Εκθεση Στρατιωτικής καταστάσεως περιοχής Λαρίσης


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 575

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί της εν γένει Στρατιωτικής καταστάσεως της Περιοχής Στρατ. Διοικήσεως Λαρίσης

1ον Δεκαπενθήμερον Ιουνίου
Κατά το δεκαπενθήμερον τούτο εγένετο μία επίσκεψις του υποφαινομένου εις τα χωρία ΦΑΡΣΑΛΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΜΠΕΛΩΝ – ΤΥΡΝΑΒΟΝ – ΕΛΑΣΣΩΝΑ – ΑΓΙΑΝ – ΣΥΚΟΥΡΙΟΝ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ -ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΝΕΑ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ – ΤΣΙΟΤΙ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙ – ΜΕΓ. ΠΟΥΛΙΑΝΑ.

Ι)  Γενικά περί ασφαλείας πόλεως, υπαίθρου και δράσις αναρχικών ληστοσυμμοριών

Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (119 ΤΑΓΜΑ)
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ δρα ομάς εκ τέως οπαδών του ΕΛΑΣ τρομοκρατούσα την περιοχήν.
Κατά εξακριβωμένας πληροφορίας εις την περιοχή ΟΛΥΜΠΟΥ και ΟΣΣΗΣ δρώσι τρομοκράται του ΕΛΑΣ απειλούντες τους κατοίκους και ομιλούντες διά τρίτον γύρον.
Κατά πληροφορίας εξακριβωμένας πλήρως εις την περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ δρα ληστοσυμμορία υπό τον ΣΟΥΡΛΑΝ τρομοκρατούσα τους ΕΑΜΟκομμουνιστάς.
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας εις περιοχήν ΣΠΗΛΙΑΣ (Τ.5752) και ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Τ.6146) ευρίσκονται πλείστοι ένοπλοι του ΕΛΑΣ τρομοκρατούντες την περιοχήν. Διά της υπ. αριθ. Α.Π. 573/16-6-45 Διαταγής ημών θα ενεργηθή εκκαθαριστική επιχείρησις παρά του 119 Τάγματος εις την άνω περιοχήν.
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας εις ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (Τ.5059) ευρίσκοντο μέχρι της 10ης τρέχοντος ένοπλοι περιφερόμενοι και τρομοκρατούντες τους κατοίκους. Διετάχθη η εγκατάστασις Τμήματος εις ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ.
Κατά πλήρως εξακριβωμένας πληροφορίας εις χωρίον ΚΟΙΛΑΣ (Τ.2629) δρώσι τρομοκράται του ΕΛΑΣ και ευρίσκεται οπλισμός. Εγένετο ενέργεια παρά του 119 Τάγματος και συνελήφθησαν 13 εξ ων 7 εγκληματίαι ανευρεθέντος οπλισμού και πυρ/κών.
Κατά πλήρως εξακριβωμένας πληροφορίας εις περιοχήν ΛΕΙΒΑΔΙ Βορ. ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ υπήρχε αποθήκη οπλισμού και πυρ/κών του ΕΛΑΣ. Εγένετο επιχείρησις παρά του 119 Τάγματος ανευρεθέντων των υλικών και συλληφθέντος του φρουρού ΕΛΑΣίτου.
Κατά πληροφορίας πλήρως εξηκριβωμένας εις ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΝ ευρίσκετο αποθήκη όπλων και πυρ/κων του ΕΛΑΣ. Γενομένης ερεύνης ανευρέθησαν και κατεσχέθησαν τα κεκρυμμένα όπλα και πυρ/κά.
Την 10ην τρεχ. ώραν 21ην ομάς 15 αναρχικών επιδραμούσα εις συνοικίαν ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ απήγαγεν 20 πολίτας. Απεστάλη αμέσως Αξ/κός του Επιτελείου Σ.Δ.Λ. με ισχυράν περίπολον επ’ αυτοκινήτου προς καταδίωξιν των αναρχικών άνευ αποτελέσματος. Υπάρχουν υπόνοιαι ότι τούτο οργανώθη παρά ΕΑΜοκομμουνιστών καθόσον εκακοποιήθη είς πολίτης εθνικιστής αντιδραστικός του ΕΑΜ.
Την νύκτα της 11ης προς 12ην Ιουνίου ε.ε. κατεστράφησαν τα Γραφεία του ΚΚΕ Λαρίσης και τα Γραφεία και πιεστήρια των Εφημερίδων «ΑΛΗΘΕΙΑ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Διετάχθη ανάκρισις προς εξακρίβωσιν των υπευθύνων.
Γενικώς εις άπασαν την περιοχήν η τρομοκρατία του ΕΛΑΣ υφίσταται εισέτι, αποθήκαι οπλισμού καλώς συντηρούμενοι ανευρίσκονται, σημείον κατάδηλον ότι η συνθήκη της ΒΑΡΚΙΖΗΣ παραβιάζεται.

Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ (118 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝ/ΚΗΣ)
Κατ’ απλώς εξηκριβωμένας πληροφορίας την 29ην και 30ην Μαΐου 30 ένοπλοι εξετέλεσαν βολήν οπλοπολυβόλου και πολυβόλου εις ΚΑΝΑΛΙΑ (Τ.6027).
Εις περιοχήν ΤΣΕΒΡΟΧΟ, ΟΡΦΑΝΟ (S.9939), ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ (S.9954) κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας ενεργείται επιστράτευσις του ΕΛΑΣ, με κέντρον το ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Τ.0245) ένθα είναι εγκατεστημένος και οπτικός διά την συνεννόησιν.
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ (S.8455) συνεκεντρώθησαν 70 περίπου ένοπλοι εγκαταστήσαντες φυλάκεια παρατηρητήρια εις τα πέριξ χωρία.
Θα εκκαθαρισθή η περιοχή ως καθορίζεται εις την Α.Π. 287/16-5-45 Διαταγήν ημών.
Κατά εξηκριβωμένας και διασταυρωμένας πληροφορίας εις την ορεινήν περιοχήν της ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ενεφανίσθη η ληστοσυμμορία του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ δράσασα ως κάτωθι.
Χωρισμένη εις διαφόρους ομάδας ενεφανίσθη την 1ην τρεχ. εις ΚΑΝΑΛΙΑΝ (S.4441) ομάς 30 ανδρών ενόπλων και εις ΓΑΡΔΙΚΙ (S.5633) ομάς 35 ενόπλων. Την 4ην τρέχ. εις ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ (S.4125). Ομοίως ενεφανίσθη εις ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ την 6ην τρεχ. παρέλαβεν 60 οκ. άρτον και 100 πρόβατα.
Την 7ην τρέχ. ενεφανίσθη επι κεφαλής της συμμορίας του εις ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.4221) όπου εξετέλεσε δύο εθνικόφρονας πολίτας εκ ΠΡΑΜΑΤΩΝ (είς διδάσκαλος και είς πολίτης άγνωστος). Συνεκέντρωσε τους κατοίκους του χωρίου κει εξεφώνησε λόγον, συλλαβών δύο γυναίκας. Κατά την είσοδό του εις το χωρίον τον υπεδέχθη Ανθ/γός του ΕΛΑΣ.
Ακολούθως ανεχώρησε και μετέβη εις ΕΛΛΗΝΙΚΑ (S.4614) και εκάλεσε τον εκ του χωρίου ΚΑΛΙΚΟΜΗ (S.4612) Ιατρόν (αχτιδικόν) Οικονόμου Αλέξ. συνεργασθείς μετ’ αυτού. Παρά του Ιατρού του απεστάλησαν 100 οκ. άρτος και 40 οκ. τυρός.
Την 8ην τρεχ. εκύκλωσε το χωρίον ΑΝΘΗΡΟΝ (S.5110) διατάξας άπαντας τους εργαζομένους να συγκεντρωθώσι εις το χωρίον.
Την 9ην τρεχ. ώραν 22αν επι κεφαλής δυνάμεως 80 ενόπλων και 10 μεταγωγικών ζώων ευρίσκετο εις ΝΕΥΡΟΒΟΥΝΙΤΣΑ (S.6712) και παρά την θέσιν ΟΞΥΙΑ (S.6311). Εκεί εξεδήλωσε προθέσεις μεταβάσεως διά ΚΕΡΑΣΙΑΣ (S.7007) εις ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (S.7308) προς συνάντησιν άλλων ανταρτών υπό την ηγεσίαν του ΝΙΚΗΤΑΡΑ (Καφαντάρη). Κατόπιν της γενομένης ενεργείας υπό του 301 Τάγματος εις ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ μετέβαλε δρομολόγιον μεταβάς εις ΑΝΘΗΡΟΝ παρέμεινε μέχρι 11ης τρεχ. ότε ανεχώρησε κατευθυνόμενος προς την δασώδη περιοχήν της ΚΑΤΟΥΝΑΣ (S.4917).
Την 12ην τρεχ. ευρίσκετο εις ΚΑΛΛΙΚΟΜΗΝ (S.4712).
Την 13ην τρεχ. ευρίσκετο εις ΠΕΤΡΩΤΟΝ (S.4907).
Την 14ην τρεχ. εις θέσιν μεταξύ ΚΟΘΟΝΙ (S.4416) και ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (S.4113).
Την 19ην τρεχ. ήρξατο η εκκαθαριστική ενέργεια παρά δύο αποσπασμάτων του 118 Τάγματος και 6ου Τάγματος συγκροτηθέντος και τρίτου αποσπάσματος την 11ην τρεχ. Ταύτα κινηθέντα επί δρομολογίων καθωρισθέντων διά της Α.Π. 488/8-6-45 Διαταγής ημών συνεκρούσθησαν μετά της συμμορίας του ΑΡΗ την 14ην εις περιοχήν μεταξύ ΚΟΘΟΝΙ (S.4416) και ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (S.4113). Μετά την συμπλοκήν ο ΑΡΗΣ υπεχώρησε προς ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ βαλλόμενος υπό της Εθνοφυλακής εις της θέσεως ΜΕΣΟΥΝΤΑ (S.4111) και καταδιωκόμενος προσπαθεί να διαφύγει προς ΣΚΕΡΠΕΡΙ.
Κατά την συμπλοκήν ο ΑΡΗΣ εγκατέλειψε την μανδύαν του, ζώα, φυσίγγια και 15 όπλα.
Ως εξηκριβώθη η δύναμις του ΑΡΗ είναι 84 άνδρες και μία γυνή μικρού αναστήματος. Έχει οπλισμόν αποτελούμενον εκ τριών οπλ/βόλων, 2 βαρέων πολυβόλων, 1 ατομικόν όλμον, 7 αυτόματα (3 Στεν, 2 Τόμιγκαν, 2 μπιρέττες).
Εκ των ανδρών του οι 24 φέρουν στρατιωτικήν στολήν οι δε υπόλοιποι είναι ρακένδυτοι.
Κατά πληροφορίας εις χωρίον ΚΟΥΡΣΟΒΟΝ την 6ην τρεχ. εφονεύθη ο Πρόεδρος των εθνικοφρόνων Θωμάς Σέλλας διά πελέκεως και πυροβόλου όπλου.
Κατά πληροφορίας των κατοίκων την σύλληψιν και εκτέλεσιν του Ηλ. Αδάμου επροκάλεσε ο τέως Ανθ/γός του ΕΛΑΣ Μπούτος Γεωργ.
Η γενομένη συμφώνως τη υπ’ αριθ. Α.Π. 395/29-5-45 Διαταγή ημών επιχείρησις εις ΠΑΛΙΟΣΑΜΑΡΙΝΑ (Τ.9235) δεν κατέληξε εις ουδέν αποτέλεσμα.

Γ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (301 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝ/ΚΗΣ)
Την 3ην τρεχ. ομάς ενόπλων Κομμουνιστών εκ 14 ανδρών διαθέτοντες 6 αυτόματα εθεάθη εις θέσιν ΛΥΚΟΡΕΜΜΑ (Τ.0926). Τμήμα εθνοφυλάκων ετέθη εις καταδίωξιν των συναντήσαν τους κομμουνιστάς εις την ανωτέρω τοποθεσίαν παρά την Εκκλησίαν των ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ. Το Τμήμα αιφνιδίασε τούτους και κατόπιν συμπλοκής 1½ ώρας οι αναρχικοί κατώρθωσαν να διαφύγωσι λόγω του ανωτέρω οπλισμού των, του Τμήματος Εθνοφυλακής εξαντλήσαντος άπαντα τα παρ’ αυτού διατεθέμενα φυσίγγια.
Την 28ην Μαΐου κατόπιν πληροφοριών ότι εις χωρίον ΒΛΑΣΔΟΝ (S.8407) ευρίσκονται ένοπλοι αναρχικοί η Διμοιρία ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (S.8005) εκύκλωσε το χωρίον. Συναφθείσης μάχης οι αναρχικοί κατώρθωσαν να διαφύγουν επωφελούμενοι του δασώδους της περιοχής ταύτης. Εις το χωρίον τούτο εγκατεστάθη το Τμήμα Εθνοφυλακής ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.
Κατόπιν της υπ. αριθ. Α.Π. 431/2-6-45 Διαταγής ημών την 5ην ώραν της 7ης τρεχ. εγένετο η διατασσομένη επιχείρησις υπό την διεύθυνσιν του Αντ/ρχου Πεζικού Αναγνώστου Αλεξ. κατά του χωρίου ΠΑΛΙΟΥΡΙ (Χ.9593). Τα αποσπάσματα επί κεφαλής των οποίων ευρίσκοντο Αξ/κοί κατέλαβον την νύκτα τας καθοριζομένας θέσεις και διά των συγκλινουσών προς ΠΑΛΙΟΥΡΙ δρομολογίων εισήλθον εις αυτό την 9ην ώραν της 7ης Ιουνίου ε.ε.
Δια των αποσπασμάτων 1) ΑΝΑΒΡΑΣ-ΚΕΔΡΟΣ, 2) ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ προς διάβασιν Νοτ, υψ. 429, 3) ΣΕΚΛΙΖΑ προς υψ. 414 εγένετο η περισυλλογή των αποπειρωμένων να διαφύγωσι εγκληματιών. Αντίστασις προεβλήθη εις το υπ’ αριθ. 3 απόσπασμα το οποίον εβλήθη διά βολών περιστρόφου και αυτομάτου.
Τα αποσπάσματα ΚΑΛΛΙΦΟΝΙΟΥ – ΚΑΣΝΕΣΙ κινούμενα προς ΠΑΛΙΟΥΡΙ τη συνοδεία Αγγλικών Αρμάτων μάχης ουδέν συνήντησαν.
Σύνολον συλληφθέντων εγκληματιών 27 άνδρες και 2 γυναίκες. Ωσαύτως ανευρέθη και κατεσχέθη οπλισμός και πυρ/κά. Ουδέν ατύχημα ή έκτροπον συνέβη κατά την επιχείρησιν.
Μετά την εκκαθάρισιν της περιοχής εγκατεστάθη Τμήμα Εθνοφυλακής δυνάμεως διμοιρίας εις ΠΑΛΙΟΥΡΙ.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 451/4-6-45 Διαταγής ημών την 4.15 ώραν της 11ης Ιουνίου ε.ε εγένετο η διατασσομένη επιχείρησις υπό την διεύθυνσιν του Αντ/ρχου Πεζ. Αναγνώστου Αλεξ. εις χωρίον ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (S.7707) και ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7709). Τα αποσπάσματα υπό την διοίκησιν Αξ/κών κατέλαβον την νύκτα τας καθορισθείσας θέσεις και διά των καθορισθέντων δρομολογίων διά των συγκλινουσών κατευθύνσεων εισήλθον εις ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ και ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ την 6.30 ώραν.
Κατά τας επιχειρήσεις ουδέν συνήντησαν τα αποσπάσματα των εγκληματιών αναχωρησάντων, πιθανόν ίνα συναντηθώσι μετά του ΑΡΗ. Συνελήφθησαν 4 άτομα εις ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ.
Εις το χωρίον ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ και ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ παρεδόθη οπλισμός και πυρ/κά εις την Εθνοφυλακήν. Την νύκτα της 28ης προς 29ην Μαΐου ενεφανίσθησαν εις ΦΤΕΛΟΠΟΥΛΑ (S.9704) 15 ένοπλοι οίτινες συνέλαβον και εξυλοκόπησαν αγρίως τον Μανασήν Δημ. υπεύθυνον του ΕΑΜ όστις απεβίωσε την επομένην. Τμήμα Εθνοφυλακής με επί κεφαλής Αξ/κόν μετέβη εις το χωρίον αλλά λόγω της βραδύτητος ειδοποιήσεως της Εθνοφυλακής δεν κατωρθώθη η σύλληψις τούτων.
Κατόπιν πληροφοριών ότι εις την περιοχήν ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΝ (S.8623) δρώσι ένοπλοι αναρχικαί ομάδες διετάχθη διά της υπ. αριθ. Α.Π. 526/11-6-45 Διαταγής ημών συνδεδυασμένη επιχείρησις παρά των 118 και 301 Ταγμάτων άνευ αποτελέσματος.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσης διά του υπ. αριθ. 86/6-6-45 εγγράφου του εκφράζει τας ευχαριστίας του διότι χάριν εις τας ενεργείας του 301 Τάγματος Εθνοφυλακής και των υπό τούτου ληφθέντων μέτρων επαγιώθη η τάξις και ασφάλεια, λαμβανομένης υπ’ όψει της αρίστης, εξαιρέτου και αμερολήπτου διαγωγής άνευ διακρίσεως τινός έναντι των πολιτών θεωρεί υποχρέωσίν του να εκφράση τας ευχαριστίας προς την Εθνοφυλακήν.

Δ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (302 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝ/ΚΗΣ)
Την 9ην τρεχ. μηνός ομάς εξ 20 περίπου ενόπλων αναρχικών ενεφανίσθη εις ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ (Υ.9199). Ούτοι εκακοποίησαν 4 ΕΑΜοκομμουνιστάς.
Τμήμα Εθνοφυλακής μεταβάν δεν κατώρθωσε να συλλάβη τούτους καθόσον επληροφορήθη αργά την ανωτέρω ενέργειαν.
Την 31ην Μαΐου εις ΠΟΥΡΙ (Τ.9314) ενεφανίσθησαν 40 ένοπλοι συλλαβόντες 5 ως εγκληματίας της ΟΠΛΑ, τούτους εξυλοκόπησαν και αναχωρούντες του χωρίου παρέλαβον μεθ’ εαυτών όπλα και πυρ/κά κεκρυμμένα παρά των ξυλοκοπηθέντων. Η ανωτέρω Ομάς κατά πληροφορίας ανήκει εις την συμμορίαν ΣΟΥΡΛΑ.
Κατά πλήρως εξηκριβωμένας πληροφορίας την 30ην Μαΐου ε.ε. εις ΜΟΥΡΕΣΙ (Τ.8805) ενεφανίσθησαν 25 ένοπλοι ανήκοντες εις την ομάδα ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΙ. Συνέλαβε και εκακοποίησε υπευθύνους Κομμουνιστάς εξαναγκάσαντες τούτους να παραδώσωσι όπλα και πυρ/κά άτινα παρέλαβον μαζύ των.
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας εις χωρίον ΠΡΟΜΥΡΙ (S.0781) ομάς ενόπλων πιθανώς του ΣΟΥΡΛΑ συνέλαβε και εξυλοκόπησε κατοίκους τινάς του χωρίου με την δικαιολογία ίνα παραδόσωσι κεκρυμμένα όπλα και πυρ/κά.
Κατά πληροφορίας Δ.Χ. Μαγνησίας εις ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ (Τ.8306) ΕΑΜοκομμουνισταί επετέθησαν εναντίον οδηγών αυτοκινήτων ΟΥΝΡΑ και άλλων επιβατών διά μαχαιρών και πιστολίων. Συνηφθείσης συμπλοκής οι αναρχικοί ημπόδισαν την αναχώρησιν ενός αυτοκινήτου της ΟΥΝΡΑ.

ΙΙ.       Ανάγκαι και ελλείψεις κατοίκων
Εις άπασαν την περιοχήν της Στρατ/κής Δ/σεως λόγω της ανομβρίας και της ακρίδος η παραγωγή είναι ηλαττωμένη.
Πλείστα χωρία πυρποληθέντα παρά των Γερμανών ή Ιταλών ευρίσκονται εις αθλίαν κατάστασιν των κατοίκων εχόντων άμεσον ανάγκην στέγης. Ήδη συνεργεία ήρξαντο εις τινα χωρία εργασιών προσωρινής στεγάσεως των κατοίκων.
Παρατηρείται μεγάλη έλλειψις μεγάλων ζώων ήτοι ίππων και βοών ως και γεωργικών εργαλείων.

ΙΙΙ.      Συνεργασία μετά των Πολιτικών Αρχών προς θεραπείαν των αναγκών των κατοίκων.
Δια την επίτευξιν πλήρους συνεργασίας μετά των Πολιτικών Αρχών εγένετο παρά του υποφαινομένου περιοδεία μετά των οικείων Νομαρχών και Εισαγγελέων εις την περιοχήν του Νομού Λαρίσης και Τρικκάλων.
Τα Τμήματα Εθνοφυλακής συνεργάζονται μετά των πολιτικών αρχών όπου αύται είναι εγκατεστημένοι υποβοηθούσαι το έργον των.

ΙV.      ΓΕΝΙΚΑ
1)     Οι κάτοικοι πλείστων χωρίων πυρποληθέντων παρά των Γερμανών έχουσι ανάγκην στέγης.
2)     Εις άπασαν την περιοχήν της Σ.Δ.Λ. και ιδία εις τα χωρία ένθα δεν κατέστη δυνατή η εγκατάστασις Τμημάτων Εθνοφυλακής εξασκείται τρομοκρατία παρά του ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ.
Αι συνεδριάσεις συνεχίζονται, η προπαγάνδα διά του τηλεβόα οργιάζει και η απειλή διά τρίτου γύρου και γενικώς σφαγάς κατ’ αυτών είναι η συνήθης. Ως φόβητρον παρουσιάζουν τους δρώντας καπεταναίους και προ πάντων τον ΑΡΗΝ. Δια των εκδιδομένων κομμουνιστικών εφημερίδων κατηγορούσι τας Αρχάς.
3)     Αποθήκαι όπλων του ΕΛΑΣ καλώς συντηρούμεναι και πλείσται εξ αυτών φυλασσόμεναι δεικνύουν ότι αύται εγένοντο τη υποδείξει του Κέντρου δείγμα καταφανές ότι η συνθήκη της ΒΑΡΚΙΖΗΣ παρεβιάσθη εκ της πρώτης στιγμής (ΟΞΥΝΕΙΑ, ΠΟΡΤΑ, ΝΕΥΡΟΒΟΥΝΙΣΤΑ, ΜΑΡΚΟΝ, ΛΕΙΒΑΔΙ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΣΚΛΕΙΘΡΟΝ).
4)     Συμφώνως προς ληφθείσαν απόφασιν προσπαθούν να απασχολούσι και να εκνευρίζουσι τας Αρχάς παρουσιαζόμενοι διά διαφόρων Επιτροπών διά το αυτό ζήτημα. Αναφέρουν ζητήματα γενόμενα υπερβάλλοντες ταύτα ή φανταστικά με αποκλειστικόν σκοπόν την καταπόνησιν των Κρατικών οργάνων.
5)     Η τρομοκρατία της Άκρας αριστεράς εδημιούργησε ενόπλους ανταρτικάς ομάδας της άκρας δεξιάς με επικεφαλής τον ΣΟΥΡΛΑΝ, ΜΕΪΜΑΝΗΝ, ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΝ, ΤΑΜΠΟΥΡΗΝ κλπ αποτελουμένας κατά το πλείστον από άνδρας δεινοπαθήσαντας υπό του ΕΛΑΣ. Ούτοι βοηθούμενοι υπό των κατοίκων τρομοκρατούσι τους ΕΑΜοκομμουνιστάς και εξαναγκάζωσι αυτούς διά βιαιοπραγιών να παραδίδωσι τα παρ’ αυτών κρυπτόμενα όπλα, πλην όμως και παρά τούτων τα διαπραττόμενα έκτροπα είναι πολλά.
6)     Υπάρχει μέγας αριθμός εγκληματιών ή ποικιλλοτρόπως δρασάντων κατά την εποχήν της ΕΑΜοκρατείας οίτινες έχουσι καταφύγει εις τας πόλεις, κωμοπόλεις και χωρία της περιοχής εξ άλλων περιοχών και κατά των οποίων ουδέν μέτρον δύναται να ληφθή καθ’ όσον δεν υπάρχουσι επαρκή στοιχεία διά την δίωξίν των.
7)     Πλείστα κτήματα Κοινοτικά, Εκκλησιαστικά ή και ιδιόκτητα αφηρέθησαν παρά του ΕΑΜ και εκαλλιεργήθησαν διά λογαριασμόν της ΕΤΑ και οπαδών του ΕΛΑΣ ανήκοντες εις την Ταξιαρχίαν Ιππικού, παρεδόθησαν εις ΕΛΑΣίτας.

1.ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

1)     Εγκατεστάθησαν Τμήματα Εθνοφυλακής εις πλείστα χωρία καθ’ όσον τούτο ήτο δυνατόν βάσει της υπαρχούσης δυνάμεως.
2)     Γίνονται ενέργειαι εκκαθαριστικαί της περιοχής μικράς κλίμακας και συνδυασμέναι τοιαύται (ΠΑΛΙΟΣΑΜΑΡΙΝΑ, ΠΑΛΙΟΥΡΙ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ, ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΝ, Ν. ΠΙΝΔΟΣ). Οι συλλαμβανόμενοι εγκληματίαι παραδίδονται εις την Δικαιοσύνην. Ήδη διά συνδεδυασμένης ενεργείας μετά της Στρατ. Δ/σεως Ιωαννίνων γίνεται εκκαθάρισις της ορεινής περιοχής ΝΟΤ. ΠΙΝΔΟΥ εναντίον της ομάδος ΑΡΗ απαρτιζομένης εξ 84 συμμοριτών και εγκληματιών ΕΛΑΣιτών.
3)     Εγκαθίστανται αι νόμιμαι Κοινοτικαί Αρχαί, τη βοηθεία της Εθνοφυλακής, καταργουμένων των τοπικών αυτοδιοικήσεων των διορισθέντων παρά του ΕΑΜ.
4)     Γίνεται εκκαθάρισις των Αγροφυλάκων διοριζομένων νέων υγιών αρχών, οίτινες εξοπλιζόμενοι παρά των Νομαρχιών θα βοηθήσωσι την Εθνοφυλακήν.
5)     Διετάχθη η απόδοσις των καλλιεργηθέντων διά λογαριασμόν της ΕΤΑ κτημάτων, από συμφώνου μετά των Νομαρχιών και Εισαγγελέων εις τους νομίμους κατόχους των.
6)     Καθωρίσθη μέχρι λήψεως αποφάσεων παρά του Διοικητικού Δικαστηρίου διά της υπ. αριθ. 2986/8-6-45 Διαταγής ημών, οι παρανόμως παρά οπαδών του ΕΛΑΣ κατεχόμενοι ίπποι να δοθώσι προσωρινώς βάσει πρωτοκόλλου υπογραφομένου υπό Επιτροπής εκ μελών Κοινοτικών και Δ/τού Τμήματος Εθνοφυλακής εις άλλους προς φύλαξιν και κατά προτίμησιν εις αναπήρους ή θύματα πολέμου, πολεμιστάς του 1940-41 και αποδεδειγμένους γεωργούς.

  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

1)     Εγκατάστασις των Υποδ/σεων και Σταθμών Χωροφυλακής διά της αποστολής δυνάμεως Χωροφυλακής.
2)     Ενίσχυσις της Εθνοφυλακής διά της αποστολής Τμημάτων εξ άλλης περιφερείας διά να καταστή δυνατή η εγκατάστασις φυλακείων εις τα διάφορα χωρία ιδία των ορεινών περιοχών και η οργάνωσις μεταβατικών αποσπασμάτων διά την εκκαθάρισιν της ορεινής περιοχής, αποτελούσης καταφύγιον των εγκληματιών και ορμητήριον των διά την ενάσκησιν τρομοκρατίας. Η εναλλαγή των Ταγμάτων δεν επέφερε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αποσυμφορήσεως εκ των εντοπίων Εθνοφυλάκων, έδει να είχε γίνει άμα τη επιστρατεύσει των Ταγμάτων. Διότι ήδη αντιθέτως μάλλον έβλαψε αντί να ωφελήση, διότι λόγω της απομακρύνσεως των στρατιωτών εκ των χωρίων των, αναγκάζωνται να ζητώσι αδείας διά τον θερισμόν κλπ ότε επέρχεται μείωσις της δυνάμεως εις βάρος της ασφαλείας και δίδει γενικώς επίδρασιν δυσμενή διά την ασφάλειαν λόγω της απασχολήσεως των κατά την μετακίνησιν.
3)     Επιβάλλεται η επικήρυξις των διαφόρων ανταρτικών στοιχείων προς πληρεστέραν και εντατικωτέραν εκκαθάρισιν της περιοχής.
4)     Ανάγκη εγκαταστάσεως των Πολιτικών Αρχών και η συμπλήρωσις των Σχολείων διά Διδασκάλων.
5)     Ανάγκη λήψεως εντατικών κυρώσεων εναντίον των παρανόμως απουσιαζόντων υπαλλήλων και των υπονομευόντων το Κράτος.
6)     Επιβάλλεται η λήψις μέτρων διά Ν.Δ/τος διά την απομάκρυνσιν των διαφόρων υπόπτων ατόμων άτινα καταφεύγουσι εις τας πόλεις και χωρία της περιοχής Στρατ/κής Δ/σεως εκ ξένων περιφερειών ως ανωτέρω αναφέρεται.
7)     Ενέργεια εκκαθαριστικών ενεργειών εις τας ορεινάς περιοχάς ΧΑΣΙΩΝ, ΟΛΥΜΠΟΥ και ΟΣΣΗΣ.

Λάρισα τη 17η Ιουνίου 1945

Τ.Υ.

ΚΩΝ. ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ
Συν/ρχης Πυρ/κού

Υποβάλλεται
– Υ.Σ. (ΓΕΣ) συνεπεία Α.Π.8987/46/Ι4-5-45 Δ/γής (Υ.Τ.Α.)
– ΑΣΔΘΔΜ (Δ/σιν Επιχ) Υ.Τ.Α.
Κοινοποιείται
– 118, 119, 301, 302 Τάγματα
– Αν. Δ/σις Χωρ. Θεσσαλίας Υ.Τ.Ε.
– Άγγλος Σύνδεσμος
– Στρατ/κή Δ/σις Λαμίας υ.τ.ε.
– Χ Ελλ. Ταξιαρχία υ.τ.ε.
– Δ/σις Πληροφοριών
– Δ/σις Επιχειρήσεων-Εκπαιδ.

Advertisements