Περί ληπτέων μέτρων μετά την εξόντωση της συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, ΣΔΛ/ΚΛ.ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ/ΔΕΠΙΧ/ΑΠΕ604/19 Ιουν 1945


 

ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Εν Λαρίση τη 19η Ιουνίου 1945
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 604

Η ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ
ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Δ/σιν Επιχ. Εκπαιδεύσεως)
ΒΟΛΟΝ

«Περί ληπτέων μέτρων μετά την εξόντωσιν της συμμορίας ΑΡΗ προς αποκατάστασιν της πλήρους τάξεως εν τη υπαίθρω».

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι μετά την εξόντωσιν της συμμορίας του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, εις ην εξόντωσιν, πολλάς υπηρεσίας παρέσχον και αι άλλαι Εθνικιστικαί αυτοκαλούμεναι παράνομοι οργανώσεις, τόσον διά της παροχής πληροφοριών εκ των διαφόρων κατοίκων των χωρίων, όσον και διά της παροχής υλικής διά των όπλων συνδρομής διά της καταλήψεως διαφόρων επικαίρων θέσεων εξ ων θα ηδύνατο να διαφύγη ούτος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

διά την πλήρη εξόντωσιν και των υπολοίπων συμμοριών και την απαλλαγήν της υπαίθρου και εκ των ως άνω Εθνικιστικών αυτοκαλουμένων οργανώσεων, τα κάτωθι δραστικά και επείγοντα μέτρα.
Ι. Να διενεργηθώσι διάφοραι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις.
1) Εις την περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ ως η υπ’ αριθμ. Α.Π. 603/19-6-45 Δ/γή ημών.
2) Ομοία τοιαύτη εις την περιοχήν (ΚΙΣΣΑΒΟΥ) ΟΣΣΗΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ και ΠΗΛΙΟΥ.
3) Ομοία εις την περιοχήν ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ εν συνεργασία με το 151 Τάγμα Εθνοφυλακής εδρεύων εις ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ.
4) Και εις άλλας περιοχάς όπου δεν κατέστη ακόμη δυνατή η μετάβασις τμημάτων Εθνοφυλακής και εξακολουθούσι δρώσαι διάφοραι ανταρτικαί συμμορίαι κομμουνιστικαί και υπάρχουσι πληροφορίαι περί αποκρύψεως όπλων, πυρκών και τροφίμων του διαλυθέντος ΕΛΑΣ.
ΙΙ. Παραλλήλως προς τας επιχειρήσεις ταύτας να γίνει προκύρηξις προς απάσας τας παρανόμως δρώσας ενόπλους οργανώσεις τόσον τας εθνικιστικάς όσον και κομμουνιστικάς δι’ ης να τάσσεται προθεσμία ολίγων ημερών διά την κατάθεσιν των όπλων, με την πληροφορία ότι οι μη βαρυνόμενοι με εγκλήματα φόνων θα τύχωσι αμνηστίας παρά του Κράτους, ουδέ οι δε μη παρουσιαζόμενοι θα επικυρηχθώσι με μεγάλα χρηματικά ποσά και θα αρχίση δραστική εξοντοτική καταδίωξις, μετά την λήψιν της ταχθείσης προθεσμίας.
Έχομεν την γνώμην ότι η στιγμή είναι η πλέον κατάλληλος και ψυχολογική να ληφθώσι τα άνω δραστικά μέτρα, διότι.
1) Ανεθάρησε ολόκληρος η ύπαιθρος κατόπιν της εξοντώσεως του ΑΡΗ.
2) Κατέπεσε το ηθικόν των κομμουνιστικών συμμοριών και των εν γένει αναρχικών τοιούτων στοιχείων.
3) Πιθανώς να αναθαρρήσουν αι Εθνικιστικαί αυτοκαλούμεναι οργανώσεις και να εξακολουθήσωσι εντατικότερον τας παρανόμους αυτών ενεργείας εναντίον φιλησύχων χωρικών, οίτινες εις το παρελθόν λόγω πλάνης είχον προσχωρήσει εις τον ΕΛΑΣ και τας παρανόμους οργανώσεις.
4) Εκείνοι οίτινες δεν βαρύνονται με εγκλήματα φόνων τόσο εκ της πλευράς των κομμουνιστικών οργανώσεων όσον και εκ της τοιαύτης των Εθνικιστικών τοιούτων, θα θεωρηθώσι εύθετον την ευκαιρίαν να παρουσιασθώσι εφ’ όσον δε θα διωχθώσι εις το μέλλον.
5) Θα βοηθήση ολόκληρος η κοινή γνώμη των κατοίκων της υπαίθρου εις τας ανωτέρω προσπαθείας διά την απαλλαγήν εκ των ως άνω συμμοριών, μηδέ των αυτοκαλούμενων Εθνικιστικών εκ των οποίων ουκ ολίγα υποφέρωσι το πλείστον των κατοίκων.

Την πρότασιν ταύτην υποβάλλομεν κατόπιν συνενοήσεως και συμφωνίας μετά του παρά τη Διοικήση Άγγλου Ταγ/χου Συνδέσμου και του Δ/ντού Αντ/γου του εις την διάθεσιν ημών ενισχυμένου διά μέσων πυρός Αγγλικού Τάγματος, οίτινες επίσης συνενοήθησαν επί του αντικειμένου τούτου και με τον Δ/ντή της Χ Αγγλικής Ταξιαρχίας.

Οι εν λόγω Άγγλοι αξιωματικοί με παρεκάλεσαν όπως και προσωπικώς, επί τη ευκαιρία της εις Αθήνας μεταβάσεώς μου ενεργήσω όπως εγκριθώσι αι ως άνω προτάσεις η δε εφαρμογή τούτων γίνη εντός του δυνατού χρονικού ορίου, παραλλήλως δε και ούτοι θα ενεργήσωσι επί του αντικειμένου τούτου παρά ταις προϊσταμέναις αυτών Αρχαίς και τη ανωτάτη Στρατ. Διοίκηση των Άγγλων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Τ.Υ.
Υ.Σ.(ΓΕΣ)Υ.Τ.Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ
Δ/σις Επιχ. Εκπαιδ. Συν/χης Πυρκού

 

Advertisements