Χειρισμός Σέρβων αυτόμολων, ΓΕΣ/Α2/24 Μαι 1945


Ε.Χ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ/2
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 9261

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝ. ΣΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 2400/29-4-45 αναφοράς υμών περί εισερχομένων Σέρβων υπηκόων εις το Ελληνικόν έδαφος έχω την τιμήν να γνωρίσω, έως ότου λυθή το ζήτημα υπό Κυβερνητικής πλευράς, ότι δέον.

α΄.)- Να εμποδισθή η είσοδος εις το μέλλον, τοιούτων ατόμων, εις το έδαφος ημών, εν συνεννοήσει και με τας Βρεττανικάς Αρχάς.
β΄.)- Να συγκεντρωθώσιν οι ήδη εισελθόντες εις ωρισμένον μέρος υπό τύπον προσωρινού στρατοπέδου εν ω τοις εξασφαλισθή διαμονή και τροφή ανάλογος προς τα των τμημάτων Εθνοφυλακής, ταύτα πάντα εν συνεννοήση μετά της Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας ήτις είναι δυνατόν να αποτανθή εις την Ούνρα.
γ΄.)- Να καταρτισθώσιν ονομαστικοί κατάλογοι λεπτομερείς. (Ονοματεπώνυμον – τόπος καταγωγής, όνομα πατρός, χρονολογία αφίξεως εις το Ελληνικόν έδαφος – χρόνος γεννήσεως).-
Οι κατάλογοι  ούτοι να διαβιβασθώσι εις την Γεν. Διοίκησιν Μακεδονίας αντίγραφον δε τούτων εις το ΓΕΣ (Δ/σιν Πληροφοριών).
δ΄.).-       Εφ’ όσον ούτοι κατέφυγον εις το ημέτερον έδαφος μετά του οπλισμού των να περισυλλεγή ούτος και να διαφυλαχθή εν καλή καταστάσει, δεδομένου ότι είναι δυνατόν εις το μέλλον να ζητηθή η απόδοσις υπό της Σερβικής Κυβερνήσεως.- Τον τόπον της διαφυλάξεως και τον υπεύθυνον να αναφέρητε ημίν.-

Αθήναι τη 24 Μαΐου 1945

Ο

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ                                                 Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ
Περί εισερχομένων Σέρβων                         Γ.ΔΡΟΜΑΖΟΣ
υπηκόων εις το Ελληνικόν                             Αντιστράτηγος
Έδαφος.-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Ι)    Υπουργ. Εξωτερικών.
2)   Υπουργ. Εσωτερικών(Δ/σιν Αλλοδαπών)
3)   ΑΣΔΑ Μακεδονίας και Θράκης.
4)    Δ/σιν ΑΙ
5)    Δ/σιν Α2 Γρ.Δ2 και Γ.
6)   ΒΜΜ

ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ
Τω εγγράφω 6
Τω σχεδίω 2.

Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.

Advertisements