Είσοδος Χωροφυλακής εις Χανιά, ΑΔΧΚ/24 Μαϊ 1945


ΑΝΩΤΕΡΑ Δ/ΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Γραφείον Δημ. Ασφαλείας                                          Χανιά τη 24 Μαΐου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2/253/7
Π Ρ Ο Σ
Το Αρχηγείον Βασ. Χωροφυλακής
Τμήμα Δημ. Ασφαλείας
Α Θ Η Ν Α Σ
«Είσοδος της Χωροφυλακής εις Χανιά»
Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω ότι κατόπιν συνεννοήσεως μετά των ενταύθα Αγγλικών αρχών, δύναμις Χωρ/κής αποτελουμένη εκ των καταταγέντων 200 α.θ. Χωρ/κων και ετέρων 200 μονίμων και εφέδρων τοιούτων, με επί κεφαλής τον υποφαινόμενον, εισήλθεν εις Χανιά την 19ην ώραν της 21ης τρέχοντος. Η κοινωνία της πόλεως επεφύλαξε θερμήν και ενθουσιώδη υποδοχήν εις την εισελθούσαν εν τη πόλει πρώτην Ελληνικήν τακτικήν στρατιωτικήν δύναμιν.-
Η δύναμις αύτη εστρατωνίσθη συγκεντρωμένη εις ειδικόν, εκ των προτέρων υπό των Άγγλων εν συνεννοήσει μετά του υποφαινομένου καθορισθέν κτίριον.-
Την 5.30 πρωϊνήν ώραν της επομένης, τμήματα μικτά Ελληνικής και Αγγλικής Αστυνομίας με επί κεφαλής Αξ/κούς της Χωρ/κής ήρχισε γενικάς ερεύνας εν τη πόλει, την οποίαν διηρέσαμεν εις 17 τομείς, αίτινες διήρκεσαν καθ’ όλην την ημέραν διά την ενέργειαν αφοπλισμού άνευ επεισοδίου.-
Τα αποτελέσματα των ερευνών τούτων ήσαν μέτρια εις ανεύρεσιν όπλων, πλην η ενέργεια αύτη είχεν ηθικά αποτελέσματα, διότι αφ’ ενός μεν εδόθη εις τον πληθυσμόν να εννοήση ότι το Κράτος είναι αποφασισμένον να εφαρμόση τους Νόμους και να επαναφέρη την δημοσίαν ζωήν εις ομαλήν οδόν, αφ’ ετέρου δε διότι αποτέλεσμα της ερεύνης ήτο να αποκρυβώσι τα τυχόν υπάρχοντα όπλα και να μη δύνανται ευχερώς να χρησιμοποιηθώσι.-
Το απόγευμα της 23ης εισήλθεν έν Τάγμα της Εθνοφυλακής και Τμήμα της Ταξιαρχίας εξ 150 ανταρτών. Τα Τμήματα ταύτα παρήλασαν εις τας οδούς της πόλεως, ο δε πληθυσμός τα υπεδέχθη με ενθουσιασμόν και ζητωκραυγάς.-
Τον ενθουσιασμόν της ημέρας ταύτης επεσκίασεν η στάσις ενίων Κομμουνιστών αποδοκιμασάντων τους αντάρτας, οι οποίοι επεχείρησαν να εισέλθουν εντός του Στρατώνος όπου το Τάγμα Εθνοφυλακής και Αντάρται. Έγινε χρήσις, εις διάστημα ολίγων λεπτών των όπλων, ριφθέντων ολίγων πυροβολισμών, και υποκοπάνων καθ’ ην εφονεύθη η Γιαννακάκη Αλεξάνδρα από το χωρίον Βαρύπετρον και ετραυματίσθησαν περί τους 10.-
Η τάξις απεκαταστάθη αμέσως, οι δε αντάρται κατά τα συμπεφωνημένα και τη επεμβάσει μου εξήλθον της πόλεως μετά δίωρον.
Την πρωΐαν της σήμερον ήρχισαν αι συλλήψεις των δοσιλόγων συνελήφθησαν δε 12 εκ των σοβαρωτέρων και θεωρουμένων υφ’ ολοκλήρου της κοινωνίας ως προδοτών. Αι συλλήψεις αύται ενεποίησαν ευμενεστάτην εντύπωσιν, θα συνεχίσωμεν δε ταύτας μετά την άφιξιν του αναμενομένου Ειδικού Επιτρόπου, ώστε παρ’ ημών και ουχί ανευθύνων να συλλαμβάνωνται ούτοι και ούτω να αποκαθάρωμεν από τους προδότας και εκμεταλλευτάς την κοινωνίαν Χανίων.-
Μικροεπεισόδια τινά μεταξύ των Γερμανών και ημετέρων ανδρών της Χωρ/κής των άνευ θητείας σημειούνται με αποτέλεσμα τον φόνον ενίων εκ των Γερμανών, άνευ απωλείας τινός εκ των ημετέρων και τούτο διότι, ενώ κατ’ αρχήν είχε συμφωνηθή ότι οι Γερμανοί θα απεσύροντο εις την περιοχήν του Ακρωτηρίου, δεν επραγματοποιήθη τούτο, διά λόγους τεχνικούς, αλλά θα εξακολουθήσωσι παραμένοντες πολλάς ημέρας ακόμη εις το παρά της συνοικίαν Χαλέπα Αγ. Ιωάννου τμήμα της πόλεως και ελέγχωσι την οδόν προς Σούδαν εκ των συναντήσεων δε εύκολος είναι η παρεξήγησις. Καταβάλλεται πάσα προσπάθεια προς πρόληψιν των  επεισοδίων τούτων και ευρισκόμεθα εις συνεννοήσεις μετά του Αγγλικού Στρατηγείου σχετικώς.
Η τάξις γενικώς εν τη πόλει, επιβλεπομένη υπό περιπόλων μικτών εξ ημετέρων και Άγγλων Αστυνομικών, βελτιούται, του πληθυσμού άλλως τε παρουσιάζοντος διαθέσεις νομιμοφροσύνης και ευνόμου διαβιώσεως, δι’ όπερ και αι Αγγλικαί αρχαί ειδοποίησαν ημάς ότι, από σήμερον αποσύρουσι την δύναμίν των εκ των ημετέρων περιπόλων και αφίνουσι την τήρησιν της τάξεως εις την Χωροφυλακήν.-
Εις την περιφέρειαν του Νομού Χανίων ευρίσκονται ήδη πολλαί χιλιάδες όπλων εις τας ομάδας αντιστάσεως όλων των παρατάξεων, πράγμα όπερ θα αντιμετωπίσωμεν εν συνεννοήσει μετά της Στρατιωτικής Δ/σεως και του Αγγλικού Στρατηγείου.-
Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κοινοποίησις (Υ.Τ.Α.)                                               Τ.Υ.
Ι. Υπουργείον Εσωτερικών
Γ΄ Γεν.Δ/σιν (Δ/σιν Ασφαλείας).-
ΙΙ. Υπουργείον Στρατιωτικών                         ΑΝΑΣΤ. ΧΟΜΠΙΤΗΣ
ΓΕΣ Γραφείον ΙΙ                                                       Συντ/ρχης
όπως ευαρεστηθούν και λάβουν γνώσιν.-

 

Advertisements