Συμπληρωματική έκθεση επιχειρήσεων κατά συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, ΣΔΛ/4 Ιουλ 1945


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (61)
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ.
Δ/ΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 839

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ
ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙ ΔΡΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ

1) Γενικαί πληροφορίαι περί εμφανίσεως συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ εις την περιοχήν Στρατ. Διοικήσεως Λαρίσης.

Κατά πληροφορίας πλήρως εξηκριβωμένας και διασταυρωμένας ο ΑΡΗΣ μετά 40 ενόπλων ευρίσκετο την 5ην Μαΐου 1945 εις περιφέρειαν ΣΠΗΛΑΙΟΝ (15 χιλ. Ν.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΚΗΠΟΥΡΙΟ (S.4877) ΑΓΝΑΝΤΙΑ (S.5668), ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ (S.7364), ΚΑΤΑΦΥΓΙ (S.4965), ΜΗΛΕΑ (S.3667) συνεργαζόμενος μετά εντοπίων αναρχικών.
Την 5-5-45 διενυκτέρευσαν εις ΜΗΛΕΑΝ και την 6-5-45 ημέραν του ΠΑΣΧΑ εις ΚΗΠΟΥΡΙΟ (S.4877).
Σκοπός τούτου είναι η ανασυγκρότησις των ενόπλων αναρχικών, τρομοκρατία των νομιμοφρόνων πολιτών και πιθανόν προσβολή των προκεχωριμένων τμημάτων Εθνοφυλακής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.
Κάτοικοι Κοινοτήτων των άνω περιφερειών παρουσιασθέντες εις 119 Τάγμα τρομοκρατημένοι εκ της εμφανίσεως εις την περιφέρειαν ενόπλων αναρχικών ητήσαντο προστασίαν.
Την 6-5-45 ενεφανίσθησαν ένοπλοι εις την περοχήν Β. και ΒΔ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ υπό την αρχηγίαν του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ.
Την εσπέραν της 7-5-45 τρεις ένοπλοι μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ (S.5668) και ήλθον εις επαφήν με τους εκεί ιθύνοντας Κομμουνιστάς.
Την αυτήν ημέραν δύο ένοπλοι με στολήν Αξιωματικού του ΕΛΑΣ ενεφανίσθησαν αμέσως Ν. του χωρίου ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ (S.7364) και παρουσιάσθησαν εις Αδελφήν Ε.Ε.Σ. μεταβαίνουσαν εις το άνω χωρίον, συνεκέντρωσαν τους κατοίκους και είπον προς αυτούς ότι τα υπό της Αδελφής προσκομισθέντα τρόφιμα, διανέμονται λόγω ενεργειών των Οργανώσεών των.
Την 8-5-45 τρεις ένοπλοι μετέβησαν και έλαβον παρά των κατοίκων 100 οκάδες άρτου και 100 οκάδες κρέατος, τα τρόφιμα ταύτα εφόρτωσαν επί των ζώων του χωρίου και τα μετέφερον προς άγνωστον κατεύθυνσιν.
Προ της αναχωρήσεώς των και ώραν 10ην είς των ενόπλων εκάλεσεν τους κατοίκους και ωμίλησεν αυτοίς και είπεν ότι «θα κηρύξωμεν δεύτερη Επανάσταση» αυτήν την φοράν θα σφάξωμεν πολλούς περισσοτέρους και θα κτυπήσωμεν τους Αγγλοφίλους παρά τους Γερμανοφίλους. Οι Άγγλοι είναι πρώτοι εχθροί μας, όσοι θέλουν από τους ΕΠΟΝΙΤΑΣ, εφεδροελασίτας και αντάρτες να μας ακολουθήσουν να συναντηθούμε με τους άλλους στην ΓΚΟΛΟΝΑ (θέσις κειμένη περί τα 10 χιλ. Β. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ (S.5668)). Όταν δοθή το σύνθημα θα κτυπήσωμαι τα φυλάκια ΟΞΥΝΙΑΣ (S.5863) και Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ (S.4460) και εν συνεχεία θα καταλάβουμε την ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και τα ΤΡΙΚΚΑΛΑ.
Την 9-5-45 τέσσαρες μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ εζήτησαν και έλαβον άρτον και 30 οκ. κρέας, τρεις εξ αυτών μετέβησαν εις την παρυφήν της ΟΞΥΝΙΑΣ ένθα εγκατεστημένον ημέτερον φυλάκιον και ενήργησαν αναγνώρισιν του εδάφους με σκοπόν πιθανώς μελλοντικής επιθέσεως κατά του φυλακίου.
Την 9-5-45 δύο άτομα με στολήν Αξιωματικού ΕΛΑΣ συμμορίας του ΑΡΗ ευρίσκοντο εις τινα οικίαν του χωρίου ΚΟΝΙΣΚΟΣ (S.8455) ούτοι μετέβησαν εις ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΝ (S.7364) και συγκεντρώσαντες τους Κομμουνιστάς κατοίκους εις θέσιν ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (S.7564) τους είπον «είναι λεπτά, είναι ώρες, είναι μία, δύο, τρεις επτά ημέραι που μας χωρίζουν από την Επανάστασιν» πληροφορίαι διασταυρωμέναι και πλήρως εξηκριβωμέναι.
Κατά πληροφορίας πλήρως εξηκριβωμένας και διασταυρωμένας την 9-5-45 ενεφανίσθησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ (S.5668) 50-60 ένοπλοι του ΑΡΗ εκβιάζοντες τους κατοίκους και απειλούντες την Διμοιρίαν ΟΞΥΝΙΑΣ. Το Τάγμα έλαβε τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
Κατά πληροφορίας πλήρως εξηκριβωμένας και διασταυρωμένας την 11-5-45 ομάς 60-70 ενόπλων πιθανώς υπό τον ΑΡΗΝ ενεφανίσθη εις ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΝ (S.7564) καταλύσασα εις την οικίαν του Προέδρου, εζήτησαν και έλαβον άρτον, τυρόν, κρέας λέβητα λόχου και 15 μαχαιροπήρουνα και 42 ωά και ανεχώρησαν προς άγνωστον κατεύθυνσιν.
Κατά πλήρως εξηκριβωμένας πληροφορίας την νύκτα της 13ης προς 14ην 5-45 συμμορία υπό τον ΑΡΗΝ εκ 40 ενόπλων και 4 φορτωμένων κτηνών διενυκτέρευσεν εις ύψωμα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (S.4562) την πρωίαν της 14-5-45 δι’ οδηγού διέβη τον Πηνειόν και μετέβη προς ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ (S.4756) και εκείθεν προς άγνωστον κατεύθυνσιν.
Την 12-5-45 συμμορία ΑΡΗ αποτελουμένη εκ 41 ατόμων ων 40 άνδρες και μία γυνή ευρισκομένη εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ (S.5667) εβλήθη υπό Εθνοφυλακής 2 χιλ. Β.Α. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν ενός συμμορίτου όστις διέφυγεν την σύλληψιν.
Την 15ην-5-45 συμμορία πιθανώς υπό τον ΑΡΗΝ διήλθεν εις ΚΛΙΝΟΒΟΝ (S.5546).
Την 16-5-45 ο ΑΡΗΣ με 26 άνδρας 1 γυνή 3 αγωγιάτες και 6 ζώα εξ ων τα δύο φορτωμένα πιθανόν με πολεμικόν υλικόν.
Προερχόμενος από ΚΛΙΝΟΒΟΝ αφίχθη εις ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (S.5039) εκάλεσεν τον Πρόεδρον και εζήτησεν άρτον και 15 ζεύγη κάλτσες.
Παρεπονέθη διότι δεν εξήλθεν η ΕΠΟΝ να τον υποδεχθή ενώ έπρεπεν να γνωρίζη ότι θα μετέβαινεν εις ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ αφού την προηγουμένην ήτο εις ΚΛΙΝΟΒΟΝ και θυμωμένος ανεχώρησεν μετά ημίσειαν ώραν διά ΑΗΔΟΝΑ (S.5438) αφού προηγουμένως έκαμε δριμυτάτας παρατηρήσεις εις συντρόφους του, οίτινες εκάθησαν να φάγωσιν.
Εις ΑΗΔΟΝΑ έφθασε την 10.30 ώραν π.μ. με οδηγόν ον έλαβεν από ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ. Εκεί έφαγαν και εκοιμήθησαν, εζήτησαν τα ονόματα των Εθνικιστών και ανεχώρησαν την 3ην μ.μ. της 17-5-45 διά ΠΕΡΤΟΥΛΙ (S.5331), ο οδηγός όμως φοβηθείς ότι θα τον συμπεριλάβουν εις την συμμορίαν των τους οδήγησε δι’ άλλης οδού μέσω ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΣ και εκεί εζήτησεν να του επιτρέψουν να φύγη, του επέτρεψαν αφού του εζήτησαν την πληροφορίαν εάν επισκευάσθη η γέφυρα ΠΥΛΗΣ.
Εις ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΝ εισήλθον μόνο 5 άνδρες και εζήτησαν 50 οκάδες άρτου και ανεχώρησαν προς ΠΕΡΤΟΥΛΙ ή πιθανόν προς ΑΝΘΗΡΟΝ (S.5110) ιδιαιτέραν πατρίδα συντρόφου ΑΡΗ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ.
Με την συμμορίαν ευρίσκονται και οι καπεταναίοι ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ και ΤΖΑΒΕΛΑΣ.
Περί τους 15 είναι μαυροσκούφηδες οι λοιποί έφερον δίκοχα με το σήμα ΕΛΑΣ τέσσαρες είχον αυτόματα, οι λοιποί τυφέκια.
Εις ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ ετραγούδησαν αλλά χωρίς κέφι οι ήμισοι ήσαν άνευ ηθικού, ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ήτο πολύ αδύνατος.
Άπασαι αι πληροφορίαι πλήρως εξηκριβωμέναι παρ’ αυτοπτών.
Την 17-5-45 και ώραν 21ην ο ΑΡΗΣ συνηντήθη με έτερον τμήμα πλησίον ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΣ αποτελούντες σύνολον 48 ανδρών εξ ων 6 τραυματίαι και μία νοσοκόμος έχοντες μεθ’ εαυτών 14 ζώα.
Ενώ εκινούντο Ν. ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΣ και όλοι έπρεπε να αφιππεύσουν ο ΑΡΗΣ δεν αφίππευσεν πιθανώς λόγω ασθενείας.
Η προς Ν. κίνησις γίνεται νύκτα διότι δεν έχει εμπιστοσύνην εις τους κατοίκους της περιοχής, πληροφορίαι πλήρως εξηκριβωμέναι.
Κατευθύνεται προς ΠΥΛΗΝ. Το 119 Τάγμα αιτείται όπως διά λόχου φράξη τας οδεύσεις προς Ν. και Ν.Δ. ΠΥΛΗΣ.
Την 22-5-45 ο ΑΡΗΣ με συμμορίαν του εισήλθε εις χωρίον ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.5527) εξυλοκόπησεν αγρίως νομιμόφρονας πολίτας, απήγαγεν τρεις επυρπόλησεν την οικίαν ενός εξ αυτών.
Την 23-5-45 4 μαυροσκούφιδες συμμορίται του ΑΡΗ μετέβησαν εις ΤΥΡΝΑ (S.5927) λαβόντες άρτον διά 50 άτομα κατευθύνθησαν προς ΠΕΡΤΟΥΛΙ, την ιδίαν στιγμήν έξωθεν του χωρίου ευρίσκοντο έτεροι 20 συμμορίται.
Εκ των συλληφθέντων υπό ΑΡΗ εις ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ ο εις εξετελέσθη την 23-5-45, ο έτερος επρόκειτο να εκτελεσθή την 24-5-45.
Κατ’ απλώς εξηκριβωμένας πληροφορίας την 23-5-45 ενεφανίσθησαν εις ΠΙΑΛΙΑΝ (S.6427) περίπου 25 ένοπλοι του ΑΡΗ.
Την 26-5-45 κατ’ απλώς εξηκριβωμένας πληροφορίας μεταξύ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ (S.6431), ΚΟΡΙΣ (S.6231), ΠΕΡΤΟΥΛΙ (S.5331) ευρίσκοντο 18 ένοπλοι ΑΡΗ ενεργούντες στρατολογίαν.
Κατ’ απλώς εξηκριβωμένας πληροφορίας την 29 και 30-5-45 30 ένοπλοι εξετέλεσαν βολήν οπλοπολυβόλου και πολυβόλου εις θέσιν ΚΑΝΑΛΛΙΑ (S.6027).
Την 1-6-45 ομάς 30 ενόπλων ευρίσκετο εις ΚΡΑΝΙΑΝ (S.4441) και κατευθύνθησαν προς ΓΑΡΔΙΚΙ (S.3633) και ΤΥΡΝΑ (S.5927).
Την 4-6-45 ενεφανίσθη εις ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ (S.4145) και την 6-6-45 παρέλαβεν από ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ 60 οκάδες άρτου και 100 πρόβατα.
Την 7-6-45 συμμορία ΑΡΗ μετέβη εις τα ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.4221) εξετέλεσεν δύο Εθνικόφρονας πολίτας, ομοίως την 7-6-45 ο ΑΡΗΣ ευρίσκετο εις το χωρίον ΕΛΛΗΝΙΚΑ (S.4614) εκεί εκάλεσεν εκ του χωρίου ΚΑΛΗΚΩΜΗΣ (S.4612) τον Ιατρόν (αχτιδικόν) Οικονόμου Αλεξ. με τον οποίον συνηργάσθη επ’ αρκετάς ώρας, επεστρέψας ο ιατρός εις το χωρίον απέστειλεν εις ΑΡΗΝ 100 οκάδες άρτον και 40 οκάδες τυρού.

2) Γενικαί πληροφορίαι περί Κομμουνιστικών ληστοσυμμοριών
Εις την περιοχήν ΚΑΡΥΑΣ (Τ.3774) ενεφανίσθη συμμορία 70 περίπου ενόπλων υπό τον τέως Καπετάνιον του ΕΛΑΣ ΞΥΝΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ (ΣΜΟΛΙΚΑΝ).
Την 15-5-45 η ως άνω συμμορία εθεάθη εις ΚΟΚΙΝΟΠΛΟΝ ΟΛΥΜΠΟΥ.
Εις περιοχήν ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ (Τ.0054) υπάρχει συμμορία δυνάμεως 70 ανδρών υπό τον ΜΠΑΜΠΑΝΗΝ και ΡΩΣΣΟΝ ΝΕΒΑΝ υπό ψευδώνυμον ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΝ.
Εις περιοχήν ΓΟΥΝΙΤΣΗΣ (Τ.2339) ενεφανίσθη την 26-6-45 συμμορία δυνάμεως 50 περίπου ανδρών υπό τον ΜΟΥΣΤΑΚΑΝ.
Εις την περιοχήν ΣΤΟΜΙΟΥ (Τ.6459) και ΚΑΡΥΤΣΗΣ (Τ.6456) ευρίσκονται 70 ένοπλοι υπό τον ΚΑΡΑΜΠΙΛΙΑΝ πρώην Ταγματάρχην του ΕΛΑΣ.
Εις την περιοχήν ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (Ν. ΑΓΥΙΑΣ) ευρίσκονται 40-50 ένοπλοι υπό τον ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ.
Εις ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΝ ενεφανίσθησαν την 15-5-45, 40-30 ένοπλοι με άγνωστον ποίον αρχηγόν.
Ομοίως εις την περιοχήν ΠΟΥΡΙ (Τ.9214) ευρίσκονται 40 ένοπλοι με άγνωστον αρχηγόν.
Εις περιοχήν ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΡΥΝΑΙΝΗΣ (Υ.6466) ευρίσκονται 12 ένοπλοι με αρχηγόν τον ΔΗΜΟΝ ή ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΝ.
Την 15-6-45 ενεφανίσθη εις ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΙΑ (Τ.1813) ομάς 5-6 ενόπλων υπό τον ΒΛΑΧΑΒΑΝ.
Την 4-6-45 ομάς 30-40 ενόπλων υπό τον Ανθ/γόν τέως Αξιωματικόν του ΕΛΑΣ εξετέλεσαν βολή πολυβόλου εις ΠΑΛΗΟΣΑΜΑΡΙΝΑΝ (S.9235).
Την 5 και 7-4-45 ενεφανίσθη εις ΣΟΦΑΔΕΣ (Τ.0505) και ΣΤΑΥΡΟΝ (Τ.1802) ομάς αναρχικών υπό τον ΜΠΕΛΗΝ.
Την 6-4-45 ενεφανίσθησαν εις ΖΑΡΧΑΝΑΔΕΣ (Τ.0098) 4 τρομοκράτες υπό τον ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΝ.
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας την 27-4-45 ομάς δυνάμεως 30 ανδρών περίπου υπό τον ΜΠΕΛΗΝ ενεφανίσθη κινουμένη εις ΚΟΥΒΑΝΑΔΕΣ (Χ.9996), ΑΝΑΥΡΑ (Υ.0487), ΚΑΛΗΦΩΝΗ (Χ.9499), ΦΤΕΛΟΠΟΥΛΑ (S.9604).
Σκοπός των ως άνω συμμοριών ληστρικός και προπαγανδιστικός.

3) Γενικαί πληροφορίαι περί εμφανίσεως και δράσεως των αυτοκαλουμένων Εθνικιστικών ομάδων.
Κατ’ απολύτως εξηκριβωμένας πληροφορίας την 26-4-45 ενεφανίσθησαν εις περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Υ.3098) 20 περίπου ένοπλοι με αρχηγόν τον ΣΟΥΡΛΑΝ.
Την 12-5-45 εις περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ ενεφανίσθη ομάς 30 ενόπλων εφίππων με αρχηγόν τον ΣΟΥΡΛΑΝ.Σήμερον ο αριθμός των οπαδών του είναι ακαθόριστος.Περιφέρεια δράσεως της εν λόγω συμμορίας είναι σχεδόν ολόκληρος ο Νομός Λαρίσης.
Εις την περιοχήν Τρικκάλων ενεφανίσθη προ δύο μηνών συμμορία με αρχηγόν τον ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΝ με δύναμιν περίπου 300 ανδρών.
Εις την περιοχήν Καρδίτσης υπάρχει εθνικιστική ομάς δυνάμεως 30-40 ανδρών υπό τον ΜΑΪΜΑΝΗΝ. Περιοχή δράσεως τούτων είναι το ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΝ (S.8623).
Επίσης εις το ΠΗΛΙΟΝ υπάρχει ομάς δυνάμεως 30-40 ανδρών υπό τον ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΝ.
Εις την περιοχήν ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δρώσι και άλλαι μικραί ομάδες με αγνώστους αρχηγούς.
Άπασαι αι ομάδες δρώσιν ως αντικομμουνιστικαί περιερχόμεναι ιδίως τας περιοχάς εις ας δεν έχει προωθηθή εισέτι Εθνοφυλακή.

4) Εκτελεσθείσαι Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις
Κατόπιν της υπ. αριθ. Α.Π. 395/29-5-45 Διαταγής ημών την 1-6-45 εγένετο εκκαθαριστική επιχείρησις εις ΠΑΛΗΟΣΑΜΑΡΙΝΑ (Τ.9235).
Διατεθείσαι Δυνάμεις 2 Διμοιρίαι 119 Τάγματος
3 Διμοιρίαι 118 Τάγματος
Κατόπιν της υπ. αριθ. Α.Π. 431/2-6-45 Διαταγής ημών εγένετο εκκαθαριστική επιχείρησις εις ΠΑΛΙΟΥΡΙ (Χ.9593).
Διατεθείσαι Δυνάμεις 4 Διμοιρίαι 301 Τάγματος.
Αποτελέσματα Συνελήφθησαν 29 εγκληματίαι (27 άνδρες και 2 γυναίκες). Επίσης ανευρέθησαν οπλισμός και πυρομαχικά.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 451/4-6-45 Διαταγής ημών εγένετο την 4.30 ώραν της 11 Ιουνίου η διατασσομένη επιχείρησις εις ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (S.7707) και ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7709).
Διατεθείσαι Δυνάμεις 5 Διμοιρίαι 301 Τάγματος
Αποτελέσματα. Συνελήφθησαν 4 άτομα και ανευρέθη πολεμικόν υλικόν.
Η εκτέλεσις της άνω επιχειρήσεως διατάχθη διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 520/10-6-45 Διαταγής ημών με σκοπόν αφ’ ενός να φέρη αντιπερισπασμόν εις τας κινήσεις του ΑΡΗ και να φράξη την οδόν διαφυγής προς ΑΓΡΑΦΑ, αφ’ ετέρου διά την εξόντωσιν των εκεί υπαρχουσών συμμοριών και κινουμένων κατά πληροφορίας προς ενίσχυσιν του ΑΡΗ.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 488/8-6-45 Διαταγής ημών τροποποιούσης την Α.Π. 452/4-6-45 Διαταγήν ημών εγένετο η διατασσομένη επιχείρησις εις Ν. ΠΙΝΔΟΝ.
Διατεθείσαι Δυνάμεις. 1 Λόχος και 2 Διμοιρίαι 118 Τάγματος
1 Λόχος 6ου Τάγματος.
Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της Επιχειρήσεως υπήρξαν η εξόντωσις της συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και ο φόνος του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και ΤΖΑΒΕΛΛΑ.
Κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α.Π. 526/11-6-45 Διαταγής ημών εγένετο επιχείρησις εις ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΝ (S.8623) εναντίον της Εθνικιστικής Ομάδος ΜΑΪΜΑΝΗ.
Διατεθείσαι Δυνάμεις. 2 Διμοιρίαι 118 Τάγματος
2 Διμοιρίαι 119 Τάγματος
Αποτελέσματα. Συνελήφθησαν 9 άτομα ενεχόμενα εις εγκλήματα.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 573/16-6-45 Διαταγής ημών εγένετο επιχείρησις εις περιοχήν ΣΠΗΛΙΑΣ (Τ.5752) και ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Τ.6146).
Διατεθείσαι Δυνάμεις. 2 ½ Διμοιρίαι 119 Τάγματος.
Αποτελέσματα. Η σύλληψις του ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ.
Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 612/19-6-45 Διαταγής ημών εγένετο επιχείρησις προς εξόντωσιν συμμορίας ΒΕΛΟΥΤΗ εν συνδιασμώ μετά Τμημάτων Ηπείρου.
Διατεθείσαι δυνάμεις. 1 Διμοιρία 118 Τάγματος.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 522δίς/23-6-45 Διαταγής ημών διετάχθη και μετέβη μία Διμοιρία του 119 Τάγματος εις ΣΚΙΠΗ (Τ.7138) με αποστολήν να εμποδίση την διάβασιν της ομάδος ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ καταδιωκομένη υπό Τμημάτων του 502 Τάγματος.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 486/6-6-45 Διαταγής ημών εγένετο την 21-6-45 εκκαθαριστική επιχείρησις εις περιοχήν ΑΓΙΑΝΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Τ.2752).
Επίσης βάσει πληροφοριών ας είχεν η Στρατιωτική Διοίκησις Λαρίσης ότι εις χωρίον ΚΟΙΛΑΔΑ (Τ.2529) κρύπτονται εγκληματίαι του ΕΛΑΣ διέταξε το 119 Τάγμα και ενήργησεν την 12-6-45 αιφνιδιαστικήν επίθεσιν με αποτέλεσμα την σύλληψιν 13 ατόμων εκ των οποίων τα 7 κατηγορούνται διά εγκληματικάς πράξεις. Επίσης ανευρέθησαν όπλα και πυρομαχικά.
Άπασαι οι επιχειρήσεις εξετελέσθησαν αφού προηγουμένως εγένοντο προτάσεις εις την ΑΣΔΘΔΜ ως και η υπ’ αριθμ. Α.Π. 447/4-6-45 αναφορά ημών.
5) Αναβληθείσαι Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις
Διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 603/19-6-45 Διαταγής ημών διετάσσετο να γίνη εκκαθαριστική επιχείρησις εις περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ. Η επιχείρησις αύτη ανεστάλλη κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 879/22-6-45 τηλεφωνικής Διαταγής ΑΣΔΘΔΜ
6) Υποβληθείσαι προτάσεις εις ΑΣΔΘΔΜ διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ιδία εις περιοχήν δράσεως ΑΡΗ.
Διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 447/4-6-45 αναφοράς ημών υπεβλήθησαν εις την ΑΣΔΘΔΜ προτάσεις διά την ενέργειαν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των κάτωθι περιοχών.
α) Διά την ενέργειαν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περιοχήν ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ (Χ.9593).
β) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περιοχήν ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7609).
γ) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περοχήν ΤΥΡΝΑ (S.5927) και ΚΟΡΝΙΣ (S.6231).
δ) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περιοχήν ΚΟΝΙΣΚΟΥ (S.8455).
ε) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις ολόκληρον την ορεινήν περιοχήν δράσεως του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ μεταξύ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ και ΑΡΑΧΘΟΥ ποταμού εν συνεργασία και με την ΑΣΔ ΗΠΕΙΡΟΥ και Στρατ. Διοίκησιν Λαμίας.

ΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ υπ’ αριθ. Α.Π. 488/8-6-45 Δ/ΓΗΣ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΙΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ.
Την 11 ώραν της 8-6-45 ελήφθη η κάτωθι κρυπτογραφική διαταγή.
Αριθ. 705 Κρυπτογραφικόν
Ανωτέρα Ηπείρου γνωρίζει ότι δυνάμεις αυτής εκκαθαρίζουν περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΣΤΟΠ. Κοιλάς ποταμού καλαριώτικου κατελήφθη από χθές ΣΤΟΠ.
Αιτείται ταυτόχρονον ενέργειαν τμημάτων ημών με κατεύθυνσιν ΓΑΡΔΙΚΙ – ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΝΕΡΑΪΔΑ ΣΤΟΠ.
Εις το εν λόγω κρυπτογραφικόν ουδαμού αναφέρεται τι σχετικόν περί επιχειρήσεων εναντίον της συμμορίας ΑΡΗ.
Κατόπιν τούτου και επί τη βάσει των ανωτέρω πληροφοριών περί της δράσεως και παρακολουθήσεως εν γένει του ΑΡΗ αμέσως η Στρατιωτική Διοίκησις Λαρίσης απέστειλεν δι’ εκτάκτου αγγελιαφόρου (Αξιωματικού) την Α.Π. 488/8-6-45 Διαταγήν επιχειρήσεων εις 118 Τάγμα Τρικκάλων και εν συνεχεία ήλθε εις συνεννόησιν μετά του Άγγλου Ταγματάρχου διά την διάθεσιν των μέσων, ήτοι αυτοκινήτων, Αρμ. Μάχης, Πυρ/κών, τροφίμων, φωτοβολίδων, κλπ. διά διάρκειαν επιχειρήσεων 12 ημερών.

Το σχέδιον απέβλεπεν
1) Εις την αποκοπήν των διαβάσεων διαφυγής του ΑΡΗ προς ορεινάς διαβάσεις ΠΙΝΔΟΥ διά του ως αριθμ. 1 αποσπάσματος το οποίον έλαβεν την εντολήν να κινηθή επί της κατευθύνσεως ΠΟΡΤΑ (S.6632) ΤΥΡΝΑ (S.5927) ΠΕΡΤΟΥΛΙ (S.5331) ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (S.5130) ΓΑΡΔΙΚΙ (S.3633).
2) Εγκλοβισμόν της συμμορίας διά του υπ’ αριθμ. 2 αποσπάσματος το οποίον έλαβεν την εντολήν να κινηθή επί του δρομολογίου ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (S.6122) ΡΑΧΟΒΟΝ (S.6021) ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.5521) ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ (S.4923) ΜEΣΟΧΩΡΑ (S.4125) ΝΕΡΑΪΔΑ (S.3323), εις ην περιοχήν κατά πληροφορίας εφέρετο κινούμενος ο ΑΡΗΣ, όντως διά του ανωτέρω εφαρμοσθέντος σχεδίου και διά της δράσεως των τμημάτων Ηπείρου από της κατευθύνσεως ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ υπήρχον αι πλέον βάσιμαι πιθανότητες περί πλήρους αποκοπής της συμμορίας και μη δυνατότητος διαφυγής της εκτός μόνον προς την κατεύθυνσιν των απροσίτων ορέων των ΑΓΡΑΦΩΝ.
Βάσει νεοτέρων πληροφοριών περί των κινήσεων της συμμορίας ΑΡΗ και προς παρεμπόδισιν τούτου να διαφύγη προς ΑΓΡΑΦΑ συνεκροτήθη και 3ον απόσπασμα υπό του Υπολοχαγού Μουρελάτου εις τον οποίον εδόθη Διαταγή να κινηθή επί του δρομολογίου ΜΟΥΖΑΚΙ (S.1816) ΝΕΥΡΟΒΟΥΝΙΤΣΑ (S.1267) ΟΞΥΑ (S.1363) ΑΝΘΗΡΟΝ (S.1051).
Επίσης επί της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ εκινούντο τρία Αγγλικά Άρματα Μάχης και απόσπασμα Άγγλων ανιχνευτών εκινείτο Βορείως του υπ’ αριθμ. 1 αποσπάσματος.
Δέον να σημειωθή ότι τόσον κατά την διάρκειαν της προπαρασκευής όσον και κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως της εκκαθαριστικής επιχειρήσεως προς εξόντωσιν της συμμορίας ΑΡΗ ουδεμία διαταγή ή οδηγία εδόθη παρά της ΑΣΔΘΔΜ προς την Σ.Δ. Λαρίσης πλην της διαθέσεως ενός λόχου του 6ου Τάγματος όστις διετέθη δι’ ενίσχυσιν του 118 Τάγματος επί τη προόψει γεγονότων εις Τρίκαλλα διά την 5-6-45 και τον οποίον λόχον η Σ.Δ. εχρησιμοποίησεν και κατά τας επιχειρήσεις, εξ ιδίας πρωτοβουλίας.
Επίσης η Σ.Δ. Λαρίσης διά να φέρη αντιπερισπασμόν εις τας κινήσεις του ΑΡΗ και διά να εμποδίση τούτον να διαφύγη προς ΑΓΡΑΦΑ διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 520/10-6-45 διέταξε να τεθή εις εφαρμογήν η Α.Π. 451/4-6-45 Διαταγή Επιχειρήσεων εις την περιοχήν ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (S.7707) και ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7609).
Το σχέδιον επιχειρήσεων της Α.Π. 488/8-6-45 Διαταγής ημών ετέθη εις εφαρμογήν την 4.30 ώραν της 9-6-45.
Την 10ην προς 11ην Ιουνίου αι πληροφορίαι φέρουν τον ΑΡΗΝ εις περιοχήν ΑΝΘΗΡΟΥ (S.5110). Κατόπιν τούτου διετάχθη το απόσπασμα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ να κινηθή επί του δρομολογίου ΜΟΥΖΑΚΙ – ΑΝΘΗΡΟΝ και αφού αποκλείσει τας προς ΑΓΡΑΦΑ οδεύσεις να έλθη πάσει θυσία εις επαφήν με την συμμορίαν ΑΡΗ την οποίαν και να εξοντώση.
Κατόπιν των δοθεισών οδηγιών το απόσπασμα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ λαμβάνει την 19ην ώραν της 12ης Ιουνίου επαφήν με την συμμορίαν ΑΡΗ εις ΠΕΤΡΩΤΟΝ (ΛΙΑΣΚΟΒΟΝ) (S.4907) συνάπτεται συμπλοκή την 13ην Ιουνίου και ώραν 24 εις θέσιν Χειρόλακος με αποτέλεσμα την αιχμαλωσίαν δύο συμμοριτών και την κατάληψιν ενός οπλοπολυβόλου.
Εις τον τόπον της συμπλοκής εγκατελείφθησαν επίσης δύο ημίονοι με τρόφιμα και ο συνοδός των.
Οι αιχμαλωτισθέντες ανέφερον την δύναμιν της συμμορίας αποτελουμένην από 84 άνδρας, 6 αυτόματα ΣΤΕΝ, 3 οπλοπολυβόλα ιταλικά, και διάφορα όπλα και ότι η συμμορία ετράπη προς τρεις διαφόρους κατευθύνσεις και ότι η κυριωτέρα δύναμις 35 ανδρών υπό τον ΑΡΗΝ ετράπη προς ΦΑΓΚΟ.
Την 14ην Ιουνίου το απόσπασμα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ εκινήθη προς ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (S.4313) καθ’όσον είχεν πληροφορίας ότι ο ΑΡΗΣ υποχωρεί από ΜΕΣΟΥΝΤΑ προς ΑΥΧΕΝΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ.
Την 15-6-45 υπήρχεν η πληροφορία ότι ο ΑΡΗΣ ευρίσκεται εις θέσιν ΦΑΓΚΟ.
Αμέσως η Διμοιρία ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ετέθη εις καταδίωξιν και ούτω επιτεύχθη η κύκλωσις της συμμορίας όπου έλαβεν χώραν συμπλοκή διαρκέσασα επί δίωρον με αποτέλεσμα την διάλυσιν της συμμορίας και τον φόνον 6 μεταξύ των οποίων και ο ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ και ΤΖΑΒΕΛΑΣ και την αιχμαλωσίαν 8 μεταξύ των οποίων και ο Καπετάνιος ΔΡΑΚΟΣ. Επίσης την επαύριον συνελήφθησαν έτεροι δύο μεταξύ των οποίων και η ερωμένη του ΑΡΗ. Επίσης είς (1) εκ των συμμοριτών ερρίφθη εις τον ΑΧΕΛΛΩΟΝ και επνίγη.
Αι κεφαλαί του ΑΡΗ και ΤΖΑΒΕΛΛΑ απεκόπησαν και μετεφέρθησαν εις ΤΡΙΚΚΑΛΑ όπου εξετέθησαν εις κοινήν θέαν εις την Πλατείαν της πόλεως και κατόπιν εδόθη διαταγή να ταφώσιν αφού ληφθώσι φωτογραφίαι παρά του Τμήματος σημάνσεως Χωροφυλακής Τρικκάλων.

ΙΙΙ. ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ – ΛΑΦΥΡΑ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ.
α) Αιχμάλωτοι – Λάφυρα
Εκ της συμμορίας του ΑΡΗ συνελήφθησαν εν συνόλω 14 αιχμάλωτοι και περιήλθεν εις χείρας της Εθνοφυλακής πολεμικόν υλικόν και ημίονοι οι οποίοι αποτελούσαν τα μεταγωγικά της συμμορίας, μέρος των λαφύρων (όπλα, πυρ/κά, τρόφιμα, ημίονοι κλπ.) διερπάγησαν παρά των κατοίκων των πέριξ χωρίων. Εις τας εν λόγω συμπλοκάς συμμετέσχον και πολλοί χωρικοί οπλισμένοι κατά το πλείστον δι’ αγχεμάχων όπλων και άλλοι ως οδηγοί των αποσπασμάτων.
β) Καταθέσεις αιχμαλώτων
Εις την ληφθείσαν την 18-6-45 κατάθεσιν του συλληφθέντος ως αιχμαλώτου ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ούτος ανέφερεν τα εξής.
1) Ότι ούτος εξήλθεν εις τα όρη την 12ην Ιουνίου 1942 και ετέθη υπό τας Διαταγάς του Στρατηγείου του ΕΛΑΣ διοικουμένου υπό τον ΣΑΡΑΦΗΝ-ΑΡΗΝ και ενός ΤΖΗΜΑ (υπό το ψευδώνυμον ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΗΣ) και του ανετέθη αμέσως το τριμελές Γραφείον ΔΟΜΟΚΟΥ και ότι κατά το χρονικόν διάστημα από 12 Ιουνίου 1942 μέχρι 4 Απριλίου 1943 εξετελέσθησαν εις την περιφέρειαν ΔΟΜΟΚΟΥ 17 άτομα. Κατόπιν ανέλαβεν ως Καπετάνιος του συγκροτήματος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ αποτελούμενον από 280 άνδρας όπου παρέμεινεν μέχρι τέλους Οκτωβρίου 1943.Κατά το χρονικόν τούτο διάστημα δεν έγινεν ουδεμία εκτέλεσις εις την περιοχήν του πλην της διαλυθείσης του υπό τον ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ συγκροτήματος ΕΔΕΣ. Κατόπιν ετοποθετήθη ως Καπετάνιος της 13ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΜΕΡΑΡΧΟΣ της οποίας ήτο ο Αντ/χης Πεζικού ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Κατά το διάστημα τούτο εγένοντο περίπου 80 εκτελέσεις υπό της 13ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ.
Κατόπιν όταν διελύθη ο ΕΛΑΣ έλαβε απολυτήριον εκ του 36ου Συν/τος ΓΡΑΒΙΑΣ οπότε μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών κάποιος γνωστός του τον ειδοποίησε ότι τον ζητεί ο ΑΡΗΣ όστις ευρίσκετο τότε εις ΔΙΛΟΦΟΝ. Πράγματι μετέβη και συνήντησε τον ΑΡΗΝ όστις ήτο επι κεφαλής ομάδος 14 ανδρών και όστις του είπεν ότι σκοπεύει να μεταβή εις ΣΕΡΒΙΑΝ βοηθούμενος από τας κατά τόπους Οργανώσεις του ΕΑΜ και ΚΚΕ.
Τον ΑΡΗΝ ηκολούθησεν και ούτος και καθ’ οδόν προσετέθησαν εις την ομάδαν και άλλοι 6 μεταξύ των οποίων οι Καπεταναίοι ΘΑΝΟΣ, ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ και ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ.
Τον μήνα Μάρτιον ευρίσκοντο εις ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΝ όπου εξετέλεσεν ο ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ δύο πολίτας διά μαχαίρας.
Κατόπιν εκινήθησαν και έφθασαν εις ΚΟΝΙΤΣΑΝ, ο ΑΡΗΣ εξεφώνει λόγους εις τα διάφορα χωρία όπου διήρχοντο παρακινών τους κατοίκους να ενταχθούν εις το Μέτωπον Εθνικής Ανεξαρτησίας, και τοιουτοτρόπως προσετέθησαν εις την συμμορίαν και έτεροι 24 μεταξύ των οποίων και δύο (2) δεσποινίδες. Κατόπιν προσεπάθησαν να εισέλθουν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ αλλά δεν το κατόρθωσαν διότι εστερούντο επισήμου αναγνωρίσεως του ΕΑΜ και ως εκ τούτου ηναγκάσθησαν να επιστρέψουν οπίσω. Καθ’ οδόν συνεπλάκησαν με Τμήματα Εθνοφυλακής με αποτέλεσμα τον φόνον ενός και τον τραυματισμόν 6 εκ των συμμοριτών μεταξύ των οποίων και μία δεσποινίς.
Οδοιπορούντες κατόπιν έφθασαν εις περιφέρειαν ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ όπου εις την συμμορίαν προσετέθησαν έτεροι 40 αντάρτες.
Εις το χωρίον ΚΟΤΣΑΝΑ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ ο ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ εξετέλεσε κάποιον ονόματι ΑΔΑΜΟΝ.
Έπειτα μετέβησαν εις χωρίον ΒΤΕΡΝΙΚΟ Μοναστήριον ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ όπου ήλθεν ως σύνδεσμος ο ΑΝΤ. ΜΙΛΤΣΑΣ κάτοικος ΚΑΛΑΡΥΤΩΝ και αφού τους επρομήθευσεν 10 αιγοπρόβατα τους συνέστησεν ως πιστούς φίλους τους κατοίκους των πέριξ χωρίων και τους εβεβαίωσεν ότι 200 άνδρες είναι έτοιμοι να τους ακολουθήσουν μετά του οπλισμού των.
Κατόπιν μετέβησαν εις χωρίον ΠΡΑΜΑΝΤΑ όπου συνέλαβον 4 εκ των οποίων οι δύο αφέθησαν ελεύθεροι οι δε έτεροι δύο εξετελέσθησαν υπό του ΤΖΑΒΕΛΛΑ εις ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ.
Από την ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ παρέλαβον 4 γέροντας και 8 γυναίκας ως ομήρους οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι κατόπιν κακοποιήσεως. Οι συγχωριανοί των μας παρέδωσαν 22 όπλα και 100 φυσίγγια. Κατόπιν φθάσαμε εις ΛΙΑΣΚΟΒΟΝ όπου βρήκαμε άλλα 15 όπλα και 1 κιβώτιον χειροβομβίδων. Εκεί εκλείσαμεν εις το κρατητήριον 3 άνδρες και 7 γυναίκες και καθ’ ην στιγμήν ετοιμαζόμεθα διά φαγητόν εδέχθημεν πυρά από Εθνοφύλακας, εις τας οποίας και ημείς αναπτυχθέντες ανταπαντήσαμεν και αμυνόμενοι οπισθοχωρήσαμεν προς ΚΟΘΩΝΙ (S.4416) συναποκομίζοντες μαζύ μας και τους κρατουμένους τους οποίους παραδόσαμεν εις τον Πρόεδρον με την εντολήν να τους αφίση ελευθέρους την επομένην της αναχωρήσεώς μας.
Κατόπιν συνεπλάκημεν και πάλιν μετά δυνάμεως Εθνοφυλακής. Εκεί δύο ομάδες 32 ανδρών ετράπησαν προς άγνωστον κατεύθυνσιν η ετέρα δυνάμεως 42 ανδρών υπό τον ΑΡΗΝ εκινήθη με κατεύθυνσιν προς ΑΧΕΛΩΟΝ.
Την 5ην ώραν της 16-6-45 συνεπλάκημεν και πάλιν μετά των αποσπασμάτων της Εθνοφυλακής με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν του ΑΡΧΗΓΟΥ ΜΑΣ ΑΡΗ εις την κεφαλήν υπό δύο σφαιρών και κατόπιν ο ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ έλαβε μίαν χειροβομβίδα την οποίαν άφησε κάτω αφού έσυρε τον κρίκον και ηυτοκτόνησαν αμφότεροι.
Κατά την συμπλοκήν εφονεύθησαν 7 και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 8 μεταξύ των οποίων και εγώ.
Προτίθεμαι δε να καταθέσω και υποδείξω τόπους εις ους έχουμε αποκρύψει όπλα.
Επίσης ως προς την ιδιαιτέραν ζωήν του ΑΡΗ καταθέτω ότι ούτος κατά την στιγμήν όπου ετραυματίσθη περέδωσε εις τον ψυχογιόν του ονόματι ΛΕΩΝ εν ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ, 5 χρυσάς λίρας και το ωρολόγιόν του και τον οποίον ψυχογιόν είχεν και τον εχρησιμοποιούσεν ως επιβήτορα διά να ικανοποιή τας παρά φύσιν σεξουαλιστικάς του ορμάς.
Επίσης εις άλλην εξέτασιν ενεργηθείσαν προφορικώς παρά Αξκού του Επιτελείου της Στρατιωτικής διοικήσεως Λαρίσης ούτος κατέθεσεν ότι 1) Την 25 Απριλίου 1945 ο ΑΡΗΣ μετά 40 ανταρτών μετέβη εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ και ότι γενομένης συσκέψεως μετά Αλβανών υπευθύνων του Κ.Κ. δεν του επετράπη η δίοδος διά της Αλβανίας.
Ο ΑΡΗΣ ηκούσθη να λέγη ότι οι Αλβανοί του υπεσχέθησαν δύναμιν 25.000 ανδρών ίνα μετά των ΕΛΛΗΝΩΝ ανταρτών κτυπήσουν τους Άγγλους.

ΙV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
α) Εις τας επιχειρήσεις διά την εξόντωσιν της συμμορίας ΑΡΗ τα μέγιστα συνετέλεσεν και η συνδρομή του Άγγλου συνδέσμου της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης Ταγματάρχου ΡΟΝΤΟΥΕΛ και των Αγγλικών Τμημάτων διά της προθύμου και αμέσου χορηγήσεως των αιτηθέντων παρ’ ημίν μέσων (αρμάτων Μάχης, δυνάμεως ανιχνευτών, πυρ/κών, αυτοκινήτων, τροφίμων) διά επιχειρήσεις 15 περίπου ημερών.
β) Άξια παντός επαίνου είναι και η Διοίκησις του 118 Τάγματος (Επίλαρχος ΓΑΛΗΝΕΑΣ) διά τους παρ’ αυτής καταβληθέντας κόπους διά την εξόντωσιν της ληστοσυμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ως και πρώην Διοίκησις του 119 Τάγματος (Ταγ/χης Πεζικού ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΑΧΙΛ) διότι οργάνωσε το δίκτυον πληροφοριών κατά τοιούτον τρόπον ώστε να ενημερωθή πλήρως αφ’ ενός μεν η ΣΔΑ και αφ’ ετέρου το διαδεχθέν αυτώ 118 Τάγμα περί των κινήσεων των ληστοσυμμοριών.
Επίσης έπαινος αξίζει εις τους κατοίκους της περιοχής ταύτης οίτινες συνέδραμον το έργον της Εθνοφυλακής στεφθέν τελικώς υπό επιτυχίας.
Τέλος έπαινος αξίζει και εις τους Αξιωματικούς του Επιτελείου της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης οίτινες υπό την καθοδήγησιν της Διοικήσεως συνέταξαν σχέδιον επιχειρήσεων και το οποίον τεθέν εις εφαρμογήν είχεν ως αποτέλεσμα την εξόντωσιν της συμμορίας ως επίσης και εις τους Αξιωματικούς τους αποσταλέντας παρά της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης εις την Περιοχήν των επιχειρήσεων διά να την καθιστούν ενήμερον επί της διεξαγωγής των επιχειρήσεων και οίτινες κατέβαλον κάθε φιλότιμον προσπάθειαν και η Διοίκησις ήτο διαρκώς κατατοπισμένη επί της εκβάσεως των επιχειρήσεων ώστε αι προσδοκίαι της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης και του 118 Τάγματος εστεύθησαν υπό επιτυχίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Η εξόντωσις της ληστοσυμμορίας του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον εις την δράσιν των Τμημάτων του 118 Τάγματος και ιδιαιτέρως εις την Διμοιρίαν ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ η οποία οργανωθείσα και κινηθείσα βάσει των πληροφοριών επί σαφώς καθορισθέντος δρομολογίου επέτυχε την επαφήν και την εξόντωσιν της συμμορίας, απαλλαγείσης της υπαίθρου από το φάσμα του φόβου και της τρομοκρατίας.
Τμήματα της Εθνοφυλακής ΗΠΕΙΡΟΥ δεν έλαβον μέρος εις την μάχην παρουσιασθέντες όταν τα ημέτερα Τμήματα αποσύροντο συναποκομίζοντα τας κεφαλάς των συμμοριτών και τους αιχμαλώτους.
Κατόπιν των ανωτέρω επρότεινα
1) Τον Διοικητήν του 118 Τάγματος Επίλαρχον Φαληρέαν Ευάγ. διά το μετάλλιον Εξαιρέτων Πράξεων.
2) Τον Υπολοχαγόν Πεζικού ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΝ Α. διά προαγωγήν εις τον αμέσως ανώτερον βαθμόν επ’ ανδραγαθία.
3) Εις τους Διοικητάς των δύο άλλων αποσπασμάτων Υπολ/γόν ΖΑΚΑΝ Κ. και Ανθ/γόν ΜΠΑΚΛΑΒΑΝ Δ. εποίησα εύφημον μνεία διά της από 19-6-45 Η.Δ.Σ.Δ.Λ.
Ομοίως επρότεινα τους κάτωθι άνδρας του αποσπάσματος ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
1) Διά προαγωγήν επ’ ανδραγαθία εις τον αμέσως ανώτερον βαθμόν τους Λοχ. ΞΥΝΟΥΛΗΝ ΜΙΧ., Δεκ. ΤΣΙΤΣΑΝ ΚΩΝ., Δεκ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Π., Δεκ. ΤΣΑΔΗΜΑΝ ΝΕΣΤ., Στρατ. ΤΣΑΚΜΑΚΗΝ ΙΩΑΝ., Στρατ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝ ΔΗΜ.
2) Διά το Αριστείον Ανδρείας τους Λοχ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜ., Λοχ. ΚΑΛΟΓΥΡΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΝ, Δεκ. ΛΕΤΟΠΟΥΛΟΝ ΑΛΕΞΑΝ., Δεκ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΑΝ ΝΙΚΟΛ., Δεκ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡ., Δεκ. ΛΙΟΛΙΟΝ ΓΕΩΡΓ., Στρατ. ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΝ ΝΙΚΟΛ., Στρατ. ΛΥΓΟΥΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡ., Στρατ. ΜΗΤΣΟΝ ΚΩΝ., Στρατ. ΣΥΜΠΟΛΗΝ ΖΗΣΗΝ, Στρατ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΝ ΘΩΜΑΝ, Στρατ. ΓΚΑΛΙΤΣΟΝ ΓΕΩΡΓ., Στρατ. ΔΕΡΒΕΝΗΝ ΓΕΩΡΓ., Στρατ. ΜΠΟΥΛΙΑΤΟΝ ΕΛΕΥΘ., Στρατ. ΜΑΦΤΑΝ ΑΣΤΕΡ.
Εις τους άνδρας του αποσπάσματος ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ εκτός των ηθικών αμοιβών επρότεινα να δωθώσιν και χρηματικαί τοιαύται προς υπόκρουσιν του ζήλου αυτών διά την εξόντωσιν και των λοιπών συμμοριών.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 604/19-6-45 αναφοράς ημών υποβληθείσαν προς την ΑΣΔΘΔΜ προτάσεις προς ενέργειαν μελλοντικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των κάτωθι περιοχών.
1) Εις την περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ ως η υπ’ αριθμ. Α.Π. 603/19-6-45 Διαταγή ημών.
2) Εις την περιοχήν ΟΣΣΗΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ και ΠΗΛΙΟΥ.
3) Εις την περιοχήν ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ εν συνεργασία με το 151 Τάγμα Εθνοφυλακής εδρεύων εν ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
4) Εις τας περιοχάς όπου δεν κατέστη ακόμη δυνατή η μετάβασις Τμημάτων Εθνοφυλακής και εξακολουθώσι δρώσαι διάφοραι ανταρτικαί συμμορίαι και υπάρχουσι πληροφορίαι περί αποκρύψεως πυρ/κών και τροφίμων του διαλυθέντος Ε.Λ.Α.Σ.

Παραλλήλως προς τας επιχειρήσεις ταύτας να γίνη προκήρυξις προς άπασας τας παρανόμως δρώσας ενόπλους Οργανώσεις τόσον τας Εθνικιστικάς όσον και τας Κομμουνιστικάς δι’ ης να τάσσεται προθεσμία ολίγων ημερών διά την κατάθεσιν των όπλων με την πληροφορίαν ότι οι μη βαρυνόμενοι με εγκλήματα και φόνους θα τύχωσιν αμνηστείας παρά του Κράτους, οι δε μη παρουσιαζόμενοι θα επικυρηχθώσι με μεγάλα χρηματικά ποσά και θα αρχίση δραστική εξοντωτική καταδίωξις μετά την λήξιν της ταχθείσης προθεσμίας.

Την πρότασιν ταύτην υποβάλλαμεν κατόπιν συννενοήσεως και μετά του παρά τη Διοικήσει Άγγλου Ταγματάρχου Συνδέσμου και του Διοικητού Αντ/ρχου του εις την διάθεσιν ημών ενισχυομένου διά μέσων πυρός Αγγλικού Τάγματος οίτινες επίσης συνεννοήθησαν επί του αντικειμένου τούτου και μετά της Χ Αγγλικής Ταξιαρχίας.

Εν Λαρίση τη 4η Ιουλίου 1945

Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

Τ.Υ.
ΚΩΝ. ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
– ΓΕΣ (Δ/σιν Επιχειρήσεων) (υ.τ.α.) εν συνεχεία της Ε.Π. 583 αναφοράς μας
– Υ. Εσωτερικών (Γραφ. Υπουργού) (υ.τ.α.)
– ΑΣΔΘΔΜ (Δ/σιν Επιχειρ.) (υ.τ.α.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– Στρατ. Δ/σιν Λαμίας
– Χ Ταξιαρχίαν Κοζάνης
– Άγγλον Σύνδεσμον
– 118 Τάγμα Εθνοφυλακής
– Δ/σιν Επιχειρήσεων
– Χ Αγγλική Ταξιαρχία