Περί του 114 Τάγματος Εθνοφυλακής, ΣΔΝΑ/28 Μαϊ 1945


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Δ/ΣΙΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. Α.Π. 31                                               Εν Μυτιλήνη τη 28η Μαΐου 1945
Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Δ/ΣΙΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Π ρ ο ς
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/νσιν Επιχειρήσεων
Α θ ή ν α ς
«Περί του 114 Τάγματος Εθνοφυλακής.»
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω Υμίν, κατόπιν της ανακοινωθείσης μοι προφορικώς αποφάσεως Υμών περί απομακρύνσεως εντεύθεν του 114 Τάγματος Εθνοφυλακής, ότι την λύσιν ταύτην δεν την κρίνω σκόπιμον.
Είναι αναμφισβήτητον ότι το Τάγμα τούτο, λόγω συνθέσεως, δεν δύναται να επιβληθή και ούτε είναι δυνατόν να βασιζόμεθα επ’ αυτού, φοβούμαι όμως μήπως διά της απομακρύνσεώς του προσκρούσωμεν εις το τοπικιστικόν αίσθημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αφ’ ενός μεν θα γίνη ευρεία εκμετάλλευσίς του από την Εαμικήν παράταξιν και αφ’ ετέρου, όπερ και το σπουδαιότερον, να δυσαρεστήση τους Εθνικόφρονας οπλίτας, μέγιστον ποσοστόν των οποίων υπηρετεί εις αυτό.
Εάν γενικώτεραι ανάγκαι δεν επέβαλλον την λήψιν του μέτρου τούτου, θα μοι επιτραπή να υποβάλω υπό την Υμετέραν πάντοτε κρίσιν την γνώμην παραμονής του Τάγματος τούτου εν Μυτιλήνη, εάν δε παραμείνη, τότε είτε να χαρακτηρισθή ως τοιούτον εκπαιδεύσεως, είτε, όπερ και προτιμώτερον, να διαταχθή η απόλυσις των οπλιτών του δοθέντος ότι ούτοι ανήκουσιν εις την κλάσιν 1936.
Την εν προκειμένω πρότασιν υποβάλλω Υμίν ορμώμενος αποκλειστικώς εκ της ιδέας ψυχολογικής επιδράσεως λόγω εκμεταλλεύσεως του ζητήματος και μάλιστα εις στιγμάς καθ’ ας υποβόσκει σχετική ανησυχία και νευρικότης, χωρίς βεβαίως να θέλω να ματαιώσω ειλημμένας Υμών αποφάσεις και ούτε ν’ ανησυχώ διά την τάξιν η οποία νομίζω ότι θα τηρηθή με την ενίσχυσιν του 120 Τάγματος Εθνοφυλακής και την της Χωροφυλακής.
Τ.Υ.
Σ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ
Υποστράτηγος

Advertisements