Εκθεση κατάστασης Κρήτης, ΑΔΧΚ/28 Μαϊ 1945


ΑΝΩΤΕΡΑ Δ.Χ. ΚΡΗΤΗΣ
Γραφ. Δημ. Ασφαλείας                                   Χανιά τη 28 Μαΐου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2/253/7α
Π Ρ Ο Σ
Το Αρχηγείον Βασ. Χωροφυλακής
Τμήμα  Ασφαλείας
Γραφείον ΙΙ
Α Θ Η Ν Α Σ
«Περί της εξελίξεως της καταστάσεως εν Κρήτη».-
Λαμβάνω την τιμήν εν συνεχεία της ταυταρίθμου/7 από 24-5-45 ομοίας μου να αναφέρω Υμίν ότι, η κατάστασις τόσον εις την περιοχήν τωνΧανίων όσον και εις την Νήσον ολόκληρον εξελίσεται ομαλώς.-
Εις την πόλιν Χανίων εκτός του επεισοδίου το οποίον έλαβε χώραν κατά την είσοδον του τακτικού Στρατού ουδέν έτερον εσημειώθη.-
Χθες εγένετο δοξολογία επί τη απελευθερώσει της Νήσου και ακολούθως τελετή της επάρσεως της σημαίας επί του παλαιού Ενετικού Φρουρίου «Φιρκά» εις ο ο Στρατιωτικός Διοικητής Κρήτης, Στρατηγός κ. Φουντουλάκης εν μέσω συγκινητικών εκδηλώσεων των ημετέρων και ξένων επισήμων και του παρισταμένου πλήθους ύψωσε την σημαίαν μας.-
Τόσον κατά την δοξολογίαν όσον και κατά την τελετήν επεκράτησεν παραδειγματική τάξις.-
Προς παγίωσιν της τάξεως ευρισκόμεθα εν στενή επαφή και συνεργασία μετά των Αγγλικών Αρχών και των ημετέρων Στρατιωτικών και Πολιτικών τοιούτων.
Καίτοι όμως αι αρμόδιαι Αγγλικαί αρχαί με είχον διαβεβαιώσει ότι, οι Γερμανοί θα απεχώρουν το μεσονύκτιον της 24-5-1945 εκ της πόλεως Χανίων, εν τούτοις διά λόγους τεχνικούς (πληροφορία Αγγλικών αρχών) εξακολουθούν να παραμένουν κατέχοντες μέρος του ανατολικού τμήματος της πόλεως (περιοχή Χαλέπας-Αγ. Ιωάννου) και ολόκληρον το ιστορικόν Ακρωτήριον ελέγχοντες ταύτην διατηρούντες άμα και τον οπλισμόν των.-
Η παρουσία αύτη των Γερμανών αποτελεί πρόκλησιν του δημοσίου αισθήματος και αναξέει τας αιμορροούσας πληγάς του Κρητικού Λαού τον οποίον τόσον εβασάνισαν κατά το διάστημα της απαισίας μνήμης δουλείας των, ου ένεκεν και σημειώνονται διάφορα επεισόδια μεταξύ των Γερμανών και ημετέρων. Εχουν δε φονευθή μερικοί Γερμανοί ιδία παρά των Χωρ/κων μας, με ένα ελαφρώς τραυματισθέντα Χωρ/κα.-
Την 26-5-45 έλαβε χώραν επεισόδιον εις το χωρίον Αλικιανού εις ο πολίται εφόνευσαν δύο Γερμανούς και ούτοι εις αντίποινα εξετέλεσαν 4 πολίτας.-
Κατόπιν του επεισοδίου τούτου διετάχθη παρά των Αγγλικών αρχών η εκκένωσις της περιοχής ταύτης υπό των Γερμανών και εγκατάστασις Λόχου Εθνοφυλακής.-
Εκ μέρους της υπηρεσίας μας καταβάλλονται προσπάθειαι  και επιμένομεν επί της ανάγκης της αμέσου αποχωρήσεως των Γερμανών.-
Οσον αφορά την κίνησιν των Κομμουνιστών, έχομεν πληροφορίας ότι εργάζονται μυστικώς και εις τας ενεργείας τούτων δέον να αποδοθή η κυκλοφορήσασα την 26-5-45 εις Ρέθυμνον ψευδής φήμη ότι κατά την είσοδον της Χωρ/κής εν τη πόλει Χανίων έλαβε χώραν σύγκρουσις μετά των αριστερών Οργανώσεων καθ’ ην επεκράτησαν αύται.
Συνεπεία της ανωτέρω ψευδούς φήμης και προμελετημένης ενεργείας των Κομμουνιστών εσημειώθη επίθεσις την 26-5-45 εις τας Φυλακάς Ρεθύμνης των κρατουμένων κατά της Φρουράς, οίτινες κατώρθωσαν να λάβουν υπό την κατοχήν των δύο όπλα και έν πιστόλιον της φρουράς η οποία όμως επενέβη αμέσως και απεκατέστησε την τάξιν, πυροβολήσασα κατά των κρατουμένων με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν τριών κρατουμένων μάλλον σοβαρώς και ετέρων τεσσάρων ελαφρώς άνευ απωλείας της φρουράς ή των φυλακών.-
Ο Ανώτερος Διοικητής
Κοινοποίησις (Υ.Τ.Α.)                                                             Τ.Υ.
Ι. Υπουργείον Εσωτερικών
Γ΄Γεν.Δ/σιν (Δ/σιν Ασφαλείας).-
2. Υπουργείον Στρατιωτικών                       ΑΝΑΣΤ. ΧΟΜΠΙΤΗΣ
ΓΕΣ Γραφείον ΙΙ                                                    Συντ/ρχης
όπως ευαρεστηθώσι και λάβωσι γνώσιν.-

Advertisements