Περί συνεργασίας εθνοφυλακής με εθνικιστές, ΑΣΔΗ/21 Ιουν 1945


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 999

Προς
τους Στρατιωτικούς Διοικητάς
1) Ιωαννίνων
2) Πρεβέζης
Καθ’ α έχω ενδείξεις η Βρεττανική Στρ/κή Αποστολή, ανησυχεί ζωηρώς εκ των πληροφοριών ας αύτη έχει και καθ’ ας μετά τμημάτων Εθνοφυλακής συνεργάζονται και Τμήματα «Εθνικιστών» καλούμενα.
Αλλά και εις την Ανωτέραν Στρ/κήν Δ/σιν εκ πολλών πηγών προκύπτει ότι πράγματι τη ανοχή των κατά τόπους Τμημάτων Εθνοφυλακής υφίστανται και δρώσιν τοιαύτα τμήματα ή ομάδες ή και μεμονωμένα άτομα αυτοαποκαλούμενα «ΕΘΝΙΣΤΙΚΑΙ» άτινα αναμιγνύωνται εις τα έργα της Εθνοφυλακής, εις τίνας δε περιπτώσεις και συνεργάζονται μετ’ αυτών.
Ως και διά προηγουμένων διαταγών μου, Α.Π. 798/5-6-45 και Α.Π. 895/17-6-45, ετόνισα δεν είναι δυνατόν τουλάχιστον παρ’ ημών, να υποκαθίσταται η εθνοφυλακή εις τα έργα της παρ’ ανευθύνων.
Και ου μόνον τούτο αλλά και άγει εις πλείστας παρεξηγήσεις και σχόλια εις βάρος των Διοικητών των τμημάτων, τους οποίους αποδεικνύει ουχί αμερολήπτως ενεργούντας, μονοπλεύρως εκτελούντας το καθήκον των αλλά και εν αδυναμία ευρισκομένους να επιβληθώσι άνευ της βοηθείας τρίτων ανευθύνων.
Το ζήτημα τούτο θέτω διά τελευταίαν φοράν και εντέλλομαι όπως επιληφθώσι και παρακολουθήσωσι την εκτέλεσιν της παρούσης προσωπικώς οι Στρατιωτικοί Διοικηταί Ιωαννίνων και Πρεβέζης, προτιθέμενος, κατά παντός Διοικητού όστις ήθελε φωραθή παραβαίνων την παρούσαν, να εφαρμόσω τον Νόμον.
Η λήψις της παρούσης να μοι αναφερθή και να τηρηθή απολύτως εμπιστευτική.

Ιωάννινα τη 21η Ιουνίου 1945
Ο
Στρατηγός Διοικητής
Τ.Υ.
ΒΛΟΧΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΜ.
Υποστράτηγος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Γενικόν Επιτελείον Στρατού (Δ/σιν Πληροφοριών) υ.τ.α.
-Γενικόν Επιτελείον Στρατού (Δ/σιν Επιχειρήσεων) υ.τ.α.
-Φρουραρχείον Κερκύρας.
-116 Τάγμα – Αμφιλοχίαν.

Advertisements