Δελτίο συμβάντων Σερβικής μεθορίου, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/Γ/30 Ιουλ 1945


Χ.Μ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Συμβάντων εν τη Σερβική Μεθορίω κατά μήνα Ιούνιον και Ιούλιον 1945.

1)     Την 3-6-45 ένοπλος ομάς εξ 6 ανδρών ήνοιξαν πυρ εναντίον Βρεττανικής περιπόλου εις περιοχήν όρους ΠΑΐΚΟΥ (Ο.3982). Είς των ενόπλων εφονεύθη και είς συνελήφθη αιχμάλωτος. Επ’ αυτών ανευρέθησαν Γιουγκοσλαυΐκά προπαγανδιστικά φυλλάδια.

2)     Την 13-6-45 εις περιοχήν Β. ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ (Ν.4671) εκλάπησαν υπό ενόπλου συμμορίας 800 πρόβατα.

3)     Την 12-6-45 ομάς ενόπλων εφόνευσε τέως χωρ/κα εκ του χωρίου ΛΕΥΚΩΝΟΣ.

4)     Την 17-6-45 ομάς εκ 10 ανδρών ωπλισμένοι με 6 οπλοπολυβόλα δύο ελαφρά αυτόματα και δύο τυφέκια ενεφανίσθη εις το χωρίον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΗΣ) συνεκέντρωσε τους χωρικούς και τους ωμίλησε υπέρ αυτονομίσεως.

5)     Την 17-6-45 συμμορία προσέβαλεν και εφόνευσεν παρά το χωρίον ΣΚΟΠΙΑ δύο χωροφύλακας.

6)     Την 18-6-45 απήχθησαν εκ του χωρίου ΜΑΝΙΚΚΙ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ο διδάσκαλος και η διδασκάλισσα.

7)     Την 23-6-45 συμμορία προσέβαλεν περιπολίαν του 304 Τάγματος Εθν/κής εις ΚΑΪΜΑΚΤΣΙΛΑΝ εξ ενέδρας ετραυμάτισε δύο Εθν/κας και διέλυσε την περιπολίαν και απήγαγε ένα λοχίαν και πέντε Εθν/κας ως αιχμαλώτους.

8)     Την 24-6-45 απήχθη εκ του χωρίου ΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ είς πολίτης όστις αργότερον ευρέθη φονευμένος.

9)     Την 24-6-45 ομάς εξ 20 ενόπλων ενεφανίσθη εις το χωρίον ΑΕΤΟΣ προπαγανδίζουσα υπέρ της αυτονομίσεως της Μακεδονίας και ψάλλουσα Βουλγαρικά άσματα.

10)   Κατά βασίμους πληροφορίας εις το ΝΙΤΣΙ έχουσι συγκεντρωθή Διακόσιοι (200) αυτονομισταί καταγόμενοι από τα Βουλγαρόφωνα χωριά ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΗΣ οίτινες είχον διαφύγει εις Σερβικόν έδαφος οπόθεν εισήλθον ως ομάς εις το ημέτερον τοιούτον.

11)   Σύνδεσμοι διέρχονται τα σύνορα θέτοντες εις επαφήν τους εντός του Ελληνικού εδάφους αναρχικούς με τους πέραν των Συνόρων αυτονομιστάς.

12)   22-30 ώραν 9 π.μ. τρέχοντος 3 ομάδες ενόπλων επετέθησαν φυλάκιον ΠΑΠΑΔΙΑΣ εκ διαφόρων σημείων. Γειτονική ενίσχυσις Τάγματος φθάσασα εγκαίρως ηνάγκασε τούτους να φύγουν ΣΕΡΒΙΚΟΝ έδαφος ΣΤΟΠ.

13)   Σ.Δ. Κοζάνης αναφέρει σήμερον, ότι ηυτομόλησε Σέρβος οπλισμένος μετά οπλισμού του εις ημέτερον φυλάκιον ΠΑΠΑΔΙΑΣ ανατολικώς ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Ούτος μετεφέρθη έδραν 183 Τάγματος. Σέρβος Αξ/κός απήτησε απειλητικώς παράδοσιν τούτου μέχρι μεσημβρίας 13ης Ιουλίου.

Παραλλήλως 20ην ώραν χθες Σέρβοι στρατιώται αφήρπασαν ημέτερον άοπλον στρατιώτην φυλακίου ΠΑΠΑΔΙΑΣ ευρισκόμενον παρά οροθετικήν γραμμήν εντός ημετέρου εδάφους.

Εις ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ευρέθησαν επιστολαί και έγγραφα άτινα έφερεν ταχυδρόμος του ΚΚΕ διερχόμενος τα σύνορα μετά την σύλληψίν του. Ταύτα προορίζοντο δι’ ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ – ΚΙΛΚΙΣ.

Την 24ην τρέχοντος και ώραν 19ην 3 στρατιώται του 183 Τάγματος ενέπεσον εις ενέδραν 15 συμμοριτών μεταξύ ΚΕΛΛΗΣ και ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ συλληφθέντες και απογυμνωθέντες οδηγήθησαν εις θέσιν ΚΑΪΜΑΚΤΣΙΛΑΝ και ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ προς εκτέλεσιν. Δύο ετυφεκίσθησαν ενός κατορθώσαντος να διαφύγη.

Την 20.30 ώραν της 22 τρέχ. εξετελέσθησαν παρά Λιγνυτορυχείου ΣΕΡΕΣ υπό μελών συμμορίας ο Πάλης Ελευθέριος Δ/ντής και η ανιψιά του ΚΙΚΟΝΗ Αθηνά.

Την 21ην ώραν 22 τρεχ. οκτώ μέλη συμμορίας ενόπλων ΟΡΧΑΝΙΣΤΩΝ απήγαγον Πρόεδρον Κοινότητος Ολυμπιάδος και ετέρους δύο. Επίσης από χωρίον ΠΑΛΑΤΕΙΑ Ιερέα ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ και ετέρους δύο.

Advertisements