Περί του τρόπου εξοντόσεως Αρη Βελουχιώτη και της συμμορίας του, ΣΔΛ/ΚΛ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ/9 Ιουν 1945


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 585

ΕΚΘΕΣΙΣ

«Περί του τρόπου εξοντώσεως του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και της Συμμορίας του»

Η συμμορία του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ αποτελείται από 84 άνδρας πρώην καπεταναίους και εγκληματίας του ΕΛΑΣ και μία γυναίκα πιθανόν ερωμένη του. Ο οπλισμός της συμμορίας απετελείτο εκ τριών οπλ/λων, 2 βαρέων πολυβόλων, 1 ατομικού όλμου και 7 αυτομάτων (3 Στεν, 2 Τόμιγκαν, 2 μπερέττες) ακολουθούσαν την συμμορίαν 10 κτήνη φορτηγά, φορτωμένα με τας αποσκευάς των καπεταναίων και πυρ/κά. Εκ των ανδρών του οι 24 έφερον στρατ/κήν στολήν, οι δε υπόλοιποι ήσαν ρακένδυτοι.
Ο ΑΡΗΣ επί κεφαλής συμμορίας 35-40 ανδρών εισήλθε εις την περιοχήν της Στρατ. Δ/σεως την 13ην Μαΐου 1945.
Διέρχεται τα διάφορα χωρία της περιοχής ΝΟΤ. ΠΙΝΔΟΥ τρομοκρατών τους κατοίκους.
Εις την περιοχήν ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (S.6433) ΤΥΡΝΑΣ (S.5927) ενήργησε την στρατολογίαν και συνεκέντρωσε 350-400 περίπου οπαδούς.
Κατά τας αρχάς το κέντρον ήτο τα ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.5521) κατόπιν η ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ (S.5739) και τελικώς το ΑΝΘΗΡΟΝ (S.5110).
Την 8ην τρεχ. διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 705/8-6-45 κρυπτογραφικής διαταγής η ΑΣΔΘΔΜ γνωρίζει ότι η Σ.Δ. Ηπείρου εκκαθαρίζει την περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ.
Την 4.30 της 9ης τρέχοντος βάσει σχεδίου επιχειρήσεως υπ’ αριθ. Α.Π. 488/8-6-45 άρχονται αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εκ του χώρου συγκεντρώσεως ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (S.6122) παρά του 118 Τάγματος ενισχυθέντος διά Λόχου του 6ου Τάγματος συγκροτηθέντων δύο αποσπασμάτων. Την επομένην κατόπιν των υπαρχόντων νέων πληροφοριών συνεκροτήθη και τρίτον απόσπασμα παρά του 118 Τάγματος.
Την 13ην τρεχ. ο υποφαινόμενος επί τη ευκαιρία της περιοδείας μετά του Νομάρχου και Εισαγγελέως Τρικκάλων, κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 8987/46/14-6-45 Διαταγής Υ.Σ. (ΓΕΣ) μετέβην αυτοπροσώπως εις ΠΥΛΗΝ (S.6661) ο δε Διοικητής του Τάγματος μετέβην εις ΤΥΡΝΑΝ (S.5927) ίνα αντιληφθή αυτοπροσώπως την πρόοδον των επιχειρήσεων και τον συντονισμόν διά των εφοδιασμόν των αποσπασμάτων.
Κατόπιν των συλλεγεισών νέων πληροφοριών διετάχθη το απόσπασμα του Υπολ/γού ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ όπως προωθηθή εις ΠΕΤΡΩΤΟΝ (S.4907) και να προσπαθήση να αποκόψη την προς περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ υποχώρησιν της συμμορίας.
Δια της υπ’ αριθ. Α.Π. 520/10-6-45 Διαταγής ημών διατάσσεται η εκτέλεσις του υπ’ αριθ. Α.Π. 451/4-6-45 σχεδίου επιχειρήσεων εις την περιοχήν ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (S.7707) με σκοπόν αφ’ ενός μεν να φέρη αντιπερισπασμόν, αφ’ ετέρου δε διότι ελήφθησαν πληροφορίαι ότι άλλαι ομάδες της περιοχής ταύτης εκινήθησαν διά την ενίσχυσιν του ΑΡΗ μη αποκλειομένης και της εκδοχής να καταφύγη ο τελευταίος προς τα εκεί ίνα εννωθή μετ’ αυτών.
Την 4.15 ώραν της 11ης Ιουνίου ε.ε. εκτελείται η επιχείρησις εις την ως άνω περιοχήν με αποτέλεσμα την σύλληψιν πολλών ενόπλων και ανεύρεσιν οπλισμού και πυρ/κών.
Μετέπειτα αι πληροφορίαι φέρουσι τον ΑΡΗ εις περιοχήν ΑΝΘΗΡΟΝ (S.5110) την 12ην τρεχ. και 13ην εις περιοχήν ΚΑΛΛΙΚΩΜΗΣ (S.4712) και ΠΕΤΡΩΤΟΥ (S.4907).
Όλοι οι κάτοικοι είναι πρόθυμοι και παρέχουν πάσαν βοήθειαν και συνδρομήν εις τα Τμήματα της Εθνοφυλακής διά την απαλλαγήν εκ της θεομηνίας της ληστοσυμμορίας του ΑΡΗ.
Συμφώνως με τας πληροφορίας τας οποίας είχε το απόσπασμα του Υπολ/γού ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ λαμβάνει την 12ην τρεχ. εις ΠΕΤΡΩΤΟΝ (ΛΕΣΚΟΒΟΝ) (S.4907) την επαφήν με την ληστοσυμμορίαν του ΑΡΗ. Συνάπτεται συμπλοκή με αποτέλεσμα τον φόνον ενός και την αιχμαλωσίαν δύο συμμοριτών. Έκτοτε τον ακολουθεί κατά πόδας χωρίς να χάση ουδέν επί στιγμήν την επαφήν του. Την νύκτα της 13ης προς 14ην Ιουνίου ε.ε. αιφνιδιάζει την συμμορίαν του ΑΡΗ εις θέσιν ΞΗΡΟΛΑΚΚΟΣ μεταξύ ΚΟΘΟΝΙΟΥ (S.4416) και ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (S.4113).
Συνάπτεται μάχη κατά την οποίαν ο ΑΡΗΣ βαλλόμενος υποχωρεί προς ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (S.4113) και προσπαθεί να διαφύγει προς ΣΚΑΡΠΕΤΙ.
Κατά την συμπλοκήν ο ΑΡΗΣ εγκατέλειψε την μανδύαν του, τα φορτηγά κτήνη και 15 όπλα. Οι συμμορίται έχασαν το ηθικόν τους και προσπαθούν να διαφύγουν, πιθανώς προς περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ.
Η τελική συμπλοκή εξοντώσεως της συμμορίας του ΑΡΗ έλαβεν χώραν εις θέσιν ΦΑΓΚΟ της περιοχής χωρίου ΜΕΣΟΥΝΤΑ (S.4111).
Ήρχισεν την 19ην ώραν της 15ης τρέχοντος συναφθείσης διώρου μάχης και καθ’όλην την νύκτα ανταλλάσσοντο αραιά πυρά. Επανελήφθη την πρωίαν της 16ης τρεχ. με αποτέλεσμα την διάλυσιν της συμμορίας και τον φόνον των καπεταναίων ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και ΤΖΑΒΕΛΛΑ.
Αι κεφαλαί του ΑΡΗ και ΤΖΑΒΕΛΛΑ απεκόπησαν παρά του καπετάνιου ΔΡΑΚΟΥ, όστις προσπαθεί να διαφύγη με σκοπόν να μη γνωσθή ο θάνατος των και τρομοκρατηθώσι οι οπαδοί των.
Έξ συμμορίται συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι, μεταξύ των οποίων και ο καπετάν ΔΡΑΚΟΣ με τας κεφαλάς των Αρχηγών. Επίσης συνελήφθησαν την επομένην άλλοι δύο μεταξύ των οποίων και η ερωμένη του ΑΡΗ.
Εκ των συμμοριτών εφονεύθησαν κατά την συμπλοκήν 6, αρκετοί ερρίφθησαν εις τον ΑΧΕΛΩΟΝ και τινες, περίπου 10 διέφυγον προς ΠΕΤΡΟΜΠΑ και οι υπόλοιποι διελύθησαν τραπέντες εις την περιοχήν ΑΡΤΗΣ.
Εκ των Εθνοφυλάκων ουδείς έπαθε τι.
Ειδοποιήθησαν παρά του 118 Τάγματος τα Τμήματα Εθνοφυλακής ΑΡΤΗΣ διά την λήψιν μέτρων προς σύλληψιν αυτών.
Ο οπλισμός των και τα λοιπά εφόδια των συμμοριτών κατά μέγα μέρος εγκατελήφθησαν.
Αι κεφαλαί των ΑΡΗ και ΤΖΑΒΕΛΛΑ εξετέθησαν εις κοινήν θέαν εις την πλατείαν της πόλεως ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ. Εδόθη διαταγή να ταφώσιν μετά την λήψιν διαφόρων φωτογραφιών κλπ. παρά της σημάνσεως Χωροφυλακής Τρικκάλων.
Αι προσδοκίαι της Στρατ/κής Δ/σεως Λαρίσης και του 118 Τάγματος εστέφθησαν υπό επιτυχίας. Το απόσπασμα του Υπολ/γού ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ αφ’ ης στιγμής έλαβε την επαφήν μετά της συμμορίας δεν απώλεσε ταύτην ακολουθήσαν το δοθέν βάσει πληροφοριών δρομολόγιον προς συνάντησιν του ΑΡΗ.
Προτείνομεν όπως εις τους Αξ/κούς και οπλίτας των άλλων δύο αποσπασμάτων υπό τον Υπολ/γόν ΖΑΚΑΝ και Ανθ/γόν ΜΠΑΚΛΑΒΑΝ καλώς εκτελέσαντα τας αποστολάς των και εμποδίσαντα την διαφυγήν της ληστοσυμμορίας προς Βορράν δοθώσι ηθικαί αμοιβαί και ειδικώς εις τον Υπολ/γόν ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΝ και τους άνδρας του αποσπάσματός του όχι μόνον ηθικαί αμοιβαί αλλά και χρηματικαί τοιαύται ιδία εις τους οπλίτας, προς υπόκρουσιν του ζήλου αυτών διά την εξόντωσιν και των άλλων ληστοσυμμοριών.
Διετάχθη το Τάγμα να υποβάλη σχετικάς προτάσεις.
Αξία παντός επαίνου είναι και η Διοίκησις του 118 Τάγματος διά τους παρ’ αυτής καταβληθέντας κόπους διά την εξόντωσιν της ληστοσυμμορίας ως και η Διοίκησις του 119 Τάγματος διότι ωργάνωσε το δίκτυον πληροφοριών κατά τοιούτον τρόπον ώστε να ενημερωθή πλήρως το διαδεχθέν αυτώ 118 Τάγμα περί των κινήσεων των ληστοσυμμοριών.
Τέλος έπαινος αξίζει εις τους κατοίκους της περιοχής ταύτης, οίτινες συνέδραμον το έργον της Εθνοφυλακής στεφθέν τελικώς υπό επιτυχίας.
Οι κάτοικοι των χωρίων μετά αγαλλιάσεως επληροφορήθησαν την εξόντωσιν της ληστοσυμμορίας και πανηγυρίζουν την απαλλαγή των εκ του φάσματος του Αρχηγού του ΕΛΑΣ και των λοιπών καπεταναίων.

Λάρισα τη 19η Ιουνίου 1945
Ο ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Υ.
ΚΩΝ. ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
– ΓΕΣ (Δ/σιν Επιχ) κατόπιν της υπ’ αριθ. 3621/18-6-45 τηλ. αναφοράς του (Υ.Τ.Α.)
– Υπ. Εσωτερικών (Γραφ. Υπουργού) κατόπιν 3621/18-6-45 τηλ. αναφοράς Υ.Τ.Α.
– ΑΣΔΘΔΜ (Δ/σιν Επιχ) Υ.Τ.Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– 118, 119, 301, 302 Τάγματα
– Άγγλος Σύνδεσμος
– Δ/σις Πληροφοριών
– Δ/σις Επιχειρήσεων

Advertisements