Αναφορά επεισοδίου στο χ. ΔΡΟΣΑΤΟ, ΑΣΔΚΜ/ΔΙΠΛΗ/ΑΠ3515/29 Μαϊ 1945


Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 3515

Θεσ/νίκη τη 29 Μαΐου 1945

Η

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δ/ΣΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«Περί επεισοδίου λαβόντος χώραν εις το χωρίον ΔΡΟΣΑΤΟΝ»

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 5210/18.5.45 Διαταγής υμών τ’ ακόλουθα.

Την 7-5-45 κατόπιν της επιθυμίας ην εξέφρασαν κυρίαι και δεσποινίδες μέλη της «Μερίμνης του Στρατιώτου» όπως επισκεφθώσι τους εις τα σύνορα υπηρετούντας στρατιώτας ίνα ιδιοχείρως παραδόσωσιν αυτοίς δώρα επί τω εορτασμώ του Πάσχα κ.λ.π. προκειμένου εν ταύτω να διενεργηθή σχετική επιθεώρησις παρά του διοικητού του Τάγματος απετελέσθη ομάς από (60) εξήκοντα μέλη εν οις επίλεκτοι κάτοικοι της πόλεως Κιλκίς, ο Νομάρχης, ο διευθυντής Νομαρχίας, ο Ειρηνοδίκης, ο Διοικητής του 113 Τάγματος, δύο άλλοι Ταγματάρχαι και Άγγλοι αξιωματικοί της εν Κιλκίς Βρεττανικής δυνάμεως μετά του διοικητού των.

Η ομάς αύτη αλληλοδιαδόχως επεσκέφθη διάφορα χωρία και κατέληξεν εις την διμοιρίαν Μουριών εκτός του Νομάρχου ο οποίος παρέμεινεν εις το χωρίον Καστανιές προς επίλυσιν διαφόρων ζητημάτων.

Περί το εσπέρας οι εκδρομείς επέστρεφον εις Κιλκίς επιβαίνοντες τριών αυτοκινήτων. Εις το πρώτο εξ αυτών όπερ ανεχώρησεν εκ Μουριών δέκα λεπτά ενωρίτερον των δύο άλλων επέβαινον οι Άγγλοι αξιωματικοί.

Περί την 19η ώραν τα δύο αυτοκίνητα των οποίων επέβαινον οι Έλληνες Αξιωματικοί οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι ιδιώται ενώ διήρχοντο από το χωρίον Δροσάτον εδέχθησαν προσχεδιασμένην επίθεσιν εκ μέρους των κατοίκων όλου του χωρίου.

Ούτω, όταν το πρώτον αυτοκίνητον έφθασεν εις την είσοδον του χωρίου περί τους 200 διακοσίους μαθηταί, μαθήτριαι και νεάνιδες επετέθησαν διά ξύλων και λίθων κατά των επιβαινόντων ους εξύβριζον αποκαλούντες αυτούς βρωμοέλληνας. Άμα τη μετ’ ολίγας στιγμάς αφίξει και του δευτέρου αυτοκινήτου, ενεφανίσθησαν ως από συνθήματος διακόσιαι περίπου γυναίκες αίτινες με ξύλα και με λίθους επετέθησαν κατά των επιβαινόντων. Ταυτοχρόνως εσήμανεν ο κώδων της εκκλησίας και ερρίφθησαν τρεις ριπαί αυτομάτου όπλου.

Κατόπιν τούτου οι συνοδοί των αυτοκινήτων (4) στρατιώται επήδησαν εις την γην διά να υπεραμυνθούν της ζωής των επιβαινόντων πολιτών. Τουταυτό έπραξαν ο διοικητής του Τάγματος Ταγματάχης Λεοντσίνης και ο Ταγματάρχης Δαλακώστας οι οποίοι προσεπάθησαν να συγκρατήσωσι τους επιτιθεμένους χωρικούς, πλην ο Ταγματάρχης Δαλακώστας αμέσως σχεδόν εκτυπήθη σκληρώς και εδέχθη ομαδικήν επίθεσιν ανδρών και γυναικών.

Προ της καταστάσεως αυτής καθ’ ην άπαντες οι επιβαίνοντες των αυτοκινήτων, στρατιωτικοί και πολίται εξυλοκοπούντο αγρίως και άνευ διακρίσεως ο περευρισκόμενος ειρηνοδίκης Κιλκίς διέταξεν την χρήσιν των όπλων. Εν τούτοις ο Διοικητής του Τάγματος διαγνώσας ότι οι ενεδρεύοντες εαμοκομμουνισταί ανέμενον την δημιουργίαν θυμάτων, ίνα ούτω δικαιολογούμενοι επιτεθώσιν ενόπλως διέταξε να μη βληθή κανείς χωρικός, επιτυχών δε προς στιγμήν να κατευνάση και να συγκρατήση τας επιτιθεμένας γυναίκας κατώρθωσε να επιβιβάση τους τραυματίας οπλίτας και εις κατάλληλον στιγμήν τα αυτοκίνητα εξεκίνησαν υπό βροχήν λίθων και ξύλων.

Οι επιτιθέμενοι ανήρχοντο εις τετρακοσίους περίπου μεταξύ των οποίων και περί τους εξήκοντα ελασίται με στρατιωτικήν στολήν άνευ οπλισμού.

Αξιοσημείωτα εις αναφερόμενον επεισόδιον είναι τα εξής.

α)     Ο τρόπος με τον οποίον είχε προπαρασκευασθή και οργανωθή η επίθεσις με γυναίκας κυρίως και με παιδιά.

Εκ του περιστατικού τούτου και εξ άλλων παρεμφερών τα οποία έχομεν υπ’ όψει αποδεικνύεται ως ακριβής η πληροφορία καθ’ ην το ΚΚΕ απεφάσισεν να θέση εις εφαρμογήν εν ευρυτάτη κλίμακι επιθέσεις κατά των τμημάτων της εθνοφυλακής διά γυναικών και παιδίων.

β)     Το γεγονός ότι αφέθη να διέλθη παντελώς ανενόχλητον εκ του χωρίου το κατά δέκα λεπτά προπορευθέν αυτοκίνητο των Άγγλων αξιωματικών πράγμα το οποίον αποδεικνύει περιτράνως ότι η επίθεσις ήτο προσχεδιασμένη και εστρέφετο αποκλειστικώς κατά της Εθνοφυλακής και των εκπροσώπων του Νομίμου Κράτους.

γ)     Η εμφάνισις εξήκοντα ελασιτών εν στρατιωτική στολή και η βολή ριπής αυτομάτου όπλου εξ ου συνάγεται ότι η επίθεσις διά γυναικών και παιδίων εγένετο κυρίως ίνα προκαλέσωσι τους επιβαίνοντας των αυτοκινήτων στρατιωτικούς, όπως κάμωσι χρήσιν των όπλων, οπότε επί τη σημειώσει έστω και ενός θύματος θα επενέβαινον οι ελασίται υπό το πρόσχημα της υπερασπίσεως των αδικοσκοτωμένων γυναικοπαίδων των.

Την 11-5-45 Αγγλικαί δυνάμεις και τμήματα εθνοφυλακής περιεκύκλωσαν το ως άνω χωρίον Δροσάτον με σκοπόν να συλλάβωσιν υπόπτους και να ενεργήσωσιν έρευναν προς ανεύρεσιν κεκρυμμένων όπλων. Η επιχείρησις όμως αύτη απέτυχε διότι όλοι σχεδόν οι άρρενες κάτοικοι του χωρίου ειδοποιηθέντες εγκαίρως εγκατέλειψαν το χωρίον των και κατέφυγον εις το σερβικόν έδαφος.

Τελικόν αποτέλεσμα της επιχειρήσεως ταύτης υπήρξε ο τραυματισμός δύο γυναικών πιθανόν εκ μέρους των ιδίων ελασιτών, οίτινες φεύγοντες επυροβόλησαν δι’ αυτομάτων όπλων. Ενεργούνται ανακρίσεις.

Όσον αφορά το φρόνημα των κατοίκων αναφέρομεν ότι το εν λόγω χωρίον Δροσάτον κατοικείται κυρίως από πρόσφυγας εκ Καυκάσου οι οποίοι από μακρού έρρεπον προς τον Κομμουνισμόν.

Οπωσδήποτε τα σημειωθέντα επεισόδια είναι κυρίως αποτέλεσμα της τρομοκρατίας υφ΄ην οι εαμοκομμουνισταί κρατούσι τον πληθυσμόν της υπαίθρου ανεξαρτήτως φρονημάτων προς τον σκοπόν όπως κλονίσωσι την εμπιστοσύνην των κατοίκων προς τον Στρατόν και το Κράτος, το οποία θέλουσι διά των τοιούτων ενεργειών των να παρουσιάσωσιν ως ανίσχυρα να επιβάλωσι την τάξιν και εξασφαλίσωσιν την ειρηνικήν επίδοσιν των κατοίκων εις τα παραγωγικά των έργα.

Μ. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ

Υποστράτηγος

Τ.Υ.

Advertisements