Συνέπειες μετακίνησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, ΣΔΛ/12 Μαϊ 1945


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (61)
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ                                                  Λάρισα την 12η Μαΐου 1945
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 261
Η
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/σιν Επιχειρήσεων
Β Ο Λ Ο Ν
«Περί μετακινήσεως των Ταγμάτων».
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθμ. Α.Π. 281/7-4-45 Δ/γης Υμών τα κάτωθι.

Διά της αμοιβαίας μετασταθμεύσεως των 301, 302 και 118, 119 Ταγμάτων ο επιδιωκόμενος σκοπός της βελτιώσεως της ασφαλείας της υπαίθρου δεν θα επιτευχθή. Θετικά και ωφέλιμα αποτελέσματα κατά την γνώμην μας ηδύναντο να επέλθωσιν μόνον διά της ματακινήσεως και αντικαταστάσεως των Ταγμάτων παρ’ άλλων εχόντων άνδρας στρατολογικώς ανήκοντας εις λίαν μεμακρυσμένας περιοχάς και ουχί εκ της Θεσσαλίας μόνον.

Τουναντίον διά της διατασσομένης μετακινήσεως θα ατονήσει και θα παραλύση επί δίμηνον περίπου την ήδη όπως δήποτε συντονισθείσαν υπηρεσίαν των Εθνοφυλάκων. (Συλλογή πληροφοριών, εκλογή προσώπων δικτύου, προσανατολισμόν επί πραγμάτων, ατόμων κ.λ.π.) διά τους κάτωθι λόγους.

Ι.-    Η αμοιβαία αλλαγή των Ταγμάτων θα απαιτήση περίπου 18 ημέρας ως κάτωθι. Διά την μετακίνησιν ενός λόχου π.χ. 301 Τάγματος εις την περιοχήν του 302 απαιτείται μία ημέρα. Διά την μετακίνησιν εκ της έδρας του Τάγματος (302) εγκατάστασιν και προσανατολισμόν εις την νέαν του θέσιν (φυλάκειον) θα χρειασθώσιν τουλάχιστον 2 ημέραι (δίκτυον πληροφοριών, εντολαί, σημεία χρήζοντα προσοχής κ.λ.π.) ίνα η παρουσιαζομένη ατόνησις της ασφαλείας είναι ελαφροτέρα. Διά την μεταφοράν του  λόχου εις την νέαν θέσιν Ι ημέρα. Σύνολον ημέραι 4 διά τους 4 λόχους ημέραι 16 και 2 διά τας Διοικήσεις σύνολον 18 ημέραι.

2.-    Θα απαιτηθή χρονικόν διάστημα ίσον ή και περισσότερον με το μέχρι σήμερον διατεθέν αφ’ ότου τα σημερινά τάγματα παρέλαβον την υπηρεσίαν παρά των Ταγμάτων της 15ης Ταξιαρχίας ίνα ταύτα προσανατολισθώσιν πλήρως και φθάση η απόδοσίς των εις σημείον ευχάριστον οπωσδήποτε ευρίσκεται  σήμερον.

3.-    Αι υπάρχουσαι γνωριμίαι μεταξύ των Εθνοφυλάκων και των συγχωριανών των είτε συγγενικαί είτε φιλικαί έχουσι διπλήν έννοιαν.

α)    Εκ τούτων οι διαπνεόμενοι υπό Εθνικών φρονημάτων χρησιμοποιούνται νυν παρά της Διοικήσεως καταλλήλως ώστε αι γνωριμίαι αύται να αποβαίνωσιν εις όφελος της Διοικήσεως. Αι σχέσεις αύται χρησιμοποιούνται διά την οργάνωσιν του δικτύου πληροφοριών ώστε αι Διοικήσεις κατά το μάλλον και ήττον να είναι προσανατολισμέναι επί των κινήσεων, σχεδίου αποκρύψεως υλικών κ.τ.λ.

β)    Οι φιλικώς προσκείμενοι προς τον τέως ΕΛΑΣ οίτινες με τα αυτά ως άνω επιχειρήματα είναι επιζήμιοι δύνανται να εξουδετερωθώσι μετακινούμενοι εκ του μέρους εις το οποίον ευρίσκονται είτε μενονομένως είτε κατά μικρά τμήματα αλλά πάντοτε τη υποδείξει των Διοικητών των διαφόρων κλιμακίων.

Πλην τούτων οι εις την παράγραφον α παρέχοντες σήμερον πληροφορίας γνωστοί εις μικρόν αριθμόν ατόμων δυσκόλως θα παρέχωσι τας πληροφορίας εις τους νέους ίνα μη γνωσθώσιν τα ονόματά των εις μεγαλύτερον αριθμόν λόγω της συχνότητος της μετακινήσεως των Τμημάτων.

Αλλά γενικώς το μειονέκτημα των φίλα φρονούντων, εξαιρέσει των καθοδηγιτών μειούται συν τη παρόδω του χρόνου διά της προόδου της εκπαιδεύσεως και της εμπεδώσεως της πειθαρχίας της αποκαταστάσεως της ασφαλείας και της τιμωρίας των εγκληματιών και υπονομευτών του Κράτους.

4.-    Διά της διατασσομένης μετακινήσεως θα υστερήση και η εκπαίδευσις των οπλιτών ατουνούσα κατά το χρονικόν διάστημα της μετακινήσεως εγκαταστάσεως και προσανατολισμού.

5.-    Αι υπάρχουσαι εκκρεμείς και υπό εκτέλεσιν ενέργειαι (καταδίωξις ομάδων Άρη Βελουχιώτη, Τσακώζα, Μπελή, Σούρλα, Μεϊμάνη κ.λ.π.) θα ατονίσωσιν κατά σημαντικόν χρονικόν διάστημα επί βλάβη της ασφαλείας και του ηθικού των κατοίκων.

6.-    Η γνώσις παρά των στελεχών του εδάφους συντελεσθείσα διά της εκτελέσεως των περιπολιών και αναγνωρίσεων επί τοσούτον χρονικόν διάστημα θα μειωθή απαιτουμένου ικανού χρονικού διαστήματος διά τον προσανατολισμόν των νέων στελεχών.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλομεν την γνώμην σύμφωνον άλλως τε και μετά της τοιαύτης των Διοικητών Ταγμάτων μεθ’ ων επικοινωνήσαμεν επί του αντικειμένου τούτου, ότι η μετακίνησις των Ταγμάτων υπό τας σημερινάς συνθήκας όχι μόνον δεν θα ωφελήση την υπηρεσίαν αλλά τουναντίον θα την τραυματίση ανεπανορθώτως.

Εν τη περιπτώσει καθ’ ην δεν θα γίνη δεκτή η γνώμη ημών αύτη τότε προτείνομεν όπως διά μεν τα 301 και 302 Τάγματα λόγω της αποστάσεως ήτις χωρίζει ταύτα και επομένως τα εν τη παραγράφω 2β. πλεονεκτήματα ισχύουσι εν μέρει, εφαρμοσθή η διαταγή της μετακινήσως καίτοι κατά την γνώμην ημών η ωφέλεια ήτις θα προκύψει δεν θα αντισταθμίση την αντίστοιχον ζημίαν.

Πλην όμως τα 118 και 119 δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγω να μετακινηθώσι αλλά να παραμείνωσιν εις τας θέσεις των καθόσον λόγω της γειτονιάσεως των περιφερειών ουδέ τα ως άνω πλεονεκτήματα ισχύουσι π.χ. στρατιώτης καταγόμενος εκ του χωρίου Ζάρκου είτε εις το Τάγμα Τρικκάλων υπηρετεί είτε εις το Τάγμα Λαρίσης είναι έν και το αυτό.

Διά τα Τάγματα 118 και 119 δύναται το ζήτημα της γνωριμίας και του συγχρονισμού των Εθνοφυλάκων κατά των συμπατριωτών των να διακανονισθή διά της μετακινήσεως μεμονομένων στρατιωτών ή τμημάτων τη υποδείξει των Διοικητών των Ταγμάτων.

Επί τη ευκαιρία ταύτη διά την περιοχήν Λαρίσης επειδή είναι μεγαλυτέρα πασών των άλλων περιφερειών και ειδικώς της περιοχής Βόλου κατά το ήμισυ περίπου υποβάλομεν την γνώμην όπως τούτο ενισχυθή διά δυνάμεως εξ άλλης περιοχής.

Παρακαλώ Υμάς όπως ευαρεστούμενοι διατάξητε, ότι ηθέλατε εγκρίνει.-

ΚΩΝ. ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
118, 119, 301, 302 Τάγματα Εθνοφυλακής
Άγγλον Σύνδεσμον
Γραφ. Γεν. Προσωπάρχου
Δ/σις Επιχειρήσεων
Διά την ακρίβειαν
Το
Γραφείον Επιχειρήσεων

Τ.Σ.Υ.

Advertisements