Εκτροπα στην Ι.Μ Αγ. Θεράποντος, ΣΔΝΑ/28 Μαϊ 1945


ΣΤΡΑΤ/ΚΗ Δ/ΣΙΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔ.             Εν Μυτιλήνη τη 28 Μαΐου 1945
Αριθ. πρ. 302
Η
Στρατιωτική Διοίκησις Ν. Αιγαίου
Προς
Το Υπουργείον Εσωτερικών
Δ/σιν Ασφαλείας
Α Θ Η Ν Α Σ
«Επί υπ’ αριθ. 2/2/44/7-15-5-45 Δ/γής Υμών περί των εκτρόπων εν τω Ιερώ Ναώ Αγ. Θεράποντος».
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω, εις εκτέλεσιν της εν περιλήψει διαταγής Υμών, εν σχέσει προς τα λαβόντα χώραν έκτροπα της 25ης Μαρτίου εν τω Ιερώ Ναώ του Αγίου Θεράποντος, ότι ταύτα διεδραματίσθησαν ως εις το υπ’ αριθ. 314/26-3-45 έγγραφον της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, κοινοποιηθέν και Υμίν.
Η Στρατ/κή Δ/σις έχει λάβει μέτρα εξασφαλίσεως της τάξεως εν τοις Ναοίς κατά τας ώρας της Θείας λειτουργίας, ως εκ τούτου δε ουδέν έκτροπον μεταγενεστέρως έλαβε χώραν, προβαίνει δε εν συνεργασία μετά της Εισαγγελικής Αρχής εις συλλήψεις των ταραξιών και Αναρχικών στοιχείων.
Τ.Υ.
ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ Σ.
Υποσ/γος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Γενικόν Επιτελείον Στρατού
(Δ/σιν Επιχειρήσεων)

Advertisements