Επί της ελληνικής συμμετοχής στην Στρατιωτική Κατοχή της Γερμανίας και στο Συμβούλιο Ελέγχου Γερμανίας


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήναι τη 14 Ιουνίου 1945
ΑΡΙΘ. Α.Π. 10592/128
ΑΡΙΘ. ΣΧΕΤ. Α.Π. 10593, 10768 και Ε.Π. 7054

ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΣΙΝ ΠΟΛ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

«Επί της συμμετοχής ημών εις την Στρατιωτικήν Κατοχήν της Γερμανίας και εις το Συμβούλιον Ελέγχου Γερμανίας.»‘
Ι.      Αναφερόμενοι εις τα υπ’ αριθ. 16329/6-6-45, 16330/6-6-45, 16388/7-6-45 και 16513/8-6-45 Ημέτερα έγγραφα, δι’ ων εκοινοποιήθησαν υμίν αι ληφθείσαι υπό των Συμμάχων αποφάσεις αναφορικώς προς τα ζητήματα της Στρατιωτικής Κατοχής της Γερμανίας και της συμμετοχής ημών εις την Επιτροπήν Ελέγχου Γερμανίας, έχομεν την τιμήν να πληροφορήσωμεν Υμάς ότι αι απόψεις ημών επί αμφοτέρων των ζητημάτων τούτων έχουσιν ως εξής:
1)    Δεδομένου ότι ουδεμία μικρά χώρα έλαβε τόσον ενεργόν μέρος εις τον αγώνα κατά της Γερμανίας όσον η Ελλάς, είναι απολύτως φυσικόν και πλήρως δεδικαιολογημένον να διατυπωθή αρμοδίως εις τους Μεγάλους μας Συμμάχους η αξίωσις όπως η Ελλάς κληθή να συμμετάσχη εις την Στρατιωτικήν Κατοχήν της Γερμανίας διά τμήματος Στρατού των ενόπλων αυτής Δυνάμεων.
2)    Η τοιαύτη αίτησις ημών πρέπει, κατά την αντίληψιν ημών, να απευθυνθή εις την Βρεττανικήν Κυβέρνησιν, ίνα το αποσταλησόμενον ημέτερον τμήμα Στρατού συμπεριληφθή μεταξύ των Βρεττανικών Στρατευμάτων Κατοχής της Γερμανίας υπό τας Διαταγάς του Βρεττανού Αρχιστρατήγου εν Γερμανία.
3)    Το αποσταλησόμενον Τμήμα Στρατού δέον να είναι δυνάμεως τουλάχιστον μιας Ταξιαρχίας.
4)    Επειδή σοβαρότατα ζητήματα αναγόμενα εις την υποχρέωσιν, ην έχει η Γερμανία όπως καταβάλη εις τους Συμμάχους επανορθώσεις και πολεμικάς αποζημιώσεις διά τας υπό των στρατευμάτων αυτής προσγενομένας ζημίας πάσης φύσεως θα υπαχθώσιν αναμφισβητήτως από απόψεως τουλάχιστον εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων εις την δικαιοδοσίαν του Συμβουλίου Ελέγχου της Γερμανίας και των εξ αυτού εξαρτηθησομένων αντιστοίχων Πολιτικών και Στρατιωτικών υπηρεσιών και επειδή η Ελλάς ως είναι ευνόητον έχει σοβαρωτάτας έναντι της Γερμανίας απαιτήσεις προς παροχήν τοιούτων επανορθώσεων και αποζημιώσεων, διά ταύτα φρονούμεν ότι δέον να επιδιωχθή όπως και η χώρα ημών αντιπροσωπευθή εις το Συμβούλιον τούτο Ελέγχου προσηκόντος διά στρατιωτικής αποστολής, διά τον χειρισμόν των μελλόντων να ανακύψωσι συναφών ζητημάτων και καλλιτέραν διασφάλισιν των ημετέρων συμφερόντων.
5)    Η υπηρεσία ημών εν αναμονή αποδοχής των προτάσεών μας ηρχίσαμεν την προκαταρκτικήν μελέτην των συναφών με την αποστολή της ως άνω Ταξιαρχίας και της Στρατιωτικής αποστολής παρά τω Συμβουλίω Ελέγχου ζητημάτων από απόψεως οργανώσεως, συνθέσεως, εφοδιασμού διά των απαιτουμένων μέσων κ.λ.π. και ευρίσκεται εν αναμονή ειδοποιήσεως εκ μέρους των Μεγάλων μας Συμμάχων προκειμένου να καθορίσωμεν τας τελικάς λεπτομερείας της αποστολής των ως άνω Τμημάτων ημών εν καιρώ.
ΙΙ.    Παρακαλούμεν όθεν Υμάς, όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσητε επί των ανωτέρων κατά την ημετέραν κρίσιν προς πραγματοποίησιν των περί ων πρόκειται δικαίων απαιτήσεων της Χώρας, τηρούντες ει δυνατόν και ημάς ενημέρους εν καιρώ των Υμετέρων ενεργειών και των αποτελεσμάτων αυτών.

Μ. ΔΡΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– Κον Πρόεδρον Κυβερνήσεως υ.τ.α.
– Υπ. Στρατιωτικών (Γραφ. κ. Υπουργού)
– Ναυαρχείον (Γ.Ε. Ναυτικού Β! Δ/σιν)
– Γ.Ε. Αεροπορίας (Β! Δ/σιν)
– Α1 Δ/σις ΓΕΣ
– Δ/τής Α2 Δ/σεως
– Γ/Α2 Δ/σεως.
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Τω σχεδίω (9) φύλλα


Advertisements