Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΙΠΛΗ/25 Μαι 1945


ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ 1945
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                        1ον Δεκαπενθήμερον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 632

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν

Ι.      ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΝ ΟΠΛΙΤΩΝ-        ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΡΑ

Ηθικόν  οπλιτών εν γένει εις πολύ ικανοποιητικόν σημείον. Το τοιούτον ωρισμένου μικρού ποσοστού θεωρουμένων υπόπτων, μειωμένον μη πραγματοποιήσεως λόγω αδυναμίας των σκοπών των.-

Θα επιζητηθή η τόνωσις έτι περισσότερον του ηθικού των οπλιτών διά της χορηγήσεως μικροαδειών, ευθύς ως η ασφάλεια και η εμπέδωσις τη τάξεως αναληφθή παρά της αναμενομένης δυνάμεως Χωροφυλακής.-

Επιβαλλόμενα μέτρα τα κάτωθι:

1)    Να χορηγήται εις τας οικογενείας των υπηρετούντων εφέδρων Εθνοφυλακής το καθορισθέν δυνάμει Νόμου «Πολεμικόν επίδομα οικογενείας» προς ανακούφισιν των οικογενειών των, δεδομένου ότι το πλείστον τούτων υπηρετεί εις τας τάξεις του Εθνικού Στρατού, ευρίσκεται εις παντελή αδυναμίαν να ικανοποιήση και τας στοιχειώδεις έτι οικονομικάς ανάγκας της οικογενείας των, ιδία των εγγάμων οπλιτών ήτις παραμένει απροστάτευτος.-

2)    Να χορηγώνται τα υπό του Ερυθρού Σταυρού και Κράτους εκάστοτε εις τον πληθυσμόν διανεμόμενα τρόφιμα εις τας οικογενείας των Εθνοφυλάκων δωρεάν.

3)    Να ληφθή μέριμνα παρά της Κεντρικής Υπηρεσίας ίνα ωργανωθώσι κατά  Τάγμα Εθνοφυλακής «Καντίναι» εφωδιασμέναι με ωρισμένα είδη ατομικής εξυπηρετήσεως των Εθνοφυλάκων με λίαν μειωμένας τιμάς.

4)    Να διατεθώσιν υπό της Κεντρικής Υπηρεσίας κατά Τάγμα Εθνοφυλακής τουλάχιστον δύο ραδιόφωνα διά την ψυχαγωγίαν των οπλιτών και να δυνηθώσιν ούτοι να παρακολουθώσι τας προς τούτο οργανωμένας διά τους οπλίτας εκπομπάς, καθ’ ορισμένας ώρας και ημέρας της εβδομάδος.-

5)    Επιβάλλεται οπωσδήποτε η αύξησις της μερίδος του χορηγουμένου Ημερησίως άρτου εις τους οπλίτας, μη επαρκούς και η αύξησις της χορηγουμένης μερίδος τροφής.-

ΙΙ.    ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

-Παρατηρείται παρερχομένου του χρόνου ικανοποιητική αναπτέρωσις του ηθικού του πληθυσμού. Διάχυτος η επιθυμία εις την ύπαιθρον όπως το ταχύτερον εμπεδωθή η ασφάλεια και η ησυχία. Εκεί όπου προωθήθησαν Τμήματα Εθνοφυλακής ή επισκέπτονται τα μέρη αυτά, το αίσθημα της ασφαλείας βαθμηδόν επανέρχεται. Εις τα ορεινά μέρη όπου δεν έχουσι προωθηθή Τμήματα, ούτε εγκατασταθή Δημόσιαι Αρχαί (Ειρηνοδικεία, Χωρ/κή κ.λ.π.) οι κάτοικοι καταπιέζωνται ψυχικώς και υλικώς υπο των Εαμοκομμουνιστών και συνεπώς το ηθικόν επηρεαζόμενον, μειωμένον.-

Οι κάτοικοι απάσης της περοχής αναμένουν προς ενίσχυσιν της Εθνοφυλακής, ανυπομόνως την εγκατάστασιν της χωροφυλακής.-

Εις τινας περιφερείας παρατηρείται μεγάλη διστακτικότης όπως οι κάτοικοι λάβωσι θέσιν έναντι των κομμουνιστών ελλείψει πλήρους ασφαλείας κατά την γνώμη των.-

Το ηθικόν του πληθυσμού επηρεάζεται δυσμενώς εκ των κάτωθι λόγων:

1)    Εκ της πλημμελούς λήψεως των διανεμομένων τροφίμων, υποδήσεως, ιματισμού κ.λ.π. των κατοίκων των ορεινών περιφερειών, αποδιδομένης εις την έλλειψιν επαρκών μεταφορικών μέσων.

2)    Εκ της μη καλυτερεύσεως εισέτι των όρων διαβιώσεως.-

3)    Εκ της παρατηρουμένης ανυψώσεως τιμών των ειδών διατροφής, υποδήσεως ιματισμού Κ.Λ.Π. εν τη ελευθέρα αγορά και εν γένει της παρατηρουμένης οικονομικής ασταθείας συναλλαγών.-

4)    Εις την παρατηρούμενην στάσιν επί των εργασιών πάσης φύσεως προς απορρόφησιν των ανέργων, η μη έναρξις Δημοσίων έργων. η στασιμότης Εργοστασίων και Επιχειρήσεων, ελλείψει πρώτων υλών, κρατεί εις αεργίαν ιδία εις τας πόλεις της περιοχής, μέγα ποσοστόν του πληθυσμού, όπερ ούτω στερείται και του ημερησίου εισοδήματος εκ του ημερομισθίου διά την στοιχειώδη συντήρησησίν του.-

5)    Να επιλαμβάνωνται μετά του μεγίστου ενδιαφέροντος αι διάφοροι Κρατικαί Υπηρεσίαι, Διοικητικαί κ.λ.π., της επιλύσεως των διαφόρων δημιουργουμένων αναγκών, απαιτήσεων και παραπόνων του πληθυσμού, ίνα ούτω παρέχεται εις τούτον η εντύπωσις ωργανωμένου και δικαίου Κράτους.-

Επιβάλλεται το Κράτος να λάβη σύντομα και αποτελεσματικά μέτρα προς καλυτέρευσιν των οικονομικών όρων διαβιώσεως του απόρου, ακτήμονος και αέργου πληθυσμού, ιδία κατά το τρέχον έτος καθ’ ο αναμένεται πτωχή εσοδεία δημητριακών καρπών και προϊόντων άλλων οψίμων καλλιεργειών και περιωρισμένη ανάπτυξις εργασιών.

Επίσης επιβάλλεται παρά του Κέντρου να δοθή ώθησις προς έκδοσιν εις  τας επαρχίας δημοσιογραφικού Τύπου, υγιών κοινωνικών και Εθνικιστικών φρονημάτων, διευκολυνομένων παρά της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τύπου, των δημοσιογραφικών επιχειρήσεων των επαρχιών, αίτινες κατά το παρελθόν εξέδιδαν αστικάς και Εθνικιστικάς εφημερίδας, εις προμήθειαν δημοσιογραφικού χάρτου με μικράς τιμάς και παροχήν οικονομικών άλλων μέσων προς ανάπτυξιν της επιχειρήσεώς των.-

Διά την παρατηρουμένην ανωτέρω έλλειψιν αναφέρεται, ότι, πλην της πόλεως Βόλου, εις ουδεμίαν ετέραν πόλιν της περιοχής της Ανωτέρας Στρατ. Διοικήσεως εκδίδεται ημερήσιος ή περιοδικός Τύπος Εθνικιστικών και αστικών ιδεών, και τούτο προς μεγάλην ζημιάν και βλάβην των καταλλομένων παρά πασών των Στρα/κών και άλλων Αρχών του Επισήμου Κράτους, προσπαθειών διά την Εθνικιστικήν διαπαιδαγώγησιν και καθοδήγησιν του πληθυσμού. Εξ αντιθέτου ο ημερήσιος Τύπος του ΕΑΜ και ΚΚΕ εκδίδεται και κυκλοφορεί πλουσίως εις όλας τας πόλεις της Θεσσαλίας διανεμόμενος  εις πλείστας των περιπτώσεων δωρεάν, και διά της υπούλου, συκοφαντικής, ψευδούς, επαναστατικής ειδησεογραφίας του, μονοπωλιακώς δρών, δηλητηριάζει την αφελή και απλοϊκήν κοινήν γνώμην, ερεθίζει και εκνευρίζει συνεχώς τους φίλια προσκειμένους προς αυτόν και πλείστα όσα ζητήματα δημιουργεί διά των δημοσιευμάτων του εις βάρος της ησυχίας της περιοχής και των Επισήμων Κρατικών Αρχών, αγωνιζομένων διά την ανασυγκρότησιν των πάσης φύσεως υπηρεσιών και εμπέδωσιν της νομιμότητος.-

ΙΙΙ.   ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΚΚΕ ΚΑΙ    ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Α΄ Ενέργειαι αντιβαίνουσαι εις την συμφωνίαν της ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Ουδέν γεγονός παρετηρήθη δυνάμενον να θεωρηθή ως παράβασις της συμφωνίας της Βάρκιζας υπό των Εαμοκομμουνιστών, πλην του ότι κεκρυμμένος οπλισμός και παντοία άλλα υλικά άλλης φύσεως, ανήκοντα εις τον τέως Στρατόν του ΕΛΑΣ, ανευρίσκονται εις διάφορα μέρη υπό των Τμημάτων Εθνοφυλακής.-

Β΄ Ενέργειαι διά την εξάπλωσιν του Κομμουνισμού.

Εξηκολούθησαν και κατά το υπό μελέτην 15θήμερον διάφοροι προπαγανδιστικαί ενέργειαι του ΚΚΕ εις τας πόλεις και εν υπαίθρω προς εξάπλωσιν της Κομμουνιστικής ιδεολογίας, καθοδήγησιν των οπαδών των, ανασυγκρότησιν των Εαμοκομμ/κών οργανώσεων και συγκράτησιν των οπαδών των.-

Οι εκδηλωθέντες τρόποι ενεργείας εγένοντο υπό την κάτωθι μορφήν:

1)    Η χρήσις τηλεβόα (χωνιού) εξακολουθεί εις τα απόμερα χωρία τα μη επιβλεπόμενα παρά της Εθνοφυλακής.

2)    Κυκλοφορία προπαγανδιστικών εντύπων.

3)    Συχναί μυστικαί συσκέψεις και συνεδριάσεις καθ’ ας γίνεται συστηματική κατήχησις των στελεχών των και μελών των, όπως διά παντός μέτρου αναπτύσσωσι την οργανωτικήν των και προπαγανδιστικήν των δράσιν και εμβάλωσι την ιδέαν και την πίστην ότι επίκειται ο χρόνος της επικρατήσεώς των οριστικώς διά του «τρίτου γύρου».-

4)    Έχουσι περιβληθή τον μανδύαν των Δημοκρατικών ιδεών διά να καλύπτωσι τους ουσιαστικούς κομμουνιστικούς σκοπούς των. Υπό την μορφήν του Δημοκράτου επιζητούσι να συγκρατήσωσι τα συντηρητικά των μέλη ή να φέρωσι με το μέρος των δημοκρατικών Αρχών άτομα, προπαγανδίζοντες την επικράτησιν της Δημοκρατίας.-

5)    Αι υπό τύπον διασκεδάσεων συγκεντρώσεις εις οικίας των Εαμοκομ/στών εσυνεχίσθησαν. Εις ταύτας εσχάτως παρουσιάσθησαν περιπτώσεις προσκλήσεως και συμμετοχής και Άγγλων οπλιτών τη συμμετοχή και γυναικών. Την παρουσίαν των Άγγλων οπλιτών επιζητούσι, τελούντων εν αγνοία των πραγματικών σκοπών των συγκεντρώσεων τούτων, ίνα αποφεύγωσι την δίωξιν των οργάνων της τάξεως οσάκις ανακαλύπτονται ούτω συνεδριάζοντες.-

6)    Προς υποστήριξιν συλλαμβανομένων και φυλακιζομένων οπαδών των, βαρυνομένων με εγκλήματα και παραβάσεις του Κοινού Ποινικού Νόμου κατά το πρόσφατον παρελθόν, επιδεικνύωσι την μείζονα αλληλεγγύην, αναλαμβάνοντες την διατροφήν των και την προστασίαν.

7)    Εξηκολούθησαν ενεργούμενοι μυστικώς έρανοι χρημάτων και εφοδίων δι’ οικονομικήν ενίσχυσιν των ταμείων των και των τέως μαχητών του ΕΛΑΣ.

8)    Κατά θετικήν πληροφορίαν ήρξατο να ενεργήται εκ μέρους του ΕΑΜ και του ΚΚΕ απογραφή της ΕΠΟΝ. Κατ’ αυτήν ζητούνται από κάθε Επονίτην ή Επονίτισσαν ν’ αναφέρη:

α)    Από πότε είναι εγγεγραμμένοι εις την ΕΠΟΝ.

β)    Αν εφυλακίσθησαν υπό των Γερμανοϊταλών ή των αντιδραστικών Ελλήνων κατά το διάστημα της εις την οργάνωσιν υπηρεσίας των και διατί, και

γ)    Ποία η εν τη οργανώσει δράσις εκάστου.-

9)    Εκ κατασχεθέντος σημειωματαρίου καθοδηγητού του ΚΚΕ φαίνεται ότι διά την εξάπλωσιν του κομμουνισμού μετά τον ένοπλον αγώνα του ΕΑΜ η δράσις αυτών θα υπάγεται:

α)    Εις την δημιουργίαν αθλητικής κινήσεως αγώνος, ιδρύσεως γυμναστηρίων κ.λ.π.

β)    Εις εκδρομάς όπου θα δέσουν την νεολαία και θα την μαζοποιήσουν.

γ)    Εις εκδήλωσιν ενδιαφέροντος διά την μόρφωσιν: (Εξ 20 λειτουργούντων σχολείων περιοχής Τρικκάλων, μόνον εις 4 σχολεία δεν διδάσκεται το αναγνωσματάριον «Αετόπουλα»).-

δ)    (Σχολεία – διαλέξεις – δημιουργία παιδικών συσσιτίων –  βρεφοπαιδικοί σταθμοί – Κέντρα παιδικής χαράς – δενδροφυτεύσεις.)

10)  Διά του εκδιδομένου ημερησίου Τύπου των, φέρουσιν ως τελούντα υπό διωγμόν τα μέλη την οργανώσεως ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εις τον καθ’ όλα ιδιωτικόν και πολιτικόν των βίον. Τούτο πράττουσιν ίνα τους τηρώσιν εν εκνευρισμώ ταύτα και εις αντίθεσιν προς κάθε Νόμιμον Κρατικήν ενέργειαν και Κρατικάς Αρχάς.-

11)  Διά ψυχαγωγικούς σκοπούς αφ’ ενός, αφ’ ετέρου προπαγανδιστικούς τοιούτους ενεργώσιν εκδρομάς καθ’ ας επιδίδονται εις διασκεδάσεις, αίτινες καταλήγουν εις καθαρώς κομμουνιστικής μορφής εκδηλώσεις και εις ας ψάλλονται άσματα και θούρια κομμουνιστικά και του ΕΑΜ.-

12)  Επεζήτησαν αι κατά τόπους οργανώσεις ΚΚΕ και ΕΑΜ να αποκτήσωσι δι’ αγοράς  εκ του εμπορίου ραδιοφωνικάς συσκευάς. Ταύτα διαθέτουσιν εις ωρισμένα άτομα της εμπιστοσύνης των, εις τας οικίας των οποίων συγκεντρούνται και ακροώνται ραδιοφωνικάς εκπομπάς διαφόρων ξένων σταθμών, φίλα προσκειμένων προς την ιδεολογίαν των.-

13)  Εξηκολούθησαν αι προπαγανδιστικαί των ενέργειαι, τόσον προς αναπτέρωσιν του ηθικού των Εαμοκομμ/στών, όσον και τρομοκράτησιν του Εθνικόφρονος πληθυσμού διά της διαδόσεως φημών, ότι επίκειται λίαν συντόμως ένοπλος επαναστατική δράσις τούτων προς επικράτησίν των.-

Γ΄ Προπαγανδιστικαί ενέργειαι προς διείσδυσιν εν τω Στρατεύματι.

-Καταβάλλεται προσπάθεια διά την διείσδυσιν και ενέργειαν προπαγάνδας εν τω Στρατώ υπό του ΚΚΕ, χρησιμοποιούσα προς τούτο ως όργανα οπλίτας συμπαθούντας προς αυτό.

-Εκ κατασχεθείσης επιστολής καταφαίνεται ότι υπό των Αχτίδων διετάχθησαν Κοινότητες να υποβάλωσι πίνακας των κλάσεων 1939-1945. Οι καταταγέντες εις την Εθνοφυλακήν έχουσι εφοδιασθεί παρά των Αχτίδων με δελτία αναγνωρίσεως, και λάβη οδηγίας διά την δράσιν των  εις την Εθνοφυλακήν. Διά των δελτίων τούτων αναγνωρίσεως θα επιδιώκουν να συνδεθούν μεταξύ των και με την Κ.Ε. του κομμουν. κόμματος εκάστης περιφερείας.

-Οι εις την Εθνοφυλακήν καταταγέντες κομμουνισταί, εις συζητήσεις προς συναδέλφους των επιζητούσι να δημιουργήσωσι την εντύπωσιν ότι το ΕΑΜ είναι πανίσχυρον και ότι δύναται να γίνη κύριον της καταστάσεως οποτεδήποτε θελήση, γινόμενον δε κύριον θα εξαφανίση όλους εκείνους οίτινες σήμερον αντιδρούν ήτοι θα σφάξουν τους Αξιωματικούς και Εθνικιστάς στρατιώτας και θα πάρουν τα όπλα και θα ενωθούν με τους άλλους συναγωνιστάς. Αι υπό το πνεύμα τούτο προπαγανδιστικαί συζητήσεις των αποσκοπούσιν εις το να εμβάλουν εις την ψυχήν των Εθνικοφρόνων Εθνοφυλακών τον φόβον και τρόμον διά την μελλοντικήν των τύχην.-
IV.   ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΩΝ            εμφανιζομένων ως υπόλοιπα του ΕΛΑΣ.

1)    Την 3ην Μαΐου ε.ε. εδολοφονήθη παρ’ αγνώστων προφανώς κομμουνιστών εις το χωρίον ΔΕΝΔΡΑ (Τ.2942) ο Εθνικιστής Παπαμανώλης φέρων τραύματα Αραβίδος και πιστολίου.-

2)    Την 8ην Μαΐου ε.ε. εις το χωρίον ΑΜΠΕΛΩΝΑ Λαρίσης (Τ.3249), λόγω συλλήψεως 5 εγκληματών, συνεκεντρώθησαν κατόπιν συνεννοήσεως οι Εαμοκομμ/σταί και δι’ απειλών και ύβρεων ηξίουν την απόλυσιν των κρατουμένων. Δύναμις φυλακίου Εθνοφυλακής διέλυσε τούτους. Την επομένην ημέραν των συλληφθέντων εγκληματιών μεταφερθέντων εις ΤΥΡΝΑΒΟΝ, οι οπαδοί του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατόπιν συνεννοήσεως, συνεκεντρώθησαν και δι’ απειλών και ύβρεων ηξίουν από την εκεί Διοίκησιν Εθνοφυλακής την απελευθέρωσιν των κρατουμένων. Ο Διοικητής του Λόχου ίσως φοβηθείς απέλυσε τούτους.

Η εν Λαρίση εφημερίς του ΕΑΜ «ΑΛΗΘΕΙΑ» διά δημοσιεύματός της της επομένης, εχαρακτήρισε την ούτω γενομένην απελευθέρωσιν των κρατουμένων ως Λαϊκήν νίκην.

3)    Την 12ην Μαΐου ε.ε. 7 άγνωστοι ωπλισμένοι δι’ αυτομάτων όπλων, ενδεδυμένοι με μαύρα ρούχα στρατιωτικά και με μπότες Γερμανικές, ελήστευσαν παρά την θέσιν ΒΡΥΣΙΑ Λαρίσης (Υ.2595), τους επιβάτας του υπ’ αριθ. 34862 Λεωφορείου αυτοκινήτου. Κατά μη εξακριβωμένας πληροφορίας, ούτοι ήσαν Ελασίται εκ των πέριξ χωρίων.

4)    Την 1ην Μαΐου ε.ε. Τμήμα Εθνοφυλακής του φυλακίου ΜΟΥΖΑΚΙ Τρικκάλων (Σ.6921), μεταβαίνον εις το χωρίον ΦΑΝΑΡΙΟΝ (Σ.8115), εβλήθη υπό ομάδος κομμουνιστών ενόπλων δι’ αυτομάτων όπλων και χειροβομβίδων. Μετά 10λεπτον δε συμπλοκήν το Τμήμα Εθνοφυλακής ηναγκάσθη να επανέλθη εις την θέσιν του.

5)    Την νύκτα της 8ης προς την 9ην Μαΐου ε.ε. ομάς αναρχικών, κρυπτομένη εις απαρατήρητον χώρον της περιφερείας ΠΥΛΗΣ (Σ.6521), ήλθεν εις ένοπλον έριδα μεταξύ των και εκ ριφθείσης χειροβομβίδος εφονεύθησαν δύο τούτων.

6)    Την 9ην Μαΐου ε.ε. ενεφανίσθησαν εις το χωρίον ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ (Σ.5668) Τρικκάλων 50-60 ένοπλοι εκβιάζοντες τους κατοίκους απειλήσαντες την Διμοιρίαν ΟΞΥΝΕΙΑΣ (Σ.5863). Εγκαίρως ελήφθησαν τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς προστασίαν του εκεί Τμήματος Εθνοφυλακής και καταδίωξιν των αναρχικών ενόπλων.-

7)    Εις την περιοχήν ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ Τρικκάλων (Σ.7334), δρα μικρά ομάς αναρχικών ενόπλων εγκληματιών υπό τον τέως Καπετάνιον του ΕΛΑΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ (Καπετάν Κόρακας) και ΤΟΛΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Ούτοι λόγω του εγκληματικού παρελθόντος των, φοβούμενοι την Δικαιοσύνην κινούνται εν υπαίθρω παρανόμως, εκβιάζοντες και τρομοκρατούντες τους χωρικούς της περιφερείας ταύτης. Η ομάς αύτη αποφεύγει να έλθη εις σύγκρουσιν μετά της Εθνοφυλακής, προπαγανδίζουσα τα συνθήματα του ΚΚΕ «περί νέας επαναστάσεως και του τρίτου γύρου.»-

8)    Την 5ην Μαΐου ε.ε και ώραν 20ην άγνωστοι ένοπλοι αναρχικοί παρά την θέσιν ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΑΚΡΑΡΑΧΗΣ Μαγνησίας (Τ.9608), ελήστευσαν τον Βαλαλάν Εμμανουήλ, αφαιρέσαντες 111000 δραχμάς και διάφορα άλλα είδη.

9)    Μεταξύ των χωρίων ΣΚΛΗΘΡΟΥ (Τ.7530) και ΚΕΡΑΜΥΔΙ (Τ.7626) ευρέθη φονευμένος φέρων στολήν λοχίου, ο Καμπάνης Βασίλειος, προφανώς θύμα κομμουνιστών, διότι ενήργει Εθνικιστικήν προπαγάνδαν. Εκ των γενομένων ερευνών διεπιστώθη ότι ούτος δεν ανήκεν εις ουδεμίαν Μονάδα.-

10)  Την 7ην Μαΐου ε.ε. εις ΑΓΙΟΝ ΟΝΟΥΦΡΙΟΝ – ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ (Υ.9199)-ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ (Τ.8506) Μαγνησίας, εγένετο μεγάλη συγκέντρωσις κομμουνιστών. Εις ταύτην συμμετέσχον και πρώην αντάρται του ΕΛΑΣ και επίλεκτα μέλη του ΚΚΕ. Κατά την συγκέντρωσιν ταύτην το σύνθημά τους ήτο «Έρχεται-έρχεται ο Ζαχαριάδης, σε 15 μέρες θα γίνη επανάστασις». Διενεμήθησαν κατ’ αυτήν κόκκινα αυγά με σχεδίασμα ΚΚΕ. Διά της συμπεριφοράς των ετρομοκράτησαν τους φιλήσυχους πολίτας. Η άνω συγκέντρωσις εγένετο υπό το πνεύμα ψυχαγωγικής εκδρομής.

11)  Κατ’ εξηκριβωμένην πληροφορίαν ο τέως καπετάνιος του ΕΛΑΣ, ΜΠΕΛΗΣ με 25-30  εφίππους τμηματικώς δρώντος, εμφανίζεται και τρομοκρατεί την περιοχήν ΠΑΛΙΟΡΙΟΥ (Χ.9595) – ΑΝΑΒΡΑ (Υ.0495) –  ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ (Υ.0789) – ΖΑΡΧΑΝΑΔΕΣ (Χ.0095) – ΑΠΙΔΙΑ (Χ.9091) –  ΜΑΣΤΟΡΓΙΝΗ (Χ.8492) Τρικκάλων, ερχόμενος εις επαφήν μετά των Εαμοκομμ/στών της περιοχής.

12)  Κατά δοθείσαν εξηκριβωμένην πληροφορίαν εις το χωρίον ΦΑΝΑΡΙ Καρδίτσης (Σ.8115), είχον συγκεντρωθή πλείστοι ένοπλοι εγκληματίαι. Το Τάγμα Εθνοφυλακής Καρδίτσης προς εκκαθάρισιν της περιοχής, ενήργησε συνδεδυασμένην ενέργειαν την 3ην Μαΐου ε.ε. Κατά την εκτέλεσιν των κινήσεων αποφράξεως του χωρίου, εβλήθησαν παρά των αναρχικών τα Τμήματα Εθνοφυλακής διά πυρών αυτομάτων και τυφεκίων. Μετά γενομένην συμπλοκήν οι αναρχικοί ετράπησαν εις φυγήν διαφυγόντες πλην 9 οίτινες συνελήφθησαν.-

13)  Την 5ην Μαΐου ε.ε. εις το χωρίον ΖΑΡΧΑΝΑΔΕΣ (Χ.0095) Καρδίτσης ένοπλοι αναρχικοί απεπειράθησαν να απαγάγωσι των Εθνικιστήν διδάσκαλον Μπακόπουλον Ιωάννην. Την αυτήν ημέραν οι ίδιοι εις το αυτό χωρίον, αφήρεσαν βιαίως παρά κατοίκου τινός είδη στρατ/κής χρήσεως (μπότες, σέλλα κλπ.)

14)  Κατά εξηκριβωμένην πληροφορίαν την 5ην Μαΐου ε.ε. ο Άρης Βελουχιώτης μετά 40 ενόπλων δι’ αυτομάτων Εαμοκομμ/στών, διενυκτέρευσεν εις το χωρίον ΜΗΛΕΑ (Σ.3768) Τρικκάλων. Την πρωΐαν της Κυριακής του Πάσχα 6η Μαΐου ε.ε. μετέβη εις το χωρίον ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ (Σ.4978) Τρικκάλων. Κατά την αυτήν πληροφορίαν θα εκινείτο προς ΠΥΛΕΟΝ (15 χιλιομ. Ν.Τ. Γρεββενών).-

15)  Κατ’ εξηκριβωμένην πληροφορίαν την 11ην Μαΐου ε.ε. ομάς 60-70 ενόπλων πιθανώς υπό Άρην Βελουχιώτην, ενεφανίσθη εις ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΝ (Σ.7564) Τρικκάλων, καταλύσασα εις την οικίαν του Προέδρου. Εζήτησεν και έλαβεν άρτον – τυρόν – κρέας – Λέβητα Λόχου – 15 μαχαιροπήρουνα και 42 ωά και ανεχώρησεν προς άγνωστον κατεύθυνσιν.-

16)  Από 6ης Μαΐου ε.ε. έκαμον την εμφάνισίν των ένοπλοι εις την περιοχήν Βορείως και Β.Δ. Καλαμπάκας υπό την αρχηγίαν του Άρη Βελουχιώτη.-

Την εσπέραν την 7ην Μαΐου ε.ε. τρεις ένοπλοι μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ (Σ.5668) Τρικκάλων και ήλθον εις επαφήν με τους εκεί ιθύνοντας κομμουνιστάς.-

Την αυτήν ημέραν δύο ένοπλοι με στολήν Αξ/κού του ΕΛΑΣ, πωγωνοφόροι και με μπότες χρώματος μελανού, ενεφανίσθησαν αμέσως Νοτίως του χωρίου ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ (Σ.7364) Τρικκάλων και παρουσιάσθησαν εις αδελφήν του Ερυθρού Σταυρού, μεταβαίνουσαν εις το άνω χωρίον διά διανομήν τροφίμων.

Συνοδεύσαντες δε αυτήν εις ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΝ, συνεκέντρωσαν τους κατοίκους και είπον εις αυτούς ότι τα υπό της αδελφής προσκομισθέντα τρόφιμα, διανέμονται λόγω ενεργειών της οργανώσεώς των.-

Την 8ην Μαΐου ε.ε. τρεις ένοπλοι μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ περί ώραν 6ην μ.μ. και βάσει καταστάσεως ην είχον, εζήτησαν και έλαβον παρά των κατοίκων 100 οκ. κρέατος και 100 οκ. άρτου. Τα τρόφιμα ταύτα εφόρτωσαν επί τριών ζώων του χωρίου και τα μετέφερον εις άγνωστον κατεύθυνσιν. Περί την 10ην ώραν μ.μ. προ της αναχωρήσεώς των εις των τριών ανωτέρω ενόπλων, συγκεντρώσας τους κατοίκους ωμίλησεν εις αυτούς και είπεν «Θα κηρύξωμε δεύτερη επανάσταση. Αυτή τη φορά θα σφάξωμε πολλούς. Περισσότερο θα κτυπήσωμε τους Αγγλοφίλους παρά τους Γερμανοφίλους. Οι Άγγλοι είναι πρώτοι εχθροί μας. Οσοι θέλουν από τους Επονίτας, Εφεδροελασίτες, και αντάρτες να μας ακολουθήσουν να συναντήσουμε τους υπολοίπους στην Γκολόνα (θέσις κειμένη περί τα 10 χιλιομ. Β. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ (Σ.5668) Τρικκάλων). Όταν δοθή το σύνθημα της επαναστάσεως θα κτυπήσωμε τα φυλάκια της ΟΛΥΝΑΣ (Σ.5863) και Ν. ΚΑΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ (Σ.4460) και εν συνεχεία θα καταλάβουμε την Καλαμπάκα και τα Τρίκκλα.»

Την 9ην Μαΐου ε.ε. τέσσαρες ένοπλοι μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ και εζήτησαν και έλαβον άρτον και 30 οκ. κρέας. Τρεις εξ αυτών μετέβησαν εις την παρυφήν της ΟΞΥΝΕΙΑΣ ένθα εγκατεστημένον ημέτερον φυλάκιον και ενήργησαν αναγνώρισιν του εδάφους με σκοπόν πιθανώς μελλοντικής επιθέσεως κατά του φυλακίου.-

Την 8ην Μαΐου ε.ε. δύο άτομα με στολήν Αξ/κού ΕΛΑΣ ευρίσκοντο εις τινα οικίαν του χωρίου ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.8455). Ούτοι την επομένην 9ην Μαΐου ε.ε. μετέβησαν εις ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΝ (Σ.7364) και συγκεντρώσαντες τους κομμουνιστάς κατοίκους εις θέσιν ΑΓΙΑΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ (Σ.7564), είπον εις αυτούς «είναι λεπτά, είναι ώρες, είναι μία, δύο, τρείς, επτά ημέρες που μας χωρίζουν από την επανάστασιν».-

17)  Κατ’ εξακριβωθείσας πληροφορίας εις την περιοχήν Φαρσάλων δρα συμμορία εκ 30 ενόπλων εφίππων με επικεφαλής τον ΣΟΥΡΛΑΝ. Ούτοι δρώντες ως εθνικισταί συλλαμβάνουσι και κακοποιούσι τους πρώην οπαδούς του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ενεργούν ερεύνας προς ανεύρεσιν οπλισμού.-

18)  Την 11ην Μαΐου ε.ε. ομάς ενόπλων υπό ΜΕΪΜΑΝΗΝ – ΚΟΛΙΑΝ – ΜΠΙΖΗΝ, επέδραμον εις το χωρίον ΡΙΖΑΡΙΟ (Σ.8229) Τρικκάλων και αφού συνεκέντρωσεν εις το Σχολείον του χωρίου τους κατοίκους, ηπείλησε τους Εαμοκομμουνιστάς και κατέσχεν έν αυτόματον και δέκα τυφέκια, κατεχόμενα υπ’ αυτών, ους έθεσεν υπό περιορισμόν.

Δύναμις Εθνοφυλακής απελευθέρωσε τους κρατουμένους, των ενόπλων αποσυρθέντων άμα τη προσεγγίσει του Τμήματος Εθνοφυλακής.-

19)  Κατ’ εξηκριβωμένην πληροφορίαν, εις περιοχήν ΜΕΓΑΛΑ  ΚΑΛΥΒΙΑ (Σ.8024)-Μ.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΝ (Σ.7334) Τρικκάλων, δρά συμμορία με επικεφαλής τον ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΝ κατηγορούμενον ως δοσίλογον διά φόνους εν συνεργασία με Γερμανούς, επιδίδεται εις τον συστηματικόν αφοπλισμόν των κομμουνιστών.-

20)  Κατά πληροφορίας εξηκριβωμένης φέρεται, ότι εις την περιοχήν ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΝ (Σ.8523)- ΦΑΝΑΡΙ ΜΑΓΟΥΛΑ (Σ.8120)-ΜΕΡΙΧΟΒΟΝ (Σ.9020) Καρδίτσης, ενεφανίσθησαν και δρώσιν αναρχικαί ομάδες αποκαλούμεναι Εθνικιστικαί. Αύται συγκεντρώνουν τους Εαμοκομμ/στάς των χωρίων και διά τρομοκρατιών εξαναγκάζουν αυτούς να παραδίδωσι κεκρυμμένα αυτόματα όπλα και πυρ/κά, εξασκούντες τρομοκρατίαν επί των κομμουνιστών εις αντίρροπον της υπό τούτων εξασκουμένης τρομοκρατίας επί των κατοίκων.-

V.    ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1)    Την 2αν Μαΐου ε.ε. συνελήφθησαν εις Λάρισαν οι κάτωθοι ξένοι:

α)    Γερμανός οπλίτης Αντών Ουνκέλμπαχ

β)    Ιταλός οπλίτης Στούσος Γεώργιος

γ)       .//.     .//.      Παλαντίνο Ροζάριο

δ)       .//.     .//.     Γαζί  Γονέριο

ε)    Ιταλός οπλίτης Κολόνι Μαρτέλο

στ)    .//.       .//.     Μαρτένερ Κοϊντο

Άπαντες οι ανωτέρω τέως οπλίται του Γερμανικού και του Ιταλικού Στρατού, παρεδόθησαν εις τας Βρεττανικάς Αρχάς ως αιχμάλωτοι Πολέμου.

2)    Συνελήφθη εν Καρδίτσα ο Ιταλός Σμπορλίνι Βικτόριο, ανήκων εις την Βασιλ. Ιταλικήν Καραμπιναρίαν. Ούτος κατέθεσεν, ότι ήτο φυλακισμένος εις τας φυλακάς Αβέρωφ κατά την υπογραφήν της ανακωχής διά κλοπήν, είχεν δικασθή υπό Ιταλικού Στρατοδικείου εις τεσσάρων ετών φυλάκισιν. Απήχθη παρ’ ανταρτών, μετεφέρθη εις Καρπενήσιον και εκείθεν εις ΝΕΡΑΪΔΑΝ Καρδίτσης και εις ΣΠΙΝΑΣΑΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ όπου διέμεινεν εργαζόμενος μέχρι της μεταβάσεώς του εις Καρδίτσαν ένθα και συνελήφθη.

3)    Συνελήφθησαν εν Τρικκάλοις και μετήχθησαν εις Βόλον οι κάτωθι Ιταλοί τέως οπλίται του Ιταλικού τακτικού Στρατού, κρυπτόμενοι εις την περιφέρειαν Τρικκάλων μετά την συνθηκολόγησιν της Ιταλίας.

α)    Μπόμπιο Ντίνο του Πάουλο εκ Βογκιέρας Μιλάνου Ιης Μερ/χίας Τουρίνο.

β)    Ντοπιόνι Λοϊζο του Πρίμο εκ Πάρμας Μιλάνου Επιτελείου-Αρχηγείου.

γ)    Ρόσσα Σαλβατόρε του Νικολ. εκ Καζέρτας Νεαπόλεως Α΄ Όρχου Αυτοκιν.

δ)    Νόλι Γκιουζέπε του Πέτρου εκ Βαλόγκο Μιλάνου Α΄ Όρχου Αυτοκιν.

ε)    Κέλερας Ερρίκος του Εδουάρδου εκ Μιλάνου Τάγμα Αυτοκινήτων.

ζ)    Βιλάνι Τζοβάννι του Βισέντζο εκ Νεαπόλεως 8ον Κέντρου Αυτοκινήτων.

η)    Μπασίλι Άλφιο του Γκιουζέπε εκ Κατάνιας Σικελίας 313 Συντ. Πεζικ.

Οι ανωτέρω παρεδόθησαν εις τας εν Βόλω Βρεττανικάς Αρχάς ως αιχμάλωτοι Πολέμου.-

4)    Σ υ λ λ ή ψ ε ι ς   Ε λ λ ή ν ω ν

α)    Συνελήφθησαν κατά το 15θήμερον αναρχικοί είκοσι (20)

β)    Συνελήφθησαν δύο Εθνοφύλακες του 119ου Τάγματος (εξ ων ο είς Λοχίας ονόματι Γιαννάκος Σεραφείμ εναντίον του οποίου είχον υποβληθή 20 μηνύσεις εις τον Εισαγγελέα επί φόνω. Ούτος διετέλεσεν Αρχηγός της ΟΠΛΑ του χωρίου ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ και Ταγμ/ρχης του Εφεδρικού ΕΛΑΣ περιφερείας ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, μέλη της ΟΠΛΑ κατηγορούμενοι διά φόνους και απεστάλησαν εις τον Εισαγγελέα.-

VI.   ΞΕΝΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ

Ουδεμία δράσις παρετηρήθη και εκδήλωσις ξένης προπαγάνδας εν τη περιοχή της Θεσσαλίας.

VII.  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ     ΥΛΙΚΩΝ

1)    Εις την περιοχήν ΣΤΑΥΡΟΣ (Τ.0218) ανευρέθησαν 20 βόμβαι αεροπλάνου.

2)    Εις το χωρίον ΛΑΖΑΡΙΝΑ (Τ.7521) Τρικκάλων, ανευρέθησαν και κατεσχέθησαν διάφορα τεμάχια πιεστηρίων Τυπογραφείου.

3)    Την 9ην Μαΐου ε.ε. εις ΠΟΡΤΗ (Σ.6617) Τρικκάλων ανευρέθησαν 16000 φυσίγγια Πολυβόλου εις αρίστην κατάστασιν.

4)    Την 11ην Μαΐου ε.ε. εις θέσιν ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ.7016) Τρικκάλων, ανευρέθησαν υπό Τμήματος Εθνοφυλακής 2 βαρέα Πολυβόλα, 5 κιβώτια πλήρη φυσιγγίων Πολυβόλου και 4 ανταλλακτικαί κάνναι εις αρίστην κατάστασιν.

5)    Την 12ην Μαΐου ε.ε. εις την αυτήν τοποθεσίαν ανευρέθησαν 1 βαρύ Πολυβόλον, 1 κιβώτιον πλήρες φυσιγγίων, 8 κάνναι ανταλλακτικαί, 4 Τρίποδες βαρέων Πολυβόλων εις άριστην κατάστασιν.-

6)    Την 12ην Μαΐου ε.ε. εις ΓΟΜΦΟΥΣ (Σ.7521) Τρικκάλων, ανευρέθησαν 31 κιβώτια βλημάτων Όλμων πλήρη, 1 κιβώτιον πλήρες βλημάτων Ολμίσκων 3 κιβώτια εμπρηστικών χειροβομβίδων, 4 κιβώτια πλήρη φυσιγγίων και 1 κιβώτιον πλήρες εργαλείων και ανταλλακτικών, άπαντα εις άριστην κατάστασιν.-

7)    Την 14ην Μαΐου ε.ε. εις το χωρίον ΜΑΡΚΟΝ (Σ.8210) Καρδίτσης, ανευρέθησαν κατόπιν ερεύνης, εις τρεις διαφόρους κρύπτας, 20 τυφέκια και 3000 φυσίγγια.-

8)    Την 8ην Μαΐου ε.ε. εις ΦΑΝΑΡΙΟΝ (Σ.8115) Καρδίτσης, ανευρέθησαν κατόπιν ερεύνης, εντός αχυρώνος κεκρυμμένα: 18 νάρκαι μεγάλαι, 15 Κιβώτια πλήρη δυναμίτιδος, 2 σάκκοι και έν δοχείον πλήρεις εκκρηκτικών υλών και 1 ρολός βραδυκαύστου πυραγωγού σχοινίου.

9)    Την 14ην Μαΐου ε.ε. εις ΝΕΥΡΟΒΟΥΝΙΤΣΑ (Σ.6612) Τρικκάλων, ανευρέθησαν 20 κιβώτια πλήρη φυσιγγίων εις αρίστην κατάστασιν.-

VIII. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Κοινοποιούνται κατωτέρω καταθέσεις Ομήρων Ελλήνων εν Γερμανία διελθόντων εκ Σερβίας και απογυμνωθέντων παρά Γιουκουσλαύων.-

1)    Κατάθεσις Γιάλα Νικολάου του Χαραλάμπους εξ Ικαρίας και διαμένοντος επί της οδού Πολέμη 6 (Πατήσια).-

-Κατά την κρίσιν του εις Γερμανίαν ευρίσκοντο 72.000 Έλληνες αιχμάλωτοι. Εξ αυτών τουλάχιστον 50.000 πρέπει να επιστρέψουν εις Ελλάδα.-

-Μετά την απευλευθέρωσιν της Βιέννης υπό των Ρώσσων, αφέθησαν ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι να επιστρέψουν εις τας πατρίδας των. Κατ’ αρχάς ήρχοντο παρέα 400 Έλληνες και 500 περίπου Ιταλοί. Μέχρι Σκοπίων αι μετακινήσεις εγένοντο καλώς και τη επιβλέψει του Τακτικού Γιουκουσλαυϊκού Στρατού. Εις τα Σκόπια υπέστησαν το πρώτον Κοντρόλ και τους αφηρέθησαν διάφορα είδη ρουχισμού και υποδήσεως ήτοι: Υφάσματα, ρούχα, υποκάμισα, υποδήματα κ.λ.π. Δεύτερον Κοντρόλ υπέστησαν εις Μοναστήρι όπου τους αφηρέθησαν τα πάντα, ακόμη και κονδυλοφόροι και δακτυλίδια, με την δικαιολογίαν, ότι χρειάζονται για τον Στρατόν.-

-Την Μεγάλην Παρασκευήν το απόγευμα ευρισκόμενοι οι αιχμάλωτοι εις σχολείον, ενεφανίσθησαν δύο Έλληνες Αξ/κοί του πρώην ΕΛΑΣ. Λόγω του ότι οι αιχμάλωτοι είχον αγανακτήση απέφυγον να ομιλήσουν εις τους Αξ/κούς, εκ της συμπεριφοράς των Σέρβων ανταρτών οίτινες τους απεγύμνωσαν. Είς των Αξ/κών τότε, αποτανθείς προς τους ομήρους είπεν: «αυτά παθαίνετε γιατί δεν βουλώνετε τα στόματά σας και νομίζετε πως ημείς σας κρατούμε εδώ». Είς νεαρός ηλικίας 18 ετών εκ Θεσ/νίκης, μεταβάς εις Σερβίαν μετά το κίνημα είπεν, ότι τους Γερμανούς και Ιταλούς που φέρναμε από την Ελλάδα μαζύ μας αντάρτες, οι Σέρβοι τους εφυλάκισαν. Επίσης είπεν ότι όποιος Έλλην περνάει τα Σερβικά σύνορα τον οδηγούν στο εσωτερικό της Σερβίας και δεν πρόκειται να ξαναεπιστρέψη εις την Ελλάδα.-

-Εις την περιοχήν Μοναστηρίου ήκουσαν αντάρτες να τραγουδούν τραγούδια του ΕΛΑΣ. Επίσης μαζύ των ήρχοντο και γυναίκες Ελληνίδες, Ιταλίδες, Γερμανίδες και Ρωσσίδες, αίτινες άπασαι σχεδόν εκρατήθησαν εν Μοναστηρίω.-

2)    Κατάθεσις συλληφθέντος παρά των Γερμανών αιχμαλώτου Χριστοφόρου Μαστρογιαννάκη του Μαρίνου, ναύτου κλάσεως 1932 εκ Σούδας Χανίων. Υπηρέτει εις Ναυπηγεία Βασιλικού Ναυτικού Σκαραμαγκά.-

-Συνελήφθην εις τας 5 Απριλίου 1944, διότι μεταβαίναμε κρυφά εις Κρήτην και μετεφέρθην εις Λιμεναρχείον Πειραιώς και εκείθεν εις Χαϊδάρι και μετά ένα μήνα μετεφέρθην με 300 άλλους άνδρες εις Γερμανίαν, εις Βυνσυνόσκτα (Αυστρίας) 45 χιλιομ. Νοτίως Βιέννης. Επισκευάζαμε τους δρόμους, οικίας κ.λ.π. της Αυστρίας. Απελευθερώθημεν την 1ην-4-45 από τα Ρωσσικά Στρατεύματα και διετάχθησαν να φύγωμε πεζή οι ξένοι. Πεζή μετέβην μέχρι Βουδαπέστης. Από Βουδαπέστην μέχρι Σουμωτίτσας Σερβίας σιδηροδρομικώς. Από Σουμωτίτσας, πότε σιδηροδρομικώς, πότε πεζή εις Βελιγράδιον. Από το Βελιγράδιον φύγαμε κρυφά και σιδηροδρομικώς φθάσαμε στη Νίσσα. Από τη Νίσσα εις Σκόπια και τέλος εις Μοναστήρι. 20 άνδρες περεπλανήθημεν εις τα βουνά, διότι δεν μας άφηναν να περάσωμεν. Φύγαμε κρυφά και με δύο άλλους φθάσαμε στη Φλώρινα – Κοζάνη – Λάρισα.-

-Σ’ όλη τη Σερβία κρατούνται αιχμάλωτοι Έλληνες περίπου 10.000 και δε επιτρέπεται η κάθοδός των, με το αιτιολογικόν ότι έχομεν ανωμαλίες εις την Ελλάδα. Οι Γιουκουσλαύοι αντάρτες είναι ντυμένοι πολιτικά και μερικοί φέρουν Αγγλικήν στολήν, ωπλισμένοι με διάφορα τυφέκια παλαιά.

Οι Σέρβοι μέχρι Βελιγραδίου μας φέρθηκαν καλά, μετά με άφηναν νηστικόν λόγω ελλείψεως εφοδίων. Το ψωμί ήτο όλο άμμο, μερίς 800 γραμμάρια. Μας ερώτησαν να παραμείνωμεν και να εργαζόμεθα, αλλά κανείς δεν ήθελε.

Οι Γερμανοί δεν μας μιλούσαν καθόλου. Τρώγαμε λάχανα και 1 ½ κιλό ψωμί μαύρο την εβδομάδα. Εις Σκόπια έγινε γενική έρευνα και μου πήρανε τα μισά τα ρούχα. Στο Βέλος μου ξαναπήραν και τ’ άλλα μισά ρούχα και από το Βέλος μέχρι το Μοναστήρι μου πήραν και τα υπόλοιπα. Έρευνα γίνεται παντού.-

Εν Βόλω τη 25η Μαΐου 1945

Ο

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                               Τ.Σ.Υ.

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Υποστράτηγος

Υποβάλλεται

Γεν. Επιτ. Στρατού

Δ/σις Πληροφοριών

υ.τ.α

Advertisements