Σχετικώς με εναλλαγή των 119, 302 Ταγμάτων, ΣΔΛ/13 Μαϊ 1945


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (61)
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ                             Λάρισα τη 13η Μαΐου 1945
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 265
Η
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/σιν Επιχειρήσεων
ΒΟΛΟΝ
«Υποβολή εκθέσεως σχετικώς με την διαταχθείσαν εναλλαγήν των Ταγμάτων».
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι η υπ’ αριθμ. Α.Π. 281/7-5-45 Δ/γή Υμών περί εναλλαγής και μετακινήσεως των Ταγμάτων ελήφθη την ΙΙην τρεχ. μηνός και ώραν 18.30΄. Η διαταγή αύτη μέχρι των απογευματινών ωρών της 13 τρεχ. μηνός δεν ελήφθη παρά του 302 Τάγματος καίτοι δι’ αυτής διατάσονται αι μετακινήσεις ενός λόχου του 301 Τάγμ. εκ Βόλου εις  Καρδίτσαν την επομένην 13ην Μαΐου.
Επί τη ευκαιρία ταύτη αναφέρομεν ότι συχνάκις επι ζητημάτων υψίστης σημασίας και επειγούσης φύσεως λαμβάνομεν γνώσιν εξωδίκως ή παρά των Άγγλων συνδέσμων, ενώ αι σχετικαί διαταγαί Υμών λαμβάνονται δύο (2) ή τρεις (3) ημέρας μεταγενεστέρως.
Επί της υπ’ αριθ. Α.Π. 281/7-5-45 Δ/γής Υμών υπέβαλον την υπ’ αριθμ.Α.Π. 261/11-5-45 αναφοράν μου.
Συννημένως υποβάλω έκθεσιν του Ταγ/χου του Επιτελείου της Στρατιωτικής Διοικήσεως Σοφιάδου Κ. συνταχθείσαν κατόπιν επί τόπου μεταβάσεώς του εις τας έδρας των 119 και 302 Ταγμάτων τη Διαταγή μου ίνα μορφώση γνώμην και ακούση και αντιλήψεις και γνώμας των Διοικητών των Ταγμάτων επί της Διαταχθείσης εναλλαγής και μετακινήσεως των Ταγμάτων.
Αι αντιλήψεις των Διοικητών των Ταγμάτων 118 και 301 είναι σύμφωνοι προς τας των Διοικητών των Ταγμάτων των 119 και 302, και ανεπτύχθησαν προφορικώς εις τον υποφαινόμενον και εις Αξ-κόν του Επιτελείου μου.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως ευαρεστούμενοι διατάξητε ότι εγκρίνετε.
Εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν γίνη δεκτή η μη μετακίνησις των Ταγμάτων, υποβάλω συνημμένως την υπ’ αριθμ. Διαταγήν μου Α.Π. 266/13-5-45 και σχετικόν πίνακα διά την εκτέλεσιν εναλλαγήν και μετακίνησιν των 118, 119 Ταγμάτων ως η ως άνω Δ/γή Υμών. Έναρξις μετακινήσεως καθορίζεται η 16 Μαΐου και ουχί ενωρίτερον αφ’ ενός μεν διότι το 119 Τάγμα έχει ήδη εν κινήσει τμήματά του δι’ μελετηθείσαν ενέργειαν εναντίον αναρχικών εις τα Β.Δ. Καλαμπάκας χωρία και αφ’ ετέρου διότι η 15η Μαΐου είναι πολυούχος εορτή του Αγίου Αχιλλείου εν τη πόλει Λαρίσης και επομένως δεν θα ήτο σκόπιμον να μην υπάρχη διαθέσιμος δύναμις εν πόλει διά την θρησκευτικήν ταύτην τελετήν.-
ΚΩΝ. ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
118, 119, 301, 302 Τάγματα
Γραφείον Επιχειρήσεων
Γραφείον Προσωπάρχου                                Διά την ακρίβειαν
Το Γραφείον Επιχειρήσεων
Τ.Υ.

Advertisements