Χειρισμός εθνυκοφυλάκων, ΣΔΝΑ/18 Ιουν 1945


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Δ/ΣΙΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                        ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘ. Α.Π. 125

Προς
Τον Διοικητήν Διλοχίας Σάμου
Ταγ/χην Κουνέλην Ν.
Σάμον

Επί των αναφερομένων διά της υπ. αριθ. Ε.Π. 60/10-6-45 αναφοράς σας «περί πολιτικών και οικονομικών υποθέσεων των Εθνοφυλάκων» εφιστώ όλως ιδιαιτέρως την προσοχήν Υμών. Πρόκειται περί σοβαρωτάτου ζητήματος αναγομένου εις διοικητικήν ικανότητα και ούτινος την ευθύνην φέρετε ακεραίαν.
Ουδέν εκ των αναφερομένων παρ’ υμών ως αιτίων δύναται να δικαιολογήση την διασάλευσιν της πειθαρχίας και συνοχής του υπό τας διαταγάς σας Τμήματος, πολύ δε περισσότερον οικονομικής φύσεως ζητήματα, άτινα σας είναι γνωστόν υφίστανται εις ολόκληρον την χώραν μας. Εις το κεφάλαιον τούτο οι Εθνοφύλακες υμών ευρίσκονται εις πολύ καλυτέραν μοίραν Εθνοφυλάκων άλλων περιφερειών, διότι έχουσι το πλεονέκτημα να ευρίσκωνται εις τον τόπον των και εγγύτατα των οικογενειών των.
Η μη πληρωμή μέχρι τούδε των οικογενειακών επιδομάτων, οφειλομένη εις σφάλμα χειριστού και ήδη διευθετηθείσα καθώς και η μη πληρωμή της μισθοδοσίας δεν δύναται ν’ αποτελέση δι’ Υμάς τουλάχιστον δικαιολογημένην αιτίαν.
Η αιτία πρέπει αλλού ν’ αναζητηθή και κυρίως εις την μη ενάσκησιν της πρεπούσης διοικήσεως. Η αποφυγή διδασκαλιών και ασκήσεων και ο μη κολασμός των παρεκτρεπομένων, επόμενον είναι να επιφέρωσι βαθμηδόν την παραγνώρισιν της εννοίας του Στρατιώτου και των υποχρεώσεων αυτού.
Επιληφθήτε αμέσως του ζητήματος και αποκαταστήσετε ασυζητητί εις το ακέραιον την συνοχήν και πειθαρχίαν εις το υφ’ Υμάς Τμήμα.
Επιθυμώ και αξιώ όπως και εις το Τμήμα σας η εκδήλωσις της καλής Στρατιωτικής εννοίας καταστή απόλυτος και εμφανής, ως εμπρέπει εις τον νέον μας Εθνικόν Στρατόν.
Ο τρόπος ενασκήσεως της Διοικήσεως και τα προς τούτο ληπτέα μέτρα εναπόκεινται εις υμάς, αρκεί να έχητε υπ’ όψιν ότι θα είναι αποτελεσματικά τότε μόνον όταν ενασκήτε Διοίκησιν πραγματικώς πατρικήν και δικαίαν, ενδιαφερομένην ζωηρώς διά την διατροφήν διαβίωσιν και τας ανάγκας των στρατιωτών, αλλά και αξιούσαν σταθερώς και με αυστηρότητα την τήρησιν πειθαρχίας και ακριβή εκτέλεσιν καθηκόντων και υποχρεώσεων παντού και πάντοτε. Ανοχή και επιείκεια εις ζητήματα τάξεως και υπηρεσίας δεν είναι επιτρεπτή.

Αναφέρατέ μοι λήψιν παρούσης και συμμόρφωσιν προς διατασσόμενα.

Εν Μυτιλήνη τη 18η Ιουνίου 1945

Τ.Υ.

Σ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ
Υποστράτηγος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– ΓΕΣ Δ/σιν Επιχειρήσεων (υ.τ.α.) μετ’ αντιγράφου της Ε.Π. 60/10-6-45 αναφοράς
– Διοικητήν 236 Τάγμ. Εθνοφ. (Χίον)
– Ταγ/χην Πεζ. Στρογγυλούδην παραλαμβάνοντα Δ/την Διλοχίας Σάμου
– Γραφείον Επιχειρήσεων Σ. Δ/σεως.

Advertisements