Εκθεση κατάστασης στις Σέρρες, ΥΠΕΣ/ΔΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΑΠ 29-582/1 Ιουν 1945


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ασφαλείας

ΤΜΗΜΑ Δημ. Ασφαλείας

Γραφείον

Αριθ. Πρωτ. 29/582/1/1

Εν Αθήναις τη 1 Ιουνίου 1945

Προς

Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού

ΕΝΤΑΥΘΑ

«Περί της εν Σέρραις καταστάσεως».

Έχομεν την τιμήν να σας κοινοποιήσωμεν κατωτέρω την από 24-5-45 αναφοράν της Λέσχης Φιλελευθέρων Νομού Σερρών περί της εκεί επικρατούσης καταστάσεως από απόψεως Δημ. Ασφαλείας ίνα λάβητε γνώσιν.

Εντολή Υπουργού

Ο

Γενικός Διευθυντής

ΑΡΓ. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ

Συντ/ρχης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

1) Αρχηγείον Χωρ/κής

2) Αν. Δ/σις Χωρ/κής Αν. Μακεδονίας.

Διά την αντιγραφήν

Αθήναι αυθημερόν

Η Δ/νσις Ασφαλείας

Τ.Σ.Υ.

——————————————–

Σέρραις 24-5-45

Προς

Το Πολιτικόν Γραφείον κ. Πρωθυπουργού και

Υπουργείον Εσωτερικών

Αθήνας

Η επικρατούσα κατάστασις ασφαλείας εις την ύπαιθρον εσχάτως ιδία εμφανίζει παντελώς το Κράτος ανίσχυρον να αντιμετωπίση τα λαμβάνοντα χώραν θλιβερά έκτροπα προκαλούντα την δεδικαιολογημένην αγανάκτησιν και απογοήτευσιν του δοκιμαζομένου λαού της υπαίθρου του Νομού μας.

Σωρείαι καθ’ εκάστην ληστειών, ζωοκλοπών, εκβιασμών και πάσης φύσεως εγκλημάτων ουδαμώς αντιμετωπίσθησαν μέχρι τούδε αποτελασματικώς παρά των αρχών παρά τας προς ταύτα καταβαλλομένας προσπαθείας εκ μέρους των.

Η μέχρι της σήμερον απουσία της χωρ/κής μόνης ικανής να επιβάλη την τάξιν επιτείνει την αναρχίαν εις ο σημείον δεν έχουν φθάσει τα πράγματα απειλείται η ομαδική κάθοδος των χωρικών εις τας πόλεις επί μεγίστη ζημία υπό τας παρούσας μάλιστα συνθήκας και της Εθνικής Οικονομίας και των Εθνικών συμφερόντων.

To Κόμμα των Φιλελευθέρων Νομού Σερρών αποτελούν την πλειοψηφίαν των κατοίκων του Νομού Σερρών, αποδοκιμάζει τα λαμβάνοντα χώραν έκτροπα εμφανίζοντα το Κράτος αναρχούμενον, διαμαρτύρεται εντόνως διά την παρατηρουμένην απάθειαν των υπευθύνων προς αντιμετώπισιν της σοβαράς ταύτης καταστάσεως καίτοι έχει πλήρη επίγνωσιν των δυσχερειών προς ας αντιπαλαίει το Κράτος, και παρακαλεί να διαταχθώσιν αι αρμόδιαι Αρχαί και εντείνωσι τας προσπαθείας των προς επιβολήν του Κράτους του Νόμου, και αποσταλεί τάχιστα ικανή δύναμις Χωρ/κής προς αποτροπήν θλιβερωτέρων γεγονότων και αποκατάστασιν του εκλείποντος αισθήματος της ασφαλείας.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος Λέσχης Φιλελευθέρων

Τ.Υ.

Διά την αντιγραφήν

Αθήναι τη 4-6-45

Διεύθυνσις Ασφαλείας

Τ.Σ.Υ.

Advertisements