Εκθεση γεγονότων Χίου 8 και 9 Ιουν 1945, ΣΔΝΑ/ΔΕΠΙΧ/ΕΠ506


ΣΤΡΑΤ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. Ε.Π. 506

ΕΚΘΕΣΙΣ
επί των γεγονότων ΧΙΟΥ της 8ης και 9ης Ιουνίου

Ι. Νύξ 8ης προς 9ην Ιουνίου.
Εις την πόλιν Χίον τας μεσονυκτίους ώρας προς την 9ην Ιουνίου ομάς εκ 10 ανδρών εισήλθε βιαίως εις τα Γραφεία του ΕΑΜ της πόλεως τα οποία και κατέστρεψε, προξενήσασα ζημίας και φθοράς εις την επίπλωσιν.
Ανακρίσεων επελήφθη από πρωίας η Διεύθυνσις Χωροφυλακής Χίου, πλην όμως ουδέν εξηκριβώθη ως προς τους υπαιτίους. Οι εαμικοί παράγοντες κληθέντες ουδέν συγκεκριμμένον στοιχείον κατέθεσαν, ισχυρίσθησαν μόνον και διέδωσαν ότο οι δράσται έφερον Στρατ. στολήν, άλλοι με μακράς και άλλοι με βραχείας περισκελίδας και ότι εις τα Γραφεία ανεύρον πίλον (μπερέν) τον οποίον όμως δεν επέδειξαν εις την Χωροφυλακήν.

ΙΙ. 9η Ιουνίου.
Από πρωίας παρετηρήθη ζωηρά κίνησις επιτροπών και ομάδων εις την πόλιν, εις την οποίαν επρωτοστάτουν οι επανακάμψαντες εκ Μ. Ανατολής τέως εγκεκλεισμένοι εις τα συρματοπλέγματα.
Η εμφάνισις τούτων από πρωίας εις την πόλιν και μάλιστα τοιούτων διαμενόντων εις την ύπαιθρον, έδωκε την εύλογον υπόνοιαν ότι επρόκειτο περί προσχεδιασμένης και οργανωμένης κινήσεως. Από συνθήματος διάφοροι και αλεπάλληλοι μικροεπιτροπαί, εις ας μετείχον οι ανωτέρω αναφερθέντες, παρουσιάζοντο εις τας Αρχάς (Φρουραρχείον, Αστυνομίαν και Νομάρχην) διαμαρτυρόμεναι διά τα λαβόντα χώραν.
Παρά τας δοθείσας εξηγήσεις η κίνησις εξηκολούθη ζωηρά και αι επιτροπαί ήγειρον αξιώσεις μέχρι σημείου ώστε να εκτρέπονται και εις απειλάς. Μεγάλη συγκέντρωσις υπό τύπον διαδηλώσεως παρετηρήθη εις το Μέγαρον της Νομαρχίας και οι διαδηλωταί απειλητικοί εισήλθον και κατέκλυσαν τους διαδρόμους. Πλήθος επιτροπών ηξίου να γίνη δεκτόν από τον Νομάρχην, καίτοι τοις εδηλώθη ότι εδόθη απάντησις εις την επισκεφθείσα αυτόν επιτροπή του Ε.Α.Μ.
Προ της καταστάσεως ταύτης ο Νομάρχης ηναγκάσθη να ζητήση δύναμιν Χωροφυλακής και Τμήμα της Εθνοφυλακής, άτινα και τω εδόθησαν αμέσως. Ο Διοικητής της Χωροφυλακής Χίου αυτοπροσώπως επενέβη και κατόρθωσε μετά μεγάλης δυσκολίας κατ’ αρχάς μεν να εκκενώση από τους διαδηλωτάς το μέγαρον της Νομαρχίας και είτα τους απομακρύνη και τους διαλύση.
Συνελήφθησαν οι πρωταίτιοι και ενεκλείσθησαν εις το κρατητήριον. Ουδέν έκτροπον έλαβε χώραν.

ΙΙΙ. 10η Ιουνίου.
Η εφημερίς «Πρωτοπόρος» αριστερών αρχών, της 10ης Ιουνίου ανέγραψεν είδησιν καθ’ ην, άγνωστοι μεταβάντες την εσπέραν της 9ης Ιουνίου εις τα Γραφεία ένθα εκτυπούνται αι εφημερίδες «Πρωτοπόρος» και «Εμπρός»(αμφότεραι αριστεραί) ηπείλησαν τον ιδιοκτήτην ότι θα κατέστρεφον το τυπογραφείον του εις ην περίπτωσιν εξηκολούθει η εκτύπωσις των αναφερθεισών εφημερίδων. Παρά της Χωροφυλακής εδόθη εγγύησις ασφαλείας εις τον ιδιοκτήτην.
Εκ της εξετάσεως προκύπτει ότι δεν έλαβε χώραν τοιαύτη πράξις, εκφράζεται δε η υπόνοια ότι το αναφερθέν ήτο πρόσχημα του ιδιοκτήτου του Τυπογραφείου, θέλοντος να εύρη πρόφασιν μη εκτυπώσεως των περί ων πρόκειται εφημερίδων εκ φόβου μήπως υποστή ζημίαν τινά.
Τούτο αποδεικνύεται μεν εκ του ότι την επομένην παρά την δοθείσαν αυτώ παρά της Χωροφυλακής εγγύησιν ασφαλείας, ηρνείτο να δεχθή εκτύπωσιν των εφημερίδων.

Εν Μυτιλήνη τη 30η Ιουνίου 1945

Ο
Στρατ/κός Διοικητής

Τ.Υ.
ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ Σ.
Υποσ/γος

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
Γεν. Επιτ. Στρατού
Δ/σιν επιχειρήσεων
Γεν. Επιτ. Στρατού
Δ/σιν Πληροφοριών

Advertisements