Περί κινήσεως συμμορίας Βελουχιώτη, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΙΠΛΗ/25 Μαι 1945


ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 533                                           ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
Συνημ.Ι
Εν Βόλω τη 25η Μαΐου 1945

Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡ. Δ/ΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Α Θ Η Ν Α Σ

«Υποβολή αντιγράφου εκτάκτου δελτίου 119ου Τάγματος Τρικκάλων περί κινήσεων συμμορίας υπό Άρην Βελουχιώτην»

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω, εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ.Α.Π. 478/22-5-45 αναφοράν μου, αντίγραφον εκτάκτου δελτίου πληροφοριών 119ου Τάγματος Τρικκάλων περί παρατηρηθεισών κινήσεων ληστοσυμμορίας Άρη Βελουχιώτη εις την ορεινήν περιφέρειαν του νομού Τρικκάλων, προς γνώσιν Υμών.-

Τ.Υ.
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Υποστράτηγος

Κοινοποιείται
Δ/σιν Πληροφοριών
Αντίγραφον


119 Τάγμα Εθνοφυλακής

Εκτακτον

Δελτίον Πληροφοριών 19-5-45

Την 16ην τρ. μηνός και περί ώραν 8ην π.μ.ο Άρης με 26 άνδρας, 1 γυναίκα, 3 αγωγιάτας και 6 ζώα εξ ων τα δύο φορτωμένα πιθανόν με πολεμικόν υλικόν, προερχόμενος από Κλεινοβον (S.5345) αφίχθη εις Παλαιοχώρι (S.5039). Εκάλεσε τον Πρόεδρον και εζήτησεν ψωμί και 15 ζεύγη κάλτσες. Παρεπονέθη διότι δεν εξήλθεν η ΕΠΟΝ να τον προϋπαντήση ενώ έπρεπε να το γνωρίζη ότι θα μετέβαινε εις Παλαιοχώρι αφού την προηγουμένην ήτο εις Κλεινοβόν και θυμωμένος ανεχώρησεν μετά ημίσειαν ώραν διά Αηδόνα (S.5438), αφού προηγουμένως έκαμε δριμύτατας παρατηρήσεις εις συντρόφους τους, οίτινες εκάθησαν να φάγωσι. Εις Αηδόνα έφθασε περί ώραν 10.30π.μ. με οδηγόν, ον έλαβε από Παλαιοχώριον. Εκεί έφαγαν και εκοιμήθησαν. Εζήτησε τα ονόματα των εθνικιστών και ανεχώρησεν την 3μ.μ. διά Περτούλι (S.5331). Ο οδηγός όμως φοβηθείς ότι θα τον συμπεριλάβουν εις την συμμορίαν των  τους οδήγησε δι’ άλλης οδού μέσω Χρυσομηλιάς (S.5739) και εκεί εζήτησε να του επιτρέψουν να φύγη. Τον επέτρεψαν αφού προηγουμένως τον ηρώτησαν αν επεσκευάσθη η γέφυρα της Πύλης (S.6621). Εις Χρυσομηλιάν εισήλθον μόνον 5 άνδρες και εζήτησαν 50 οκάδες ψωμί. Ανεχώρησαν προς Περτούλι ή πιθανόν προς Ανθηρόν (S.5110) ιδιαιτέραν πατρίδα, συντρόφου του Βελουχιώτη, Καραϊσκάκη. Με την συμμορίαν ευρίσκετο ο Καραϊσκάκης και Τζαβέλλας. Περί τους 15 ήσαν «μαυροσκούφηδες» οι λοιποί έφερον δίκοχα με το σήμα του ΕΛΑΣ. Τέσσαρες είχον αυτόματα, οι λοιποί τυφέκια. Εις Παλαιοχώρι ετραγούδησαν αλλά χωρίς κέφι με κόπον. Οι ημίσεις ήσαν άνευ ηθικού. Καραϊσκάκης ήτο πολύ αδύνατος. Άπασαι αι πληροφορίαι πλήρως εξηκριβωμέναι παρά αυτόπτου.- Την 21ην ώραν της 17ης τρ. μηνός ΄Αρης συνηντήθη και συνηνώθη με έτερον τμήμα του πλησίον Χρυσομηλιάς αποτελέσαντες σύνολον 48 εξ ων, 6 τραυματίαι και μία νοσοκόμος, έχοντες μεθ’ εαυτών 14 ζώα εις κίνησιν των νοτίως Χρυσομηλιάς, ενώ έπρεπε να αφιππεύσουν άπαντες λόγω επικινδύνου τη οδώ, μόνον ο Άρης δεν αφίππευσεν, πιθανόν λόγω ασθενείας του. Η προς νότον κίνησις του Άρη μετά Χρυσομηλιάν γίνεται νύκτα διότι δεν έχη εμπιστοσύνην εις κατοίκους περιοχής. Κατευθύνεται προς Πύλην. Απόλυτος ανάγκη εγκρίνητε αποστολήν λόχου εις μέγα βάθος Ν. και ΝΔ. Πύλης προς εξασφάλισην οδεύσεων και αιφνιδιασμόν μέλλοντος να διέλθη εκείσε ΄Αρη. Πληροφορίαι πλήρως εξηκριβωμέναι.

Τρίκκαλα τη 17η Μαΐου 1945

ο Δ/της του Τάγματος

Α.Π. 210

υποβάλλεται
Στρ/κην Δ/σιν Λαρίσης (61)

υ.τ.α

Διά
Την ακρίβειαν της αντιγραφής
Η Δ/σις πληροφοριών Α.Σ.Δ.Θ.-Δ.Π.

Τ.Σ.Υ.

Advertisements