Διαμαρτυρία για παρέμβαση άγγλου Ταξίαρχου σχετικά με Σέρβο αυτόμολο, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/Γ1/ΑΠ14054/24 Ιουλ 1945


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αθήναι τη 24 Ιουλίου 1945
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΡ. 14054

ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΣΙΝ ΠΟΛΙΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ

‘‘Διαμαρτυρία διά δοθείσαν υπό Άγγλου Ταξιάρχου λύσιν εις ζητήματα Σέρβου αυτομόλου Λοχαγού’’.

Ι. Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω Υμίν κατωτέρω απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 5821, 5873/20-7-45 τηλεγραφικής αναφοράς Ανωτέρου Στρατ. Διοικητού Κεντρικής Μακεδονίας έχον ως εξής:
«Επί προσθέτως αναφέρω Άγγλος Ταξίαρχος διέταξε ανταλλαγή Σέρβου αυτομόλου Λοχαγού Ιβάνοβιτς μετά απαχθέντων ημετέρων δύο (2) στρατιωτών, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει σχετική συνεννόησις».
ΙΙ. Ανακοινούντες Υμίν τα ανωτέρω, παρακαλούμεν όπως ληφθή υπ’ όψιν ότι το Γενικόν Επιτ. Στρατού, εν συνεχεία και προς την υπ’ αριθ. Α.Π. 14061/80/20-7-45 αναφοράν του προς Υμάς, αισθάνεται την υποχρέωσιν να διατυπώση διαμαρτυρίαν διά την τοιαύτην ανάμιξιν του Άγγλου Ταξιάρχου και διά την υπ’ αυτού δοθείσαν λύσιν ήτις αποτελεί κατάφωρον παραβίασιν θεμελιωδών διατάξεων των Διεθνών Νόμων, εις βάρος της εθνικής ημών υποστάσεως και αξιοπρεπείας.
ΙΙΙ. Ο αυτόμολος Σέρβος Λοχαγός, καταφυγών αυτοβούλως εις ημάς διά να σώση προφανώς την ζωή του, απολαύει ασυλίας και δέον να θεωρηθή κατ’ ελάχιστον ως πολιτικός φυγάς, μη επιτρεπομένης επ’ ουδενί λόγω – καθ’ ημάς της παραδόσεώς του εις τους δημίους του και μάλιστα επ’ ανταλλαγή με δύο στρατιώτας μας, οίτινες ανηρπάγησαν ακουσίως των και δέον να μας επιστραφώσιν οπωσδήποτε, άνευ ουδενός ανταλλάγματος, πράγμα διά το οποίον φρονούμεν ότι δέον να διαμαρτυρηθώμεν εντονώτατα εις την Γιουγκοσλαυϊκήν Κυβέρνησιν εις την οποίαν θα πρέπη σαφώς να τονισθή ότι δεν είναι επιτρεπτόν εις τα όργανά της να προβαίνουν εις τοιούτου είδους αυθαιρεσίας εις βάρος της αξιοπρεπείας της Ελλάδος.
Παρακαλώ όθεν Υμάς, όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσετε επί των ανωτέρω ό,τι εγκρίνητε.

Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– Κον Πρόεδρον Κυβερνήσεως (υ.τ.α.)
– Υπουργ. Στρατ/κών (Γραφ. κ. Υπουργού) υ.τ.α.
– Α1 Δ/σις ΓΕΣ
– Δ/τής Α2 Δ/σεως
– Γ/Α2 Δ/σεως

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements