Ημερήσια διαταγή στρατιωτικού διοικητή Κρήτης προς αντάρτες, 25 Μαι 1945


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Δ/ΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α
Διαταγή Στρατ. Διοικητού Κρήτης

Π Ρ Ο Σ
Την Ταξιαρχίαν Ανταρτών
Ο πόλεμος έληξε και στην Κρήτη. Τα τελευταία υπολείμματα των απαισίων εχθρών μας, συνεκεντρώθησαν στο Στρατόπεδο αιχμαλώτων. Με την λήξιν του πολέμου και την παράδοσιν του εχθρού, λήγει και ο αγών των Ανταρτών. Ο αγών τον οποίον από 4ετούς αρχίσατε και συνεχώς μέχρι σήμερον συνεχίζετε. Ο αγών κατά του κατακτητού, ο αγών διά την εξασφάλισιν της ελευθερίας και της ησυχίας του Κρητικού Λαού.

Γενναίοι Αντάρτες
Οι περισσότεροι από σας ελάβατε μέρος στην Εποποιία της Αλβανίας. Στην Εποποιία εκείνη που φώτισε τον Κόσμο ολόκληρον, του ξανάδωσε πίστι και άλλαξεν αποφασιστικά τον ρουν της Ιστορίας. Εποποιΐα σωστή γιατί όλοι ενεπνέοντο από την ίδια αθάνατη πίστι, πίστι στην Ελληνική ιδέα, που αναλοίωτη παραδίδεται από γενεάς σε γενεά. Και όταν τελείωσε δραματικά και συγκλονιστικά ο αγώνας εκείνος, σεις οι ίδιοι άοπλοι ματωμένοι, εξηντλημένοι σωματικά των πάντων στερούμενοι φθάσατε στην Κρήτη και συνεχίζετε τον αγώνα. Φθάσατε εξηντλημένοι αλλά δεν υπεκύψατε. Μαζύ με όλους τους Κρήτας εσυνεχίσατε τον αγώνα με την ίδια πίστι με τον ίδιον άφθαστο ηρωισμό, με αυτοθυσία με έξαρσι με τόνο ανάλογο προς το μέγεθος και το ύψος του. Αλλά κάποτε υπό το βάρος των μέσων του εχθρού εσαρώθη και η Κρήτη . Κατελήφθη αλλά δεν υπέκυψε. Τα ηρωικά τέκνα της με πρωτοπόρους τους Αντάρτας δεν κατέθεσαν τα όπλα και εξηκολούθησαν τον αγώνα εμπνεόμενοι από την ίδια ήρεμη και ακλόνητη αποφασιστικότητα να πεθάνουν διά την ελευθερίαν των τέκνων της. Στα βουνά, στους δρόμους στα φαράγγια στις σπηλιές στις πόλεις, πολεμήσανε άοπλοι και ωπλισμένοι.Κάνατε ένα αγώνα γεμάτο στερήσεις κινδύνους, ηρωισμούς θυσίες. Με καρτερίαν με υπομονή με γεναιότητα αντιμετωπίσατε τους εχθρούς μας στη Κρήτη. Υποφέρατε τα πάνδεινα, κατεδιώχθησαν αι οικογένειαί σας, εφυλακίσθησαν εταπεινώθησαν, κατεστράφησαν αι περιουσίαι σας και όμως σεις με το ακατάβλητο θάρρος σας κτυπούσατε διαρκώς τον εχθρόν, τον κρατήσατε σε διαρκή εκνευρισμόν του προξενήσατε φθορές και εξυπηρετήσατε γενικά τον αγώνα. Με τους αγώνας σας και τις θυσίες σας δώσατε τίτλον στην Κρήτη και γενικώτερον στην Ελλάδα. Δώσατε τίτλους για να διεκδικήση με υπερηφάνειαν εκείνα που της ανήκουν. Την βοηθήσατε όσο μπορούσατε αλλά και της γεννήσατε υποχρεώσεις για μια ζωή άνετη και δίκαιη που πρέπει να σας εξασφαλίση.

Γενναίοι Αντάρτες
Η πατρίς γενικώς σας ευγνωμονεί για την πιστή εκτέλεσι του καθήκοντος σας. Σας ευγνωνονεί ιδιαιτέρως η Κρήτη γιατί κατά τας περιόδους του φανατισμού της συγχίσεως και εξάψεων με τα κηρύγματα του αναρχισμού αποκλειστικά χάριν σε σας ετηρήθη η τάξις και μόνη σεις με την στάσιν σας και την νομιμοφροσύνην σας εμποδίσατε να επεκταθεί στην Κρήτη το αλληλοφάγωμα του Δ/βρίου. Μαζύ με την ευγνωμοσύνην της η Πατρίς μας αντιλαμβάνεται τας υποχρεώσεις της απέναντι εκείνων που έκαναν το παν για το μεγαλείον της. Απέρχεσθε σήμερον για τον ειρηνικόν βίον με ήσυχη την συνείδησιν ότι εκάνατε το καθήκον σας με το παραπάνω. Είμαι βέβαιος ότι και εν ειρήνη θα βοηθήσετε για τον νέον αγώνα που θ’ αρχίση η Πατρίς μας τον αγώνα της αναδημιουργίας και της ανασυντάξεως.

Γενναίοι Αντάρτες.
Στην Ιερή αυτή στιγμή που όλοι πανηγυρίζουν την Νίκην ας φέρωμε την μνήμην μας στους ηρωικούς νεκρούς μας, που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την ελευθερία της Κρήτης και ας ορκισθώμεν ότι θα μείνωμε πιστοί στα ιδανικά για τα οποία έδωσαν την ζωήν τους.
Ζήτω η Κρήτη
Ζήτωσαν οι ένοπλοι Αντάρτες μας
Ζήτωσαν οι Σύμμαχοι

Σ.Δ 25/5/45
Ο
Στρ. Δ/τής Κρήτης

Γ. Φαντουλάκης
Υποστράτηγος
Τ.Υ.

Advertisements