Περί δράσεως Εθνικοφρόνων ομάδων, ΣΔΠ 65/11 Ιουν 1945


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 581
Εν Πάτραις τη 11η Ιουνίου 1945
Η
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ Ν Δ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Διεύθυνσιν Επιχειρήσεων)
ΚΟΡΙΝΘΟΝ

«Περί δράσεως Εθνικοφρόνων ομάδων»
Λαμβάνω την τιμή ν’ αναφέρω τα κάτωθι:
Ι. Την 20ην ώραν της 8ης τρέχοντος εις Κλάους (C.6881) μία ομάς εκ 14 ατόμων (εξ ων οι 11 ήσαν ένοπλοι) ανηκόντων εις Εθνικήν οργάνωσιν, καθ’ ην στιγμήν διήρχετο ημιονικήν τινά οδόν της περιοχής εκείνης συνηντήθη με μικρόν Αγγλικόν τμήμα όπερ εκτελούσε κοινήν αποστολήν και ευρίσκετο εν συνεργασία με την Εθνοφυλακήν της περιοχής εκείνης.
Η ομάς αύτη άμα τη εμφανίσει των Άγγλων επαρουσιάσθη εις αυτούς και ανέφερεν ότι μετέβαινεν προς κατάληψιν θέσεων, προς υπεράσπισιν του χωρίου των κατά πάσης επιθέσεως ληστοσυμμορίας αντεθνικής ήτις το εσπέρας εκείνο – κατά πληροφορίας των – επρόκειτο να γίνη εναντίον του χωρίου των.
Εις σχετικήν δε ερώτησιν των Άγγλων απήντησαν ότι η ενέργεια των αύτη είναι εις γνώσιν της Εθνοφυλακής.
Μετά την εντελώς τυπικήν εξέτασιν ην ενήργησεν ο Διοικητής του Αγγλικού τμήματος επί των ως άνω, ωδήγησε τούτους εν Πάτραις, και εις την Στρατιωτικήν Διοίκησιν ους και επαρουσίασεν ημίν.
Ούτοι αφοπλισθέντες αμέσως εκρατήθησαν προς ενέργειαν εξετάσεως.
ΙΙ. Το εσπέρας της 9ης τρέχοντος εις την ιδίαν περίπου περιοχήν και με το ίδιον αγγλικόν τμήμα συνηντήθησαν 4 έτεροι ένοπλοι της αυτής ως άνω Εθνικής οργανώσεως. Ούτοι συλληφθέντες ωδηγήθησαν εις την Στρατιωτικήν Διοίκησιν οίτινες αφοπλισθέντες εκρατήθησαν.
ΙΙΙ. Επί των ανωτέρω αναφέρω ότι ου μόνον ουδεμίαν διάκρισιν ποιούμεν μεταξύ των οπλοφορούντων ομάδων είτε αύται ανήκωσι εις την αριστεράν είτε εις την δεξιάν παράταξιν, αλλά τουναντίον διά διαφόρων αυστηρών διαταγών διατάσσεται όπως πας οπλοφορών εις οιανδήποτε οργάνωσιν και αν ανήκη συλλαμβάνεται και εφαρμόζονται κατ’ αυτού τα νόμιμα.
Επί των ανωτέρω η Στρατιωτική Διοίκησις έχει εκδόσει τας υπ’ αριθ. Α.Π. 443/19-5-45, Α.Π. 509/3-6-45, Α.Π. 510/3-6-45, Α.Π. 479/ 30-5-45, Α.Π. 548/9-6-45, Α.Π. 519/5-6-45 ας και συνυποβάλομεν, αποτέλεσμα των οποίων είναι να τεθή εν μέρει τέρμα εις την υπόθεση αυτήν, η δε Διοίκησις καταβάλη δραστηρίας ενεργείας διά τον αποτελεσματικόν αφοπλισμόν απάντων γενικώς των ομάδων.
Τούτο βεβαίως θα επιτευχθή εφ’ όσον κατορθωθή πλήρως η εξόντωσις των αναρχικών ομάδων, οι αρχηγοί των οποίων ενέχονται εις πλείστα όσα εγκλήματα και φεύγοντες την ποινικήν δίωξιν ζώσιν εν υπαίθρω καθαρώς ληστρικόν βίον.
Επί των ανδρών των ως άνω αφοπλισθέντων Εθνικών ομάδων ευρέθησαν δελτία ταυτότητος εις την Ελληνικήν και Αγγλικήν άτινα και συνυποβάλομεν και παρακαλούμεν όπως η υπηρεσία εξετάση το ζήτημα τούτο εις το Κεντρον και απαγορευθή η έκδοσις τοιούτων δελτίων άτινα εκθέτωσιν ημάς ως Εθνοφυλακήν εις τας Αγγλίκας Αρχάς.

Τ.Υ.

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΥΝ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Advertisements