Εισηγητική έκθεση για την αποκατάσταση της τάξεως, ΓΕΣ/ΔEΠΙΧ/Β/ΑΠ5980/30 Ιουν 1945


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5680

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ

Ι. Παρά την παρέλευσιν εξαμήνου από της καταστολής της Δεκεμβριανής στάσεως και την υπογραφήν της συμφωνίας της Βάρκιζας, δεν κατωρθώθη μέχρι σήμερον να αποκατασταθή πλήρης και απόλυτος τάξις, ουχί μόνον εις τας απομεμακρυσμένας επαρχίας του Κράτους, αλλ’ ούτε δε εις αυτήν ταύτην την πρωτεύουσαν.
Ούτω την ύπαιθρον, και ιδία τας ορεινάς περιφερείας, λυμαίνονται ακόμη διάφοροι ληστοσυμμορίαι, υπολείμματα του ΕΛΑΣ, καταπιέζουσαι και παντοιοτρόπως απειλούσαι τους χωρικούς, πολλοί των οποίων και ευρίσκουν οικτρόν θάνατον, με την κατηγορίαν του Εθνικιστού.
Σκοπός της δράσεως των εν λόγω συμμοριτών, είναι η ληστεία. Ουδένα πολιτικόν σκοπόν δύνανται να επιδιώκουν και επιτύχουν, διότι καλώς ήδη οι πάντες γνωρίζουν αυτούς. Αλλά βαρυνόμενοι με σωρείαν εγκλημάτων του Κοινού Ποινικού Νόμου, φοβούνται να επανέλθουν εις τους κόλπους της κοινωνίας και συνεχίζουν την διαβίωσιν εις τα όρη, επιδιδόμενοι εις την ληστείαν.
Προ της τοιαύτης ανωμάλου και επικινδύνου καταστάσεως της υπαίθρου πλείστοι των χωρικών, ηναγκάσθησαν, ή ωργανούμενοι εις ομάδας ή συλλόγους, ή έστω και μεμονωμένοι, να εξωπλισθούν διά την αντιμετώπισιν των ως άνω συμμοριών.
Άλλοι δε πάλιν, επωφελούμενοι της τοιαύτης εκρύθμου καταστάσεως και παρουσιαζόμενοι ως Εθνικισταί, προβαίνουν, δοθείσης ευκαιρίας, εις ληστείας, ουδόλως διαφέροντες των ανωτέρω, αναφερθεισών ληστοσυμμοριών του ΕΛΑΣ, εις τας μεθόδους και τα αποτελέσματα.

Εν συμπεράσματι, εις την ύπαιθρον έχομεν τρεις κατηγορίας ενόπλων ομάδων ή ατόμων:
α) Ληστοσυμμορίαι εξ υπολειμμάτων του ΕΛΑΣ, κυμαινομένης της δυνάμεως τούτων μεταξύ 4.500-5.000 ανδρών.
β) Εθνικόφρονας χωρικούς και αγρότας, υπεραμυνομένους κατά των διώξεων και πιέσεων των συμμοριών του ΕΛΑΣ.
γ) Κοινούς ληστάς, εμφανιζομένους ως επί το πλείστον ως Εθνικόφρονες, αλλά κατ’ ουδέν διαφέροντες των πρώτων.

ΙΙ. Αλλ’ εάν τοιαύτη είναι η κατάστασις εις την ύπαιθρον, εις τα μικρά και μεγάλα Αστικά κέντρα δεν είναι αύτη καλυτέρα.
Ουδέ εβδομάς παρέρχεται χωρίς να σημειωθώσιν έκτροπα και ταραχαί πότε εκ μέρους των οπαδών του ΕΑΜ, πότε εκ της πλευράς των Εθνικιστών, πάντοτε δε τη προμελετημένη και ωργανωμένη προκλήσει των πρώτων.
Η δε συνωμοτική δράσις και προπαγάνδα του ΚΚΕ/ΕΑΜ, εκμεταλλευομένη πάσαν κακοδαιμονίαν, οσημέραι ογκούται.
Αι διαλυτικαί και αντεθνικαί αυταί ενέργειαι των αναρχικών, δυστυχώς έχουν βοηθούς και ενισχυτάς, ακουσίως βέβαια, τον τύπον των Αστικών Κομμάτων.

ΙΙΙ. Την γενικήν κατήφειαν και απογοήτευσιν διά την τροπήν και εξέλιξιν των εσωτερικών μας πραγμάτων, αλλά και διά τας πανταχόθεν παρεμβαλλομένας δυσχερείας εις την ανασύστασιν και ανασυγκρότησιν της ώρας, έρχονται να επιτείνουν, η προπαγάνδα και κομμιταντζίδικη – ληστρική δράσις ομάδων των βορείων γειτόνων μας -τελουσών ασφαλώς υπό την εποπτείαν και κατεύθυνσιν των υπευθύνων Κυβερνήσεών των- εις τας βορείους επαρχίας της Πατρίδος μας, και εν συνεργασία μετά των ημετέρων ομοιδεατών των.

ΙV. Διά την αντιμετώπισιν της καταστάσεως αυτής το Κράτος ευθύς εξ αρχής ηθέλησε να λάβη τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Δυστυχώς όμως, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών των επικρατουσών εν τη χώρα, το Κράτος ευρέθη πτωχόν εις μέσα και ανίσχυρον ως εκ τούτου, προς επιβολήν της θελήσεως του.
Τα μέσα άτινα εξ αρχής διέθετε, ήσαν τα εν κατόπιν του άλλου οργανούμενα Τάγματα Εθνοφυλακής.
Τα Τάγματα ταύτα, διά Νόμου αναλαβόντα την τήρησιν της τάξεως και εξασφάλισιν της ασφαλείας ανά την Χώραν, μέχρις αναδιοργανώσεως των Σωμάτων Ασφαλείας, κατενεμήθησαν καθ’ όλην την Επικράτειαν.
Η εργασία και προσπάθειαι των Ταγμάτων τούτων προς εκπλήρωσιν της Εθνικής αυτής αποστολής των, εισίν άξιαι παντός επαίνου και θαυμασμού. Αλλ’ όμως και τούτων αι δυνατότητες εισίν περιωρισμέναι. Διότι και ο αριθμός και η δύναμις αυτών δεν είναι τι το απεριόριστον.
Δρώντα αόκνως και ακαταπαύστως, συμπλέκονται μετά συμμοριών υφίστανται ταλαιπωρείας και απωλείας, αλλά επιτυγχάνουν την εκκαθάρισιν της περιοχής εις ην ενεργούν. Απερχόμενα εις άλλην περιοχήν διά νέας προσπαθείας, αφίνουν όπισθέν των και πάλιν τον νομοταγή πληθυσμόν, εις την διάθεσιν της εκδικητικής λύσσης, των επαναπαρουσιαζομένων πάσης κατηγορίας ληστοσυμμοριών.
Δια την παρακώλυσιν και εξουδετέρωσιν της τοιαύτης γαγγραίνης, εθεωρήθη, ως ήτο φυσικόν, απαραίτητος η ταχεία αναδιοργάνωσις των Σωμάτων Ασφαλείας και η ανάληψις υπευθύνου υπηρεσίας υπ’ αυτών. Αλλά και η προσπάθεια αύτη δεν ευωδούται λόγω των δυσχερειών ανασυγκροτήσεως ας η Χωροφυλακή αντιμετωπίζει και της αριθμητικής αυτής ανεπαρκείας.
Την όλην δε κατάστασιν και αρρυθμίαν επιτείνουν, και η έλλειψις εις πλείστας περιοχάς, πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Εξουσίας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον, σωρεία υποθέσεων του Κοινού Ποινικού Νόμου μένουν αδιεκπεραίωτοι και οι υπόλογοι ασύδοτοι, εγείρουν θρασείαν την κεφαλήν, προκαλούντες πάντα ηθικόν και τίμιον πολίτην, και χλευάζοντες την έννοιαν του Κράτους.
Το Γενικόν Επιτελείον έχον με την Διεύθυνσιν των Επιχειρήσεων την εξασφάλισιν της τάξεως και της ασφαλείας εν τη χώρα προς επαναφοράν αυτής εις την νομιμότητα φρονεί ότι, προς τον σκοπόν τούτον, είναι ανάγκη επιτακτική όπως το ταχύτερον πραγματοποιηθώσι τα ακόλουθα:
1) Προ πάσης εκκαθαριστικής ενεργείας ή τοιαύτης βιαίας διαλύσεως ενόπλων ομάδων, υπό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, να τεθή εν ισχύ νόμος του Κράτους απαγορεύων, δι’ αυστηροτάτων κυρώσεων, εις πάντα οιασδήποτε αποχρώσεως πολίτην ή ομάδα πολιτών να οπλοφορώσι. Να τίθηται διά του νόμου τούτου ωρισμένη προθεσμία παραδόσεως των όπλων, μεθ’ ην, οι φέροντες όπλα να θεωρώνται λησταί και ως τοιούτοι να διώκωνται καθισταμένης ούτω νομίμου της επιβολής κατά την δίωξιν ταύτην της εσχάτης των ποινών. Τουναντίον, οι παραδόσαντες ταύτα, θα επανέρχωνται εις τους κόλπους της κοινωνίας, εφ’όσον βεβαίως δεν βαρύνονται με εγκλήματα του κοινού Ποινικού Δικαίου.
2) Διά του τρόπου τούτου θα εκκαθαρισθή η κατάστασις εις την ύπαιθρον. Οι φιλήσυχοι πολίται, οι διά την ατομικήν των άμυναν ωπλισμένοι θα σπεύσωσι να παραδώσωσι τα όπλα και θα παραμείνωσιν ωπλισμένοι μόνον οι κακοποιοί και οι αναρχικοί δι’ ους δέον, είτα, να εφαρμοσθή σκληρώς ο νόμος.
3) Εν συνεχεία και ευθύς ως ήθελε τεθή εν ισχύ ο ανωτέρω νόμος, ν’ αρχίση σειρά εκκαθαριστικών επιχειρήσεων υπό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, προς πλήρη εφαρμογήν τούτου, ζήτημα δι’ όπερ το ΓΕΣ προέβλεψε ήδη και κατήρτισεν εν Γενικόν Σχέδιον Εκκαθαριστικών Επιχειρήσεων όπερ αχθήσεται εις πέρας υπό των Ταγμάτων Εθνοφυλακής τη συνεργασία των κατά τόπους εγκατεστημένων αρχών Χωροφυλακής.
Εφ’ όσον η κατάστασις παραμένει ως έχει σήμερον, αι ένοπλαι ομάδες αυξάνονται, αι αντεγκλήσεις πολλαπλασιάζονται, το χάος ευρύνεται. Διά του ανωτέρω νόμου θα περιορισθή το κακόν προς την μίαν πλευράν: θα παραμείνωσιν αντιμέτωποι του Κράτους οι κακοποιοί και οι αναρχικοί, των οποίων ο εντοπισμός ούτω θα είναι εύκολος και η εξολόθρευσίς των ευχερής.

Αθήναι τη 30 Ιουνίου 1945
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Τ.Υ.

Advertisements