Εκθεση Αποτελεσμάτων επιθεωρήσεων Στρατιωτικών Διοικήσεων Θήβας, Λαμίας, ΑΣΔΣΕ/ΔΕΠΙΧ/ΑΠ85294/6 Ιουν 1945


3

Απόρρητος – Προσωπική

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 85294

Αθήναι τη 6 Ιουνίου 1945

Η

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Γεν. Επιτελείον Στρατού

Δ/σις Επιχειρήσεων

 

Λαμβάνω την τιμή ν’ αναφέρω ότι εκ της επιθεωρήσεως ην ενήργησεν ο Επιτελάρχης ημών από 30ης Μαίου-3ης Ιουνίου εις τας περιοχάς των Στρατιωτικών Διοικήσεων Θηβών και Λαμίας διεπιστώθησαν τα κάτωθι.

1)     Εις αμφοτέρας τας διοικήσεις η ασφάλεια δεν είναι εις ευχάριστον σημείον.

2)     Εις την περιοχήν της Στρατ. Δ/σεως Λαμίας δρώσιν αι εις το προσηρτημένον απόσπασμα του δελτίου πληροφοριών μας αναφερόμεναι ένοπλοι ομάδες αναρχικών και εθνικιστών άπασαι κινούμεναι εφίππως.

3)     Οι κάτοικοι εις πλείστα των χωρίων αμφοτέρων των παρατάξεων κατέχουσιν όπλα.

4)     Η δίωξις και ο αφοπλισμός των ενόπλων γίνεται μετά μεγίστης δυσχερείας. Καίτοι εδόθησαν οδηγίαι και εντολαί επιτοπίως διά την δίωξιν γενικώς των ταραξιών αδιαφόρως προελεύσεως και αφοπλισμόν των κατοίκων εντούτοις κρίνομεν ότι αι διατιθέμεναι δυνάμεις λόγω της φύσεως του εδάφους και του εκτεταμένου των περιοχών είναι ανεπαρκείς προς επίτευξιν αυτών. Διά τούτο προτείνομεν όπως εγκριθή ίνα έν Τάγμα διά των σταθμευόντων εις Αθήνας προωθηθή διαδοχικώς εις τας ανωτέρω περιοχάς διά τινα χρόνον (ένα μήνα περίπου) προς εκκαθάρισιν και αφοπλισμόν των κατοίκων εν συνδυασμώ με την δράσιν των εκεί δυνάμεων Εθν/κής-Χωρ/κής και είτα επανέλθη και αύθις εις Αθήνας υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι:

1)    Άπαντες οι άνδρες του Τάγματος θα εφοδιασθώσιν διά δευτέρου ζεύγους αρβυλών διότι είναι προφανές ότι με τα ήδη υπάρχοντα και ημιεφθαρμένα καθίσταται αδύνατος η εκτέλεσις τοιαύτης εντολής και δη εις ορεινά εδάφη.

2)    Ότι διά την κίνησιν του τάγματος θα διατεθώσιν τα απαραίτητα αυτοκίνητα διά την ταχείαν και αιφνιδιαστικήν μεταφοράν αυτού μέχρι Λαμίας πρώτον και είτα μέχρι των δυνατών σημείων εκάστοτε.

3)    Ότι μέχρι της ενάρξεως της κινήσεως ταύτης θα έχωμεν την αιτηθείσαν έγκρισιν προς καταρτισμόν των απαραιτήτων τριών εφίππων αποσπασμάτων και

4)    Ότι θα προηγηθή η δημοσίευσις Νόμου δι’ ου θα επιβάλλεται η διάλυσις των ποικιλόνυμων οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΕΒΕΝ αίτινες εισίν ωργανωμέναι και δρώσιν στρατιωτικώς ως κράτος εν κράτει και θα κυρήσσωνται λησταί μετά την προκήρυξιν προς παράδοσιν των όπλων και την διάλυσιν των δρωσών ομάδων εντός τακτής προθεσμίας, όσοι εξακολουθήσωσι την δράσιν αυτών.

Α. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αντ/γος

Τ.Υ.

Κοινοποιήσεις

Πρόεδρον Κυβερνήσεως &

Υπουργόν Στρατιωτικών (υ.τ.α.)

ΒΜΜ

Β.L.Ο.

Δ/νσιν Επιχειρήσεων ΑΣΔΣΕ

Παρεβλήθη

Εδακτυλογραφήθη παρά

Αξ/κού Χ.Κ.

 

Advertisements