Εκθεση εκκαθαριστικών ενεργειών 1-15/5/1945, ΣΔΘ/15 Μαϊ 1945


Θήβαι τη 15 Μαΐου 1945
Αρ. Πρωτ. Α.Π. 309
Η
Στρατιωτική Διοίκηση Θηβών
Προς
Την Α.Σ.Δ. Στερεάς Ελλάδος
(Δ/σιν Επιχειρήσεων)
Αθήνας
<Υποβολή Εκθέσεως>
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω προσηρτημένη έκθεσιν ενεργηθεισών εκκαθαριστικών ενεργειών και ασφαλείας 1-15 Μαΐου συμφώνως τοις κεκανονισμένοις.
Ε.Ο.Δ.
Ο
Επιτελάρχης
Τ.Υ.
Κ. ΒΑΪΔΗΣ
ΑΝΤ/ΧΗΣ ΙΠΠΙΚΟΥ


Στρατιωτική Διοίκησις Θηβών
Δ/σις Επιχειρήσεων
Αριθ. Α.Π. 309

Έκθεσις
Εκκαθαριστικών ενεργειών και ασφαλείας
1-15 Μαΐου 1945

Ι)     Περιοχή Λεβαδείας
Παρά του 120 Τάγματος συμφώνως προς την υπ’ αριθμ. Α.Π. 169/25-4-45 Δ/γής υμών κοινοποιηθείσης και υμών (Υ.Τ.Α.) ανελήφθη εκκαθαριστική ενέργεια ολοκλήρου της περιοχής του όρους Ελικώνος. Η εκκαθάρισης της περιοχής εξετελέσθη ως κάτωθι:
1)    Δύναμις δύο διμοιριών εκ του λόχου Λεβαδείας του ανωτέρω Τάγματος εκκινήσασαι την νύκτα τη 26-27 Απριλίου υπό την καθοδήγησιν οδηγών εθνικιστών έφθασεν εις την περιοχήν των χωρίων Άνω και Κάτω Σούρπη τας πρωϊνάς ώρας. Αμα τη εω ήρξατο επισταμένως η εξερεύνησις των περιοχών άνω και κάτω Σούρπη – Ρεύμα Βουτσάλας – Προφήτης Ηλίας (συντ. 68-97) συνεχισθείσαι μέχρι της 3ης Μαΐου οπότε τα τμήμτα επανήλθον εις τας έδρας των.
Αποτέλεσμα της ανωτέρω εκκαθαριστικής ενεργείας ήτο να ανευρεθώσιν εις περιοχήν Β.Δ. της ΄Ανω Σούρπη 1000μετ. εις θέσιν Λατσούδι μεγάλαι ποσότητες πολεμικού υλικού ως η συνημμένη κατάστασις. Τούτο μετεφέρθη εις τας αποθήκας του 120 τάγματος όπερ διετάχθη να το μεταφέρη και εναποθηκεύση εις τας αποθήκας ημών πλην μερικών ναρκών και δυναμιτίδων άτινα υλικά λόγω του επικινδύνου της μεταφοράς παρ’ απείρων οπλιτών αφέθησαν επί τόπου και φυλάσσονται υπό στρατιωτών.
Επί του αντικειμένου τούτου υπεβλήθη αναφορά ημών εις την προϊσταμένην αρχήν δι’ ης αιτούμεθα την αποστολήν ημών ειδικού Αξ/κού.
Αναρχικοί ληστοσυμμορίται δεν ανευρέθησαν.
2)    Δύο διμοιρίαι του Λόχου Διστόμου κινηθείσαι την νύκταν της 26-27 Απριλίου περιέβαλον ευρέως την περιοχήν των χωρίων Στύρα –  Κυριάκη – Ζιρ/κια. Αύται με την χαραυγήν ήρξαντο της εξερευνήσεως της περιοχής. Η εκκαθαριστική ταύτη ενέργεια διήρκεσεν επί 4ήμερον εξερευνήθη δε ολόκληρον το Κεντρικόν συγκρότημα του όρους Ελικώνος.
Με ορμητήριον το χωρίον Κυριάκη την νύκταν της 30 Απριλίου μία διμοιρία εκκινήθη προς περιοχήν Ζάλτσας (συν.89-58) ενώ ετέρα διμοιρία εκ του κόλπου Αντικήρων εκινήθη διά θαλάσσης επιβαίνουσα βενζινοπλοίου προς την ιδίαν περιοχήν. Σκοπός της ενεργείας ταύτης ήτο η κύκλωσις της περιοχής εις ην κατά πληροφορίας κατοίκων εκρύπτετο η λυστοσυμμορία Ζαχαριά – Βαλάντου – Λαδά. Εξερευνήθη ολόκληρος η περιοχή του Δ. και Ν.Δ. Ελικώνος πλην όμως η ανωτέρω συμμορία δεν ανευρέθη πιθανώς να διέφυγεν προς το Ξεροβούνι του Κεντρικού Ελικώνος.
Αποτέλεσμα της όλης εκκαθαριστικής ταύτης ενεργείας ήτο να συλληφθώσι περί τους 12 κακοποιοί βαρυνόμενοι δι’ εγκληματικάς πράξεις και καθ’ ων είχον εκδοθεί εντάλματα συλλήψεως. Ομοίως και πλείστον πολεμικόν υλικόν ως και διάφορα άλλα υλικά ως η συνημμένη κατάστασις.
Διάρκεια ταύτης οκταήμερος.
Εις το χωρίον Κυριάκη παρέμεινον τελικώς δύο ομάδες.
3)    Δύο Διμοιρίαι του Λόχου Αλιάρτου του 120 Τάγματος επιβαίνουσαι επ’ αυτοκινήτων εκκινήθησαν την νύκτα 27-28 Απριλίου προς εξερεύνησιν του Β.Α. Ελικώνος (περιχαί χωρίων Αγιος Γεώργιος <συντ. 95-70> χωρίου Στεβενίκου-Κορώνειας). Εγένετο επισταμένη εξερεύνησις της άνω περιοχής διαρκέσασα περί τας 6 ημέρας.
Παρά την έρευνα ταύτην δεν κατέστη δυνατόν να συλληφθώσι οι καταζητούμενοι κακοποιοί πλην ενός όστις βαρύνεται με εγκληματικάς πράξεις. Ανευρέθη μικρός αριθμός όπλων και παντοίων υλικών ως η συνημμένη κατάστασις. Πάντως η εμφάνισις κατά πρώτον εις την περιοχήν ταύτην τμημάτων Εθνοφυλακής αναπτέρωσεν το καταπεπτοκώς φρόνημα των κατοίκων των χωρίων και επαγείωσεν το αίσθημα της ασφαλείας τούτων. Η εκκαθαριση της περιοχής ταύτης κατά πρώτον συντελείται και ως εκ  τούτου εκρίναμεν σκόπιμον όπως παραμείνη επί τι χρονικό διάστημα μία ομάς εις χωρίον Στεβενίκον.
ΙΙ.    Περιοχή Ευβοίας
1)    Συμφώνως προς την υπ’ αριθ Α.Π. 158/23-4-45 Δ/γήν υμών κοινοποιηθείσαν και υμών (υ.τ.α) τμήματα του 300 ταγμ. ενισχυθέντα και με λόχον του 147 Τάγματος εδρεύοντα εν Θήβαις προέβησαν εις επισταμένην και λεπτομερή έρευναν των περιοχών Ιστιαίας και Μαντουδίου ιδία δε της περιοχής του ορεινού συγκροτήματος (Β.Κανδηλίου όρους και του όρους Ξηρού).
Αι εκκαθαριστικαί αύται ενέργειαι διήρκεσαν επί επτά ημέρας . Τα τμήματα εκκινήθησαν δι’ αυτοκινήτων μέχρι των σημείων ένθα ηδύναντο να κινηθώσι ταύτα εκείθεν δε εκινήθησαν οδικώς.
Αποτελέσματα της εκκαθαριστικής ταύτης ενεργείας ήσαν τα κάτωθι:
Ένοπλοι μικροσυμμορίαι δεν ανευρέθησαν ούτε και υπάρχουσι. Συνελήφθησαν περί τους 15 κακοποιοί βαρυνόμενοι δι’ εγκληματικάς πράξεις.
Υπάρχουσι μεμονομένα άτομα φυγοδικώντα ως και τοιαύτα κινούμενα υπόπτως άτινα φοβούμενα τας συνεπείας του νόμου περιπλανώνται εις τας ορεινάς περιοχάς δίκην ληστοφυγοδίκων.
Διά τα ανευρεθέντα παντοία υλικά θα υποβληθεί υμίν ιδιαιτέρα κατάστασις ευθύς ως ταύτα περισυλλεγώσι και ταξινομηθώσι κατά κατηγορίας.
Οι κάτοικοι των χωρίων της περιοχής δεν έχουσι εισέτι αποκλήσει το αίσθημα της ασφαλείας και επιθυμούσι την εγκατάστασιν τμημάτων εθνοφυλακής ή και χωροφυλακής προς καταδίωξιν των μενονομένων φυγοδικούντων αναρχικών ατόμων.
ΙΙΙ.   Συμπέρασμα
Εκ των ανωτέρω αναφερομένων συνάγεται ότι σοβαρά κίνησις αναρχικών στοιχείων με σοβαρά αποτελέσματα διασαλεύσεως της τάξεως εν τη περιοχή ημών δεν υφίσταται.
Ουδεμία εγκληματική πράξη παρά των αναρχικών στοιχείων τουτέστι φόνοι εθνικιστών ή διαρπαγαί ή πράξις της συναφής προς ταύτα ανεφέρθη ημών μέχρι τούδε.
Βεβαίως υφίστανται και κινούνται μικροσυμορίαι τοιούτων αναρχικών ιδία εις τας παρακτίας περιοχάς του Ν.Ελικώνος ως και πιθανόν μεγαλυτέρας συγκροτήσεως εις την Κεντρικήν και Α. Εύβοιαν. Πάντως όμως ούτοι καταδιωκόμενοι απηνώς παρά των τμημάτων Εθνοφυλακής περιπλανώνται ανά τας ορεινάς περιοχάς προσπαθούντες  να διαφύγωσι τους όνυχας της δικαιοσύνης. Πληροφορίαι φέρουσι ότι ούτοι ευρίσκονται εις ελεεινήν κατάστασιν λόγω των κακουχιών και των στερήσεων καθ’ όσον αι κτηνοτρόφοι οίτινες εις το παρελθόν ήσαν οι εφοδίαζοντες τούτους διά τροφών ήδη διάκεινται εχθρικώς προς τούτους.
Πάντως εις περιοχήν Διοικήσεως υπάρχωσι εισέτι παντοία όπλα και πυρομαχικά εναποθηκευμένα ιδία εις τας παρακτίους περιοχάς και διά την ανακάλυψιν των οποίων συνεχίζονται αι εκκαθαριστικαί ενέργειαι.-
ΙV.   Προτεινόμενα μέτρα
Η καταδίωξις και σύλληψις των μεμονομένως δρώντων αναρχικών στοιχείων και των μικροσυμμοριών μόνον διά μεταβατικών αποσπασμάτων εκ χωροφυλάκων δύναται να επιτευχθή και επί πλέον να επικηρυχθώσι ούτοι ως λησταί. Διά του μέτρου τούτου εγκαθισταμένων σταθμών χωρ/κής ως και προπολεμικώς εγένετο ου μόνον η σύλληψις των ανωτέρω θα επιτευχθή αλλά και το αίσθημα της ασφαλείας εις τα απομεμακρυσμένα και ορεινά χωρία εις α δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθώσι τμήματα εθνοφυλακής θα παγειωθή.-

Θήβαι τη 14 Μαΐου 1945
Ε.Ο.Δ
Ο
Επιτελάρχης
Τ.Υ.
Το σχέδιον εμονογραφήθη παρά
του Δ/του

Advertisements