Χειρισμός παρουσιαζόμενων πολιτών, ΣΔΠ 65/5 ιουν 1945


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 519

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατωτέρω κοινοποιώ ως έχει την υπ’ αριθ. Α.Π. 959/213/29-5-45 ΔΑΣΔΝΔ Ελλάδος προς γνώσιν.
Επί της εν λόγω διαταγής έχω να προσθέσω τα κάτωθι:
Ι. Ουδενός διαφεύγη την προσοχήν ότι ως εν τη κοινοποιουμένη διαταγή αναφέρεται υπάρχουσι άτομα άτινα βαρυνόμενα κατά τη διάρκεια της κατοχής με διαφόρους ποινικάς παραβάσεις ή και καταχρήσεις εις βάρος του λαού κατορθώνουν διά διαφόρων μέσων να παριστάνωσι τον υπερπατριώτην και να κατηγορούν διαφόρους αθώους πολίτας ότι δήθεν διέπραξαν διάφορα εγκλήματα, με μόνον και μόνον σκοπόν να καλύψωσι τα τρωτά των.06
ΙΙ. Πας βαθμοφόρος και εν γένει πας στρατιωτικός οφείλει να εξετάζη το παρελθόν παντός ατόμου όπερ παρουσιάζεται εν αυτοίς, να παρακολουθή δε πάσαν αυτού κίνησιν και να τον συλλαμβάνη ευθύς ως διαπιστωθή ότι υποπίπτει εις τους εγκληματίας ως η υπ’ αριθ. 6218/13-4-45 Διαταγή ΑΣΔ ΝΔ Ελλάδος κοινοποιηθείσα διά της υπ’ αριθ. 1615/16-4-45 Διαταγής ημών.
ΙΙΙ. Από υμάς εξαρτάται η πλήρης εκκαθάρισις της κοινωνίας από τους υπανθρώπους αυτούς οίτινες δεν εδίστασαν κατά την διάρκειαν της σκλαβιάς να τυραννίσωσι, να καταδόσωσι και να φονεύσωσιν πάντα Έλληνα όστις ήτο αντίθετος προς το έργο του κατακτητού.

Πάτραι τη 5 Ιουνίου 1945
Ο ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διά την ακρίβειαν
Το Γραφείον Επιχειρήσεων
Τ.Υ.Δ. ΠλέσσαςΤαγ/χης Πεζικού

Advertisements