Χειρισμός πολιτών, ΣΔΠ 65/9 Ιουν 1945


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 548

ΔΙΑΤΑΓΗ

Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω κατωτέρω ως έχει την Α.Π. 1005/4-6-45 Διαταγήν ΑΣΔΝΔ Ελλάδος και εις εκτέλεσιν αυτής εντέλλομαι τα κάτωθι: καίτοι μέχρι σήμερον ουδέν δεδομένον έχω όπερ να βεβαιοί τας αναφερομένας πληροφορίας:
Ι. Απογορεύεται απολύτως όπως οι εθνικόφρονες πολίται εξοπλίζονται τη συνδρομή ή τη ανοχή υμών.
ΙΙ. Πας πολίτης οιασδήποτε παρατάξεως συλλαμβανόμενος οπλοφορών θα αφοπλίζεται και θα ενεργούνται κατ’ αυτού τα νόμιμα.
ΙΙΙ. Η συμπεριφορά των δυνάμεων εθνοφυλακής προς άπαντας τους πολίτας να διέπεται από πνεύμα καθαρώς Εθνικόν, ανώτερον και αχρωμάτιστον από απόψεως πολιτικής ή πολιτειακής, ώστε να μη δίδεται λαβή εις αντεθνικώς εργαζόμενα στοιχεία να εκκινούν συκοφαντικήν εκστρατείαν εις βάρως ημών.
Παρακαλώ αναφέραται ημίν επειγόντως έστω και αρνητικώς εάν υπάρχη τοιαύτη περίπτωσις εν τη περιφερεία υμών.

Πάτραι τη 9η Ιουνίου 1945
Ε.Ο.Τ.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Γ. ΒΛΑΣΣΗΣ
Ταγ/χης Πεζικού

Advertisements