Περί εμφανίσεως συμμορίας Βελουχιώτη σε Καλαμπάκα-Γρεββενά, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΙΠΛΗ/22 Μαι 1945


ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ            ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                         ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 478
Συνημ.1
Εν Βόλω τη 22α Μαΐου 1945

Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Διεύθυνσιν Πληροφοριών
Α Θ Η Ν Α Σ

«Περί εμφανίσεως συμμορίας υπό τον Άρην Βελουχιώτην εις περιφερείαν Καλαμπάκας-Γρεββενών».

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω την συνημμένην υπ’ αριθ. Α.Π. 260/14-5-45 αναφοράν εν αντιγράφω της Στρατ/κής Διοικήσεως Λαρίσης, περί εμφανίσεως και δράσεως συμμορίας υπό τον Άρην Βελουχιώτην εις την περιφέρειαν Καλαμπάκας-Γρεββενών, φερόμενον, μετά την συμπλοκήν Δυτικώς της Καστοριάς, ως καταφυγόντα εις Αλβανίαν, προς γνώσιν Υμών.

Τ.Υ.

Κοινοποιείται                                                          ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡ.
Δ/σιν Πληροφοριών                                                    Υποστράτηγος
μετ’ αντιγράφου αναφοράς
Στρατ.Δ/σεως Λαρίσης.


Αθήναι τη 31η Μαΐου 1945
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 85244

Η
ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ

«Περί των εμφανισθεισών ομάδων ατάκτων Βουρλάκη και Τσώνη».

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω, εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 5270/23/5/45 ημετέρας Διαταγής, ότι αι ομάδες Βουρλάκη και Τσώνη τυγχάνουσι αντικομμουνιστικαί αποτελούμεναι κατά το πλείστον από άτομα, πολλά υποστάντα υπό των κομμουνιστών κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Τας ομάδας ταύτας υποθάλπουν εθνικισταί πολίται κατά το πλείστον και ενισχύουν ταύτας, δι’ ο και καθίσταται δυσχερής η σύλληψίς των.
Επισυνάπτεται εις πιστοποίησιν τούτου και αντίγραφον Φ. πορείας ενός τούτων εκ των Εθνικιστικών Οργανώσεων ΕΒΕΝ συλληφθέντος και παραδοθέντος εις τον εκεί Εισαγγελέα προς τινος.
Πάντως ευθύς ως περιήλθεν εις γνώσιν ημών η εμφάνισις των ομάδων τούτων διετάχθη η λήψις δραστηρίων και αυστηρών μέτρων διά την άμεσον καταδίωξιν και σύλληψίν των και παράδοσίν των εις τον Εισαγγελέα.
Επί πλέον δεν απεστάλη επί τόπου εις Λαμίαν και ο Επιτελάρχης ημών Συν/ρχης Πεταλάς ίνα ωθήση εις την αποτελεσματική διώξιν των εν τη περιοχή εκείνη δρώντων παντοίων αποχρώσεων αναρχικών, προ ημερών δε εις ΄Αμφισσαν ο Συν/ρχης του Επιτελείου ημών Καυκάς προς τον αυτόν σκοπόν.
Επιβεβλημένον όμως είναι να γίνη η σχετική ενέργεια διά την διάλυσην διά Νόμου των Οργανώσεων τούτων και είτα εφ’ όσον αι οργανώσεις αύται θα ήθελον να εξακολουθήσωσι την έκνομον δράσιν αυτών να εφαρμοσθή κατ’ αυτών ο Νόμος περί ληστείας.-
Συνημμένως υποβάλλω και αντίγραφα σχετικών Διαταγών μου.-

Τ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Δ/σιν Επιχειρησ.
κ.Υπουργ. Στρατ/κων
-κ.Υπουργ. Εσωτερικών                                      Α.ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος


ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ                                  Εξ. επείγουσα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 85236

Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΛΑΜΙΑΣ

Κατόπιν των εν τω από 22/5/45 Δελτίω Συμβάντων αναφερομένων περί επιδρομής ομάδος Βουρλάκη εις χωρίον Κούρνοβον και κατασχέσεως παρ’ αυτής αριθμού όπλων και πολυβόλων, εξ ανευρεθείσης αποθήκης αναρχικού, καταδιώξατε απηνώς ταύτην προς ανεύρεσιν και κατάσχεσιν των παρ’ αυτής αφαιρεθέντων όπλων και σύλληψις αυτής. Τοιαύτη ενέργεια καταρρακώνουσα κράτος δέον εφελκύση ιδιαιτέρως προσοχήν σας και συνεπώς δραστηρίαν ενεργειάν σας.

Αναφέρατε λήψιν.-

Αθήναι τη 25η Μαΐου 1945

Ο ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.ΣΠΑΝΟΥΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος
Διά την ακρίβειαν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                          Η Δ/σις Επιχειρήσεων
-Δ/σις Επιχειρήσεων                                                    Τ.Σ.Υ.
-Δ/σις Πληροφοριών
-Υπουργείον Στρατιωτικών
(Γραφείον κ.Υφυπουργού υ.τ.α)

Παρεβλήθη


ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 85258

Π Ρ Ο Σ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΛΑΜΙΑΣ
Λ Α Μ Ι Α Ν

Εκ του υποβληθέντος ημίν Δελτίου συμβάντων της 28ης τρεχ. μηνός προκύπτει ότι ο Διοικητής του Λόχου Δομοκού δεν αναπτύσσει την δέουσαν πρωτοβουλίαν και δραστηριότητα προς επιβολήν του Κράτους του Νόμου εν τη εμπιστευθείση αυτώ περιοχή ήτις παρουσιάζεται αναρχουμένη.

Επιθυμώ όπως ρυθμισταί της τάξεως και ασφαλείας είναι αι αρχαί Εθνοφυλακής και ουχί ανεύθυνοι ομάδες καλυπτόμεναι υπό τον μανδύαν του Εθνικιστού. Λάβετε δρακόντια μέτρα κατά πάσης ενόπλου ομάδος καθώς και μεμονωμένων ενόπλων οίτινες εμφανίζονται περιοχήν υμών. Δεν επιτρέπω ουδεμίαν αποκατάστασιν του κράτους υπό ανεύθυνων ατόμων, ομάδων ή οργανώσεων.

Τονίσατε εις Διοικητήν Λόχου Δομοκού ότι εις πρώτην παρατηρηθησομένην αδράνειαν θα διατάξω την αφαίρεσιν της Διοικήσεως του Λόχου και την ενέργειαν των νομίμων κατά τούτου μέτρων.-

Αθήναι τη 29η Μαΐου 1945

Ο ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. Δ/ΤΗΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Α. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

κΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                       Αντιστράτηγος         Διά την ακρίβειαν
Δ/σις Επιχειρήσεων ΑΣΔΣΕ                                      Η Δ/σις Επιχειρήσεων
-ΓΕΣ (Δ/σιν Επιχειρήσεων)                                                    Τ.Σ.Υ.
-Στρατ. Δ/σιν Θηβών
Ε.Β.                                                 Παρεβλήθη
Τ.Υ.


ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 85208

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας τας τελευταίας ημέρας διεπεραιώθησαν εκ Ψαροπύργου (C.780945) εις περιοχήν Ευπαλίου (Χ.840045) επί της απέναντι ακτής ένοπλοι Εθνικισταί οίτινες καταπιέζουσι ποικιλοτρόπως τους κατοίκους της περιοχής ταύτης.-
Κατόπιν τούτου εντέλλομαι όπως:
1)    Ο Λόχος Ερατεινής με τον όγκον αυτού εγκατασταθή εις Λιδωρίκιον αφίνων μικρόν Τμήμα εις Ερατεινήν.
2)    Να προωθήση εις Ευπάλιον Διμοιρίαν πλήρους δυνάμεως ήτις να προβή εις πλήρη εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης από όλα τα ένοπλα και άτακτα στοιχεία αφοπλίζουσα πάντα οπλοφορούντα απαγορευομένης απολύτως, της κατοχής όπλων συμφώνως των Νόμω και των σχετικών ημών προγενεστέρων Δ/γών υφ’ οιουδήποτε ατόμου πλην της Χωρ/κής και Εθνοφυλακής ως και των αγροτικών οργάνων εφ’ όσον τούτο επιτραπή δι’ ειδικής Διαταγής μας.
Εκτέλεσις άμεσος και αναφορά μέχρι της 25ης τρέχοντος.-

Αθήναι τη 19 Μαΐου 1945

Ο ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Α. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                                        Διά την ακρίβειαν
-Στρατ. Δ/σις Λαμίας                                             Η Δ/σις Επιχειρήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                             Τ.Σ.Υ.
-Δ/σιν Επιχειρήσεων

Ε.Β.                                                Παρεβλήθη

Τ.Υ.


ΕΒΕΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 Τηλ. 33.760

Ι Γραφείον

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 128

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Ι Σ

Ο Συνάδελφος Σ Ε Ϊ Ν Η Σ  Παναγιώτης του Λεωνίδα τυγχάνει μέλος της ΕΒΕΝ και αντιπρόσωπος της εις την περιφέρειαν της Λ Α Μ Ι Α Σ.
Ο Ειρημένος εξουσιοδοτείται διά τα αφορώντα την επέκτασιν και οργάνωσιν της ΕΒΕΝ Χ εις την ως άνω περιφέρειαν.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5/4/45
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφον

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
του 1ου Γραφείου

Γ.Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ (Τ.Σ.)
Διά την ακρίβειαν
της αντιγραφής

Η
Δ/σις Επιχειρήσεων ΑΣΔΣΕ

Τ.Σ.Υ.

Advertisements