υπέδειξεν εις τον άγνωστον την οδόν προς το αναρρωτήριον. Ουχί μετά παρέλευσιν όμως πολλής ώρας ο Πίκουλης συνελαμβάνετο υπό αστυνομικών οργάνων, τα οποία σκοπίμως, ασφαλώς απέστειλον τον άγνωστον προς τον Πίκουλην με την κατηγορίαν ότι εφυγάδευσεν εις τα όρη εθνικιστάς. Η κατηγορία ως ήτο επόμενον εθεωρήθη ως σοβαρά και ούτω φυλακισθέντος τούτου, εδημεύθη ολόκληρος η περιουσία τούτου.

Με συναφή προφανώς προς την ανωτέρω κατηγορίαν εκατηγορήθη ωσαύτως και ο επίσης ομογενής Γεώργιος Παπασυμεών, εργοστασιάρχης φανελοποιΐας, δημευθέντος του μεριδίου του επί του εργοστασίου τούτου και φυλακισθέντος του ιδίου. Οι έτεροι των μετόχων υπεχρεώθησαν να δωρήσουν τα μερίδιά των εις το Δημόσιον.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ

Επεσκέφθη προ τινος προερχόμενος εξ Ελλάδος το Μοναστήριον είς Άγγλος πιθανώς ο πρόξενος Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος υπό δύο γυναικών. Τούτον επλησίασαν μόνον ολίγοι εκ των ομογενών, διότι παρηκολουθείτο υπό τους κομμουνιστάς.

Ωσαύτως επεσκέφθη το Μοναστήριον εσχάτως ο Αμερικανός στρατ. ακόλουθος Βελιγραδίου μεθ’ ενός βοηθού του. Εις τον Κινηματογράφον Μοναστηρίου συνεκέντρωσε άπαντας τους φυγάδας ελασίτας, ους ηρώτησε διά τινα λόγον εγκατέλειψαν το ελληνικόν έδαφος. Ούτοι απήντησαν αορίστως και ασυναρτήτως επειδή προφανώς δεν είχον προπαρασκευασθή. Αι φυγάδες γυναίκες απήντησαν ότι εγκατέλειψαν το ελληνικόν έδαφος, επειδή επιέζοντο και εξεδιώκοντο υπό των Ελλήνων ως Βούλγαροι. Ούτος εζήτησε περί τους 30, χρησιμοποιήσας ως διερμηνέα ένα δικηγόρον εκ Φλωρίνης και ήδη φυγάδα εις Μοναστήριον, ονόματι Σπύρου (ο Σπύρου τυγχάνει κτηματίας εν Φλωρίνη έχων μετά των επίσης φυγάδων αδελφών του πολυτελές Ξενοδοχείον φαγητού ήδη χρησιμοποιούμενον ως Λέσχη Δημοσίων Υπαλλήλων και περιουσίαν κτηματικήν ετέραν ουχί ευκαταφρόνητον. Ειργάσθη ως και οι έτεροι λίαν αντεθνικώς, ανήκων εις την Οχράναν και εις την Γκεσταπώ των Γερμανών κλπ).

Την επομένην ο στρατιωτικός ακόλουθος έσχεν ιδιαιτέραν συνομιλίαν με ισραηλίτην κάτοικον Μοναστηρίου πλην εθνικόφρονα, όστις και κατετόπισεν τούτον περί των εν γένει αιτιάσεων και ψευδολογιών των φυγάδων εις βάρος της Ελλάδος.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Αρχάς Αυγούστου 3 έφιπποι ένοπλοι εξ ων ο είς ανεγνωρίσθη ως Αξιωματικός (Σέρβος) έφθασαν εις την κορυφήν Μπούφι – Πισοδέρι – Άγιος Γερμανός, περί ώραν 11ην π.μ. παρέμειναν μισήν ώραν με τρίποδα μετά μηχανήματος, επροχώρησαν περί τα 300 μέτρα εντεύθεν της κορυφής προς την Βίγλα Πισοδερίου (μακράν της Βίγλας 3-5 χιλ/τρα, εκάθησαν επί ώραν έστησαν και πάλιν τον τρίποδα με το μηχάνημα, προφανώς ενήργουν τοπογραφικάς εργασίας εκείθεν ανεχώρησαν προς Μπέλι-Βόντα προς δρόμον ακολουθήσαντες τον ίδιον δρόμον. Εις το δάσος αφ’ εσπέρας ήσαν οχρανίται περίπου 8-10. Την πρωίαν δε ούτοι επικειμένης αφίξεως των Αξιωματικών συνθηματικώς επυροβόλησαν δις. Οι οχρανίται ήσαν αφ’ εσπέρας εις την ανωτέρω τοποθεσίαν εις ην ακριβώς μετέβησαν ο Αξιωματικός και οι άλλοι έφιπποι Σέρβοι.

Από τους ποιμένας ζητούν τρόφιμα, κάλτσες, αλάτι, σφάγεια κλπ. και κυριολεκτικώς ούτοι μαστίζονται.

Εν τη αμέσως επομένη υποβληθησομένη εκθέσει μου και αφού πλήρως ενημερωθώ, δεδομένου ότι την 28ην του μηνός Ιουλίου ε.ε. ανέλαβον τα καθήκοντα μου ενταύθα. Θέλω υποβάλει υμίν λεπτομερώς τα κατά την κρίσιν μου ληπτέα μέτρα, ακολουθητέαν πολιτικήν έναντι του υπάρχοντος διαφοροποιημένου τυχόν πληθυσμού και περί των εν γένει μέτρων και κατευθύνσεων και της εν γένει συμπεριφοράς προς τε τον αμιγή και μη τυχόν τοιούτον πληθυσμόν τόσον της Διοικήσεως όσον και όλου του πληθυσμού ίνα μη δημιουργείται διάκρισις πληθυσμού εκεί ένθα και οσάκις δεν επιβάλλεται το τοιούτον και μη εξ ιδίων ημών σφαλμάτων δημιουργούνται ζητήματα αθεράπευτα ή λαμβάνοντα μέτρα αλυσιτελή και αντενδεικνυόμενα.

Ο Νομάρχης
Τ.Υ.
Ζ. ΞΗΡΟΤΥΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
1/ Γενικήν Διοίκησιν Δυτ. Μακ/νίας
Γραφείον κ. Υπουργού
ΚΟΖΑΝΗΝ
2/ Γενικήν Διοίκησιν Βορείου Ελλάδος
Γραφείον κ. Υπουργού
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
3/ Πολιτικόν Γραφείον
ΑΘΗΝΑΣ
4/ Ανωτέραν Στρατιωτικήν Διοίκησιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Advertisements