Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/Β/23 Σεπ 1945


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5925

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 23-7-45

Ι. ΑΣΔ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
α) Σ.Δ. ΛΑΜΙΑΣ: Συνελήφθησαν 2 άτομα κατηγορούμενα δι’ αξιοποίνους πράξεις και 6 Ιταλοί στρατιώται παραδοθέντες εις Βρεττανικάς Αρχάς.
ΙΙ. Α.Σ.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
302 Τάγμα αναφέρει ότι χθες εγένετο εκταφή 20 πτωμάτων εκτελεσθέντων υπό ΕΛΑΣ έξωθι χωρίου ΝΕΟΧΩΡΙ (20 χιλ. ΝΑ. ΒΟΛΟΥ) την άνοιξιν 1944. Κατά την εκταφήν παρευρέθησαν Αστυνομικαί, Ιατροδικαστικαί και Στρατιωτικαί αρχαί ως και Άγγλοι Αξ/κοί. Τα πτώματα ευρέθησαν εν ημιαποσυνθέσει. 3 εκ των πτωμάτων διεπιστώθη ότι εξετελέσθησαν διά πελέκεως τα δε άλλα διά πυροβόλου όπλου εξ εγγυτάτης αποστάσεως. Εκ των εκταφέντων ανεγνωρίσθησαν υπό των συγγενών τα πτώματα των Αλαμάνου, Προέδρου χωρίου Συκής, Βαρουτσάκη μετά της συζύγου του, εξ Αφίσου και Ζαχαρίου εκ Νεοχωρίου.

ΙΙΙ. ΑΣΔ ΝΟΤ/ΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
-Το περιοδεύον Στρατολογικόν Συμβούλιον Νοτίου Λακωνίας κατά έξοδον εκ Λιμένος Γερολιμένος περί ώραν 6.30 22-7-45 εβλήθη δι’ όπλων εκ της απέναντι ακτής Καδού Γρόσσο ανεπιτυχώς.
-Εις χωρίον ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ (30 ΒΔ Μεσσήνης) η Νέλλη Χριστίνα πρώην αντάρτης του ΕΛΑΣ εφόνευσεν διά πελέκεως τον Κλεφτογιάννην Σωτήριον. Δράστις συνελήφθη. Ενεργούνται ανακρίσεις.
-Τμήμα Εθν. συνεπλάκη έξωθι ΓΥΘΕΙΟΥ μετά τετραμελούς συμμορίας αναρχικών υπό τον Κωνστανταράτον Λεωνίδαν πρώην ανθ/γόν του ΕΛΑΣ με αποτέλεσμα τραυματισμόν και σύλληψιν ανωτέρω κακοποιού.
-Εις Τρίπην παρουσιάσθη αυθορμήτως εγκληματίας Κολιός Νικόλαος.
-Υπό Φρουραρχείου Πατρών συνελήφθησαν 2 άτομα βαρυνόμενα με πολλά εγκλήματα.

Αθήναι τη 24 Ιουλίου 1945

Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Τ.Σ.Υ.

Advertisements