Εκθεση ΑΚΑΜ Παρισίων επί καταστάσεως στη Γαλλία, 14 Μαϊ 1945


Χ.Μ.
Παρίσιοι τη 14η Μαΐου 1945
Στρατιωτικός Ακόλουθος
Αριθ. Πρωτ. Ε.Π. 11
Ο
Στρατιωτικός Ακόλουθος Β. Πρεσβείας Παρισίων

Προς
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Γραφείον ΙΙον
Αθήνας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω τα κάτωθι:
Κατόπιν ενεργειών του κ. Πρεσβευτού και σχετικής εγκρίσεως του επί των Στρατιωτικών Υπουργού, μετέβην μετά του κ. Πρεσβευτού εις την περιοχήν ΛΑΡΟΣΕΛ – ΛΑΠΑΛΙΣ όπου τα Γαλλικά Στρατεύματα ήσαν αντιμέτωπα με τα Γερμανικά τοιαύτα, προς επίσκεψιν του μετώπου.

Προ της εις το πεδίον των επιχειρήσεων μεταβάσεώς μας διήλθομεν εκ της πόλεως ΗΟΙΤΙΕ όπου ο Σ.Δ. του Στρατηγού Διοικητού της περιοχής Υποστράτηγος του Ιππικού AUGEOT. Τη αδεία του ανωτέρου Στρατηγού επεσκεύθην το από τετραμήνου λειτουργούν Κέντρον Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού. Νυν εις το ανωτέρω Κέντρον εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι βαθμοφόροι του ενεργού Στρατού και οι των FFI.
Το Κέντρον λειτουργεί πολύ καλώς. Οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύονται εις άπαντα τα διαμετρήματα του Πυροβολικού του Αμερικανικού και Γερμανικού Στρατού, ως και εις τα άρματα μάχης.
Υπάρχει ειδικός θάλαμος όπου οι μαθηταί εκτελούν βολήν ως εάν να ευρίσκοντο εις την μάχην. Διατίθεται εν πολύ μικρόν πολυβόλον το οποίον βάλλει μικράς οβίδας. Ο Λοχαγός δίδει εκάστοτε τα στοιχεία βολής και οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν την σχετικήν βολήν και μετά πάσαν βολήν φαίνονται αι σχετικαί διορθώσεις, παρατηρήσεις κ.λ.π. Οι μαθηταί εφαίνοντο αρκετά καλά εκπαιδευμένοι και γενικώς η εκ της επισκέψεώς μου εντύπωσις υπήρξε λίαν καλή.
Ο Στρατηγός μας παρέθεσε επίσημον δείπνον κατά την διάρκειαν του οποίου επεκράτησε μεγάλη εγκαρδιότης. Η πρόποσις του Στρατηγού ήταν λίαν συγκινητική και πολύ κολακευτική διά τον Στρατόν μας και την Πατρίδα μας γενικώς. Απήντησε σχετικώς ο κ. Πρεσβευτής και οι αξιωματικοί έμειναν κατάπληκτοι και ήσαν κατενθουσιασμένοι και λίαν ευχαριστημένοι διότι ο Πρεσβευτής χειρίζεται τόσον καλά την γαλλικήν γλώσσαν και γνωρίζει τόσον καλά τον γαλλικόν λαόν και είναι και θαυμαστής του Στρατηγού ΝΤΕΓΚΩΛ.
Την επόμένην παρέστημεν εις την παρασημοφορίαν 300 περίπου Αξιωματικών και οπλιτών του Γαλλικού Στρατού υπό του Διοικητού της ΥΙ Αμερικανικής Στρατιάς Στρατηγού TUPPER εις το τεράστιον Αεροδρόμιον του ΡΟΣΕΦΟΡ.
Μετά την παρασημοφορίαν επηκολούθησε παρέλασις διαρκέσασα μίαν και πλέον ώραν. Παρήλασαν Πεζικόν, Ναυτικόν και Αεροπορία και μηχανοκίνητα Τμήματα, ως και Τμήματα των F.F.I. Η παρέλασις εγένετο εις πυκνούς σχηματισμούς.
Γενικώς τα τμήματα εφαίνοντο καταβεβλημένα πλην των Ζουάβων οι οποίοι είχαν και βήμα σταθερόν και παράστημα πολύ καλόν. Ήσαν γενικώς άπαντα τα Τμήματα εξοπλισμένα με οπλισμόν Αμερικανικού Τύπου.
Οι Αμερικανοί Αξιωματικοί ήσαν πανομοιοτύπως ενδεδυμένοι ενώ οι Γάλλοι συνάδελφοί των έφερον ο καθείς και ιδίαν στολήν.
Αι μεταξύ των Αξιωματικών σχέσεις εφαίνοντο λίαν φιλικαί και εγκάρδιοι.
Την πρωίαν της 9ης παρέστημεν εις την παράδοσιν των Γερμανών τόσον εις ΛΑΡΟΣΕΛ, όσον και εις την ΛΑΠΑΛΙΣ.
Την 7ην πρωινήν παρεδόθησαν τα Γερμανικά στρατεύματα της ΛΑΡΟΣΕΛ εις το 13ον μηχανοκίνητον Σύνταγμα των Ζουάβων. Εφθάσαμεν ακριβώς εις την Ανατ. παρυφήν της πόλεως καθ’ ην στιγμήν υπεγράφετο υπό των προς τούτο εντεταλμένων το σχετικόν πρωτόκολλον.
Η είσοδος και η υποδοχή του Συντάγματος υπό των από του 1940 δούλων κατοίκων και από επταμήνου με μηδένα επικοινωνούντες υπήρξεν περισσότερον από αποθεωτικήν. Ήτο αδύνατον να προχωρήσουν οι άνδρες και τα οχήματα. Οι δρόμοι ήσαν σημαιοστολισμένοι και τα πλήθη έρριπτον κάνιστρα ολόκληρα ανθέων επί των οχημάτων και ανδρών. Παρηκολουθήσαμεν την είσοδον εις την κεντρικήν πλατείαν της πόλεως και εγενόμεθα δεκτοί παρά πάντων μετά πολλής συμπαθείας.
Την 08.30 ακριβώς ώραν μετέβημεν εις την Ναυτικήν Βάσιν ΛΑΠΑΛΙΣ και εισήλθομεν εντός της οχυρωμένης περιοχής προτού εισέλθει καν ο Γαλλικός Στρατός. Παρέστημεν εις την παράδοσιν του Γερμανού Ναυάρχου Διοικητού της όλης περιοχής. Ήτο λίαν συγκινητική η στιγμή της παραδόσεως του Ναυάρχου.
Την εσπέραν της 9ης παρέθεσε γεύμα προς τιμήν μας ο Στρατηγός ΛΕΡΜΙΝΑ Διοικητής του 6ου Σώματος Στρατού και Διοικητής της περιοχής ΛΑΡΟΣΕΛ.
Επεκράτησεν εγκαρδιότης αλλ’ αντελήφθην ότι ο Στρατηγός δεν αγαπά τους Άγγλους καθόσον διαρκώς ειρωνικώς εξεφράζετο.
Εις το Στρατηγείον του 6ου ΣΣ λειτουργεί και Γραφείον Τύπου. Οι Γάλλοι έχουν φροντίσει εξαιρετικά διά την άνετον διαμονήν 40 και πλέον δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερ και των ειδικών προς λήψιν κινηματογραφικών ταινιών. Παρέχοντο εις τους ανωτέρω άπαντα τα μέσα να δύνανται να κινούνται ελευθέρως οιανδήποτε ώραν του 24ωρου και εις οιανδήποτε περιοχήν.
Εκ της όλης περιοδείας μου διεπίστωσα τα κάτωθι:
1) Γαλλικός Στρατός ήρχισε να ανασυγκροτείται με γοργόν ρυθμόν. Από της 1ης Μαΐου ε.ε. ουδέν λαμβάνει εκ των Συμμάχων.
2) Τα FFI είναι παντού και καταβάλλουν κάθε δυνατήν και φιλότιμον προσπάθειαν όπως φανούν αντάξια της αποστολής των. Πλαισιούνται από Αξιωματικούς του τακτικού Στρατού ως και πολλούς Εφέδρους των νεωτέρων κλάσεων. Είναι νέοι 18-25 ετών φανατικοί αντιφασισταί αλλ’ εξ ίσου υπερεθνικισταί. Ούτε ν’ ακούσουν διά το καθεστώς του ΒΙΣΥ. Ο Γαλλικός Λαός κατά μεγίστην πλειοψηφίαν αγαπά τα FFI.
3) Η Γαλλική Χωροφυλακή έπαιξεν πρωτεύοντα ρόλον κατά την απελευθέρωσιν της Γαλλίας, υπεστήριξε, και υποστηρίζει τους FFI Forces Fremenites Imperium.
4) Αι διάφοραι συγκοινωνίαι διαρκώς βελτιούνται και συνεχώς τίθενται εις κυκλοφορίαν και νέαι σιδηροδρομικαί γραμμαί, και πυκνούνται τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων.
5) Αυτοκίνητα υπάρχουν ελάχιστα. Τα εργοστάσια ήρχισαν εργαζόμενα αλλά κατασκευάζουν αυτοκίνητα αποκλειστικώς και μόνον διά το Στράτευμα.
6) Ο επισιτισμός εις τας επαρχίας είναι καλός, η Πρωτεύουσα όμως υποφέρει ακόμη λόγω συγκοινωνιακών κυρίως δυσχερειών.Τα πάντα χορηγούνται διά δελτίου. Εισαγωγαί εκ του Εξωτερικού δεν γίνονται και ως εκ τούτου θριαμβεύει και εδώ η μαύρη αγορά. Η ζωή είναι πολύ ακριβή, πλέον των 600% από την προπολεμικήν τοιαύτην κατά μέσον όρον.
7) Ο Λαός εν τη μεγίστη πλειοψηφία καταφέρεται κατά της Κυβερνήσεως του ΒΙΣΥ και είναι φανατικός αντιφασιστικός. Περιφρονεί τους Ιταλούς και επιθυμεί την εξόντωσιν των Γερμανών. Δεν αγαπά και πολύ τους Άγγλους αλλά συμπαθεί τους Αμερικανούς. Κατά την διαδρομήν μου ελαχίστας Κομμουνιστικάς σημαίας είδον, πολλάς όμως Αμερικανικάς και Αγγλικάς και εις το τελευταίον ακόμη χωρίον.
8) Ο Γαλλικός Λάος αγαπά πολύ τους Έλληνας. Το διεπίστωσα κατά την διαδρομήν μου και την Παρισίους διαμονήν μου.
9) Πλείστοι των κατωτέρων Αξιωματικών του Αμερικανικού Στρατού δεν συμπαθούν τους Άγγλους.
10) Η εν Παρισίοις Ελληνική Παροικία εργάζεται λίαν φιλοτίμως και εθνικώς. Οι Γάλλοι εκτιμούν μετά το Αλβανικόν έπος τους Έλληνας γενικώς.
Υπάρχει λίαν αξιέπαινος προσπάθεια αυξήσεως του Ελληνικού προσκοπισμού. Υπάρχουν νυν 100 πρόσκοποι και 60 οδηγοί. Παρέστην εις την ορκομωσίαν των οδηγών και μετά συγκινήσεως διεπίστωσα ότι τα κορίτσια που όλον το 24ωρον ομιλούν γαλλικά εγνώριζον πολλά Ελληνικά δημοτικά τραγούδια και εχόρευσαν όλους τους Ελληνικούς χορούς. Καταβάλλει φιλότιμον προσπάθειαν ο κ. Πρεσβευτής όπως σχηματίσει μίαν Κοινότητα πρότυπον εις Παρισίους. Επίσης καταβάλλονται προσπάθειαι διά την διατήρησιν και ανασυγκρότησιν και των Ελληνικών Παροικιών των ευρισκομένων εις την Γαλλίαν και τας Αποικίας της Β. Αφρικής.
11) Είναι ανάγκη να αποσταλούν διδάσκαλοι ικανοί εις εκάστην Παροικίαν ώστε τα Ελληνόπουλα να μην χάσουν την μητρικήν των γλώσσαν.
12) Είναι λίαν εύθετος η στιγμή να ανασυγκροτηθή ο Ελληνισμός του Εξωτερικού.
13) Τέλος νομίζω ότι θα βραδύνη η Γαλλία ν’ αναλάβη. Η βιομηχανία της έχει υποστή σοβαράς ζημίας, και ο λαός της έχει χάσει πολύ. Δεν δεικνύει πολύ ενδιαφέρον διά την ταχείαν ανασυγκρότησιν του, έχει καταστή μαλθακός ιδία των Παρισίων ο οποίος ουδόλως σχεδόν υπέστη ζημίας και ως φαίνεται κατά το διάστημα της κατοχής ετρέφετο καλλίτερον από σήμερον.

Υπογρ.

Σ. ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Συντ/ρχης Πεζικού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Τ.Σ.Υ.


Μ.Β.
ΑΡΙΘ. Ε.Π. 7115/3
Αθήναι τη 20 Ιουνίου 1945
ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Διεύθυνσις Πληροφοριών
Τμήμα Γ΄ Γραφείον ΙΙ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δ/σιν Πολιτικών υποθέσεων

«Διαβίβασις αντιγράφου της υπ’ αριθ. Ε.Π. ΙΙ εκθέσεως του Στρατιωτικού Ακολούθου Παρισίων»

Λαμβάνομεν την τιμήν να διαβιβάσωμεν υμίν εν αντιγράφω την συνημμένην υπ’ αριθ. Ε.Π. ΙΙ/14-5-45 έκθεσιν του παρά τη Β. Πρεσβεία Παρισίων Στρατιωτικού Ακολούθου, εν τη οποία εκθέτει τας εντυπώσεις του εκ της επισκέψεως του Μετώπου εν τη περιοχή ΛΑ ΡΟΣΣΕΛ – ΛΑ ΠΑΛΙΣ, ήτις εγένετο ομού μετά του κ. Πρεσβευτού, με την παράκλησιν όπως λάβητε γνώσιν ταύτης.

Εντολή Αρχηγού

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Σ.Υ.
Θ. ΖΑΪΜΗΣ
Συν/ρχης Πυρ/κού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– Δ/σιν Επιχειρ. (μετ’ αντιγράφου εκθέσεως)
– Τμ. Β/Α2 Δ/σεως
– Τμ. Γ/Α2 Δ/σεως
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Τω εγγράφω 3
τω σχεδίω 3
Διά την Ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ.

 

Advertisements