Περί συμπλοκής εθνοφυλακής με συμμορία Βελουχιώτη, ΣΔΛ/14 Μαι 1945


ΣΤΡΑΤ.Δ/ΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ                               Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ                             Λάρισα τη 14η Μαΐου 1945
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 260

H
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Β Ο Λ Ο Ν

«Έκτακτον δελτίον πληροφοριών».

Επαναλαμβάνεται συνεχώς διασταυρουμένη η πληροφορία εκ του 119 Τάγματος ότι ο Άρης Βελουχιώτης μετά συμμορίας του ευρίσκεται περιφέρειαν Σπήλαιον (15 χιλ. Ν.Δ. Γρεββενών) – Κηπουρίον (Σ.4877)- ΑΓΝΑΝΤΙΑ (Σ.5668) – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ (Σ.7364) – ΚΑΤΑΦΥΓΙ (Σ.4965) – ΜΗΛΕΑ (Σ.3667) – συνεργαζόμενος και μετά εντοπίων αναρχικών.

Σκοπός τούτων είναι η ανασυγκρότησις των ενόπλων αναρχικών, τρομοκρατία νομιμοφρόνων πολιτών και πιθανώς προσβολή των προκεχωρημένων Τμημάτων Τάγματος εις Καλαμπάκαν. Επιτροπαί κατοίκων Κοινοτήτων ανωτέρω περιφερείας, παρουσιασθέντες εις 119 Τάγμα τρομοκρατημένοι εκ της εμφανίσεως εις την περιφέρειαν των ενόπλων αναρχικών, ητήσαντο προστασίαν.

Από 6ης τρ.μ. ενεφανίσθησαν ένοπλοι εις περιοχήν Β και ΒΔ Καλαμπάκας υπό την αρχηγίαν του Άρη Βελουχιώτη. Την εσπέραν της 7ης τρ.μ. τρεις ένοπλοι μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑ (Σ.5668) και ήλθον εις επαφήν με τους εκεί ιθύνοντας κομμουνιστάς.

Την αυτήν ημέραν δύο ένοπλοι με στολήν Αξ/κού του ΕΛΑΣ πωγωνοφόροι και με μπότες χρώματος μελανού, ενεφανίσθησαν αμέσως Νοτίως του χωρίου ΑΣΠΡΟΣΠΗΛΙΑ (Σ.7364) και παρουσιάσθησαν εις αδελφήν του Ερυθρού Σταυρού μεταβαίνουσαν εις το άνω χωρίον διά διανομήν τροφίμων, συνοδεύσαντες δε αυτήν εις ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΝ συνεκέντρωσαν τους κατοίκους και είπον εις αυτούς τα υπό της αδελφής προσκομισθέντα τρόφιμα διανέμονται λόγω ενεργειών της οργανώσεως των. Την 8ην τρ.μ. τρεις ένοπλοι μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ περί ώρα 6ην μ.μ. και βάσει καταστάσεως ήν είχον εζήτησαν και έλαβον παρά των κατοίκων 100 οκ. κρέατος και 100 οκ. άρτου. Τα τρόφιμα ταύτα εφόρτωσαν επί τριών ζώων του χωρίου και μετέφερον εις άγνωστον κατεύθυνσιν. Περί την 10ην μ.μ. προ την αναχωρήσεώς των είς των τριών ενόπλων συγκεντρώσας τους κατοίκους ωμίλησεν εις αυτούς και είπεν: «Θα κηρύξωμεν δεύτερη επανάστασιν. Αυτή την φορά θα σφάξωμε πολλούς. Περισσότερο θα κτυπήσωμε τους Αγγλοφίλους παρά τους Γερμανοφίλους. Οι Άγγλοι είναι πρώτοι εχθροί μας. Οσοι θέλουν από τους επονίτας, εφεδροελασίτες και αντάρτες να μας ακολουθήσουν να συναντήσουμε τους υπολοίπους στη ΓΚΟΛΟΝΑ (θέσις κειμένη περί τα 10 χιλ.Β.ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ (Σ.5668) ). Όταν δοθή το σύνθημα της επαναστάσεως θα κτυπήσουμε τα φυλάκια της ΟΛΥΝΑΣ (Σ.5863) και Ν. ΚΑΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ (Σ.4460) και εν συνεχεία θα καταλάβουμε την Καλαμπάκα και τα Τρίκκαλα». Την 9ην τρ.μ. τέσσαρες ένοπλοι μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ εζήτησαν και έλαβον άρτον και 30 οκ. κρέας. Τρεις εξ αυτών μετέβησαν εις την παρυφήν της ΟΞΥΝΙΑΣ, ένθα εγκατεστημένον ημέτερον Φυλάκιον και ενήργησαν αναγνώρισιν του εδάφους με σκοπόν πιθανώς μελλοντικής επιθέσεως κατά του Φυλακίου.

Πληροφορίαι διασταυρούμεναι και πλήρως εξηκριβωμέναι: Την 8ην τρ.μ. δύο άτομα με στολήν Αξ/κου ΕΛΑΣ ευρίσκοντο εις τινα οικίαν του χωρίου ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.8455). Ούτοι την επομένην 9ην τρ.μ. μετέβησαν εις ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΝ (Σ.7364) και συγκεντρώσαντες τους κομμουνιστάς κατοίκους εις θέσιν ΑΓΙΑΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ (Σ.7564), είπον εις αυτούς «είναι λεπτά, είναι ώρες, είναι μία δύο, τρείς, επτά ημέρες που μας χωρίζουν απο την επανάστασιν». Πληροφορίαι διασταυρούμεναι και απολύτως εξηκριβωμέναι.

ΚΩΝ. ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ
Συν/ρχης Πυρ/κού

Διά την ακρίβειαν
Η Δ/σις Πληροφοριών Α.Σ.Δ.

Τ.Σ.Υ.

Advertisements