Εκθεση Περί δράσεως συμμοριών, Νομαρχία Πέλλης/17-7-1945


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν Εδέσση τη 17-7-45
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΗΣ                                                                   Εμπιστευτικόν
Αριθ. Ε.Π. 46

ΕΠΕΙΓΟΝ
Περίληψις: Περί της δράσεως συμμοριών εις την περιφέρειαν του Νομού.
Προς
Το Υπουργείον Εσωτερικών
Γ΄ Γενικήν Διεύθυνσιν

Εις εκτέλεσιν της υπ αριθ. εμπ. 610/4-7-45 Υμετέρας τηλ/κής, λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρωμεν τα κάτωθι:
(Οι αριθμοί δεικνύουσι τας επί του Τοπογραφικού χάρτου συντεταγμένας).

Ι. Β.Δ. της Εδέσσης εκ του όρους Καϊμάκ-ξιλάν εισέρχονται εις το Ελληνικόν έδαφος μικραί ληστοσυμμορίαι αυτονομιστών, αίτινες έχουσι προπαγανδιστικόν σκοπόν.
Κατά τελευταίας πληροφορίας ένοπλος συμμορία δυνάμεως περίπου 40 ανδρών περιφέρεται ανά τα χωρία Σωτήρα (735145) Λύκοι (715102) Κερασιές (758078) Καρυδιά (728070) Νησί (700050) Πάτημα (740010) Βρυττά (678030) Ξανθόγεια (688982) Παναγίτσα (740980) Aνω Κορυφή (825035) Κάτω Κορυφή (825035).
Μεταξύ των συμμοριτών ανεγνωρίσθη ο Δημήτριος Κυρμιτζής εξ Εδέσσης αξιωματικός της Οχράνας κατά την περίοδον της Κατοχής.

Προς εκκαθάρισιν της ανωτέρω περιοχής εγένοντο επανειλημμένως εγχειρήματα υπό Αγγλοελληνικών Τμημάτων με αποτέλεσμα την σύλληψιν πολλών αόπλων, ουχί όμως και ενόπλων.

Η εν λόγω συμμορία φαίνεται ότι ευρίσκει καταφύγιον εις το Σερβικόν έδαφος, οπόθεν και εκινά διά την τρομοκρατικήν της δράσιν εντός του Ελληνικού εδάφους.

ΙΙ. Επί του όρους Παΐκου και μεταξύ της περιοχής του χωρίου Ελευθεροχωρίου (738425) και της τοποθεσίας Παλιοχώρι (855415) υπάρχουσιν ένοπλα αυτονομιστικά τμήματα δυνάμεως περίπου 250 ανδρών, αποτελούμενα κατά το πλείστον εξ εντοπίων Βουλγαροφρόνων έχοντα επί κεφαλής νεαρόν Βούλγαρον Καθηγητήν.

Μεταξύ Μικροχωρίου και Λυκοστόμου (882105) περιφέρεται ληστοσυμμορία εξ 100 περίπου ενόπλων, ήτις κάμει την εμφάνισίν της εις τα πέριξ χωρία κατά μικρά τμήματα 5-10 ανδρών.

Τελευταίαι εμφανίσεις ταύτης είναι κατά την 23ην και 25ην Ιουνίου ε.ε. με αποτέλεσμα τον φόνον εις χωρίον Κάτω Λουτράκι (865073) του Προέδρου της εθνικιστικής οργανώσεως Ε.Π.Ε. Μιχαήλ Παπαδοπούλου κατοίκου της αυτής Κοινότητος.

Ετέρα ληστοσυμμορία δυνάμεως περίπου 40 ανδρών ενόπλων δρα εις την περιοχήν Καλυβίων Σίσκου (838985) και Καλυβίων Γώγου (820977).

Ετέρα ληστοσυμμορία δυνάμεως 150 περίπου ανδρών είναι εγκατεστημένη εις τινά χαράδρα έξωθι του χωρίου Σαρακηνοί (802070) όπου φέρεται ότι είναι και το λημέρι του επί κεφαλής όλων αυτών των συμμοριών Καπετάν-Στάθη.

Ανωθεν του χωρίου Νεοχώρι (915205) υφίσταται μια μικροσυμμορία με ατελή οπλισμόν δυνάμεως 30 περίπου ανδρών.

Κατ ανεξακρίβωτον εισέτι πληροφορίαν μεταξύ του χωρίου Ακρανές (768238) και Μανταλείβαδο και πλησίον μιας βρύσης είναι εγκατεστημένη επίσης μία μικροσυμμορία με ατελή οπλισμόν δυνάμεως 20 περίπου ανδρών.

Εις την περιοχήν του χωρίου Σκρα και εις το μνημείον του Ταγ/ρχου Παπαϊωάννου περιφέρεται ληστοσυμμορία 30 περίπου ανδρών μεταξύ των οποίων ανεγνωρίσθη ο καπετάν Στάθης, ο Κάβουρας ανακριτής άλλοτε του 30ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Παΐκου και ο Τριανταφυλλίδης Βασίλειος εκ Λαγκαδά ανακριτής εις στρατόπεδον ομήρων κρατουμένων υπό του ΕΛΑΣ εις χωρίον Μπάχοβο.

Και οι τρεις ανωτέρω είναι εφοδιασμένοι δι ειδικών αδειών και εισέρχονται εις το Σερβικόν έδαφος.

Την 20ην Ιουνίου κατά τη νύκτα 30 ένοπλοι διήλθον εκ Μ. Λειβαδίων με κατεύθυνσιν προς χωρίον Κούπα.

Προ και μετά την 20ην Ιουνίου μεμονωμένοι ένοπλοι και μη εφωδιασμένοι με σημειώματα αχτιδικών εζήτησαν από τον Αθ. Τέφαν κάτοικον Μ. Λειβαδίων και σύνδεσμον των αναρχικών να τους οδηγήση εις Κούπαν.

ΙΙΙ. Εκτός των ανωτέρω ενόπλων τμημάτων καθ όλην την ύπαιθρον κυκλοφορούν άοπλοι προπαγανδίζοντες υπέρ της αυτονομίσεως της Μακεδονίας ή υπέρ του ΚΚΕ. Οι πλείστοι εξ αυτών είναι καταδιωκόμενοι και φυγόδικοι.

Επίσης αναφέρομεν ότι χθες 16ην τρέχοντος μηνός και περί ώραν 8½ π.μ. στρατιωτικόν Αγγλικόν αυτοκίνητον ερχόμενον εκ Φλωρίνης και παρά το χωρίον Κέλλη – Αμυνταίου έπεσεν εις ενέδραν αυτονομιστικής συμμορίας, βληθέν δι οπλοπολυβόλου όπλου.

Του αυτοκινήτου επέβαινον Αγγλοι Στρατιώται και Έλληνες πολίται, εξ ων ετραυματίσθησαν θανασίμως είς Αγγλος στρατιώτης και μία γυναίκα Ελληνίς, διακομισθέντες δε αμφότεροι εις Έδεσσαν υπέκυψαν το απόγευμα της ιδίας ημέρας εις τα τραύματά των.

Εκ των επιβαινόντων του αυτοκινήτου είς Αγγλος στρατιώτης και είς Έλλην πολίτης κατά την στιγμήν της συνωμοτικής επιθέσεως κατήλθον του αυτοκινήτου και περιέπεσαν εις χείρας των συμμοριτών, αφεθέντες μετ7; ολίγον ελεύθεροι, μετά πλήρη απογύμνωσιν του Αγγλου στρατιώτου.

Εις τον Αγγλον τούτον στρατιώτην εδόθη σημείωμα υπό της συμμορίας με τίτλον ΜΑΛΣ (Μακεδονικός Απελευθερωτικός Λαϊκός Στρατός), εις ο αναφέρεται, ότι δήθεν εκ παραδρομής εβλήθη το Αγγλικόν αυτοκίνητον, ότι με τους Αγγλους οι συμμορίται δεν έχουν διαφοράς και ότι σκοπός των είναι να κτυπήσουν τον Ελληνικόν φασισμόν και ν απελευθερώσουν την Μακεδονίαν.

Είναι φανερόν ότι κατόπιν της ενάρξεως της δράσεως ταύτης και της πυκνώσεως εν γένει του δικτύου των συμμοριών, καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας ζητημάτων εις την Μακεδονίαν, εις τρόπον ώστε διαταρασσομένης της τάξεως εν αυτή, να στρατολογηθή εις τας τάξεις των συμμοριών ο Βουλγαρόφρων πληθυσμός των περιοχών τούτων διά την οργάνωσιν ενόπλου αντιστάσεως κατά του νομίμου Ελληνικού Κράτους.

Επιβάλλεται όθεν η άμεσος λήψις λυσιτελών και δραστικών μέτρων διά την αντιμετώπισιν της καταστάσεως ταύτης.
Ο Νομάρχης Πέλλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

1/ Υπουργ. Εσωτερικών Τ.Υ.
Δ/σιν Δ/σεως ΑΘΗΝΑΣ Θ. ΜΠΑΓΛΑΝΕΑΣ
2/ Υπουργείον Στρατιωτικών
3/ Γεν. Δ/σιν Β. Ελλάδος
Δ/σιν Εσωτερικών
4/ Γεν. Δ/σιν Κ. Μακεδονίας
Δ/σιν Εσωτερικών
5/ Ανωτέραν Στρατ. Δ/σιν Κ. Μακεδονίας
6/ Ανωτέραν Δ/σιν Χωρ/κής Κ. Μακεδονίας ΘΕΣ/ΝΙΚΗΝ

Advertisements