Δράση εθνικιστή Φωκίονος Αλοσανδράτου ή Γάκια, ΣΔΠ 65/30 μαϊ 1945


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 65
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. Α.Π. 479

ΔΙΑΤΑΓΗ

Εν συνεχεία της υπ’ αριθμ. Α.Π. 334/12-5-45 Διαταγής μου και των προφορικών οδηγιών ας έδωσα κατά την τελευταίαν επιθεώρησίν μου σχετικά με την δράσιν του φερομένου ως εθνικόφρονος πολίτου Φωκίονος Αλοσανδράτου ή Γάκια

Εντέλλομαι τ’ ακόλουθα:
Ασχέτως αν ούτος δρα εις βάρος των κομμουνιστών, τούτο είναι απαράδεκτον διά την εθνοφυλακήν μόνην αρμοδίαν και υπεύθυνον να επιβάλλη την τάξιν.
Ούτος αναμφισβήτως θα διαπράττη εκβιασμούς εις βάρος των πολιτών και δεν δύναται να πράττη άλλως διότι τόσον οι οπλοφόροι του όσον και αυτός έχουσιν ανάγκη τουλάχιστον να συντηρώνται.
Κατόπιν των άνω

Εντέλλομαι

όπως σταματίσητε τάχιστα την δράσιν του ως άνω και εφόσον υπάρχουσιν εις βάρος του εκβιασμοί και λοιπαί αξιόμεμπτοι πράξεις προβλεπόμεναι υπό του Ποινικού Νόμου, να εφαρμόσηται κατ’ αυτού ότι οι Νόμοι κελεύουν.

Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν της διαταγής μου.

Πάτραι τη 30 Μαίου 1945

Ο
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΥΝ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Advertisements